Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandere No. 3831. Donderdag 19 October 1899. Engeland en de Z.-A. Republiek. Binnenland. 39e Jaargang. abonnement Voorwaardelijk Ontslagen. v% uren op den dag der uitgave. Inzending van advertentien v6or FEUILLETON IEIMSCHE COIIMIT. Yoor ail ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pnja slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post maanden Voor Amerika 1,32 Voor Belgie 1,40. Nederland f 1,10. alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- abonneert bushouders. UK IAMDK te Ter uitsezoiKlerd op yeeddnaen, bij den Woenadaic- en Vrijilai(»v(in(l. nit bled verschijnt n»nudHg Van het oorlogsterrein is weinig nieuws. Aan de westgrens wordt Kimberley nog altijd bedreigd en de ingezetenen van Kimberley, die te Kaapstad vertoeven, zijn gewaarschuwd, niet*naar bun stad terug te gaan. Misschien is ze al bestormd; Zondagavond werd daar schieten gehoord. In elk geval zullen de Boeren de stad, die naar het heet, 4000 man Engelsche troepen in heeft, wel om- singeld hebben. 1 De telegrafische gemeenschap van Kimberley met Kaapstad is sedert Zondagmiddag afgesneden. De Vrijstaters vernielden de telegraaf en de spoorlijn 12 mijlen bezuiden Kimberley, ook bij Belmont, 50 mijlen zuidelijker. Het bericht, dat zij de spoorbrug over de Modderrivier vernield hebben, is nog niet bevestigd. Uit. Natal is ook niet veel te berichten. De Boeren schijnen het wel op Ladysmith gemunt te hebben, waar generaal It hite met zijn troepen ligt. Zoowel uit het westen als uit het noordoosten en oosten, dringen de Boeren Natal binnen. Kom- mandant Viljoen heeft de burgerij van New- Castle gerust gesteld de Boeren zullen voor alles betalen vooral slachtvee hebben ze noodig. Vol- gens een Engelsch blad zouden de Boeren de Jagersdrift over de Buffelrivier, ten noordoosten van Dundee, overgetrokkeu zijn. Aan de andere grens naderen zij door Tintwa-pate van Reenen's pas en hebben ze Brakwal bezet, het eerste station op Natalsch grondgebied, van de spoorlijn llarri- smith-L#dysmith. Ook de spoorweg van Kaapstad naar Bloemfontein is te Norvolspont aan de Oranje-rivier opgebroken. De hoofdplaats van Basoeto-land, Maseroe, wordt door den Britschen resident in staat van verdediging gebracht. De Kaffers worden blijkbaar niet ver- trouwd en zij aarzelen ook nog met hun sympathie. Misschien droomen de kerels ook wel van een ^Afrika voor de zwarten." De Britsche agent te Pretoria, Conyngham Greene, met zijn familie en het personeel van het agent- schap, is Zaterdagavond te Kaapstad aangekomen on aan het station met veel geestdrift ontvangen. Het overige nieuws laat zich in enkele korte berichten samenvatten. Londen, 17 October. De bladen bevatten geen berichten over de thans plaats hebbende militaire operaties. De bijeenkomst van Citvmen in Guildhall was zeer druk bezocht. Sir John Lubbock zeide, dat Chamberlain zachtmoedig was als Mozes, en duldig als Job. De verantwoordelijkheid voor den oorlog is geheel voor rekening van 3ransvaal. In de „Times" schrijft een Boer, die zich P;®- teekeut, brieven, waarin Engeland op heftige wijze wordt aangevallen. Sir Edward Clarke schreef aan zijn kiezers te Plymouth, dat hij de regeering niet in verlegen- heid wil brengen, nu den oorlog is uitgebroken. De Lord Mayor's fund, het fonds door de City bijeengebracht tot steun van de regeering, bedraagt reeds 74,000. De ,/Standard" spreekt in een hoofdartikel de verwachting uit, dat er in de zittiug van het Parlement bijua geen oppositie wezen zal. De //Daily News" geeft in een hoofdartikel een overzicht van den loop der gebeurtenissen, die tot het ultimatum aanleiding hebben gegevenhet blad betoogt, dat Kriiger had moeten wachten op Engelaud's finale voorstellen, die hem binnen enkele dagen zouden zijn toegezonden. De /.Daily Chronicle" wijst er op, dat Stead de positieve beschuldiging heeft uitgesproken tegen Chamberlain, dat deze voorkennis had van den raid Jameson. Pretoria, 14 October. Een hevige strijd had hedenmorgen plaats ten Noorden van Mafeking. Een gepantserde trein, die was afgezonden om den spoorweg te herstcllen, opende het vuur op de Boeren commando's, waardoor een burger gedood en twee gewond werdenaan de Engelsche zijde werden negen personen gewond. In een tweede gevecht slaagde Cronje er iu, met zijne troepen den spoorweg op te breken en een spoorwegbrug, negen mijlen ten Noorden van Mafeking. te vernielen. Pretoria, 14 October. Uit berichten, door de Transvaalsche Regeering ontvangen, blijkt dat de strijd ten Noorden van Mafeking voortduurt. Na het tweede gevecht trokkeu de Engelschen in de richting van Mafeking terugdoch zij kwamen kort daarop weder en hervatten.den aanval Twee Boeren werden gedood en drie gewond. Het Boerencommando was nogal belemmerd in zijn optreden door bet gebrek aan zwaar geschut later kreeg het dit van commandant Cronje. Kaapstad, 17 Oct. Volgens een bericht uit Kimberley van 16 dezer, werd Spitsfontein verkend met een geblindeerdeu trein. De be- manning raakte slaags met de Boeren, waarvan er vijf gedood en zeven gewond werden. De Engelschen leden geen verliezen. Pretoria, 14 Oct. Naar gemeld wordt is de strijdmacht der Boeren slaags geraakt met een geblindeerden trein, die uit de richting Rhodesia kwam. Londen, 17 Oct. De Daily Telegraph verneemt uit Ladysmith, dat gistermorgen bevel gegeven is Dundee te ontruimen. Durban, 16 Oct. De mayor ontving telegraphisch bericht uit Dundee, dat alle vrouwen en kinderen de stad verlaten hebben. Kamp bij Glencoe (Natal), 16 Oct. De sluitmg der koleumijnen in Natal belet niet, dat kolen- voorraad voor de transportschepen te Durban voorhanden is, daar steenkool uit Indie wordt aangevoerd, totdat de mijnen heropend zijn. Pretoria, 14 October. Generaal Joubert heeft zijn hoofdkwartier gevestigd te Charlestown, van- waar een telegraphische gemeenschap geopend is met Transvaal, en dat in verbinding staat met Langs Neck. Naar gemeld wordt, zijn kanonnen gevonden in Robisons goudmijn, benevens voediugsmiddelen in Robisons peep. Kanonnen en voedsel zijn in beslag genomen. Pretoria, 14 Oct. De Duitsche, Fransche en Italiaansche consuls vaardigen proclamaties uit, waarin hunne respectievelijke onderdanen worden aangemaand om neutraal te blijven. S3) - Maar de woorden, die in de eenzaamheid zoo gemakkelijk wilden komen, bestierven nu op zijne lippen, terwijl hij de oogen moest neerslaan voor den doordriugenden blik van den broeder, dien hij zoo wreed bedrogen had. Stephen was de eerste, die zijn stem terugvond. Hij had zijn aaudoening genoeg bedwongen om te begrijpen, dat wat ook zijn broeder hem of hij aan zijn broeder te zeggen had een ge- opende huisdeur in Exton-street niet de geschikte plaats was voor een onderhoud, dat wel eens stormachtig kon worden. Al de bitterheid, die Stephen in de eerste jaren van zijn ongeluk had gevoeld, werd opnieuw opgewekt door 't gezicht van zijn broeder, maar hij kon bezwaarlijk lucht geven aan zijn gemoed ten overstaan van het straatpubliek in een achterbuurt. Hij verbrak de stilte en verzocht zijn broeder, binnen te komen. John, die zich zeer onprettig begon te gevoelen, draalde niet met aan deze uit- noodiging te voldoen. Toen de deur achter hem gesloten was, keerde zijn zelfvertrouwen terug. Stephen, zei hij, ik ben in Engeland te- ruggekomen als een rijk man. Ik ben pas een paar dagen hier. Zoodra ik had opgespoord, waar ik je kon vinden, heb ik mij gehaast, hierheen te komen om je aan te bieden, alles te doen wat in mijn vermogen is, om goed te maken, wat ik aan jou misdeed. 't Was duister in de kleine gang; de breeders konden elkaar nauweltjks zien. Kom liever boven in mijn kamer, sprak Stephenwij hebben elkaar veel te zeggen. Hij ging voor, en John volgde. De deur openen- de van het vertrek, dat zijn toevlucht was geweest na het ontslag uit Portland, wendde de ontslagen gevangeue zich tot zijn broeder met de woorden Hier woon ik. Er is op't oogenblik niemand anders hier in huiswij kunnen dus vrij spreken, John Alison keek rond in de armoedige kamer en dacht aan de weelde en het gemak, dat zijn geld hem sinds jaren had veroorloofd. Voor't eerst van zijn leven schaamde hij zich. Stephen, stamelde hij, 't spijt mij zoo ik had je bericht moeten zenden maar ik wist, wat er gebeurd was, en ik kon het niet wagen, rnijne brieven door de handen der gevan- genisbeambten te laten gaan. Je behoeft je niet te verontschuldigen, John. Wat je gedaan hebt, moet je maar met je eigen geweten uitmaken. Wat je nu zult doen, heb je met mij uit te maken. Je zegt, dat je rijk bentbehalve, wat je mij schuldig bent het geld, waarvan je mij beroofde begeer ik niets maar ik heb een vrouw en dochter. Waar zijn die Stephen? Buiten. Ze hebben mij niet gezien, sinds ik gebrandmerkt werd als een schurk. Ik zal haar nooit weerzien want men heeft mijn kind geleerd, mij dood te wauendoch ik ben haar berstel schuldig voor het onheil, dat ik over haar heb gebracht, en ik wil mijn schuld betalen door jou. Ik wil alles doen, wat in mijn macht is, H. M. de Koningin-Moeder keerde Zaterdag avond, ruiin half negen, per extra-trein van het uitstapje naar Arolsen terug op het paleis Het Loo. H. M. de Koningin was met gevolg bij de aan- komst aanwezig, zoomede de heeren intendant V an Steijn en burgemeester Tutein Nolthenius, benevens eenige belangstellenden. H.H. M.M. wandelden met het gevolg naar het paleis. In eene Zaterdag te Groningen door 69 plaatselijke comite's uit de provincie, in zake progressie, voor heffing van den hoofdelijken om- slag gehouden vergadering werd een provinciaal comite gevormd, dat een adres zal zenden aan de regeering en trachten wil samenwerking te ver- krijgen met andere provinciale vereenigingen en plaatselijke comite's, die om deze richting werk- zaam zijn. Op eene des namiddags gehouden meeting, waarin als spreker optrad de heer Mr. H. Ph. de Kanter, van Haarlem, werd bij acclamatie de volgende motie aangenomen. „De vergadering van ingezetenen uit alle deelen der provincie Groningen, Stephen. Juist met dat doel heb ik je opgezocht. Je kan doen wat je wiltwant ik heb een groot fortuin vergaard in Zuid-Afrika. Je moet mij nu alles vertellen, zei Stephen streng je moogt niets terug houden. Ik weet, dat je dat geld niet verdiend hebt als John Ali son. Je kon ook niet onder dien naam hier te> rugkomen. Hoe heet je tegenwoordig Clement Hansel!. Hoe groot is je fortuin Meer dan een millioen. Stephen, die was blijven staan gedurende dit korte onderhoud, zag zijn broeder bijna vijandig aan. De man, die hem beleedigd, beroofd, eerloos gemaakt had, was millionnair, terwijl hij, Stephen Alison, een tuchthuisboef was geweest, die jaren had moeten doorbrengen naast de slechtsten onder de slechten, en zijn vrouw en kind hadden moeten leven van de liefdadigheid der familie. Een oogenblik was hij geneigd, ruw uit te varen tegen zijn broeder; doch daardoor zou een plan, dat hij snel in zijne gedachten gevormd had, zijn mislukt. Hij wilde nu geen wraak, maar recht recht voor vrouw en kind. Hij ging zitt.en, dicht bij zijn bed en bood zijn broeder een stoel bij den haard. Laat ik de zaak nu goed begrijpen, zei hij. Je bent dus pas terug uit Afrika, je zegt, dat je slechts een paar dagen hier bent. Ben je voor- nemens, te Londen te blijven, of naar je eigen- dommen terug te keeren Ik heb al mijne eigendommen ginds te gelde gemaakt, en ik ben van plan, mij hier te vestigen. Ik heb een huis in Grosvenor-Place gehuurd voor een pooszoodra ik tijd heb, ga overwegende dat het nieuwe art. 243 der ge- meentewet een voor alle gemeenten gelijken regel stelt voor de inrichting der hoofdelijke omslagen, waardoor slechts een uiterst geringe en zeer spoe- dig geheel onbeduidende progressie wordt toege- laten, en niet gedoogd wordt, inkomen uit arbeid lager in rekening te brengen dan die uit vermogen overwegende dat hierdoor niet alleen aan de gemeentebesturen, de vrijheid wordt ontnomen om de belangrijkste gemeentebelasting in overeen- stemming te brengen met de zoo uiteenloopende plaatselijke behoeften, maar inzonderheid in de overgroote meerderheid der gemeenten de druk der hoofdelijke omslagen van de rijkste ingezeten op de minder gegoeden wordt overgebracht, van oordeel dat die miskenning van de noodzakelijke vrijheid der gemeentebesturen als van het begin- sel der draagkracht als grondslag van belasting- heffing is strijdig met het algemeen belang, spreekt als hare overtuiging uit, dat onverwijld moet wor den overgegaan tot eene wijziging van art. 243, waardoor deze bezwaren worden opgeheven." De postverbindig met den Transvaal is ge- stoord en zoekt nu langs een omweg te blijven bestaan. Natuurlijkde Engelsche booten, die 't verkeer in handen hebben, zijn niet meer te vertrouwen als boodschappers. Maar waarom zouden we dit nu niets eens zelf aanvatten vraagt de heer C. J. H. v. d. Broek, uit Middelharnis, iu de N. R. Ct. Als er ooit van regeeringswege een bewijs van sympathie aan onze Afrikaansche breeders kon worden gegeven dan is het door een postdienst onder Nederlandsche vlag te scheppen. Daarmede wordt hun isolement opgeheven en met erust ge- toond dat wij geen onverschillige toeschouwers ziju bij hun worsteling. Reeds lang is de schepping eener rechtstreeksche verbinding met Zuid-Afrika overwogen. Komt nu de Nederlandsche regeering met een flink sub- sidie per reis voor den dag (voor zoolang of zoo kort als ze zich wil verbindeu), dan kan thans de hand aan 't werk worden geslagen. En tevens wordt er een lijn getrokken, die misschien in vredestijd zal kunnen blijven bestaan. Het postvervoer is, gelijk men weet, volgens internationaal recht veilig. De telegrammen voor Zuid-Afrika zijn te Aden aan censuur onderworpen. Het gebruik van geheimschrift is verboden in bizondere telegrammen van en naar kantoren in de Kaapkolonie en in de telegrammen die over de ik uitzien naar een buitenplaats. Ben je niet bang, dat iemand je herkennen zal als John Alison den bedrieger en voort- vluchtigen bankroetier Clement Hansell sidderde. Ieder is betaald, toen de zaak werd afge- wikkeld, zei hij. Maar ik heb geen lust, herkend te worden als John Alison, en ik denk ook niet, dat er gevaar voor is. Mijn uiterlijk is aan- merkelijk veranderd. Het wegscheren van mijn knevel heeft bij mij een even groote verandering gemaakt, als bij jou 't verlies van je baard. Wij herkenden elkaar, maar ik geloof niet, dat iemand die ons vroeger ontmoet heeft, ons nu een van beiden herkenuen zou Kom, Stephen, laat het verledene vergeten en vergeven zijn. Ik weet wel, dat ik niet alles ongedaan kan maken, wat jij hebt geleden, maar ik kan althaus de toekomst lichter maken voor jou en je gezin. Goedik zal het gevoel ter zijde stellen en zakelijk zijn. Wat ben je voornemens, voor mijn vrouw en dochter te doen Al wat je mij vraagt, en voor jou ook. Ik ben bereid, je het geld terug te betalen, dat je door mijn schuld hebt verloren, en nog 50,000 pond bovendien. Ik heb geen trouwplannen, en in mijn testament heb ik aan jou alles vermaakt mocht je voor mij komen te sterven, dan valt het aan je vrouw en kind. Wanneer kan ik dat testament zien? 't Is onder mijne papieren, in de koffers, welke naar Grosvenor-Place zijn ges^tuurd. Ik ben nog niet daar geweest, maar ik wou er straks heengaan. Honderd gedachten dwarrelden door Stephen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1