GROOTE KETJZE IN Sifiiwe s»rtewing fiEeARNEERDE IIOKDEN en nndere nonveanles. PUIKE ZAAILANDEN KANADA BOOMEN, Ontvangen: ij t u ig e n, Is rifiten SiiikerbeBtmandBii, Gewoon Gerstebier. to RlmaM meer! laiiissn. VERKOOPING Puiks Zaailanden, 10 Kanada boomen, 70 Kanadaboomen. I. Ter Nsuzsn. J. CS SMIDT-POTHOYSK. II. I. 1IU1, Tap Hewn, KOOPT en YERKOOPT alle soorten van Veevoederketels, Stroosnijders M. L. ?aa Vessem-Tholeag, Verkrijgbaar de flrmaDvan Waesberghe-Janssens te Hulst J. de Smidt-Pothoven, Veeren- en Eapokbedden, Kloosterbalsem, Openbare Verkooping. 41 zware WILGEN BOOMEN, Openbare Verkoopin* o eene praehtige sorleering Or h i G- _A_ 1ST J±i -1U ID J±i Nieuwste modellen. aan te besteden 200 Eiken boomen, 105 Beuken boomen. 177 zware en gave Kanadaboomen, en 1 hektare 86 aren 45 centiaren Eiken Slaghout. VOORHANDEN: Nog voortdurend voorhanden: per flesch 10 cent, per 10 flesschen 90 cent. Hypotheek Waarborg Maatschappij BiDOENHA&A.ZJJS Uiterst concurreerende prijzen. L. J. AKKER, Alkemadestraat 11, Rotterdam. PHILIPPINE. De Notarissen Dregmaus, te Axel, en Imschoot, te Machelen bij Deijnze, zullen ten verzoeke van den heer J. TH. HENDRIKSE, te IJzendijke, in het Nederlandsch Logement van mej. de wed. Susijn te Ter Neuzen, op Dinsdag 7 November 1899, des voormiddags elf uren, in 6en enkele zitting publiek verkoopen Eene partij gelegen in &n blok in den Zuid-Oostelijken hoek van den Vergaertpolder Tegen de Seijdlitz- en Van Remoorterpolder, verdeeld in 15 koopen als volgt K o o p 1- BOUWLAND. Sectie A n°. 289, groot K o o p 2. Idem Sectie A n°. 290, groot Koop 3. Idem Sectie A n°. 291, groot K o o p 4. Idem Sectie A n°. 292, groot K o o p 5. Idem Sectie A n°. 293, groot K o o p 6. Idem Sectie A n°. 294, groot K o o p 7. Idem Sectie A n°. 295, groot Koop 8. Idem Sectie A n°. 296, groot Koop 9. Idem Sectie A n°. 297, groot Koop 10. Idem Sectie A n°. 298, groot Koop 11- Idem Sectie A n°. 299, groot Koop 12. Idem Sectie A n°. 300, groot Koop 13. Idem Sectie A n°. 301, groot Koop 14. Idem Sectie A n°. 302, groot Koop 15- Idem Sectie A n°. 303, groot H. A. 21 19 17 16 12 08 03 97 92 86 81 60 23 89 27 C. 30 90 90 60 00 20 60 50 50 40 60 90 50 50 De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van het BESTUUR DER BURGER- LIJKE GODSHUIZEN van Gent, op Douderdag den 2 November 1899, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen EENE P A R T IJ geschikt voor Klompenmakers en ander werk. Staande beneden den dijk van den polder Nieuw Beoostenbleij Bepuiden, gemeente Koewacht, tegen het z. g. ,/Boerengat" aldaar. Daarna ten verzoeke van DESIRE DA\ LD te Koewacht, staande aan zijn hof En eindelijkten verzoeke van mejuffrouwen M. L. en L. VERMANDEL te Koewacht (Moerbeke) staande aan den Tragel in de gemeente Koewacht. Betaling onkosten 14 dagen koopsommen voor het vervoer der boomen. Deurw. Adriaanse, te Hulst, zal op Vrijdag 3 November 1899, des voormiddags 10 uur, ten verzoeke van het Bestuur van den HAVIKPOLDER, publiek verkoopen op de gewone voorwaarden Te vergaderen aan den Vijfhoek, gemeente Stoppeldijk. G-ROOTB W nohteUeUo (Peene) en Saifelaere (Ciesmeerscli). 68 90 Samen ter grootte van zeven en twintig hectaren, twee aren, dertig centiaren. IO O It XV A A Ii 1) EN: De koopers komen aan het genot met het rooven van den oogst des jaars 1900 tot welk tijdstip de perceeleu in gebruik zijn bij den heer Edumonb Buijsse. De Polderlasten over het loopende dienstjaar ad 135,34 en de Grondlasten ad 0,71, worden door den verkooper betaald. De verkoopkosten bedragen 8 procent. De veiling en toewijzing heeft plaats in per- ceelen, in samenvoegingen of in massa. De kadastrale plans en de veilingsvoorwaarden liggen tien dagen vodr den verkoop ter inzage ten kantore van den Notaris DkeGMANS, bij wien, evenals bij den Notaris Imschoot en den heer Hendrikse, nadere inlichtingen te bekomen zijn. de i De COMMISSIE voor den aanleg en de verbe- tering van een weg van Nieuwvliet naar Sluis met den zijtak naar Retranchement, zal op Maandag den 20 November 1899, des namiddags ten drie ure, bij J. de Hullu te Zuidzande, trachten I l et belieien van een gre- cleelte van den weg- van af Sluis door* het Kasteelveld en door den Zwinpolder tot aan den dijk scheidende de polders Kasteel en Oliesla. ger, lang 1500 meters. De besteding geschiedt bij enkele inschrijving. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den waterbouwkundigen ambtenaar S. Blok te Cadzand. De aanwijzing zal geschieden op Maandag 13 November 1899, om twee uur namiddag, te be- ginnen van af den Kasteelpolder. Bestekken zijn van af Maandag 6 November 1899 verkrijgbaar tegen betaling van vijftig cent, rij den Voorzitter en Secretaris. Cadzand, den 25 October 1899. De Commissie voornoemd, J. ERASMUS, Voorzitter. J. A. BLANKERT, Secretaris. De Notaris Deschlins, te Waclitebeke, zal in het openbaar verkoopen Ten verzoeke van den heer THEOPHILE POULLIER, handelaar te Rijssel op Maandag 6 November 1899, des morgens om 9 ure, te Wachtebeke, wijk Peene, ter lengte van 11 meters en ter dikte van 1,20 meter tot 2,12 meter. ter lengte van 7 tot 9 meters en ter dikte van J,65 meter tot 2,80 meter. Uittreksels van deze verkooping, inhoudende orde der schalming der te koop gestelde boomen, alsmede hunne dikte, zijn verkrijgbaar, op aanvraag, ten kantore van Notaris Deschlins. En ten verzoeke van het BESTUUR van Weldadigheid der stad Gent, op Maandag 20 November 1899, des morgens om 9 ure, te Saffelaere, in het Ciesmeerschbosch Voor beide verkoopingen tijd van betaling tot Januari 1900, alleen voor de koopers bij den Notaris goed bekend, of voorzien van een goeden medekooper of borg. ZEGT HET VOORT. nan concurreerende prijzen en met schri/telijke garantie. een buitengewone sorteering HANG- en STAANDE LAMPEN, met en zonder Lusters, ook BUIS- KACHELS, KAMER- en KANTOORKACHELS, geemailleerde en vernickelde VULKACHELS en HAARDEN, in alle soorten. V ERDER: en al wat in den IJzerhandel kan voorkomen, aan concurreerenden prijs, belovende eene prompte en spoedige bediening. aan concurreerenden prijs. Ter Neuzen, J. DE BRUIJNE, Noordstraat C 89. Mandenmaker, enz. TER NEUZEN. Amsterdamsche gevestigd le Amsterdam. Zoolang de voorraad strekt zijn de niet nitlootbare gewaarborgde 4 pCt. Hypothe cate Obligation in stukken van 1000, 500 en 100 verkrijgbaar bij TER NEUZEN. GROOTE SORTEERING Wollen-, Zeegras-, KapokHoutwol- en Stroomatrassen. KONING DER BALSEMS, recept van de Zeer Eerw. Heeren kloosterlingen van het klooster Santa Paulo te Cartagena, is het eenig genezend middel tegen Het is ook heilzaam tegen brand, snijwon- den, verstuikingen, kneuzingen, stram- lieid in ledematen, lendepijn, spierverrek- kingen, enz. enz. Tallooze voorbeelden van hen die geheel hulpeloos waren, zelfs zoodanig, dat zij niet in of uit het bed konden komen, lieden die krom en gebogen waren, zoodat zij zich niet konden verroeren, zijn door het gebruik van enkele potten Kloosterbalsem (otaal genezen. Duizende attesten van vol- komen genezingen zijn voor ieder te'r inzage. Prijs per pot 35 ct., 75 Ct., f 1,20, f 2,50. Franco toezending mits postwissel met 10 cent verhooging voor vracht, verder verkrijg baarTer Neuzen P. L. LOSVAN DE REE; Hoek bij Ter Neuzen P. DE FOUW Zaamslag M. RIEMENS Dz.Othene P. DE RUIJTERWestdorpe M. KIEBOOMSas van Gent CIIR. VERHAAK; St. Jansteen J. VINCK; Hulst CONST. DANCKAERT; Hontenisse P. WULLEMS Lamswaarde JOS. VAN DORSSELAAR; en Axel P. J. KRUIJSSE. A. Wll.lilUi. III IVI DAMES- eg EDTDGBMANTELS eg PELERINES VAN TE VAN TE 02 30 DAMES- en KINDERHOEDEN. Bierhandel VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3