A1 g em een Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaandere No. 3830. Dinsdag 17 October 1899. Engeland en de Z.-A. Republiek. Binnenland. 39e Jaargang. Voorwaardelijk Ontslagen. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. FEU1LLETON Sergeants Garnett's weddenschap. TER NEUZEN, 16 October 1899. TER H'EIIZENSCHE t!«UKA\T Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Vh ADVEETENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. DM blad versehljnl tVoeimdag- en VriJd»KaTonil, nUgezonrterri op Feest.lagen, MJ den aHgever P. J. VAM BK IAIBK te Ter Xen»en. Generaa] Joubert, de commandant-generaal der Boeren in wapenen, is naar Volksrust, resp. Wakker- stroom, op den laatsten dag van September ver- trokken. Den 3 October zijn de eerste afdeelingen der Engelsch-Indische troepen bij Durban geland de reserve van het groote, in Engeland te formeeren operatie-leger is 17 October bijeen geroepen; generaal White, de bevelhebber der troepen in Natal, is 7 October in Durban aangekomende ■opperbevelhebber van de Engelsche troepenmacht zal zich eerstdaags inschepen. Aan het reeds gegeven overzicht van de samenslelling van het Engelsche leger, dat voor den oorlog wordt ge- bruikt, is nog toe te voegen, dat behalve de ge- regelde strijdmacht Engeland nog beschikt over een belangrijk aantal beschermingstroepen en vrij- wiljigerscorpsen, en wel in de Kaapkolonie, in Behchuanenland, Rhodesia en Natal. Aan hunue versterking, uitrusting en organisatie is inmiddels door Engelsche officieren met energie en succes gewerkt. De strijdkrachten van Transvaal en den Oranje-Vrijstaat worden door hen zelf op 50,000 man opgegeven. Hunne waarde als bereden infanterie wordt ook door de tegenstanders niet onderschat in het begin van dit jaar hebben zij eene belang- rijke versterking door 25 snelvuurkanonnen van de nieuwste constructie gekregen. Hieronder volgen de laatste telegrammen: Londen, 14 Oct. Generaal White is gisteren met het aanbreken van den dag uit het kamp bij Ladysmith vertrokken. De Boeren zijn uit den Van Reenenpas naar beneden gekomen met elf kanonnen. De algemeene vrees is, dat de Boeren de verdedigingslinie van Ladysmith en Dundee zullen omtrekken. Generaal Buller, de toekomstige oppeibevelhebber, is hedenmorgen van hier vertrokken. Eene brigade mariniers is te Simonshaven aan land gebracht om de Boeren te bevechten. Rhodes, die nu te Kimberley vertoeft, blufte tegen een interviewer, dat hij zich daar even veilig voelt als in Piccadilly. Hij noemt den oorlog slechts een opstootje en smaadde op de Hollanders, die pratende in de steden blijven. Londen 14 Oct. De avondbladen bevatten een telegram, berichtende dat de Boeren den aanval op Mafeking Donderdag te middernacht be- gonnen zijn onder leiding van commandant Cronje. 1^—I M -82) 11 De inspecteur keerde terug naar de bibliotheek en deelde den graaf mee, wat hij ontdekt had. Hij twijfelde er nu geen oogenblik meer aan lord Charlton was thuis gekomen om die bankbiljetten. Doch het beleenen van het horloge door een vreemde en 't uitblijven van den jongen man recht- vaardigde een onmiddellijk scherp onderzoek. De inspecteur vroeg om een portret van den vermiste. Dit werd hem ter hand gesteld, en de man ging •heen met de belofte, dat hij 's avonds terug zou komen om den graaf in te lichten over hetgeen de politie had mogen vernemen. De gravin, die den geheelen namiddag uit ge- weest was, kwam kort na zessen thuis, en ze ver- nanj van de kamenier, dat er iets geheimzinnigs aan de hand was met haar zoon. Zij vroeg da- ■delijk haar man daarna, en de graaf trachtte haar gerust te stellen. Er werd enkel een onderzoek gedaan naar iets, dat scheen gestolen te zijn, ver- zekerde hij. De gravin, verlicht door de mededeeliugeu, dat er niets ernstigs te doen was, bleef kalm zitten tot ongeveer zeven uurtoen belde zij om de kamenier en gaf die haar eigen sleutel van de brandkast, met last, de juweelendoos te halen. Ze moest dien avond naar een partij en wilde iets uitzoeken om te dragen. Het meisje ging naar de bibliotheek, opende •de houten deur en stak den sleutel in 't slot van van de brandkast. Er was een der bedienden in de kamer, en zij pauzeerde even om met den man te sprekeuover het onderwerp, waarvan alien vol waren. Het gevecht duurt nog voort. De uitslag wordt met spanning verwacht, omdat de artillerie van de Boeren krachtiger is dan die van kolo- nel Baden Powell, den Engelschen bevelhebber. Vrijburg, 12 Oct. Een bewapende trein van Mafeking, die van hier vertrok met 15 man, twee Nordenfeldt kanonnen, en eene afdeeling werklieden, is sedert hedenmorgen elf uur slaags met den vijand. Om drie uur 's namiddags was het nog niet gelukt de lijn te herstellen en de gemeenschap met Mafeking weder in orde te brengen. Er werd leveudig gevuurd van beide kanten. Een grootere trein is te Vrijburg aangekomen met een deel van het Lancashire-regiment en is veilig te Kimberley teruggekeerd. Pretoria, 13 Oct. Van de westelijke grens zijn officieele berichten ontvangen. Het commando onder Cronje is bij Ramathlabama de grens over- getrokken. Weldra hoorde men hevige ontploffingen, wat het geloof deed ontstaan dat de Boeren den spoorweg in de lucht deden springen en de telegraaf- draden doorsneden. Generaal Kock telegrapheert, dat zijn commando de Bothapas en het spoorwegstation bezette, terwijl de strijdkracht van Volksrust Lengsnek bezet en Natal binnen marcheert. Louden, 14 Oct. De avondbladen publiceeren de volgende de'peche uit Kaapstad, gedateerd van heden De Boeren hebben een gepantserden trein met telegraphisten doen springen, die van Mafeking kwam. Blijkbaar is dit een nieuwe trein. Chicago, 14 Oct. Vier mannen zijn hier bezig om een regiment, samengesteld uit Ieren, Hollan ders Duitschers, aan te werven om voor Transvaal te vechten. Kamp Glencoe, 13 Oct. De Boeren hebben Spitskop bij Newcastle bezet. Londen, 14 Oct. Een officieel bencht houdt in, dat generaal White Vrijdag zich heefl be- geven naar den Van Reenen-pas, maar er niet in slaagde de Boeren door den pas terug te drijven. Hij keerde naar Ladysmith terug, zonder dat het tot een gevecht was gekomen. Londen, 14 Oct. Generaal Sir Redvers Buller, de opperbevelhebber in den veldtocht tegen de Boeren, heeft heden met zijn staf Londen ver- laten, om zich te Southampton in te schepen naar Zuid-Afrika. Hij is vertrokken onder de monstration van buitengewone geestdrift van het volk. Misschien is zijne lordschap wel vermoord, zei de kamenier. De man lachte. Dat zou ik niet denken. Hij is een rare, hoor Hij zal aan den zwier gegaan zijn en wel weer boven water komen. Onderwijl had't meisje het slot van de brandkast open gemaakt. Ze trok de deur naar zich toe en wilde iu de kast gaan om de doos te krijgen daar staarde een wit gelaat haar aan uit de duisteruis. Met een wilden angstkreet deinsde zij terug. De knecht schoot toeook hij zag nu het doods- bleeke gelaat. Groote hemelriep hij, 't Is zijne lord schap Een blik was voldoende om hem te overtuigeu van de vreeselijke waarheid. Toen, getroffen door een panischen schrik, liep hij de gang in, naar de huisdeur, die hij opende. Hij keek naar buiten en zag een politie-agent aankomen. Kom hierkom hierriep hij. Lord Charlton is vermoord Ik heb het lijk gevonden De agent volgde den knecht in huis. Een jongmensch, dat juist passeerde, had het zenuwachtig uitgeroepen nieuws van den knecht opgevangen. Het was een bij de hand jongmensch. Hij riep 't eerste het beste rijtuig aan en beval, hem vlug naar 't bureau van een avondblad te brengen. Hij had iets te verkoopen, en hij verkocht het nieuws goed. Een half uur later liepen de krantenjongens in Fleetstreet en 't Strand te schreeuwen Vreeselijk treurspel in Grosvenor-Place. Een lord vermoord 1" Bizonderheden waren er nietwant er was geen tijd geweest, ze te verzamelen. A1 wat het De prins van Wales, de hertog van Cambridge, de legerbevelhebber lord Wolseley en de minister van oorlog markies van Lansdowne waren aan het station gekomen. De prinsen en generaal Buller werden met oorverdoovende toejuichiugen ontvangen. Aan den Minister van Binnenlandsche zaken zal, naar de Tel. meldt, eerstdaags een adres worden overhandigd, onderteekend door 400 leden van kerkeraden, diaconien en andere kerkelijke colleges, welke zich met de armverzorging bezig houden. Adressanten dringen daarin bij den minister aan, dat hij zich niet late afschrikken door de moeielijkneden, die zich voordoen bij de oplossing van het vraagstuk der verzekering van de toekomst der ouden van dagen, maar voortga te zoeken naar de middelen, die kunuen strekken om in die richting verbetering aan te brengen. De Vereeniging tegen de kwakzalverij zal Dinsdag 24 dezer te Utrecht een algemeene ver- gadering houden, waarin o. a. de middelen zullen besproken worden, die noodig zijn tot bereiking van het doel der vereeniging. In de plaats van het aftredend bestuurslid Dr. G. P. Korten- horst, worden door het bestuur aanbevolen de heeren A. J. Wijnue, gemeente-apotheker te Middelburg en Dr. W. Rutgers van der Loeff, arts te Amsterdam. In verband met den oorlogstoestand tusschen de Zuid-Afrikaansche Republiek en Engeland is Vrijdag geen post naar de Transvaal en den Oranje-Vrijstaat over Southampton verzonden en is de verzending van brieven, pakketten en andere stukken naar die landen over Engeland voorloopig gestaakt. De eerstvolgende verzending van de post voor de Transvaal en den Oranje-Vrijstaat zal plaats vinden 23 dezer met den trein van 6,7 nam. uit Amsterdam naar Antwerpen langs den weg van Marseille met de booten van de Compagnie des Messageries Maritimes van Marseille over Zanzibar naar Delagoabaai. Die post kan tegen 23 November e. k. te Pretoria aankomen. Van de daarop volgende gelegenheden tot ver zending zal tijdig in de dagbladen mededeeling geschieden. I—n blad kon vertellen, was, dat lord Charlton ver moord gevonden was in 'thuis van zijn vader, graaf van Powick. Bij het ter perse gaan was het onmogelijk geweest, meer te vermelden. Maar het sensatie-bericht was al voldoende. Met rauwe, heesche stemmen bleven ze het uit- schreeuwen, in de drukke straten en de stille squares, en menige stuiver werd geofferd om zich te overtuigen, dat het werkelijk iu de krant stond. HOOFDSTUK XXIV. In de ontsteltenis, veroorzaakt door de griezelige ontdekking van lord Charlton's lijk in de brand kast, werd al het andere vergeten. De meid vloog zenuwachtig gillend naar de dienstbodenkamer en de knecht snelde naar boven, om den graaf het vreeselijke nieuws mee te deelen. De graaf wilde eerst niet gelooven, dat zoo iets gebeurd kon zijn. Bevend, met kuikkeude knieen ging hij naar de bibliotheek, maar toen hij zijn zoon daar zag liggen, begaven de krachten hem, en men moest hem naar zijn kamer terug ge- leiden. Een dokter, die spoedig gehaald werd, consta- teerde, dat de dood het gevolg moest zijn van een slag met een hard voorwerp, waardoor schedelbreuk was veroorzaakt. De politie-agent, die binnen geroepen was, stuurde een boodschap naar 't bureau, en bleef op post in de bibliotheek, waar niemand binnen eu niets van plaats veranderen rnocht, eer zijn chef er was. De inspecteur, die eenige uren te-voren in huis geweest was, verscheen spoedig weer. Nadat hij den dokter gesproken en een kort rapport van hem gekregen had, gaf hij verlof, het lijk naar een andere kamer te brengen, en begon met den De den 808t™ September van Amsterdam naar Kaapstad verzonden expeditie van materieel van- wege het Nederlandsche Roode Kruis, is bestemd tot versterking en aanvulling der hulpmiddelen van de Roode Kruis-vereenigingen te Bloemfon- tein en te Pretoria. Bij de uitzending werd het hoofdcomite van het Ned. Roode Kruis voorge- licht door den oprichter en eersteu voorzitter van het Transvaalsche Roode Kruis, den heer dr. G. W. S. Lingbeek, thans tijdelijk in Nederland. Om spoedige doorzending dezer hulpmiddelen naar hun bestemming te bevorderen is een beroep gedaan op de tusschenkomst en medewerking van den Ned. Consul-Generaal te Kaapstad. Uitbreiding van personeele hulp tot verzorging van zieken en gewonden blijkt voorhands onnoodig te zijn. Met deze uitzending zijn eenige duizenden gul dens gemoeid geweest. Het ligt, in het voornemen een tweede expedi tie in gereedheid te brengen nadat de oorlogs toestand is ingetreden, waartoe versterking van de algemeene kas gewenscht wordt geacht. Het hoofdcomite van het Ned. Roode Kruis heeft dan ook reeds een beroep gedaan op comite's en correspondenten om door krachtigen bijstand het in staat te stellen op ruime wijze tegemoet te komen van de ernstige, omvangrijke zorgen en krachten van de Roode Kruis-vereeniging voor oorlogvoerende landen. Door Burg, en Weth. dezer gemeente is op de begrooting voor 1900 een post uitgetrokken voor het stichten van een gebouw voor dakloozen en voor 't aanschaffen en onderhouden van 2 rijwielen voor de gemeente-politie. Met ingang van 1 Nov. is benoemd tot inspecteur bij de maatschappij van Staatsspoor- wegen, de heer C. Walraven, thans adj. inspecteur. Met ingang van 1 November a. s. zijn o. m. verplaatst de volgende commiezen bij's rijks belastingen G. L. Versluis van Middelburg naar Breskens, L. Poot van Breskens naar GoesP. C. van den Bos van IJzendijke naar Brouwershaven, A. Looij van Sas van Gent naar IJzendijke, J. Boslooper van Bruinisse naar Sas van Gent; L. agent een zeer nauwkeurig onderzoek in de biblio theek. 'tWas duidelijk, dat lord Charlton hier in huis vermoord wasde dokter was van oordeel, dat 't ongeveer tusschen een en twee uur in den nacht gebeurd moest zijn. 't Doel van den moord was niet moeilijk te gissen. De plaatsing van het lijk in de brandkast bewees, dat de moordenaar in't bezit van een sleutel geweest was, daar er geen sporen van inbraak of geweld aan het slot te ontdekken waren. Van de bediende vernam de inspecteur, dat de gravin hare juweelen in deze brandkast be- waarde. Spoedig had een nader onderzoek geleid tot de ontdekking, dat alle juweelen waren gestolen. Voor den scherpzinnigeu politiebeambte was het geval nu zoo eenvoudig mogelijk. Iemand in huis of daar buiten had den sleutel der brandkast weten machtig te worden en was bezig geweest, de juweelen te stelen, toen zijne lordschap binnenkwam en hem verraste. De lord was onmiddellijk neergeveld en zijn lijk in de kluis gesloten natuurlijk om de ontdekking van de misdaad zoo lang mogelijk tegen te hou den en den moordenaar of de moordeuaars een voorsprong te geven. Een verder onderzoek leerde hem, dat de sleutel, dien de gravin in haar bezit had, de eenige was, Hij werd bewaard op haar kamer, en 't was niet waarschijnlijk, dat iemand hem dien avond in zijn bezit gehad kon hebben. De gravin borg den sleutel altijd in een gesloten lade, omdat zij dan wist, waar hij waseen heelen tijd geleden, toen zij hem in een ongesloten lade placht te bergen, was hij eens weg geweestzij had hem den volgenden dag gevonden tusschen de haren van een berenvel, dat voor de sofa in haar boudoir lag. Zij ver- moedde, dat ze zelf den sleutel had laten vallen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1