Attentie s. v. p.!!! zware 70 Kanadaboomen. cdootnvendiiie Een Hond met kar. Studie van den Notaris Yermeulen, Moerbeke. BURGERLIJKE STAND* DIENSTREGELING Post- en Telegraafkantoor te Ter Neuzen. Handelsberichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. A. Geensen Az., Open bare Ver hooping. I te OTEBSLAG, Maandag 23 October 1899, Uit de hand te koop Groote Schouwburg te Gent. DAGEN. Voorm. Donderdag 19 October 1.33 Yrijdag 20 u 2.12 Zaterdag 21 n 2.52 Zondag 22 3.31 Maandag 23 4.11 Dinsdag 24 h 4.51 Woensdag 25 5.36 Het ongeveer 11 hektaren groote terrein, dat wji gekocht hebben te Blaricum, gelegen aan beide ziiden van den weg dezer gemeente naar Laren, kunnen wij nog maar niet zoo ineens gaan be- werken (wel gedeelten), daar verschillende boeren nog langer pacht hebben; vervolgens zal het minstens nog wel tot Januari duren eer onze ge- meenschappelijke woning gereed is, enz. De eerste maanden, 10 Nov. beginnend, be- trekken wij een boerenwoning in Laren, voor zoover de ruimte dit toelaat. Daaroin, de eerste maanden zal deelneming van nieuwe kolonisten wel geheel buitengesloten blijven. Onze gemeenschappelijke woning denken wij zoo in te richten, dat zij ieders vrijheid waarborgt, doch tevens leidt tot satnenleving, warmer opgevat en ruimer dan in ons tegenwoordige maatschappij leven. Beneden een aantal kamers voor gezinnen, een groote gemeenschappelijke zaal, een lokaal voor administrate en bibliotheek, een keuken, een ruimte voor bergplaats, terwijl het geheel door een neten dak zal gedekt worden. Als onze stellige bedoeling staat voorop geen alcohol- en geen vleesch-gebruik. Eene 70jarige vrouw te Parijs die van giften en gaven leefde, is dezer dagen dood in haar bed gevonden. De bedroefle erfgenamen waren spoedig getroost toen bij onderzoek van het huisraad in het hoofdpeluw van het bed tachtig biljetteu van 1000 francs ingenaaid werden gevonden. Be volgende circulaire is door den Minister van eeredienst en openbaar onderwijs van Roumenie gericht tot alle bestuursters van bijzondere scholen voor jonge meisjes aldaar //Daar het door wetenschappelijke en practische onderzoekingen vaststaat dat het corset een voor de gezondheid zeer nadeelig kleedingstuk is, omdat het de voortdurende ontwikkeling van het lichaam en de werking der borstorganen belet, gelast ondergeteekende u het gebruik van corsetten voor uwe leerlingen ten strengste te verbieden." Exelsior. In de vorige maand is te New-York het hoogste huis dat ooit gebouwd is, ingewijd. Het bevat uiet minder dan vier en dertig ver- diepingeu. De Amerikanen die anders nu niet zoo spoedig vervaard zijn, beginnen te gelooven dat de architecten te ver gaan. Inderdaad, wat moet men denken van een huis met drie duizend kamers, alien volkomen gelijk, waartoe zoo wat 28 kilometer gangen toegang verleenen, waar trappen een onbekende zaak zijn en de vensters van de 34e verdieping op 127 meter boven den grond zich bevinden. Wij zeiden dat er geen trappen in dat huis zijn, d.i. in dien zin, dat ze nooit gebruikt worden. Er zijn er wel twee, vrij nauw en moeilijk te beklimmen, maar die worden alleen door de ondernemers ge> bruikt. Het personeel van het huis maakt ge bruik van een der veertien electrische liften. Het gansche huis wordt electrisch verlicht en al de kamers zijn telefonisch verbonden met een centraal toestel dat in gemeenschap met de stad is. Of het in zulk een menschelijken bijenkorf ook gezellig zal zijn, is wel niet te denken. Maandag deed zich te Emden het voorzeker zeldzame geval voor dat in een gezin een gouden en zilveren huwelijksfeest gevierd werd. Pastoor Herman Noy, van het Limburgsch dorp Siebengewald, is dezer dagen het slachtoffer geworden van een onaangename vergissing. De geestelijke stond in gebed verzonken voor het Genade-kapelletje in de bedevaartsplaats Kevelaar, toen eene daar knieleude, aanzienlijke dame tot hareu schrik bemerkte, dat zij hare beurs kwijt was. Op haar geroep schoot een politiebeambte toe; de heer Noy had toen het ongeluk te struikelen, en daar er niemand in de onmiddellijke nabijheid was, werd de pastoor voor een vermomd zakken- roller aangezien. Ofschoon hij zijne onschuld betuigde, baatte dit niet en werd hij geboeid, onder toeloop van een nieuwsgierige en opgewonden menigte, naar de wacht opgebracht. Een hotelhouder en een bierbrouwer, die den alom beminder. geestelijke goed kenden, begaven zich naar het arrestanten lokaal otn zijne invrijheidstelling te bewerken hierop werd de pastoor naar het klooster ter con- frontatie gebracht en in vrijheid gesteld. En wat was nu het geval De dame vond ietwat later hare beurs terug in een anderen zak van haar kleed, waarin zij deze, zonder het te weten, gestoken had. Te Drumpt was een timmerman op het veld bezig met het uitzoeken van gedolven aardnppelen. Hij struikelde over een mand en viel. Toen men hem opnam bleek hij overleden te zijn. Te Eisenach is iemand in zijne eer hersteld, die ruim 14 jaren geleden wegens diefstal van appelen tot 3 maanden gevangenisstraf was ver- oordeeld, gevolg van valsche getuigenis van zijn sedert overleden compagnon. Uit Haugesund (Noorwegen) wordt geseind, dat een naar Roevar bestemd schip met 30 men- scheu is verloren gegaan. De Chineezen doen alles andersom. Hun kompas wijst naar het zuiden in plaats van naar het noorden. De mannen dragen rokken en de vrouwen broeken. De mannen dragen het haar in een langen staart, terwijl de vrouwen het haar opsteken. De kleeren worden door mannen gemaakt en de vrouwen dragen de pakken. De taal die gesproken wordt, wordt niet geschreven en de taal die geschreven wordt, wordt niet gesproken. Boeken worden van achteren naar voren gelezen en aauteekeningen worden op de bladzijde bovenaan gezet. Wit wordt voor rouw gebruikt en bruids- zwart en, in plaats van Zondag 22 October a. s., om 2 uur precies, opvoering van LES HUGUENOTS, groot opera in 5 actes, woorden van Scribe, muziek van Meyerbeer. De Chineesche juffers zijn altijd in jonge meisjes, oude vrouwen. familienaam komt voor den voornaam en een Chinees schudt niet de hand van hem, die aan hem wordt voorgesteld, maar zijn eigen hand. Schepen worden zijwaarts van stapel gelaten en het te paard stijgen gaat van rechts in plaats van links. Diners beginnen met het dessert en de laatste gerechten zijn soep en visch. Op den Chicago and North Western is een trein door roovers aangehouden. Er werd 25,000 dollar gestolen. 4 Oct. Franciscus en Clementina Maria KOERS YAN Belgisch per 100 fr. Engelsch per HET GELD. 47,65 k 47,70 Hulst. H uwelijks-vol trekkingen. Emiliua Blommaert, oud 24 j., jm. Herreweijer, oud 19 j., jd. j Geboorten. 4 Oct. Josephina Catharina Maria, d. Petrus Josephus van Dael en van Maria Pieternella Antonetta Tegenbosch. 13 Oct. Petrus Johannes, x. T"' Schopman en van Jacoba Francisca de Boij. Overlijden. 5 Oct. Catharina Drabbe, oud 75 j., wed. vafi Jan Wisse. 14 Oct. Karel Lodewijk Cappaert, oud 65 j., echtg. van Maria Rombout. Axel. Geboorten. 3 Oct. Francois, z. van Adriaan de Koeijer en van Johanna Jacomina de Kraker. 4 Oct. Louisa Maria, d. van Bellarminus de Jonghe en van Seraphina de Vliegher. 7 Oct. Hendrik, z. van Jan van Dixhoorn en van Cornelia Wolfert. 3 Oct. Marinus Jan, z. van Jozias van de Velde en van Tanneke Dieleman. 13 Oct. Sara, d. van Willera Roster en van Catlina Huijssen. Frederik, z. van Hendrik van Tatenhove en van Jacomina Jacoba Hofnian. 14 Oct. Herman us, z. van Cornelis van den Berge en van Lerina de Regt. Overlijden. 9 Oct. Johannes van de Velde, oud 14 d., van Cornelis en van Francina Hamelink. Clinge. Geboorten. 1 Oct. Anna Rosa, d. van Car. Lud. Boussen en van M. Ang. Provoost. 2 Oct. Franciscus, z Ant. Ed. Verbist en van Pharailda Thomaes 6 Oct. Maria, d. van Francies Haulez en van Eug. de Vos. 7 Oct. Emile Gerardus, z. van Pet. Claessens en van Rosa Engels. 10 Oct. Paul Victor Marie, z. van Des. Ph. Fr. Vercauteren en van Just. M. van Haelst. Magdalena Maria, d. van Des. Lud. van Gassen en van Pr. R. Lockefeer. 14 Oct. Elisabeth Maria, d. van Delphina Constantia Himbrecht. Overlijden. 13 Oct. Elisa Cornelia Louisa van de Walle, oud 2 j,. d. van C. L. en ran A. M. Verdurmen. HengstdijU. Huwelijks-aangiften. 13 Oct. Franciscus Macharius Hamelink, oud 30 j., jm. en Mathilda Boeijkens, oud 32 j., jd. Geboorteu. 6 Oct. Josephus, z. van Petrns Roctus en n Rozalia van Gemst. 12 Oct. Anna Mathilda, d. van Petrus Pardon en van Elisabeth van Laar. Hontenisse. Huwelijks-aangiften. 5 Oct. Jacobus Neve, oud 37 j. jm. en Anna Maria de Clippeleir, oud 26 j.,jd. Huwelijks-voltvekkingen. 14 Oct. Bastiaan van Steene (van Tegelen) oud 33 j jm. en Paulina Struijlaert, oud 25 j., jd. Geboorten. 7 Oct. Theodorus Petrus, z. van Eduardus Kuijpers en van Paulina Hermans. 9 Oct. Joseph Francies, z. van Andries Asselman en van Rozali Dankaart. 10 Oct. Johannes Josephus, z. van Johannes van Kerkhoven en van Anna Maria de Rijcke. Rosalia Maria, d. van Jan Francies de Waal en van Virginia de Vijlder. 13 Otc. Alphonsue Jacobus, z, van Johannes Francies krieckaart en van Catharina Duerinck. 14 Oct. Johannes Petrus, z. van Huibreeht Kakebeeke en van Maria Louisa Bogaert. 15 Oct. Alphonsus Antonius, z. van Petrus Franciscus de Keijzer en van Louisa Overlijden. 4 Oct. Petrus Josephus Johannes Kool, oud 5 d z. van Jacobus en van Cornelia de Feber. 7 Oct. Anna Maria Pharasijn, oud 2 j., d. van Jan Baptist en van Johanna de Valck. 8 Oct. Coleta Mathilda van Steene, oud 7 j., d. van Alphonsus en van Anna Catharina Pardon. Hoewaclit. Geboorten. 2 Oct. Florimundus, z. ran Petrus Waumans en van Marie Louise Heijninck. 9 Oct. Joannes, z. van Constantinus Janssens en van Stephania Hiel. Overlijden. 4 Oct. Arthur Joseph van Geersaem z. van Aloijsius en van Marie Leonie Sturms. 5 Oct. Rosalia de Burgei, oud 78 j., wed. van Desire de Craecker. Augustus Vermandel, oud 75 j weduwn, uit het eerste huwelijk van Anna Francisca Taeijmans, uit het tweede huwelijk van Ursula van de Walle en uit het derde huwelijk van Seraphina Stevens. 15 Oct. Sophia Ceelaert, oud 24 j., d. van Hypolitus en van Stephania van Puyvelde. Overslag. Huwelijks-aangiften. 12 Oct. Augustus de Vos (van Moerbeke), oud 27 j., jm. en Maria Theresia de Letter, oud 22 j., jd. Sas van Gent. Geboorten. 1 Oct Martha Louise Marie, d. van Charles Franciscus de Decker en van Julia Daelman. 5 Oct. Augusta Ulalie, d. van Marcellinus Josephus Marie de Smet en van Leontina Bauwens. 11 Oct. Fran ciscus Engelbertus, z. van Engelbertus Johannes Kalfsvel en van Paulina Christina Rosalia Verschoote. 15 Oct. Raymond, z. van Johannes Franciscus Gilson en van Maria Adolphina de Laeter. St. Jansteen. Huwelijks-aangiften. 9 Oct. Pieter Francies Vonck, oud 36 j., jm en Maria Segers, oud 33 j., jd. Geboorten. 1 Oct. Maria Theresia, d. van Petrus Valen en van Eugenia Maria de Paepe. 10 Oct. Stephania, d. van Eduardus Frank en van Maria Clementina Dhaen. 12 Oct. Antonius, z. van Petrus Franciscus Want en van Maria Seraphina Poppe. 14 Oct. Christina Maria, d. van Petrus Johannes de Block en van Lucretia Blommaert. Petrus, z. van Lndovicus Vervaet en van Constancia Meervis. StoppeliliJL. Geboorten. 8 Oct. Petrus Francies, z. van Petrus .Joh. der Weduwe en van Maria Amelia Segers. 9 Oct. Jozias, z. van Jan Scheele en van Sara Magdalena Willemsen. 12 Oct. Petrns Franciscus, z. van Ludovicus Franciscus Polfliet en van Christina van de Velde. Overlijden. 6 Oct. Maria Elisabeth Hermans, oud 1 m„ d. van Eduardus Jacobus en van Cornelia Mathilda Jansen. 11 Oct Anna Maria van Reeth, oud 79 j., wed. van Cor nelis de Burger. Kanmslag. Huwelijks-aangiften. 3 Oct. Jacobus Lahan de Rijke, oud 24 j., jm. en Barbara Carolina Wisse, oud 22 j., jd. Geboorten. 3 Oct. Wilhelmina Maria, d. van Abraham Pieter Wisse en van Maria Jannetje Leenhouts. 6 Oct. Suzannn, d. van Arie Faas en van Suzanna Geelhoedt. 14 Oct. Suzanna, d. van Adriaan van Kerkvoort en van Neeltje Faas. Krina, d. van Jan Dieleman en van Hebrina IJzebaart. Een als levenloos aangegeven kind van het mann. gesl. van Willem Faas en van Debora Krina Gerrits. Overljjden. 5 Oct Martinus Hamelink, oud 5 w., z. van Jacobus en van Neeltje Goossen. 7 Oct Adriaan van Breen, oud 76 j., weduwn. van Adriana van Dixhoorn. 9 Oct. Rachel den Hamer, oud 57 j., wed. van Jacob Riekwel. 10 Oct. Maria Adriana Comelissen, oud 13 w., d. van Jan en van Janneke Overdulve. Xuiililorpe. Huwelijks-voltrekkingen. 11 Oct. Seve- rinus Willems. oud 31 j., jm. en Rosalia Verstraeten, oud 35 j., jd. Overlijden. 9 Oct. Angelinb Reijnebeau, oud 78 j., wed. van Livinus Verplancke. 10 Oct. Maria Elisabeth Aers, oud 4 m., d. van Eduardus en van Rosalia de la Ruelle. Aan het Raadhuis Aan het Station 4,vm. plaatstijd. 9,15 11,30 1,20 nm. 4,20 9,5 vm. plaatstijd. 11,20 4,10 nm. 9,25 9,25 vm. plaatstijd. 1,15 nm. 4,10 9,3 12,- 12,11 VAN HET De nren zijn aangegeven in spoortijd, de tusschen geplaatste cijfers geven den plaatstijd aan. Het kantoor is open voor den post- en telegraafdienst op werkdagen van 7,30 [7,50] vm. tot 8,30 [8,50] nm. op Zon- en feestdagen van 7,308,30 [7,508,50] vm., 12,30—1,30 en 6,30—7,30 [12,50—1,50 en 6,50—7,50] nm. Voor het behandelen van postwissels en quitantien alleen pp werkdagen van 8,30 [8,50] vm. tot 2,30 [2,50] nm. Voor den dienst der Rijkspostspaarbank en de verzending van postpakketten op werkdagen van 7,30 [7,5f] vm. tot 8,30 [8,50] nm. Daarenboven voor de spaarbank op Zon- en feestdagen van 7,308,30 [7,508,50] vm. LAATSTE BUSLICHTINGEN TEN KANTORE. 4,30 en 9,45 vm. en 1,25 nm. [4,50 en 10,05 vm. en 1,45 nm.] voor verzending naar geheel Nederland met uitzondering van ZeeuwschVladnderen's oostelijk deel. 4,50 en 11,18 [6,10 en 11,38] vm. voor verzending naar Sluiskil, Sas van Gent, Philippine, Westdorpe en het bnitenland. Bovendien voor verzending als hiervoren met uitzondering van Sluiskil te 4,17 [4,37] nm. 5,40 [6,vm. voor verzending naar Zeeuwsch-Vlaanderen's oostelijk deel met uitzondering der onder de hiervoren genoemde lichting begrepen plaatsen, Hoek, Overslag, Koewacht en Zuiddorpe. 9,02 [9,20] vm. voor verzending naar Zeeuwsch-Vlaanderen's oostelijk deel met uitzondering van Hoek, Sluiskil. Sas van Gent, Philippine en Westdorpe. 9,40 [10] vm. vertrekder bestellingin derichting van Driewegen. Spui enz. (Op de terngreis bestelling Zwaantje enz.) 9,40 [10,vm. en 4,55 [5,15] nm. voor verzending naar Hoek, 10,10 [10,30] vm. vertrek der bnitenbestelling naar de Nienwe Neuzen-, Sluis-, Zevenaar-, Vlooswijk-, Goeschen- en Willemskerkepolders, Boerengat, Vingerling en aan de We8tzijde van 't Kanaal. 5,18 [5,38] nm. voor verzending naar Zeeuwsch-Vlaanderen's oostelijk deel, met uitzondering van Slniskil, Hoek, Sas van Gent, Philippine, Westdorpe, Zaamslag, Koewacht en Overslag; LICHTING DER HULPBUSSEN op werkdagen. 3,40 vm. spoortijd, 8,55 11,10 1,nm. 4, Aan de Rosegbacht 8,45 vm. spoortijd, 11,— 8,50 nm. 9,5 9,5 vm. spoortijd, 12,55 nm. 8,50 8,43 Op Zon- en feestdagen hebben de verzendingen en bns- lichtingen in den namiddag niet plaats. De bestelling der brievenpost begint op werkdagen te 7,8,30, 11,— vm., 2,15 en 7,30 nm. [7,20 8,50, 11,20 vm. 2,35 en 7,50 nm.] op Zon- en feestdagen alleen te 9,30 [9,50] De bestelling van de pakketpost begint op werkdagen te 11,— [11,20] vm. en 5,30 [5,50] nm„ op Zon- en feest dagen te 9,[9,20] vm. /6 50; 6,50 ZEETIJDIINtiEN. Van 16 tot en met 18 Oct. VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading. 16 16 16 Hulst, 16 Oct. Middenprijs per 100 kilo Tarwe f 7.50; Rogge fWintergerst 8,75; Zomergerst Haver Erwten f 8,50; Paardenboonen f 8,Duivenboonen f Witteboonen Bruineboonen 10,25; Boekweit Lijnza d Aardappels 2,— Koolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo 1,10. Eieren per 26 stuks f 1,25. Er waren ter weekmarkt te koop gesteld 49 stuks hoornvee, 70 varkens. Verkocht34 stuks hoornvee, 53 varkens. Eng. s.s. Duits. s.s. Voor Ter Neuzen t Fulmar I 3408 Liverpool Franziska Podeus1 3498 Granwick Eng. s.s. Eng. s.s. stukg. hout Voor Kent Don 12658 IGoole stukg. Vno Kent t Loughbrouw I 1954 Londen stukg. Van Selzaete t 16 jEng3m.sch.!Alembic 1 721 INew-Castle ledig Van 16 tot en met 18 Oct. werden langs de Oostsluizen alhier 45 binnenvaartuigen op- en 57 afgeschutdoor de Westsl. 3 op- en 4 afgeschut. Rotterdam, 17 October 1899. Heden werd alhier de groote Koffie-veiling der Nederl. Handelmaatscharpij gehouden. Het resul tant was zeer bevredigend, omdat de veiling voor de gewone Java-soorten gemiddeld afliep drie cent boven taxatie, zijnde in doorsnede 29 cent per half kilo voor ordinaire Java-Koffie. Ook de Tagal liep 3 cent hooger en gold 35J a 37 cent de Preanger bleef op dezelfde hoogte 40^ a 56 cent. De geringe voorraad en vraag voor behoefte, tegelijk met de regeerings mededeeling van 14 dezer, omtrent mindere en kleinere veilingen in het volgend jaar golden als oorzaken van deze verhooging. Alles werd verkocht. De Graanmarkt ook voor het buitenland blijft vast gestemd. Roode Poldertarwe wordt genoteerd 190 a 205 per 2400 kilo. Petersburger- rogge f 152 per 2100 kilo. Ter veemarkt waren heden 44 paarden, 1843 magere runderen, 740 vette, 573 kalveren en 283 biggen. Paarden golden 30 a /"180; melkkoeien f 120 a f 180 kalfkoeien /J80 a 240 stieren 70 a f 225 graskalveren f 40 a 60 per stuk. De Boterprijs was gemiddeld in vaten f 56 en stukken 70 a 75 cent per half kilo. Amerik. Petroleum is onveranderd in pnjs 12 per 100 kilo in consumptie en 9 9£ per kan. Nam. 1.53 2.32 3.11 3.50 4.30 5.12 6.3 Gedurende deze maand is mijn meesterkliecht werkzaam in het hotel //Den Appel" bij B. P. de Boij te Ter Neuzen, tot het repareeren en overtrekken van alle soorten PARAPLUIES en PARASOLS. Reparation worden aldaar aange- nomen en (lirekt uitgevoerd. Voor gemeenten buiten Ter Neuzen kunnen reparation aldaar worden bezorgd en afgehaald. Onder beleefde aanbeveling, Grootste Zeeuwsche Parapluiehandel, GOES. De Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs, te Hulst, zal Zaterdag, 31 October 1899, 's namiddags 2 uur, ten verzoeke van het Bestuur van het waterschap ABSDALE, RIET- en WULFS- DIJK, in het openbaar verkoopen staande aan den Hoogen Weg, gemeente Sint Jansteen. Te vergaderen in de herberg, vroeger bewoond door L. Vervaert te Absdale. Nalatige en onbekende koopers worden niet aangenomen. Betaling der onkosten binnen 14 dagen na den verkoop. Betaling der koopsommen voor het wegvoeren der boomen. Deurw. Adriaanse, te Hulst, zal m m op Vrljdag 3 November 1899, des voormiddags 10 uur, ten verzoeke van het Bestuur van den HAVIKPOLDER, publiek verkoopen op de gewone voorwaarden Te vergaderen aan den Vijfhoek, gemeente Stoppeldijk. aan Antwerpen, 16 Oct. 1899. Chilisalpeter (Soda-Nitraat) 15^ a 16 stikstof, heschikbaar fr. 17,85 per 100 kilo. Zwavelzure Ammoniak (Sulfaat van Ammoniak) 20 El 21 stikstof, beschikbaar fr. 29,50 per 100 kilo. Gewoon Superphosphaat, 12 14%phosphor- zuur, per percent phosphorzuur fr. 0,38, zegge fr. 5,per 100 kilo. Thomasphosphaat (Metaalslakken), 15 a 17 phosphorzuur, 75 fijnheid, per percent phosphor zuur fr. 0,26, zegge fr. 4,20 per 100 kilo. de weide der kinderen ALEONS TACQ, op des namiddags 1 are. Te vergaderen bij Aloise Brdggeman, Overslag, nabij de Kerk. Te bevragen bij M. MEULMEESTER, Tholensstraat te Ter Neuzen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3