Algemeen Hieuws- en Advertentieblad Zeeawsch-Vlaanderen. 7oor No. 3833. Dinsdag 24 October 1899. SEMEEITERA.AD. Engeland en de Z.-A. Republiek. 39e Jaargang. Voorwaardelijk Ontslagen. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. F BlU I LLETON~ NEIIZEIVSCHE COIIMNT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32J. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Hit 1»I»«1 versclsijnl -tS»»n<l»K - W,,en«.UL- en "P Keext.tagen. bij .len aUgever P. J. VAM I»K ISA* 1>K te Ter tteoaen. De burgemeestev der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergaderin g■van^den Gemeenteraad is belegd tegen Dontlertlagden -«» «c- lober 1HOII, des voormiddags ten 10 uren. Ter Neuzen, den 23 October 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Welke is de beteekenis van het door de Engelschen behaalde voordeel vraagt de Parijsche Matin. ffHet mislukken van een aanval is altijd ernstig, vooral als men bedenkt. dat het nemeu van het kamp van Craigside, nabij Dundee, een aanzienlijk moreel effect zou gehad hebben. Maar de Boeren zijn teruggetrokken en zijn niet vervolgd. Zij hebben een positie verloreu, doch niet een legercorps. Bovendien trekt een aanzienlijk corps, dat 9000 man sterk moet zijn, ten oosten van Ladysmith op en moet de gemeeuschap tusschen Glencoe en Ladysmith verbroken zijn. Van drie zijden rukken de Boeren tegen Ladysmith op. Aan een zijde aan het Noorden, zijn zij geslagen. Er blijven uu nog over de beide legers van de flanken. Zal sir George White de verbinding dier beide legers kunnen beletten Zullen de Boeren, die bij Glencoe voor een oogenblik uit elkaar zijn gedreven, zich weer herstellen en weer offensief optreden tegen de troepen van generaal Symons De /affaire" van Glencoe is nog slechts een eerste periode in een rij van operation. De Gaulois bevat een artikel over Engeland en Europa", geschreveu naar aanleiding van den oorlog in Zuid-Afrika en het aanstaande bezoek van keizer Wilhelm aan Engeland. Daarin wordt de vraag gesteld, wat de Europeesche mogendheden zullen doen. //Is de Keizer van Rusland ongevoelig voor het persoonlijk echec, dat bij lijdt door den oorlog, kort na het congres van Den Haag Heeft de Duitscbe Keizer de gemeeuschap van ras, welke de Boeren verbint aan zijn volk, en de sympathien, welke bij vroeger zoo luidruchtig te kennen gaf, vergeten Ziet Fraukrijk met onverschillig oog aan, dat Engeland zich zoo sterk gaat vestigen, vlak tegenover Madagascar Dat gelooven wij niet, antwoordt de schrijver op deze vragen en geeft dan als zijn meening te kennen, dat de stilzwijgendheid, welke tot dusver door deze drie rijkeu in acht is genomen, veeleer ■eeu bewijs is voor hun overeensteuiuiing. Graaf Muravieff is te Parijs. Het is niet aan te nemen, dat in zijn conferenties met den heer Delcasse de Transvaalsche quaestie niet ter sprake is gebracbt en de gemeenschappelijke gedragslijn niet is vastgesteld. Men kondigt officieel aan, dat de Duitscbe Keizer zich 18 November naar Engeland zal begeven. De betrekkingen tusschen Koningin Victoria en baar Keizerlijken kleinzoon zijn niet zoo teeder, dat men die reis allecn mag toescbrijven aan familiebetrekkingen. Bovendien wordt gezegd, dat de reis naar Engeland zal worden voorafgegaan door een samenkomst tusschen Wilhelm II en Czaar Nicolaas. Het is niet te stout te veronderstellen, dat de Duitsche Keizer sterk door de overeenkomst aan de eene zijde tusschen den Keizer van Rusland en hem, aan de andere zijde tusschen de Russische en de Fransche regeering, aan zijn grootmoeder den raad zal geven, vrede te bewaren en gematigdheid te betrachten. Zijn macht zal aan zijn raad een zeldzame autoriteit geven. Hier volgen de laatste berichten Louden, 21 Oct. De offieieele lijst van de gedoode en gewonde officieren bij het gevecht te Glencoe is te Louden ontvangen. Generaal Symons is doodelijk gewond; elf officieren zijn gedood, namelijk twee kolonels, een majoor, drie kapiteins en vijf luitenants. Drie officieren zijn zwaar gewond, namelijk een kolonel, eeu majoor en een kapitein. Zeventien officieren zijn gewond, namelijk twee majoors, vijf kapiteius en tien luitenants. Londen, 21 Oct. Officieel wordt opgegeven, dat 31 soldaten gedood en 151 gewond werden in den slag bij Glencoe. Parijs, 21 Oct. De ,/Liberte" zegt dat uit de berichten, welke door de Engelsche agentschappen worden gegeven, over het gevecht tusschen een corps Transvalers en de Britsche strijdmacht bij het kamp van Glencoe, blijkt dat zorgvuldig bet stilzwijgeu bewaard wordt over het ernstig echec, hetwelk de Engelschen geleden hebben in eeu treflfen met de Vrijstalers, die van Harrismith tegen Ladysmith oprukten. Het blad ontving namelijk het volgende telegram van zijn correspondent te Pretoria, gedateerd Vrijdag 20 dezer De troei en van den Oranje-Vrijstaat, die van Harrismith langs den spoorweg tegen Ladysmith oprukten, zijn, nadat zij den Van Reenenspas waren overgetrokken, in contact gekomen met de Engelschen bij Bester's Station. De Engelschen weiden volkomen verslagen en vluchtten hals over kop naar Ladysmith, een aanzieulijke hoeveelheid oorlogsmateriaal achterlatende. Kaapstad, 21 Oct. 11,50 's avonds. Een juist ontvangen telegram meldt, dat de Britsche troepen onder bevel van de generaals White en French de stelling der Boeren bij Elandslaagte, 15 mijlen ten noorden van Ladysmith, hebben genomen. Londen, 21 Oct. Het eskader voor speciale diensten, bestaande uit de //Hyacinth", //Highflyer", /,Juno" en ,/Charybdis", alle le klasse kruisers het nieuwste type, kunnen ieder oogenblik bevel ontvangen van Devonport uit te stoomen de plaats van bestemming wordt niet vermeld. De //Hermes", een schip van hetzelfde type, is reeds naar de Kaap vertrokken. Londen, 22 Oct. De Zondagsbladen bevatten in hunne extra-editie een telegram uit Glencoe van Vrijdagavond, inhoudende Onze ruiterij, de Boeren vervolgende, ontmoette van middag een andere aanzienlijke vijandelijke macht. Het vuur is geopend en duurt voort. Een telegram uit Kaapstad van Zaterdag meldt, dat de Boeren bij Elandslaagte geslagen zijn en zich op Waschbank teruggetrokken hebben. Daar zouden zij heden (Zondag) aangetast worden. Londen, 22 Oct. Een officieel telegram uit Ladysmith van Zaterdagavond 8.45 zegt Een leger, bestaande uit cavalerie, artillerie en in- fanterie vertrok hedenochteud om 4 uur onder generaal French per spoor naar Modderbrug. Generaal White volgde later. 's Middags om vijf uur waren de drie kanonnen van de Boeren te Elandslaagte tot zwijgen gebracht. Te 7.45 hadden de Engelschen hun stelling ge nomen. Het kamp der Boeren, met de ait- rusting, paarden en wagens werden buit gemaakt. De Engelsche ruiterij vervolgde den vijand. Naar het heet, zijn er eenige Engelschen gewond, maar er zijn nog geen bijzonderheden. 's Morgens was het aantal Boeren, naar schatting 1000, in den namiddag werden er nog 1000 verwacht. Kaapstad, 22 Oct. Glencoe is gisteren aange- vallen door de voornaamste noordelijke kolonne der Boeren. De Engelschen verschansten zich in j-oede stelling, onder bevel van generaal Tule. Kolonel Schiel, vroeger Duitsch officier (aanvoerder van het Duitsche vrijwilligerskorps) is bij Elands- te gevangen genomen. Kaapstad, 22 Oct. De verliezen der Boeren bij Elandslaagte zijn aanzienlijk; die der Engelschen bedragen ongeveer 100 man. Een groot aantal Boeren is gevangen genomenhun aanvoerder Kock is gewond en gevangen genomen. Piet Joubert, een neef van den generaal, is eveneens 35) Aangemoedigd door het succes, waarmee tot dusver deze afzetterij was bekroond, was bij stouter gewordeu en ingegaan op het planuetje met lord Charlton, dat Darvell, die in dit geval als lokvink had gefungeerd, hem aan de hand deed. Toen Cecil Halford bij hem kwam op een oogenblik, dat de jonge man dringend verlegen was om een 150 pond, welke som hij met spelen verloren had, terwijl hij buitendien door een paar andere schuldeischers werd gekweld, nam Gaygotd van hem een accept ten bedrage van 200 pd. en bewoog hem, op de keerzijde zijns vaders naam en adres te schrijven, zooals we hebben gezien. Het denkbeeld, dat hij hiermee valschheid pleegde was geen oogenblik bij Cecil opgekomen. Hij had die woorden, op verzoek van den geldschieter in diens tegenwoordigheid op het papier gezet er was geen sprake dus van eeuig bedrog of po- ging daartoe. Doeh het was de eerste stap. Gaygold rekende er op, dat als de schuldbekentenis verviel, de jonge Halford onmachtig of onwillig zou zijn om te betalen. Jongelui, die borgeu tegen hoogen interest, hebben nooit haast, in contanten te be talen, als hun de gelegenheid wordt geboden, 't af te doen met een velletje gezegeld papier. Cecil Halford, dacht de woekeraar, zou wel komen en uitstel vragen. Gaygold zou dan voorstellen hem nog een kleinigheid te leenen, en hem een papier laten teekenen voor aanmerkelijk hooger bedrag. Hij wist wel, dat Cecil niet naar zijn vader zon gaan om diens handteekening te vragen, maar zooals hij den eersten keer ook had gedaan diens naam zelf wel schrijven zou. Dan zou hij het slachtoffer in zijne klauwen heb ben en de rest zou heel gemakkelijk gaan. Als de jongeling zelf 't geld niet kon vinden, om de vordering van den geldschieter te voldoen, kon zijn vader dat wel. Menschen als kapitein Halford stellen hunne zoons niet bloot aan de schande en het gevaar van een proces, als zij rijk genoeg zijn om dat te verhinderen. Doch de woekeraar had gezien, dat zijn slacht offer niet bereid was, hem in de hand te werken. Hij was volstrekt niet bang geworden bij een wenk over gerechtelijke vervolging, en hij gaf ook niet om vernieuwing van de schuld. A1 wat hij gezegd had, was U zult nog een beetje inoeten wachtendan zal ik betalen, met de rente er bij. Gaygold begreep, dat hij 't best zou doen met de troeven, die.hij in de hand had, dadelijk uit te spelen, te halen wat hij halen kon van kapilein Halford en dan een client te laten loopen, die geen melkkoe voor hem wilde worden. Daarom had hij den brief geschreven, welke veroorzaakt had, dat de kapitein, in duizend vreezen, op staanden voet naar Londen was gereisd vergezeld door May Alison. Er werd geklopt aan de deur, welke Gaygold's heiligdom scheidde van het klerkenkantoor. Biunen!... Wat is er, meneer Bliss? Een jongeling van ongeveer zeventien of achttien jaar, met een gunstig uiterlijk en eerlijke blauwe oogen, trad biunen. Pardon, meneerkapitein Halford wou u graag spreken. O Is hij alleen Neen, meneerhij heeft een jongedame bij zich. Kan ik den kapitein hier laten Neen.laat hem wachten. Zeg, dat ik het druk heb en dat ik hem eerst over een minuut of tien ontvangen kan. Geef hem zoo lang een krantvouw die open bij het politienieuws. Be- grepen De klerk ging heen, om de bevelen ten uit- voer te brengen, en Gaygold zag hem bewonde- rend na. Aardige jongen Hij ziet er door en door fatsoenlijk uit. Ik moet nog een paar van dat soort zien te krijgen. Gaygold zorgde er steeds voor, dat hij twijfel- achtige individu of volkje van zijn eigen slag buiten zijn kantoor hield. Hij wilde fatsoenlijke gezichten, om vertrouwen te wekken en de clien tele den indrnk te geven, dat ze te doen had met een welwillend man, wiens eenige wench was, haar uit de verlegenheid te heipen. De jongeling, die nu den rang van eerste klerk innam, was de zoon van een scheepsgezag- voerder. Gaygold had den vader gerui'neerd en den zoon in dienst genomen tegen een klein salaris. Daarvan hield hij elke week de helft in om de nog resteerende schuld van den vader af te betalen. De jonge Bliss was bepaald een vondst voor hem. Jongelui, die in 't kantoor kwamen en het open, eerlijk gezicht zagen, lieten hun vrees gevangen. Het 5de eskadron lanciers en het 5d" dragouders chargeerden driemaal de terugtrekkende Boeren. Kaapstad, 22 October. Kommandant Kock is aan zijn wonden overleden. Met de Bceren, die bij Elandslaagte slaags waren, vochten Neder- landers, Duitschers en andere vreemde bestand- deelen mede. Londen, 22 October. Offieieele berichten van generaal White, gedateerd van heden, geven ver- slag van de bemachtiging van Elandslaagte. Het werkelijk gevecht begon om half vier 's middags, De Boeren hadden een buitengewoon sterke positie, op rotsachtige heuvels. Onze kanonnen namen stelling op een heuvelkling, op 4100 yards afstand van den vijand, die onmiddellijk een goed gericht, hoewel ietwat te hoog vuur opende; de granaten sprongen goed. Na het geschutvuur van weers- zijden, dat eindigde met het tot zwijgen brengen van de kanonnen der Boeren, trok de infanterie op ten aanval, het Devonshire-regiment vooraan terwijl de Gordon Highlanders den linkervleugel omtrokken. De kanonnen der Boeren, hoewel meermalen voor een wijle tot zwijgen gebracht, hervatten steeds weer het vuur, zoodra de geringste gelegenheid er zich toe aanboodzij werden met grooten moed bediend. Na een ernstig gevecht nam de infanterie de stelling om half zeven 's avondsde vijand hield tot het laatst stand bij de kanonnen, met grooten moed en hardnekkigheid. De lanciers en dragonders chargeerden driemaal in het donker de terugtrekkende Boeren en maakten er velen af. Wij namen twee kanonnen en bovendien het geheele kamp. De verliezen der Boeren zijn zeer aanzienlijk. Wij heroverden den door de Boeren bemeesterden trein en negen Engelschen gevangenen. Oi.ze verliezen bedragen, naar ruwe schatting, 160 aan dooden en gewonden. Kaapstad, 22 Oct. Om half elf in den avond beschieten de Boeren Dundee op grooten afstand hun vuur blijft zonder uitwerking. Kaapstad, 22 Oct. Een telegram van kolonel Baden-Powell uit Mafeking, d.d. 15 Oct., zegt, dat bij de gevechten tusschen zijn troepen en de Boeren, deze 53 dooden gekregen hadden en een groot aantal gewonden. Volgens het Dagblad, dat zegt het uit ver- trouwbare bron te weten, zal ook de Nederlandsche hare vlag in de Delagoabaai vertoonen, marine as—in iiiii iiy; voor den geldschieter vareneD oudere klauten voelden zich bijna beschaamd, als zij om uitstel kwamen vragen. Toen Gaygold den kapitein ruim een kwartier had laten wachten, beide hij en gelastte Bliss, meneer binnen te laten. Hij stond op en ging met den rug naar 't vuur staan, op zijn gemak, vriendelijk glimlachend, de welwillendheid in persoon. Halford kwam, nog slecht ter been, het kantoor binnen, leunende op May's arm. Gaygold, die zeer gevoelig was voor vrouwelijk schoon, zag May bewonderend aan en vond, dat zij heel mooi was. Zeer aangenaam, u hier te zien, kapitein, zei hijgaat u zittenMaar daar wij nu over zaken moeten spreken, is het misschien beter, als de dame Deze dame is mijn nicht, antwoordde de kapitein. Zij kent het doel van mijn bezoek hier. Ei zoo Ja, 't spijt mij, dat ik u moest aanspreken voor het bedrag, dat uw zoon mij schuldig ismaar aangezien u het accept heeft geteekend, was u zeker niet onvoorbereid. Genoeg, meneer Ik heb van-morgen mijn zoon gesproken, en hij vertelde mij, dat u hem 150 pond hebt geleend op zijn schuldbekentenis. Ik heb een schuldbekentenis groot 200 pond, en van uw naam voorzien Mijn naam, meneer, is een O, kapitein, riep Gaygold, met een blik op May, u zult mij toch niet willen vertellen, dat het niet uw handteekening is? Dat zou mij meer spijten dan ik u zeggen kan. Uw zoon is zoo'n sympathiek jongmensch zeer sympathiek

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1