iten, WILKING Onlvangen een zeer voordeelige partij (il(\V\Z\lihT;\ Z.A_A_IKI_iEE!DE N. Sla dit niet over!! en 160 duims MOLENZEIL. AMERIKAANSCH ZEILDOEE! MEUBELHANDEL. Een groole sorfeering SPIEUELS PLANTSOEN. Dorschmachinen. J. de Smidt-Pothoven, AmerikaanscheOrgels, RIJT UIGMAKERIJ. gebruikte RIJWIELEN. Door Pastoor M. Beck's Amerikaansche Orgels. Jde Smidt-Pothoven, BERSCHT DE ONTVANGST Prijsnoteering 14 Oct, RIJTUIG^fAKERIJ. oogst '99. Yerschs Druiven, snz., snz. fllgeipeeDe.Ilgaatscll8PP^ van ievensverzekeripg en Liifrente 4 Maats 32, 36, 55, 62, 67, 85 cents. 6 45, 62, 72 cents. 6/4, 8/4 GRIJS LINNEN EN MATRASLINNEN (BpniQuso (Bnivangen: ,er Neuzen- J. DE BRUIJNE. Seheepsinventaris Cifisn, K. M PAU WYader, Paling- en Biefstuk OPR VIMING Breukzalf en Maag-druppels A. S. J. DSKKER,; Goes. een houten LEGGER, groot 96 ton, Oamogdijko coRctirreatie I MlWRIttb TER RiRSIRs J. J. IJONZE Jz. met en zonder frontons en geslepen das Gustaaf Poppe, M a g a z ij n van Story en Clark, Chicago, Keizer Karelstraat 39, GENT. Met de as. Jaarmarkt bij A. SCHELLEMAN—BOEL, Kaaiwal Axel. H. MOENS, Ter Nenzen. L W. A. I)E LANGE! C. BIBBERS te TEE RElfZIf, BRANDE.WUN mrismm eT"°- .f" ,rag6 brochure °et b'i math. Maakt en verruilt alle soorten van RIJTUIGEN en HARNASSEN. Dagelijks te koopen van eene ruime sorteering voor spotprijs te koop, Ter Neuzen. P. J. Glerum. lpMli3ISK3KR#liii ONOVERTREPBAAR Hendrik de Maesschalck-Vergalle, Ankerstraat n°. 62, St. Nicolaas. l8 soort FLEUR VIJGEN. le soort KORFJES VIJGEN. GEWONE VIJGEN. 1E soort ROZIJNEN (Boerejongens). GEPLUKTE BLAUWE ROZIJNEN. le soort tros ROZIJNEN. Hollandsclie en Engelsche GELEI in potjes en glaasjes, o°k per gewicht verkrijgbaar. AUGURKEN, UITJES, GEMENGD ZUUR. INGELEGDE PALING, ZALM, SARDINES, GROENTEN in bnssen. Dagelijks verkrijgbaar Dr. S. R. J. v. SCHEVICHAV0, E. W. SCOTT en J. F. L. BLASKMBERG. S©Cretans der Directie. Mr. J. V. SCHEVICHAVEiV Volteekend Maatschappelijk Kapitaal f i.ooo.ooo.- Verzekerd bedrag ruim OntvangBten in 1898 5", Keserren op 81 December 1898 ruim j 15.ooo.ooo! Ter Neuzen Oct. '99. De groote uitverlcoop, gepaard met de groote Najaarsopruiming wordt ge- lieel deze en de volgende niaand voortgezet in de gemeenten Zaamslag, Axel, Westdorpe, Sas van Gent en omliggende plaatsen. Men leze verder de biljetten die huis aan huis zullen bezorgd worden. Beleefd aanbevelend, A. GEENSEN Az., Goes, Grootste Zeeuwsche Parapluiehandel. -A-meriltaatisclie en Inlandsche UITZAAID GEKVVEEKT. Te bekomen bij H. D. IJSEBAERT VER- REECK te Koewacht (dorp). Voor de levering van alle soorten MANEGIEN en DORSCHMACHINEN (langs- en dwars- dorschers) van een der eerste huizen van Duitschland aan prijzen beneden alle concurrence beveelt zich aan Mr. Rijtuig- en Wagenmaker te Koewacht, bij wien inlichtingen, prijscouranten en getuig- schriften te bekomen zijn. Ook inlichtingen bij E. L. PLASSCHAEIIT, landbouwer te Koewacht. Agent van Breebaart's Orgelhandel de meest gezoclite en wereldberoemde nit de fabrieken van welke steeds met de hoogsteprijzen zijn bekroond. Steeds groote sorteering. Noordstraat, C 94. Ter Neuzen. Groote en kleine kapitulen zijn be- schikbaar als Hypotlieek op Land met, ot zonder Gebouwen, ten kantore van A. HOM- Auli, Agent der Eotterdamsche Hypotheekbank. t e bekomen, Makelaar in assurantien, Geldersche Kade 13 Rotterdam, heeft tot zijnen AGENT aangesteld den heer die voor heeren schippers op Beurspolis en op de meest voordeelige Beursconditien assuranties sluit tegen brand-, transportgevaar, enz. Vaste premien, ook voor Casco-verzekeringen. Vraagt premieopgaaf. R Li.MANS, Generaal-Agent, Badhuisstr. 12, Haarlem, of bij de Agenten4 J. SLOK, Sas van Gent, J. AUBROECK, Siuiskil. ied"r vgot"'n!in»U,„U 10 ■o Wie zijn belang begrijpt koopt zijn Ameri- kaansch Orgel in den Grootsten Zeeuw- schen Orgelhandel. Niet den, niet tien, maar honderden koopers-Aiit-Zeeland en daarbuiten verklaren dat men een orgel het best en goedkoopst koopt in het -grootste magazijn (ruim 20 soorten in voorraad) van TILBURY'S, T1LBURY-KARREN, LANDAU- ERS,COUPE'S, VICTORIA'S, BAROUCHETTEN ®n DOGCARS. Zoowel nieuwe als gebruikte als Mast, Giek, Gaffel, Boegspriet, Zwaarden, Lier, Boegankers, Kipankers, Zeil, Eok, Kluiffok, Blokken, Touw, koperen Pompen, Touwwant, Luiken, Ankerkettingen, Strijkketting, Watervaten, Zijtakels, Torpedoezen, ijzeren Stag en Overloop, alles afkomstig van 't schip „Van de Vdust" en bij J. BONDED EL ANTHz., Hoofdplaat. cts DIK GEZOUTEN SPEK 30 fferookt 30 MAGER GEZOUTEN SPEK 32'/., gerookt 35 GEKOOKTE WORSTEN 40 7Z HAMMEN 40 O is de ZWARTE SAJET waarvan iedere knot pvoorzien is van neven- staand Handelsmerk. Bf o j Deze Sajet munt uit door sterkte en echt- held van kleur. Bovenstaand handelsmerk is in 1898 door de f F,r"a S- WIENER Co. gedeponeerd, zie Staatsblad n°. 281 en voor weder- H| verkoopers uitslnitend bij hen verkrijgbaar. Bekroond met zilveren en gonden inedailles met diploma's op teDtoonstellingen te Parijs, Antwerpen en Brussel. Nieuw gebreveteerd stelsel van RIJTUIGEN met vouwende kap en twee spiegels (ramen), op twee en vier wielen. Ook is in het magazijn aanwezig een groote voorraad van alle soorten TILBURY'S, DOGCARS BUGGY'S, COUPE'S, LANDAUERS, VICTo' RIA S, BAROUCHETTEN, enz. enz., naar de laatste uitvindingen en schriRelijk gewaarborgd voor twee jaren. N.B. Op aanvraag lever ik de rijtnigen te 1J ULST, vnj van onkosten en rechten. GoedgekeurdbijKoninklijkBesluit van 1 November 1880 AiVi OR JAABLUKSCHt premie vuorloop.— -- n e i, t,„„ DIRECTEURKN: Ouderdom hlJ 0rerljj(1„n M j™„_| Oudenlom ^drlUk.' he luC'te'roor Dr. IS. U. J. V. NCRkl 1(11.11 l'\ C ft VC«TT._ i l? I m "ft tr kwreu. ®f dadelUk bij OTerlijden I f 10" gestor) kai,lt»al. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880. No. 28 DIRECTEUREN- of dadolijk bij overlijdan uit te keeren. voor maiinen. v»or vrouwen Dot<1 411k L llkilio l/nnil.ilA.. I- •p #cA tndverj hH ConfrdUmorh <omtf Jfr. Tjerrf! 4 Rmrmtns. l| U iwimm luMtm Hf\RTEVELT 4 LEIDEN. &DE FRRN5CHE KRQ.ON T> Dames lindermantels

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4