Algemeen Nieaws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderea. No. 3835. Zaterdag 28 October 1899. Engeland en de Z.-A. Republiek. 39e Jaargang. Maandag den 30 October aanstaande. Voorwaardelijk Ontslagen. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs sleehts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze couraut behoort een bijvoegsel dat morgenocliteud aan de abonnd'8 binnen de stad zal worden gezonden. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bij dezen bekend, dat de Jaarlijksclie Veemarkt in deze gemeente dit jaar zal gehouden worden op Burgemeester en Wethouders van Axel. D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. Er komen langzamerhand allerlei bizonderheden los over de gebeurteuissen van Vrijdag en Zaterdag, die hoop geven voor de Boeren. Vooreerst laten de Engelsche oorlogscorrespondenten niet na, hulde te brengen aan de dapperheid der Boeren, maar ook aan hun optreden buiten het gevecht. Ver- halen, dat de Boeren op ambulances zouden schieten, mogen we dus gerust voor kwaadaardige verzinsels houden, al nemen we aan, dat het bij vergissing wel eeus gebeuren kan. De Fransche bladeu praten voortdurend van geheim gehouden verliezen der Engelschen. Er zouden dan ook al 2000 man van de reserve zijn opgeroepen, om de leemte aan te vullen. .Niet-officieel vermeldt het Britsche departement van Oorlog, dat twee officieren van het 18" huzaren en zes officieren van de Dublin fuseliers krijgs- gevangen zijn. Ook onderstelt men, dat een heel eskadron huzaren, dat vermist wordt, na den slag bij Glencoe gevangen genomen is. Dit bericht is zelfs volgehouden na een tegenspraak van de wEvening News", die wist te vertellen, dat het eskadron de Boeren vervolgd had, verdwaald was en zich toen door den vijand (den vluchtenden vijand wel te verstaan) had heen geslagen. Wij laten hierna de laatste berichten volgen Pretoria, 21 Oct. Vrijdag 20 Oct. werd een gevecht geleverd bij Dundee, dat te vijf uur in den morgen begon en duurde tot twee uur in den namiddag. De Boeren hadden een sterke positie ingenomen, doch zij werden genoodzaakt terug te trekken, nadat zij een Maxim-kanon van den vijand hadden genomen. Het gevecht werd Zaterdagmorgen hervat in de nabijheid van Glencoe en Dundee verschillende Boeren-commando's namen er aan deel. FEUILLETOJS 86) Het lichaam, dat op zijn bed lag, was gekleed in Stephen Alison's kleeren. In de zakken waren de banknoot van vijftig pond met Charlton's naam op den achterkant en de kleinere biljetten, die Stephen aan de Bank van Engeland had iuge- wisseld. In den binnenzak oude papieren van Stephen Alison en diens ontslagbriefje. Hij had geen enkel detail vergeten. Hij trok nu zelf de kleeren van den doode aan en zag weer in den kleinen spiegel. Clement Hansell staarde hem aande bleeke gelaatskleur verhoogde nog de gelijkenis met den doode. Stephen schrikte er zelf van't was of de doode man weer levend gewoTden was en voor hem stond. Hij keek nu opmerkzaam de kamer rond. De sporen, dat hij zijn kuevel had afgenomen, waren er nog, en hij besloot, die daar te laten. 't Eerste wat de aandacht zou trekken van ieder, die Stephen Alison had gekend, zou zijn, dat de knevel weg was. Men zou dan tegelijk het bewijs viuden, dat hij dien afgeschoren had, kort voor de hart- aandoening hem doodde. Zoo het allereerst de politie in de kamer kwam, zou men gissen, dat de ontslagen gevangene, be- vreesd dat men hem zou herkennen als de meneer Stephens, die naar huis gegaan was met lord Charlton, besloten had, zich op die wijze onher- kenbaar te maken. Pretoria, 22 Oct. Negen Engelsche officieren, die Vrijdag, na het gevecht bij Dundee, gevangen genomen werden, zijn hier aangekomen en gein- erneerd in een gebouw behooreude tot de tribune op het terrein der wedstrijden. Zij worden goed behandeld. Pretoria, 2 5 Oct. Generaal Joubert meldt, dat commandant Cronje met het commando uit Winuburg gisteren een ontmoeting had met Engel sche troepen die van Elandslaagte kwameu. Het gevecht begon te 9 uur in den morgen en duurden zeven uur. Negen Burgers werden gewond, zes gedood. Alle Engelsche troepen zijn op Ladysmith saamgetrokken. Een auder officieel bericht meldt, dat de Burgers uit Johannesburg en het Hollander-korps een hardnekkig gevecht leverden, tegen een overmachtige Engelsche strijdmacht bij Elandslaagte. Het ge vecht duurde twaalf uren. Honderd Burgers werden gedood of gewond twee honderd Burgers worden vermist. Londen, 26 October. Deavondbladen bevatten het volgende telegram uit Glencoe van 23 dezer. Na de overwinning der Engelschen op Vrijdag meeuden zij voor enkele dagen van den vijand bevrijd te zijn, maar weldra zagen zij, dat zij zich daarin volmaakt hadden vergist. Toen de troepen van het gevechtsterrein terugkeerden bemerkte men met leedwezen dat het gerucht, dat alle kanonnen van den vijand genomen waren, onjuist was. De vijand slaagde er in, ze mede te nemen, voordat de Engelschen stormenderhand den heuvel bij Dundee genomen hadden. Toen de Engelschen met de Boeren haudgemeen werden, hielden sleehts een deel der tirailleurs van de Boeren het terrein bezetde rest was reeds op den terugtocht. Kaapstad, 25 Oct. Telegrammen omtrent het gevecht tusschen generaal White en de Boeren tijdens den opmarsch van White uit Ladysmith Zeggen //De vijand stelde een batterij op, twee mijlen ten zuiden van Modderspruit en begon met een infanterievuur op grooten afstand op de Britsche voorhoede te openen. Daarna werd met zeer veel juistheid het artillerievuur tegen de Britsche ka nonnen geopend. Het gerecht duurde zes uren en liep uit op Rietfontein Farm. De vijand werd van de heuvels verdreven. De Engelsche troepen trokken 's avonds op Ladysmith terug. Men gelooft dat de vijand zware verliezen leed. Pretoria, 24 Oct. Het bombardement van Mafeking door de strijdmacht van generaal Cronje Met uitzondering van tien pond in goud, die hij hield voor alle gebeurlijkheden, liet hij het geld op het lijkde politie zou dan denken, dat het van Charlton gestolen was. Niets outbrak er om de identiteil van den doode met den verdachteu Stephen Alison te bewijzen. Toen alles gereed was, deed een nieuwe schrik hem het bloed in de aderen stilstaan. Er was niemand in huis, maar hij moest er uit. Zou men hem opmerkenstond er mogelijk al iemand op den uitkijk Hij geloofde niet, dat de politie er al kon zijn in verband met den moordwant bij de minste verdenking zouden ze wel dadelijk komen aan- kloppen en hem te sprekeu vragen. In zooverre kon hij veilig heengaandoch Exton-street was alles behalve stil op dit uur, en allicht zou hij worden opgemerkt door iemand, die later de politie, als deze aan 't onderzoeken ging, inlichtingen kon geven. Doch hij diende 't er op te wagende tijd verliep, en elke minuut was kostbaar. Hij wierp een blik tot afscheid naar het leven- looze lichaam op het bed, en toen met een stil gebed op de lippen ging hij de deur uit en de trap af. In de gang luisterde hij een oogenblik. Op straat was het ongewoon kalm. Hij opende de huisdeur en stond op straat. Snel wandelde hij voort door Exton-street, sloeg Euston-road in en riep een eind verder een cab aan, waarmee hij zich liet brengen tot den hoek van Grosvenor-Place. Hier stapte hij uit en liep langzaam tot hij 't huisnummer vond. is hedenmorgeu begonnen. Aan vrouwen en kinderen is de noodige tijd toegestaan om de stad te verlaten. Pretoria, 25 Oct. Het bombardement van Mafeking werd hedenmorgen bij het aanbreken van den dag hervat. Verscheidene huizen staan in vlammen. Londen 26 Oct. Uit Mafeking werd 18 Oct. aan de Times gemeldtGeneraal Cronje heeft een groot deel van zijn troepenmacht voor Mafe king weggenomen. Men gelooft, dat een hevige strijd de aauwezigheid der Boeren elders noodza- ketijk maakt, indien het aftrekken niet een krijg- list der Boeren is, om kolonel Baden Powell er toe te brengen, spoedig een aanval te doen. Het wordt onmogelijk de operaties der Boeren aan de Westergrens als ernstig gemeend te be- schouwen. Londen, 26 Oct. Een hoofdartikel van de Times zet uiteen, dat de terugtocht van gene raal Yule deel uitmaakt van de verdedigende tactiek, en zegt, dat de drie offensieve bewegingen tegen de Boeren sleehts staaltjes zijn van die defensieve tactiek. De Daily Chronicle zegt zonder omwegen dat de telegrammen van generaal White onduidelijk zijn en dat zijn positie ongerustheid veroorzaakt daar de Engelschen reeds 607 man aan dooden en gewonden verloren in Natal. De Morning Herald zet uiteen, dat de Boeren aanzienlijk sterker zijn dan de Engelschen bij Ladysmith, en dat de verhouding hunner macht is als drie tot een. De Daily News poogt het feit weg te rede- neeren, dat een geheel escadron van het 18de reg. huzaren door de Boeren gevangen genomen werd. Doch het blad kan zijn ongerustheid niet ver- bergen over den toestand van generaal White en troost Engeland met de gedachte, dat zoodra sir Redvers Buller aangekomen is, verdere overwin- ningen der Boeren onmogelijk zijn. In de zitting van gisteren verdedigde de minister van justitie staatsongevallenverzekering als een voldoening aan het volksrechtbewustzijn en bestreed de burgerrechtelijke regeling als na- deelig voor den werkman. Eene verwerping der wet zou het vertrouwen in de volksvertegenwoor- diging schokken. De meeste sprekers repliceerden, de heer Schaper om te doen uitkomen dat de op posite van den heer Kuyper inging tegen Patri- Bij het huis van den graaf van Powick stond een groepje leegloopers op het trottoir. Zij be- spraken het drama en gaapten nieuwsgierig naar het huis, waaraan niets te zien was, maar waar binnen het lijk van den vermoorden jougen man lag. Stephen Alisou's hart klopte hevig, maar hij ging voorbij en ving niets dan een verward ge- murrnel van stemmen op. Een minuut later draaide hij den sleutel om in de deur van Clement Hansell's huis en stapte stoutmoedig naar binnen. HOOFDSTUK XXVIII. Lobelia's avondje. Lobelia Cuffs was in 't geheel niet op haar gemak in het cafe-chantant-zaaltje, waarheen zij op uitnoodiging van haar vriendin, juffrouw Sim mons, was gegaan. Zij kreeg een zitplaats, dien haar geen goed gezicht op het tooneel bood, en haar gezichtslijn werd verder afgebroken door de tegenwoordigheid, vlak voor haar, van een rijzige, jonge vrouw, die een breeden ronden hoed met een geweldige veerenmassa droeg. 'tWas buitengewoon hinderlijk voor Lobelia, die zoo zelden eens uitging, zich te zieu geplaatst in een positie, die haar zoo weinig plezier voor haar geld, of lievervoor haar vrijkaartje, ver- oorloofde. Zij hoorde de menschen luid schateren bij het werk van clowns op het tooneel, maar zij had er geen flauw idee van, wat die grappenmakers daar eigenlijk uitvoerden, en ze kon dus bezwaarlijk zelf meelachen. Zij hoorde bijval brullen, toen de beroemde komiek Little Squiggles, na een zijner populaire voordrachten, een dans ten beste monium's wenschen tot aanneming van dit ontwerp, wat door den heer Malefijt tegengesproken werd. Het juiste cijfer van de sommen, tot gister ingekomen bij de //Ned. Zuid-Afrikaansche Ver- eeniging", is 66,917. Aan het hoofdbestuur van //het Roode Kruis" is daaruit een credietbrief van 48,000 op Pre toria verstrekt, voor het onderhoud der 28 dezer vertrekkende ambulance, waaruit men ziet, dat van hetgeen men aan de //N. Z. A. V." geeft het grootste gedeelte toch aan de arme gewonden ten goede komt. TER NEUZEN, 27 October 1899. De heer E. J. van Braband, commies der telegraphie alhier, is bij Kon. besluit van 24 dezer bevorderd tot de 3de klasse. Sas van Gent, 26 Oct. Heden namiddag had in het hotel Rotterdam, van den heer N. Acke, de aanbesteding plaats vanhet uitvoeren van fundeeringwerken van een gedeelte der alhier te bouwen Eerste Nederlandsche Cooperatieve Beet- wortelsuikerfabriek, met bijkomende werkzaamhe- den, waarvoor inschreven, als volgt W. Dekker te Veere voor f 12900 A. de Meijer te Selzaete voor f 12500 C. Bleijenberg te St. Jansteen voor 12350 K. H. Swets te Hardinxveld voor 11727 P. van Wijngaarden te Dordrecht voor 11338; J van de Velde te Ter Neuzen voor/10990 J. Lindenberg Cz. te Goes voor 10650; H. den Donge te Dordrecht voor j 10447; A. van der Straeten te Rotterdam voor f 10337 G. van der Peijl te Ter Neuzen voor 9540 E. Claeijssens te Sas van Gent voor /8800; terwijl een biljet van onwaarde werd verklaard. Aan den laagsten inschrijver den heer E. Claeijssens alhier, is het werk gegund. Zuiddorpe. Ten dienste van den handel met Belgie zal met ingang van 1 November op den pas aangelegden steeuweg van hier naar Selzaete dicht bij den Ouden Burgsche Sluis een nieuw grenskantoor geopend worden. Een rijksambtenaar uit Sas van Gent zal daar iederen Dinsdag van 's morgens 7 tot 's middags 12 uur en elken Vrijdag van 's namiddags 2 tot 's avonds 6 uur zitting houden voor den uit- voer naar Belgie. Kloosterzande (Hontenisse). In het voorjaar werd alhier, onder bestuur van Mej. Koopmans van Boekeren als presidente, en freule S. Collot, d'Es- cury als secretaresse de Oranje-vereeniging opge- gafmaar daar ze van Little Squiggles niets kon zien, behalve 'n enkelen keer 't bovenste gedeelte van zijn hoed, was het haar onmogeiijk, aan de ovatic deel te nemen, Liza Simmons was gelukkiger, en zij werd warm en opgewonden, naarmate het program ma vorderde. Zij gilde bij de geestigheden der komiekenzij zat ademloos, met open mond te kijken, als de acrobaten op elkaars hoofd stonden, en ze barsten uit in een onbedaarlijk lachen bij de verschijning van een als vrouw verkleeden potsenmaker, zoodat Lobelia haar spijtig met den elleboog in de zijde duwde en haar verzocht, zich niet aan te stellen als een krankzinnige. Hierop antwoordde juffrouw Simmons, of zij wel wist, tegen wie ze het had, en wie er voor een vrijkaartje had gezorgd zij, juffrouw Simmons, of juffrouw Lobelia De dames werden woordenrijk, tot juffrouw Simmons haar vriendin verzocht, nu maar haar mond te houden. Zij was hier gekomen om zich te amuseeren, en zij behoefde geen manieren te leeren van een stoepveegster. Je behoeft mij geen stoepveegster te noemen repliceerde Lobelia boos. Ik ben net zoo goed als jij. 't Is de moeite waard om op te pochen, dat je vader steenkolen en aardappelen verkoopt Een stoepveegsterAls ik dat was, zou ik jelui stoep eens voor niemendal komen schoonmaken die heeft 't hard noodig. Een orkaan van applaus deed op dit oogenblik de zaal op hare grondvesten schudden een zeer populair zanger kwam op, en Liza Simmons gaf zich weer met hart en ziel over aan het kunstgenot. (Wordt vervolgd.) Uit blad vergchijnt jrlaandMif-, WoeuitdaK- en Vrijdaifavond, aitjjexonder d «>p Keestilagen, bij den ■Itfeire* P. «f» AK OK IAKUE te Ter Meozen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1