Algemeeo Nienws- en Advertentieblad voor Zeeawsch-Vlaandere No. 3837. Donderdag 2 November 1899. 39e Jaargang. Faardsn« en Yeemarkt* Engeland en de Z.-A. Republiek. tmmm PAARDEN- en VEEMARKT Voorwaardelijk Ontslagen. en ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ru ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijg slecbts t veemaal berekead. Grootere letters worden naar plaatsmimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. De hoofdstrijd in Natal gaat nu om Ladysmith. Deze stad ligt geheel door heuvels ingesloten, behalve aan den Zuidkant, Noordwestelijk van de stad is een dam gelegd en een vvoor" ge- metseld om het water van de Kliprivier binnen de plaats te brengen. llet zal deze „voor" zijn, die vernield is ge- worden, maar weer door de Engelschen werd hersteld. Edoch de geheele rivier kan, schoon met- veel raoeite, op ongeveer drie kwartier afstand van Ladysmith afgeleid worden (waartoe de Boeren, die in de nabijheid wonen, wel een handje zullen helpen, ofschoou zij Britscbe onderdanen zijn), en is dat geschied, dan moeten de Britsche troepen zich overgeven, of in zuidelijke richtiug, als huu dit niet door de Boeren belet wordt, aftrekkeu. De Waals hoeve is nabij een sterk punt, Buffels-Kop, een berg oostelijk van Ladysmith, en Rietfontein, zoo gedurig genoemd, zal de plaats Rietkuil zijn, aan een „rand" gelegen, die voor een aanval op Ladysmith een sterke voorpost- positie kan zijn. Dat de Britsche generaals White en Yule ver- zuimd zouden hebben, de hoogten nabij en om Ladysmith te bezetten, is bijna ongelooflijk maar hebben zij dit nagelaten, dan is er voor de Boeren alle kans, dat zij Ladysmith bemachtigen. De Kliprivier is een zijtak van de Toegala, een rivier, die bij Colenso, ten zuiden van La dysmith, door de spoor wordt overschreden. Vernielen de Boeren deze spoorbrug, dan kunnen de Britsche troepen niet of uiterst bezwaarlijk de rivier oversteken, want in dezen regentijd is zij zoogenaamd ,,vol". Ladysmith nu wordt door de Boeren meer en meer ingesloten, generaal White heeft er al zijn beschikbare troepen vereenigd. De Boeren zullen F jfcfi UI LLEToST 38) - Lobelia, die trilde en beefde, zoo was zij geschrikt van het denkbeeld, dat de politie in hun huis kwam, ging, den agent voor naar de huis- kamer, waar zij neerviel op een stoel, besluiteloos, wat te doenflauwvallen, schreeuwen, ofallebei te-gelijk. lntusschen gingen de beide detectives naar boven. GaDnett had een revolver in de hand. Op de teenen liepen zij over het portaal naar de deur, waaronder het licht scheen. Gannett vatte zacht den kruk en deed de deur ongeveer een duimbreed open. Niet gesloten fluisterde hij. Toen spande hij den haan van de revolver en riep zijn kameraad toe Klaar Hij wierp de deur wijd open en sprong naar binnen, gevolgd door Verity. Duivels hij is vast in slaap riep Gannett, liet zijn wapen zakken en wees uaardeonbewegelijke gedaante op het bed. Verity kwam een stap nader en boog zich over den man. Toen uite hij een kreet van verbazing. Wij komen te laatzei hijStephen Alison is dood HOOFDSTUK XXIX. Wat de politie vond. De eerste gedachte van Gannett, toen hij staarde naar de levenlooze gedaante op het bed, was, dat Stephen Alison zelfmoord had gepleegd. nu waarschijnlijk aldus onderstelt luit.-kolonel C. de Wit in de „N. R. Ct." zijne stelling niet rechtstreeks aauvallen, maar trachten, door bedreiging van vleugels en rug hem noodzaken in zuidelijke richting terug te trekken. Zonder nu nog te willen zeggen, dat de Engelschen zullen worden ingesloten en genoodzaakt, in het vrije veld te capituleeren, is huu toestand toch niet rooskleurig. Ladysmith, een plaatsje met 4500 inwoners, levert niet genoeg hulpbronnen op om te voorzien in het levensonderhoud van ongeveer 10.000 man en 2000 paarden. Het is te voorzien, dat de Boeren de bij Glencoe gevolgde taktiek ook hier in praktijk brengend, den vijand in front en op de heuvels voortdurend zullen verontrusten, zich zelfs aan nederlagen zullen blootstellen, om andere kommandos gele- genheid te geven, den spoorweg Ladysmith ColensoPietermaritzbnrgDurban op versehil- lende punten op te breken, kunstwerken te ver nielen, bijv. de Bulwer-bridge over de Toegala- rivier bij Colenso, en aldus alien toevoer van de kust naar het Engelsche kamp af te snijden. Generaal White moet dan wel terug, wil hij zich niet aan een catastrophe blootstellen, en is, zooals het gerncht Joopt, Colenso in handen der Boeren, dan moet hij oostwaarts uitwijkeu, om den weg te bereiken, die naar Weenenleidt; ook deze weg voert over de Toegalarivier. En als nu deze brug vernield is Dan moet er slag worden geleverd tegen een mogelijk groote overmacht. Het uitwijken westwaarts, dunkt mij weinig waarschijnlijk, zegt overste De Wit, omdat door het zeer oneffen en doorsneden terrein, geen groote weg in zuidelijke richting loopt. Met een ballon captif trachten de Britten op de hoogte te komen van de legering der Boeren. De strijdkracht der Engelschen wordt in het bovenstaande vermoedelijk te hoog opgegeven een andere raming komt tot 6500 infanteristen, 1400 cavaleristen en 42 vuurmonden, benevens nog enkele vrijwilliger korpsen en maxim-kanonnen. De Boeren kunnen hier een groote overmacht tegen- over plaatsen, vermoedelijk 16,000 man. De laatste berichten uit Ladysmith vormen de telegram men van White. Zondag om half vijf seinde hij Alle troepen zijn hier vandaag gebruikt, behalve het verplichte garnizoen. De bergbatterij nuramer 10 is met de lersche fusiliers en het regiment van Gloucestershire uitgezonden, om stelling te nemen op de heuvels, om den linkervleugel te ontlasteu van de strijdmacht, Zondagavond om elf Ga dadelijk een dokter halen, William, zei bij dan blijf ik hier. Hij is zoo dood als piermaar er moet toch een dokter bij komen. V erity stond een oogenblik zwijgend in het door kaarslicht flauw verlicbte kamertje. Arme kerel zei hij, en zijne gedachten dwaalden terug naar het vriendelijk buitenverblijf, waarheen zijn plicht hem eens gebracht had, toen Stephen Alison gearresteerd was. Hij dacht aan t lieve meisje en de bleeke vrouw, en hij wierp een sympathieken blik op de verwrongen trekken van den ougelukkige, die, met zooveel zonden beladen, voor den Oppersten Rechter moest ver- schijnen. Gannett, die nietsentimenteel was, had intusschen den kaudelaar van de waschtafel geuomen om het lijk nauwkeuriger op te nemen. Hij had er vandoor willen gaan, William, zei hij hij had zijn knevel afgeschoren, om zijn uiterlijk te veranderen. Dat zie ik, Jack, maar als hij plan had, te vluchten, waarom zou hij dan zelfmoord ge pleegd hebben? ik geloof eerder, dat hij een beroerte of zoo iets heeft gehad. Ik ga dadelijk een dokter haleu en met een berichtsturen aan den chef. Zoodra zijn collega de kamer uit was, begon Gannett een stelselmatig onderzoek van de om- geviug. Hij raakte het lijk niet aan eerst moest de dokter het gezien hebben. De heeren medici zijn altijd streng op dat punt, vooral waar hun verklaring van groot gewicht kan zijn. Het ver- plaatsen van een lijk door de politie of vreemden is menigmaal oorzaak, dat het onmogelijk wordt, met zekerheid te constateeren, of er moord dan wel zelfmoord heeft plaats gehad. uur uitgetrokken. Gedurende den nacht heeft het vuren van een batterij, muilezels doen schrikken met enkele stukken geschut, die we hopeu terug tekiijgen. Twee bataljons zijn nog niet teruggekeerd, maar worden van avond verwacht. Twee brigade-divisies veld-artillerie en vijf bataljons infanterie, geholpen door cavalerie onder generaal French, zijn uitge zonden om de stelling aan te tasten, waarop de vijand eergister geschut had geplaatst. Deze stelling werd ontruimd bevonden maar onze strijd macht werd met aanzienlijke kracht aangevallen, door, wat ik geloof, Joubert's troep te zijn. Zij hadden vele stukken geschut en toonden zich zeer talrijk. Onze troepen wareu alle in actie en dreven den vijand verscheidene mijlen terug, maar slaagden er niet in, de lagers van den vijand te bereiken. Onze verliezen worden geschat tusschen de tachtig en honderd man. De verliezen van den vijand moeten nog veel grooter zijn geweest, daar het vuur van ons geschut zeer doeltreffend voorkwam. Na verscheidene uren in het vuur geweest te zijn. trok ik de troepen terug, die ongehinderd tot de kantonnementen terugkeerden. „De vijaDd is in grooten getale en zijn geschut draagt verder dan ons veldgeschut. Ik heb nu enkele stukken zeegeschut, die tijdelijk den vijand tot z wij gen brachten, en naar ik hoop, bij voort- during de beste stukken van den vijand zullen beheerschen, met welke de stad geBombardeerd is op een afstand van meer dan zesduizend yards." Wij laten thans volgen de gisteravond door ons ontvangen telegrammen en aau onze lezers in de stad medegedeeld LADYSMITH. Generaal White heeft aan de Engelsche Regeering getelegrafeerd dat een Engelsche colonne, afgezonden om een stelling in te nemen op een heuvel ten einde de linkervleugel te bescliermeu, zich, ua bijna in de pan te zijn gehakt, aau de Boeren moest overgeven. De colonne bestond uit 1 bataljon lersche fusiliers eu 1 bataljon van het Gloucestershire regiment met berg batterij. Yolgens een later telegram van White bestaat de door de Boeren krijgsgevangen gemaakte Engescbe colonne uit 42 officieren en 2000 manschappen. Uit deze eu de volgende berichten blijkt dat de toestand der Engelsche troepen niet roos kleurig is: Gannett bepaalde zich dus tot de voorwerpen in de kamer en vond al spoedig de schaar, het scheermes en verdere sporen, dat de man zijn knevel had weggenomen. Dat kan nog niet lang geleden zijn, mom- pelde hij. Wat drommel heeft de vent hier den geheelen dag gezeten Het lijk van lord Charlton kon toch elk oogenblik worden gevon- *den. Misschien dacht hij wel, 't zaakje zoo net- jes te hebben gedaan, dat er vooreest geen ver- denking op hem zou vallen. De detective zag naar de kaars. Die bewijst, dat hij nog niet lang dood is. Een doode man steekt geen licht aan, en deze kaars kan hoogstens drie uur gebrand hebben. 't Is vreemd heel vreemd Hij ging naar de latafel en opende de eene lade na de andere. Er was niets in, dat eenig verband kon brengen tusschen den dooden man en het misdrijf, waaraan Gannett hem schuldig achtte. Eer hij en Verity het politiebureau hadden verlaten, waren daar verdere mededeelingen ont vangen omtrent het drama in Grosvenor-Plance, o.a. dat de juweelen der gravin gestolen waren. Natuurlijk had Alison handlangers. Gannett's veronderstelling, waartoe hij gekomen was na een korte bespreking met Verity en zijn chef, luidde, dat Alison lord Charlton naar diens huis had begeleid en op de een of andere manier er in geslaagd was, zijne medeplichtigen, blijkbaar er- varen dieven, in het huis te laten. Nergens was een spoor van braak. Gannett verwachtte niet, een enkel der gestolen voorwerpen in Alison's kamer te vinden. Die zouden wel elders in veiligheid gebracht zijn. LONDEN, 31 Oct. De Engelsche generaal W hite voegde aan zijn ongelukstelegram toe, dat hij alleen verantwoordelijk is. De stelling was onhoudbaar. YRIJBURG, 31 Oct. De Boeren vondeu veel wapens en amunitie, die in een put geworpen waren door de politie voor de stad werd ontruimd. Verscheidene Afrikaanders in Betsclioeana- land voegden zich openlijk bij de Boeren. PABIJ8, 31 Oct. De „Eclair" meldt, dat zich een comite van studenten gevormd heeft, met het doel een vrije compagnie te organiseeren, die naar Zuid-Afrika zal ver- trekken, om daar voor Transvaal te gaan strijden. Ook zal een afdeeling veldtele- grafisten gevormd worden. Latere ontvangen berichten luidden Londen, 31 Oct. De tijding van de ramp voor Ladysmith heeft te Londen en overal in het land een enormen indruk gemaakt. De minister van oorlog heeft aan Sir Redvers Buller geseind, dat binnen een tiental dagen drie nieuwe bataljons en een batterij bergartillerie zullen worden gezonden om de verliezen aan te vullen. Kaapstad, 31 Oct. Aan de ,,SouthafricanNews" wordt van heden uit Ladysmith geseind De strijd duurt voort aan den voet van den Umbambaneberg, enkele mijlen van Ladysmith. Verscheidene granaten vielen in de stad. Londen, 31 Oct. De avondbladen hebben het volgende telegram uit Ladysmith Maandagavond, voordat de duisternis inviel, hebben de Boeren hun oude stellingen weer bezet. Hun zware kanonnen, die naar men meende tot zwijgen wareu gebracht, openden opnieuw het vuur op de stad, welke door den vijand opnieuw wordt ingesloten. De terugtocht der Boeren van gisteren was louter een list om generaal White in het heuvel- achtig terrein en ver van het kamp te lokken. De toestand baart ongerustheid. Parijs, 31 Oct. Aan de //Temps,' wordt uit Londen geseind Men verzekert dat de generaals der Boerenre- publieken bezig zijn, alle beschikbare troepen om Ladysmith te concentreerendat de 18,000 man morgen 30,000 man zullen zijn en aan het einde der week 60.000 man. Londen, 31 Oct. De avondbladeu betreuren Hij verwachtte echter, meer geld in Alison's bezit te vinden, dan hij op eerlijke wijze kon verkregen hebben. De man zou zich niet gereed gemaakt hebben voor de vlucht na een grooten juweelendiefstal, gepaard met moord, zonder dat hij een deel van den buit in zijn bezit had. Gannett had dit alles snel en logisch bedacht. Zijn zeuuwen waren van ijzer en staal, en 't feit, dat hij zich alleen bevond met een lijk, stoorde zijn geregelden gedachtengang in 't geheel niet. Hij had enkel een soort gevoel, dat niet beter vajt aan te duiden als wrok, tegen Alison, omdat hij dood was. Want hierdoor miste de wakkere detective de ywoorden van lof", welke hem anders zeker in de pers en voor de rechtbank zouden ten deel gevallen zijn. Verity kwam terug met een dokter en een inspecteur van politie. De geneeskundige begon aanstonds aan zijn onderzoek en kwam tot de conclusie, dat de man gestorven moest zijn ten- gevolge van een hartkwaal. Dit kon eerst vastge- steld worden aa een zeer nauwkeurige lijkschouwing. De dokter maakte eenige aauteekeningen en ging heen. De politie-beambten zetten hun werk voort. Toen Gannett het bankbiljet van vijftig pond vond, met de handleekening van lord Charl ton er op, glimlachte hij zelfvoldaan en zei Dat neemt elken twijfel weg. Ze vonden verder in de zakken van den man het ingewisselde klein bankpapier en het briefje van ontslag op naam van Stephen Alison. In denzelfden zak was een brief in een oud, geel geworden couvert. Het was de brief van May aan haar vader. WEl'ZEISCHE ('01 RAM Oit blatl verscliijnl niaanilnK-. Woenadng. en Vr ij (taiga vourt, nitigezonilerd op Feeatdagen, bij den ultgever 1*. J. VII OK R1IDK te Tee Kenzen. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in die gemeente z*\ worden gehonden op Woensdag, 8 lovember 1899. Ter Neuzen, 24 October 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1