Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandere No. 3834. Donderdag 26 October 1899. 39e Jaargang. Paardsn- sn YQsmarkt. Engeland en de Z.-A. Republiek. PAARUEN- en VEEMARKT Voorwaardolijk Ontslagen Binnenland. ABONNEMENT: advert entiEn Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. F KIXJXLXjETOISI 3d) Stephen Alison af. nei'zeische coiimit Per drie maauden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. n<1 ....ennil ilen ■Itiirvcr I*. J. ViW DE HIDE te Ter \enien. Rat bind verscliijnt ii»»ml«z-, ii oenmlait. eo rijdayayond, U'tge»wnderil "M *,111 inmmmm mii 11— mi Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN maken bekend, dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag, 8 Hiovemlier 1§»9. Ter Neuzen, 24 October 1899. Burgemeester en Wethouders voornoeind, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. 't Schijnt dat de berichten over de overwinningen der Engelschen zoo niet oujuist dan toch zeer overdreven zijn. Wij laten hieronder eenige te legram men volgen Londen, 23 Oct. De heer Wyndham deed in bet Lagerhuis voorlezing van de laatste be richten van het oorlogsterrein in Natal, heden- morgen in de vroegte ontvangen en door lord Wolseley aldus geresumeerd: Een sterke kolonne der Boeren scheen van uit het Noorden en het Westen op te rukken tegen de troepen van gene- raal Yule, die zich bijgevolg op Dundee samentrok en zijn troepen concentreerde bij Glencoe. Wij veronderstellen dat, toen hij deze beweging deed, de gewonden en geneesheeren te Dundee zijn achtergelaten. Generaal White houdt de positie te Ladysmith nog bezet en ontvangt versterkingen uit Pieter- maritzburg. De vijand schijnt een sterke numerieke over- macht te hebben. Uit bovenstaande verklaring schijnt te blijken, dat de geruchten omtrent een tweede overwinning der Engelschen bij Glencoe onjuist zijn. Parijs, 23 Oct. De Temps ontvangt een bericht uit Londen, waariri wordt medegedeeld, dat, volgeus iemand, die op de hoogte is van hetgeen aan het Engelsche ministerie van oorlog plaats vindt, sedert Zaterdagavoud berichten zijn ontvangen omtrent de tweede offensieve beweging der Boeren op Glencoe. Aan deze beweging werd deelge- nomen door de troepen, die ook den vorigen dag waren slaags geweest. De Engelschen rnoeten ge stagen zijn en zulke verliezen hebben geleden, dat het ministerie van oorlog berichten omtrent gunstiger ontmoetingen wil afwachten, voor het daarvan kennis geeft aan het publiek. De ontmoeting te Elandslaagte zou geen andere mot Hij opende beleefd de deur, en de kapitein, die begun in te zien, dat hij niet diplomatiek had gehandeld, bedwong zijn woede en ging been, op May's arm geleund. Sampson Gaygold bleef alleen. Hij mompelde genoegelijk Morgen zal hij mij 300 pond voor dat papier geven. Als hij 't niet doet, jaag ik hem een doodschrik op 't lijf. Hij zal alles doen, om te voorkomen, dat het een rechtszaak wordt. Hij zou wel 500 pond geven, desnoods, voor den goeden naam van zijn zoon. Och, wat is zoo'n »goede naam" toch een mooi ding voor onze zaken. 't Is een liefhebberij Eensklaps viel zijn oog op iets, dat de nicbt van den kapitein bad vergeten. Op de tafel lag een fiju zakdoekje. Gaygold nam het op en bezag het nauwkeurig. In een hoek stond sierlijk voile naam van de eigenares geborduurd „Maj Alison". De geldschieter trok een verbaasd gezicht. Dat is gek, zei hij de man, dien Darvell heeft gevonden voor dat zaakje met Charlton, heet Stephen Alison. Zoo heel algemeen is de naam niet. Ik moet wat meer omtrent die jonge dame zien te vernemen, eer de kapitein hier morgen komt. lesultaten hebben gehad dan het tot zich trekken der troepen van generaal White en deze bezig te houden, terwijl de beide andere colonnes van generaal Joubert tegen Glencoe ageerden. De Temps voegt er bij, dat in de St. .James Gazette wordt bevestigd, dat de Boeren de Engtd- schen lot in hun verschansingen van Glencoe ebben terug gedreven en hun operatie-veld uit- breiden. De Boeren bombardeeren Dundee en onderhouden met zwaar kaliber een voortdurend vuur op de stad. De Boeren, die de eerste maal bij Glencoe werden teruggedreven, namen deel aan den tweeden aanval op deze plaats. Kolonel Scott Grishlow is bij Elandslaagte ge- dood. Londen, 23 Oct. Kimberley, Mafeking en Rhodesia blijven geheel afgesneden van de Kaap- iolonie en Natal. De Boeren hebben de spoorweg- ijnen van Ottoshoop en Boshof in handen. Een interview met Dr. Leyds. Brussel, 23 Oct. In een interview met een vertegsnwoordiger van Reuter zeide Dr. Leyds, dat het moeilijk is, ziju meening over de gevechten bij Glencoe en Dundee te zeggen, want men kan geen meening hebben op gezag van enkele depeches, die uit Engelsche bron komen. Leyds ontvangt in 't geheel geen telegrammen meer en hij veronderstelt, dat de depeches, die ■n hem zendt, worden onderschept en achter- gehouden door de censuur. Alle kabels ziju het eigendorn van de Engelschen. Zonder derhalve een gevestigde meening te kunnen hebben, is hij evenwel van gevoelen, dat de toestand, zooals hij op het huidige oogenblik staat, niet al te slecht or de Boeren is. De Engelsche depeches zijn gemaakt voor het Engelsche publiek en de Engelsche markt en zijn waarsehijnlijk veel te optimistisch. Het feit, dat de Boeren terugtrekken na een gevecht te hebben aangegaan, om zich verderop weer te herstellen, beteekent niet, dat zij een neder- 1 rag hebben geleden. Dergelijke rnanier van han- delen maakt deel uit van hun tatiek en bewijst niet, dat zij tot nu toe ernstige echecs hebben geleden. Dr. Leyds kan evenmin den duur van den oorlog voorspellen. Op de vraag, of het mogelijk is, dat, zooals in een telegram wordt gezegd, de aanvoerders van de Boeren tijdens het gevecht te Glencoe geen telegrafischegemeenschap metelkander konden onderhouden, zeide Leyds, dat de troepen- corpsen van de Boeren met elkander kunnen correspondeeren door de optische telegraaf (helio- IIOOEDSTUK XXVII. Een paar minuteu tang stond Stephen Alison als verbijsterd bij het lijk van zijn broeder. De eerste scbok helette hem, na te denken. Met wijdgeopende oogen staarde hij naar den man, die voor hem tag op het bed, wiens verwrongen trekken nog getuigden van den doodsangst. Stephen vergat alle andere dingen, zelfs het zonderlinge nieuws, dat die krantenjongeu op straat, vlak bij hem, luidkeels had uitgeroepeu. Doch toen hij zich, met een snik, afwendde van het bed, waarop zijn gestorven broeder tag, ontmoette zijn oog het nieuwsblad, dat uit zijn hand op den vloer gegleden was. Bliksemsnel kwam nu het andere treurspel weer voor zijn geest. Met bevende vingers raapte hij de krant op en zag spoedig het vetgedrukte hoofd ,,Moord op een edelman." Bijzonderheden vond hij niet vermeld doch voor zijn geest stond het ijzingwekkend feit lord Charlton, de man, dien men had willen dooden door zijn hand; de man, met wien hij alleen geweest was in 't holle van den nacht, was verinoord vonden. Het bericht sprak niet van tijd, uoch van bijkomende omstandigheden alleen dat lord Charlton's lijk gevonden was door de bedienden in de bibliotheek van het huis in Grosvenor-Place Hij dacht na en trachtte zich een voorstelling van het geval te maken. De moord was waar sehijnlijk niet gepleegd op klaarlichten dag, in een huis met veel personeel. Hij nam de krant weer op en las nog eens het bericht graphie). Wanneer het echter mistig is, is deze wijze van correspondentie niet meer mogelijk. Londen, 23 Oct. De heer Hicks Beach, Minister van financien, deelt mede, dat de inkomsten verre de verwachtingen overtreffenhij hoopt daarom aan het eind van het financieele jaar een overschot te hebben van drie millioen pond. Dit bedrag is een aanzienlijke bijdrage tot de tien millioen, welke Vrijdag zijn goedgekeurdin de rest kan volgens zijn meening voorzien worden door een tijdelijke vermeeedering der vlottende schuld. Hij vraagt daarom machtiging, om acht millioen aan schatkistbiljetten uit te gevenhet is niet noodig om onmiddellijk een leening aan te gaan. De quaestie om de betaling uit de belasting te doen geschieden, kan worden overgelaten aan de begrooting van April a. s. De heer Hicks Beach zei onder meer ook nog Deze oorlog verschilt veel van de vorige, waarin wij zijn betrokken geweest en waarvan wij alle £osten hebben gedragen. Wat deze oorlog ook moge kosten, in elk geval is het niet zeker, dat alle onkosten op ons zullen valien. Het zou in overeeustemming zijn met de oorlogswetten, wanneer, als deze oorlog tot een goed einde is gebracht, de Transvaalsche belasting- schuldige een deel der kosten draagt. De heer Campbell-Bannerman, leider der liberalen, ondersteunde de aanvragehij achtte het nood- zakelijk, dat eensgezindheid werd getoond. Londen, 23 Oct. Een telegram uit Colesberg aan de „Times" meldt, dat de toestand ten zuideu van den Vrijstaat ernstig is. De Boeren, ter sterkte van 350 man, werden versterkt door een macht van Driekop, op drie mijlen afstand gelegen. Verdediging is onmogelijk de bezetting der stad trok bij de verschijning van den vijand op Naauw- poort terug. De Boeren waren reeds drie dagen bezig zich aan de andere zijde der rivier met veldgeschut te oefenen. De macht bij Driekop wordt op 1500 man geschat. De stag bij Glencoe wordt, volgens bulletins, aangpplakt aan het justitiegebouw te Bethulie, een schitterende overwinning der Boeren genoemd. l)e bladen bevatten omtrent de operatie's te Glencou geen nadere bijzonderheden. Kolonel Schiel, die thans krijgsgevangen is, moet aan den Duitschen Keizer het volgende telegram hebben gezonden „Duitsche vrijwilligers, oprukkend naar de grenzen, beloven hun trouw aan den Duitschen broederstam te bewaren, vechtend of sneuvelend. „Zooeven vernemen wij, dat de jonge lord Charl ton hedeu vermoord is gevonden in de bibliotheek van het huis, bewoond door zijn vader, den graaf van Powick. Er is tot dusver geen enkel spoor van den moordenaar." Het lijk was „heden" ontdekt, Misschien was het dien morgen al gevonden en hadden de bladen het nieuws eerst des avonds vernomen. Stephen's hoofd duizelde, overweldigd door zoo- veel verschrikkingen op eenmaal. 't Eenige, wat hem helder voor den geest stond, was, dat hij de voorwaardelijk ontslagen gevangene kennis gemaakt had met den vermoorde, onder een val schen naam, en in hetzelfde vertrek, waar het lijk gevonden werd, den laatsten nacht met hem alleen geweest was. Hij had geld ontvangen van lord Charlton bankpapier, met diens handteekeningen ge- merkt,een er van had hij gewtaseld in de Bank, 't andere papiertje was nog in zijn bezit. Hij, een ontslagen tuchthnisboef zonder geld, had een paar honderd pond bij zich geld van lord Charlton. Darvell kon weten, waarom het geld hem was gegeven maar Darvell had hem feitelijk gehuurd oin te doen, wat nu door anderen was verricht Hij gevoelde, dat een ding zeker was zijne relatien tot het slachtoffer zouden spoedig bekenc zijn aan de politie, en de omstandigheden waren bezwarend genoeg om aanleiding te geven tot een in hechtenisneming zoo men den waren moordenaar niet ontdekte. En dan zou hij voor den rechter gebracht worden. De bladen zouden overvloeien van hizonderheden over zijn zaak. De geschiedenis van zijn leven ,/Zij beklagen het diep, dat de politiek der hooge regeering niet van invloed kan ziju op hunne belangendoch protesteeren tegen den roofzuchtigen aanval van Engeland. „Moge het Duitsche bloed voor vrijheid en recht niet voor niets vloeien en de zegen van Uwe Majesteit met ons zijn. Duitsche soldatentrouw zal vriendschapsbanden vast aaneengeknoopt houden, zooals Uwe Majesteit eens zelf getoond heeft." Bij den voorzitter-penningmeester van het hoofdeomite van het Roode Kruis, is van H. M. de Koningin 1000 ontvangen. Bij het secretariaat is ingekomen het volgende telegram „Sympathiseerende inwoners Oostkust Sumatra zenden u telegrafisch f 4000 voor Transvaalsch Roode Kruis." Bij de discussien over de Ongevallen wet in de Tweede Kamer verklaarden de heeren Schaper en Van Kol dat zij de ongevallenverzekering aan- nemen als schuldafdoeniug bezittende tegenover de arbeidende klasse, maar de regeliug onvoldoende achten. De heer Basterd was het met het hoofd- beginsel eens. Hij wil minder staatsbemoeiing, maar het particulier initiatief meer doen gelden. De heer Van den Bergh achtte regeling onmogelijk zonder tevens ziekteverzekering te regelen. De heer de Visser bestreed het staatsmonopolie in dit ontwerp vooropgesteld, en wenschte vrijheid voor werkgevers in de keuze van verzekerings- maatschappijen. De heer Lohman keurde ook het staatsmonopolie af en gaf de vrees te kennen dat het amendement-Kuyper de bezwaren niet zou wegnemen. Naar gemeld wordt is de adres-beweging aan de regeering, om (door vermeerderde rijks- uitkeering) de gemeentebesturen in de gelegenheid te stellen de jaarwedden te verhoogen van het onderwijzend personeel, zoo goed als afgeloopen. Pl.m. 10,000 onderwijzers hebben de adressen geteekend, en ongeveer 1000 leden van dagelijksche besturen der gemeenten. De vinkers in de omstreken van Breda klagen. Door tegenwind, mistig weer en misschien nog al meer oorzaken, is de vangst dit jaar zeer min. Trok men andere jaren soms 2 ad. 300 diertjes per dag, thans moet men met eenige dozijnen reeds tevreden zijn. De prijs der vinken is 35 cent per dozijn. zou weer uitgerafeld worden op de openbare straat de wereld zou weergalmen van zijn naam, en ieder zou gelooven, dat hij werkelijk de moordenaar of niet in elk geval medeplichtig was aan de misdaad. Hij werd zenuwachtig en beefde. 't Was, of elk oogenblik daar buiten de kreet zou worden vernomen van het gepeupel, dat hem opeischte, en of reeds de dienaren der gerechtigheid in aan- tocht waren. Wat moest hij doen? Zijn dooden broeder hier alleen laten en vluchten, wijl er nog tijd was? Neen de vlucht zou enkel de verdenking recht- vaardigen, die ongetwijfeld tegen hem zou rijzen. Eensklaps kreeg hij een idee. Hij herinnerde zich, dat hij alleen thuis was. Niemand had zijn broeder binnen zien komen, niemand wist dat ze samen geweest waren. Hij boog over het levenlooze lichaam en verslond met zijne oogen de welbekende trekken. Wat leek John sprekend op hemIn hun jeugd waren ze dikwijls met elkaar verwisseld. Hij dacht er aan, dat hij vroeger enkel een baard en zijn broeder een knevel gedragen had, om een lastige verwarring te voorkomen. Jahn Alison had, als veiligheidsmaatregel, zijn knevel afgeschoren, toen hij naar Engeland terug- keerde in de gedaaute van Clement Hansell. Stephen had den zijne laten staan, toen hij uit Portland ontslagen werd. Als zijn bovenlip ge- schoren was, zou hij het levend evenbeeld zijn van Clement Hansel!. Alleen de kleeren zouden verraden, dat de doode man niet Stephen Alison was. In uiterste oogenblikken neemt een mensch snel een besluit. Er was in de kamer een oude schaar.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1