Telegrafische berichtan. Gemengde berichten. TER NEUZEN, IB October 1899. Kaapkolonie worden verzonden. Ook in bizondere telegram men naar Madera wordt geen geheim schrift toegelaten. De gemeenschap van Natal met den Uranje- Vrijstaa" en de Zuid-AfrikaanscheRepubliek, evenals die met en over Mafeking, is gestoord. Van alle kanten zijn in den laatsten tijd stem- men opgegaan om voor Transvaal „iets te doen." A1 deze pogiugen kunnen nu gelukkig in edn richting worden voortgezet, want de /Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging" heeft de zaak ter hand genomen. Door haar is bet volgende schrijven aan het Nederlandsche volk gericht „Nu de oorlog tusschen Engeland en de beide Hollandsche Boerenrepublieken van Zuid-Afrika is uitgebroken, ligt het, dunkt ons, op den weg van het Nederlandsche volk om door een gemeen- schappelijke daad van zuivere barmhartigheid op welsprekende wijze te toonen, van welk een eer- biedige bewondering en warme toegenegenheid ons het hart is vervuld voor de stamverwanten, die daar ginds de onafhankelijkheid van hun volks- bestaan met kracht van wapenen zullen hebben te verdedigen. „In het vertrouwen, dat ons denkbeeld door bijna iederen Nedeilander metgrooteingenomenheid zal worden begroet, verzoekeu wij u dringend, daarvan blijk te geven door (op bijgaande lijst) een fiink bedrag te teekenen. »Het bijeengebrachte geld stellen wij ons voor te besteden ,,1°. Voor het uitzenden van volledige am bulances of verbandmiddelen naar Zuid-Afrika door tusschenkomst van de Nederlandsche afdeeling van het //Roode Kruis" „2°. voor het ondersteunen der in den stnjd vermiukten of der achtergebleven betrekkingen van op het slagvehl gebleven burgers ,/3°. voor zoodanig doel als ons gepast zal voorkomen ter verzachting van de gevolgen van den oorlog. ,/Overtuigd als wij waren, dat ons beroep op het Nederlandsche volk niet te vergeefs zou worden gedaan, zijn wij, met het oog op het belang eener spoedige afzending van verbandmiddelen, er reeds toe overgegaan, drie belangrijke zendingen, in over!eg met het hoofdbestuur der Nederlandsche afdeeling van ,/het Roode Kruis", naar Pretoria en Bloemfontein over te maken." Behalve door het bestuur der Nederlandsche Zuid-Afrikaansche vereeniging, is deze circulaire onderteekend door een honderdtal Nederlanders van goeden naam. Ook ons werd verzocht hiervan melding te maken, waaraan wij bij dezen gaarne voldoen, met de mededeeling dat eene lijst ter inteekening aan ons bureau ligt, waarop ieder van zijn belangstelling in deze ernstige zaak kan doen blijken. Het gericgste bedrag voor de ongelukkigen die door den strijd zullen verminkt worden of voor de weezen en weduwen, zal welkom zijn. Ook zonder onderteekeuing der lijst, willen wij gaarne een gift ontvangen. Wij hopen een aanzienlijk bedrag in de handen van onzen burgemeester te kunnen overdragen. Z. E. A. zal zich met het bezorgen dier gelden gaarne belasten. Volgens een bericht in het ,/Ter Neuzensch Volksblad" zou door 402 ingezetenen voldaan zijn aan de oproeping van het gemeentebestuur om zich ingevolge art. 2 der brandweerverordemng tusschen 2 en 14 Oct. ter secretarie aan te geven, en zouden daartoe 820 ingezetenen verplicht zijn geweest, zoodat ruim de helft te liuis is gebleven, en volgens art. 4 der verordening zonder loting moet worden ingelijfd bij het personeel der brandweer. Of deze cijfers juist zijn konden we niet con- troleeren, daar ons bij informatie bleek, dat van wege het gemeentebestuur in deze geen inlichtingen worden verstrekt. Een matroos van de Engelsche stoomboot Ann Webster, welk schip in den nacht van Zondag op Maandag aan 't spoor alhier ter lossing lag die eene partij van circa 40 pond suiker wilde smokkelen, en den kommies-waker reeds was ge- passeerd, liep echter den inspecteur van politie in landen, die de suiker in beslag nam en proces- verbaal opmaakte. Ook voor den kommies-waker had dit feit onaangename gevolgen, daar hij wegens onattentie in dezen direct is ontslagen. De Raad der gemeente Philippine benoemde in hare Zaterdag gehouden vergadering tot secretaris de heer A. J. Cammaert, burgemeester. Bij Kon. besluit is bepaald dat de heer L. Taat, thans havenmeester van de visschers- haven te IJmuiden, met ingang van 16 October zal dienst doen als havenmeester van het kauaal door Walcheren, te Vlissingen. Gister slaagde te Venlo voor het examen vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek de heer M. C. Casteleijn van Zaamslag. De heer J. G. Meijer Jr., secretaris en ont- vanger der gemeente Groede, heeft aan het Rijks- archiefdepot in Zeeland ten geschenke aangeboden eene zeer belangrijke verzameling handschriften. Deze stukken schijnen alle afkomstig te zijn van de familie Le Clercq, waartoe de echtgenoote des schenkers behoort, in het, bijzonder van Philippe le Clercq, die in het laatst der vorige eeuw secretaris van Breskens was. De meeste stukken behooren dan ook tot het archief dier voormalige heerlijk- heid, terwijl het rechterlijk archief van Breskens door deze schenking op zeer gewenschte wijze wordt aangevuld. Aan den schenker is de dank der regeeriug betuigd. Zaamslag. Door den heer D. Dekker Sr. werd Zaterdag j. 1. aanbesteed het bouwen van een heerenhuis aan den Neuzenschen weg bij het dorp. Voor hei metselwerk schrijven in de heeren H. P. Lensen voor f 2475,50 Anth. Klaassen voor 2409,25J. van Hoeve te Axel voor 2390 Jan van de Velde voor 2183W. Galle voor f 2097, en voor het timmerwerk de heeren Jan Wisse voor 2099; P. Duijvestein voor 1889 J. K. Vink te Axel voor f 1888 P. Stoffels J.Ez. voor 1803,35 P. J. Wisse voor 1774 A. van 't Hoff te Axel voor 1739 D. Galle voor 1681D. W. E. Kaijser voor 1558. Waar geen woonplaats is vermeld, wonen de inschrijvers te Zaamslag. Het werk is gegund aan de laagste inschrijvers. Sas van Gent, 18 Oct. Gisteren vierden de echtelieden Louis Grau en Martina van Dam hun vijftigjarig huwelijksfeest. Kanongebulder kondigde dit feest aan, de geheele buurt was daartoe rijkelijk bevlagd eu een eenvoudige doch nette eerepoort was opgericht, met het opschrift „Hulde aan Louis Grau en zijn vrouw Voor hun vijftigjarigen trouw." Van vele vrienden en familieleden ontvipgen de nog krasse oudjes, blijken van belangstelling. Des avonds bracht ons muziekgezelschap, in tegen- woordigheid van vele belangstellendeo, den feest- vierende een serenade. Deze week waren ter veemarkt aangevoerd, 18 stieren, 68 ossen, 27 koeien, 112 vaarzen en 2 schapen, totaal 227 stuks, die alien langzaam aan onveranderde prijzen werden verkocht. Alison's brein. Als zijn broeder de waarheid sprakals hij inderdaad zoo rijk was, dan zou zijn eigen leven een geheel anderen loop kunnen nemen. Dan behoefde hij verder geen stap te doen in het complot tegen lord Charltondan kon hij Darvell trotseeren en het slachtoffer open- lijk waarschuwen. Met het geld, dat zijn broeder hem aanbood, zou hij zetfs in staat zijn, met zijn vrouw Engeland te verlaten, om ergens te gaan wonen, waar zij onbekend waren de waar heid kon dan aan May geopenbaard worden, en ze zouden verder gelukkig samen leven. Maar sprak John de waarheid de geheele waarheid of overdreef en loog hij, om zijns broeders stilzwijgen te koopen Ga je van-avond naar dat huis zei Stephen. Dan ga ik met je mee. Dit scheen John met te hevallen. Hij sprak ontwijkend 't Is beter, dat je nu niet meegaat. Niemand kent mij daargeen der bedienden heeft mij nog gezien. Ik heb wel geschreven, dat ik straks kom, maar ik zal toch niet dadelijk al mijn bagage kunnen uitpakken en de papieren zoeken Maar kom morgen. Goed Geef mij 'tjuiste adres dan. Hij haalde uit zijn zak een couvert dat, waarin de brief geweest was, dien Darvell hem gestuurd had, geadresseerd aan Kelly's boekhandel. Schrijft het even op, verzocht hij. John Alison nam het gouden potloodje, dat aan zijn horlogeketting hing, en schreef het adres op. Stephen nam het aan en las 't heel aandachtig. 't Was maar een paar huizen verder dan graaf van Powick. Hij glimlachte bitter bij de gedachte, Gravenhage, 18 Oct. Het hoofdcomite van het Nederl. Roode Kruis heeft besloten tot uitzending naar het oorlogsterrein, onder Dr. Lengbeek, eener compleete ambulance voor 25 lijders. Op 28 October zal deze vertrekken om op 5 December te Lorenzo Marques te arriveeren. De ambulance berekend voor 6 maanden zal bestaan uit een chef-leider, 3 artsen, 7 vrouwelijke en 4 mannelijke gediplomeerde ziekenverplegers. Eene juweliersfirma te Amsterdam heeft in hare uitstalkast in de Kalverstraat het bronzen beeld van Kriiger geplaatst en daarvoor de Trans- vaalsche vlag van zijde, waarvan de randen met briljanten zijn bezet, met het in dubbelen zin toepasselijk bijschrift»'t Is om den rand te doen." Zondagmiddag zou de sloep PR 60 uit Pernis naar zee vertrekken, toen een der opvaren- den de opmerking werd gemaakt, dat het schip te diep lag. Het voorluik werd geopend, eu nu bleek dat het schip veel water maakte. Terstond weid een onderzoek ingesteld, waarbij bleek, dat een kwaadwillige de looden bunpijp had afgehakt en de bunkraan geopend, waardoor het schip, in zee komende, bepaald zou gezonken zijn en dertien menschen hun dood in de golven zouden hebben gevonden. De justitie is van het feit in kennis gesteld. De persoon die de euveldaad heeft verricht, I moet geheel op de hoogte zijn van de inrichtmg van ijzeren sloepen. Hij moest om zijn plan te volvoeren eerst een vastgesjord vat wegnemen, toen een luik in dien vloer openen om bij de pijp te kunnen komendaarna moest hij den dissel van zijne plaats halen. Ook is de bun kraan achter een trap onder een plaat verborgen. In het schip stond reeds bijna vijf voet water. Te Geleen (L.) is Zondagavond een jonge man kort na het verlaten eener herberg, door een ander met een mes of ander scherp voorwerp zoodanig aan het hoofd en in de zijde verwond, dat zijn toestaud hoogst gevaarlijk is. De dader is ge- arresteerd en naar de gevangenis te Sittard overgebracht. Te Leeuwarden is opgericht een slagers- vereeniging, met het doel om het publiek te vrijwaren tegen het gebruik van vleesch, afkomstig van vee, dat, na te zijn geslacht, volgens ver- klaring van een deskundige, blijkt, aan tuberculose te hebben geleden. In zoodanig geval zal het vleesch, enz. onmiddelijk, door vernietiging, aan het gebruik worden onttrokken. De leden ver- goeden elkander door een van hen te heffen omslag de geleden geldelijke schade. Zaterdag werd in een sloot bij de fabriek Hollandia te Bolsward verdronken gevonden de 40jarige schoenmaker P. B. te Tjerkwerd, on- gehuwd en inwonende bij zijne hoogbejaarde moeder. Misbruik van sterken drank is de oorzaak van zijn dood het schijnt dat hij aan den berm van den weg in slaap is gevallen en zoodoende in de sloot geraakte, waarin evenwel maar weinig water staat. Op eenigen afstand. van de plek in de duinen waar verleden week het lijk van Albert Wezel werd ontdekt, zijn thans gevonden het I pannetje, bord enz. waarin de knaap den 25 April den dag der verdwijning zijn vader eten had gebracht. Zondag werd de plaats, waar de overblijfselen van het knaapje gevonden zijn, door zeer vele personen bezocht. dat hij den vorigen avond zoo dicht bij het huis van zijn schatrijken broeder was geweest, om geld voor kleeren enz. te ontvangen van een man, dien men hem als slachtoffer had toegedacht. Ik zal morgen bij je komen, zei hij. Hoe laat Wat denk je van 's avonds Om een uur of negen bijvoorbeeld. Ik zal dan tijd hebben om eeuige zaken te regelen. Ik moet naar de bank, waarheeu ik mijne geldswaarden heb ge- zonden nit Johannesburg ook moet ik een notaris zoeken ik heb eigenlijk in de paar dagen, dat ik te Londen ben, nog niets uitgevoerd mijn eerste zorg was jou te vinden, zie je Eu nu je mij gevondeu hebt? Nu moet ik een en ander doen om mij be- kend te maken. Als Clement Hansel 1 Natuurlijk. Ik ben op 't oogenblik in een zeer vreemde positie. Ik heb geen enkelen aan- bevelingsbrief, en er is niemand, die mijn identiteit als Clement Hansell kan bewijzen. Als ik straks naar Grosvenor-Place ga, zullen de huissleutel en de brief van den agent mijne eenige bewijsstukken zijn tegenover de dienstboden, die mij als hun meester zullen moeten erkennen. Ik begin in elk opzicht een nieuw leven. Ik begrijp je positie, zei Stephen. Meneer Hansell is zeker de laatste paar dagen bezig ge weest om zich te overtuigen, of hij ook gevaar liep, dat men hem zou herkeunen als John Alison Neen. Ik beken, dat ik eerst wel een beetje bang wasmaar in de City kwam ik ver- scheidene lui tegen, die mij vroeger heel dikwijls hadden gezien, en er was niet een, die blijk gaf, mij te herkennen. Dat ik als Clement Hansell zoo vol- maakt onbekend ben hier te Londen, is te wijten aan omstandigheden, waarop ik zelf geen invloed heb uitgeoefend. Doch laten wij niet meer over mij sprekenik verlang er naar te vernemen, welke plannen jij hebtik hoop, dat je het tus schen heden en morgen met je zelven eens zult worden over de beste' manier, om je toekomst te verzekeren en tevens die van vrouw en kind. Ik zal er over denken en hoop het je te zeggen, als ik morgen-avond kom. De millionnair stond op om te gaan. Hij voelde zich zeer opgewekteen zware last was van hem afgewenteld, daar het onderhoud zoo kalm was verloopenwant hij had meer scherpe verwijten van zijn broeder verwacht. Hij stak zijn hand uitdoch Stephen schudde het hoofd. Nog niet, John, zei hij", Ik wil daar- mee wachten tot ik een weinig meer van Clement Hansell weet. Het noemen van dien naam scheen John plot- seling op een gedachte te brengen. A propos, zei hij, als je komt, zal je natuurlijk aan den bediende een naam hebbeu op te geven ik geloof niet, dat het goed is, je eigen naam dan te zeggen. Waarom niet? Och je proces is nog al bekend ge- worden, stamelde de millionnair. Ze hebben misschien je naam onthouden. Ik wensch geen valschen naam aan te nemen, als ik kom bij mijn broeder hij, wiens bedrog mij tot een misdadiger heeft gemaaktIk zal mij aanmelden als Stephen Alison. De commissaris van politie der 4e afdeeling te 's Gravenhage, vraagt in verband met de ver dwijning van 't jongetje, inlichtingen omtrent een rijluig, dat in de eerste dagen van Mei, 's morgens 4J uur, heeft stilgestaan op den Hassenhoekweg. De man, die het kind ontvoerde, was pi. m. 30 jaar oud, tamelijk lang, mager en bleek, zonder baard of knevel, blijkbaar pas geschoren, gedeeeltelijk in het grijs gekleed, dragende eene parapluie in de hand. Hij is gezien met een pet en later met een hoed op. Zondagmiddag heeft te Rhijnsburg een felle brand gewoed, waarbij een boerenhofstede, ge- legen aan de tramlijn naar Noordwijk, geheel is afgebrand. Ook eenige hooischelven brandden uit, en naar men zegt zijn 3000 hect. aardappelen, uien en verdere landbouwproducten door de vlammen vernield. De justitie te Maastricht, vergezeld van twee geneesheeren, is Zondag naar Gulpen geweest, teneinde gerechtelijk te schouwen het lijk eener vrouw, wier dood zou zijn veroorzaakt, doordien zij door een rijwiel werd aangereden. Een ingezetene van Harlingen, die vroeger in Zuid-Afrika gewoond heeft, werd op zekeren namiddag door een vriend ingeleid in den huise- lijken kring van oom Paul Kriiger. Toen hij de vrouw des huizes aansprak als „Juffrouw", zeide deze ffNeef moet niet zoo hoog spreken nieneef moet maar zeggen tante". En neef deed alzoo. Zondagmiddag had op de rivier de Noord onder de gemeente Papendrecht een ongeluk plaats. De centerboard Hollandia der Rotterdamsche roei- en zeilvereeniging de Maas, die van Rotterdam kwam varen, liep uit zijn roer en geraakte met den boeg- spriet in de raderkast der naar Rotterdam vareude stoomboot Rotterdam, der Hollandsche reederij. Het rad der boot sloeg vervolgens een groot stuk uit de centerboard, waardoor dit. vaartuig omsloeg. De opvarenden der centerboard waren de heeren Vincent van Peski uit Rotterdam, G. W H. van Irnhoff uit Amsterdam, schipper Anthonie Bakker en twee onbekenden. Twee hunner, onder wie de schipper, sprongen in de raderkast der Rotterdam, waaruit zij later door den visscher Arie Verwey uit Papendrecht gered werden. De overigen ge- raakten te water. Twee der drenkelingen werden door de Rotterdam gered, maar de heer van Irnhoff verdronk. De verdronkene is doctorandus in de rechten en 24 jaar oud. Zijn lijk is te Papendrecht aangebracht. Naar uit Delft wordt gemeld is thans reeds voor de derde maal in de nachten van Zaterdag op Zondag brand ontstaan in de schuren van tuinders, waarin rietmatten en broeiramen ge- borgen waren. Ditmaal in drie naast elkander gelegen schuren aan den Oostsingelalles werd een prooi der vlammen. Ondanks de waakzaam- heid der politie kan men de moedwillige daders niet op het spoor komen. Alles was verzekerd. Donderdag is de schipper van een Maas- sluischen logger op zee overleden aan bloedvergifti- ging. Hij had een puistje aan den hals. Door dit stuk te krabbeu, is er vuil in de wond gekomen en aldus bloedvergiftiging ontstaan. Te Oldelamer in de Eriesche gemeente Weststellingwerf is eene weduwe van 90 jaar, die jjog geregeld haar eigen boter maakt, welke op de markt steeds een der hoogste keuren behaald. De oude vrouw loopt nog flink rechtop en bestuurt de boerderij, waar 30 koeien worden gemolken, met behulp van een zoon, die bij haar inwoont, terwijl twee meiden haar in de werkzaamheden bijstaan. Zij is levenslustig en heeft in den af- geloopen zomer nog gelogeerd bij eene dochter te Arnhem. Te Oosterhout werd aan de loting deel genomen door iemand die reeds vader was van drie kiuderen, waarvan nog twee in leven. De man trok gelukkig nog geen dienstplichtig nummer. Over de landbouwkolonie te Blaricum leest men in het blad //Vrede.' John Alison wiens moed was toegenomen, daar hij zijn broeder meer ffvoor rede vatbaar vond, dan hij had verwacht, begon stouter te worden. Stephen was toch niets meer dan een voorwaar- delijk ontslagene, zonder geld of vooruitzichten, en hij zou zeker om zulk een kleimgheid de toe komst van vrouw en kind niet op 't spel zetten. De millionnair nam een geheel anderen toon aan en zei Als je wilt, dat ik doe, wat ik je hebt be- loofd, moet je niet in mijn huis komen onder den naam, dien een veroordeelde heeft gedrageneen naam, die in de registers der politie staat. Dat wil ik niet hebben Ik zal komen, zooals ik gezegd heb, aut- woordde Stephen trotsch. Je kunt mij ont vangen of niet, net zooals je wilt. Ik zal naar jou vragen onder je valschen naam, maar ik kom onder mijn eigen. i Dan behoef je in 't geheel met te komen riep de millionnair toornig. Ik zal je met ontvangen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 2