A 1 g em e®n Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Tlaanderen (■■r No. 3829. Zaterdag 14 October 1899. laarjrao^ Yeeartsenijkundig Staatstoeziclit. Maandag den 30 October aanstaande. Engeland en de Z.-A. Republiek. (ieinengde berichten. Telegrafische berichtan. abonnement Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave.^ Bij deze couratut belioort een bijvoegsel. TER NEUZEN, 13 October 1899. 's Gravenliage, invoer van melkkoeien in station en dorp, verboden. 's Gravenhage, 13 Oct. heden uit Batavia ontvangen, meldt, dat in den nacht van 29 Sept. eene aardbeving, gepaard met vloedgolf, de zuidkust van Ceram teisterde. Volgens een voorloopige opgaaf bleven v i e r duizend dooden en werden vijf houderd personen gekwetst. De bezetting van Amahei en Karaitoe bleven gespaard. RECHTSZAKEN- Arroudissemeuts-rechtbank te Middelburg. SB lElIZENSCHG COIIRAIT. Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederlaud 1,10. Voor Belgie f 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVESTENTIlN: Yan 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pcijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. H.en.d.,- en VriJd»«»vood, ilerd t bij den nl.«eve, H. J. VAX OK ilVDI te Ter %eo*en. 1 1 B»r»TYiatf-<fiwnrenppi^'Tg^i«*rgr?nram7>?iT^»».-vi -■,» im» De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat, blijkens bericht van Harer Majesteits Gezant te Brussel aan Zijne Excellentie den Minister van Buitenlandsche Zaken, en waarvan door den heer Corn- missaris der Koningin in Zeeland mededeeling werd gedaan bij circulaire van 10 October 1899 A no. 2*201 3e afdeeling (provinciaal blad no. 115), de Moniteur Beige van 8 dezer een besluit bevat, waarbij met ingang van 9 October jl. do invoer per spoorweg van NederlaDdsche rnnderen en schapen met bestemming naar de slachthuizen te Anderlecht, Antwerpen, Brussel, Gent en Luik wordt toegelalen op aile Maandagen van 11 tot 2 uur Iangs Clinge (Station) onder de voorwaarden van bet Koninklijk besluit van 14 December 1896, gepablieeerd in de Staatscourant van 19 December 1896. Ter Neuzen, 13 October 1899. De Burgemeester voornoemd, P. MOES L° B. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bij dezen bekend, dat de Jaarlijksche Yeernarkt in deze gemeente dit jaar zal gehouden worden op Burgemeester en Wethouders van Axel. D. J. OGGEL, Burgemeester. J. A. VAN VESSEM, Secretaris. De strijd in de Transvaal is begonnen. Wij meenen ons te kunnen onthouden van beschouwingen maar deelen onzen lezers liever de laatste tele- grammen mede, die aan de ilollandsche bladea werden geseind. Daarouder zal men ook dat vinden waarmede wij gister per bulletin onzen lezers in de stad in kennis stelden. Londen, 12 October. Minister Balfour hield een redevoering te Haddington, waarin hij de schuld over den oorlog op de Boeren wierp, wier vermetelde staat.kunde op lichtzinnige wijze den vrede in gevaar heeft gebracht. De openbare mee- ning in Engeland is gedurende de jongste drie maanden ten nadeele van de Boeren gewijzigd. De oorlog werd echter niet door ons gezocht, doch werd ons opgedwongen door een Oligarchu, die vreesde dat het einde van baar heerschappij ge- komen was. Wij wenschen slechts de vrijheid voor de Engelscheu, zooals wij die geven aan de Hollanders in de naburige kolonien. De Transvaal brengt zijn toekomst in gevaar door te weigeren deze rechten toe te staan. Te Dundee sprak de liberale oud-minister Asquith. Hij zegt nog te gelooven, dat de Engelsche Begeering eerlijk wenschte den oorlog te vermijden, al deed zij dikwijls onverstandige stappen. Doch de Boeren geven thans den eersten slag. Hun ultimatum verwijst naar de Conventie van 1884 om de onwettigheid van de interventie aan te toonen doch er waren omstandigheden die van invloed moesten zijn op de algemeene beginselen van internalionaal reeht en van billijkheid en op onze bijzondere verautwoordelijkheid voor het be- waren van vrede en rust in Zuid-Afrika. In 1881 verkreeg Gladstone de afdoende ver- zekering, dat de Engelsche onderdanen in Transvaal dezelfde rechten en privilegien zouden hebben als de burgers doch Transvaal kwam nooit deze belofte na. Zelfs de overstrooming van hun land door Uitlanders is geen excuus voor de reactionaire en ouderdrukkende wetgeving van Transvaal, die vooral ondragelijk is met het oog op de werkelijke gelijkheid, waarmede Engelschen en Hollanders in de Kaapkolonie worden behandeld. Wij kunnen de verautwoordelijkheid voor die gelijkheid niet ontwijken. In een brief zegt Lord Roseberv, dat er geen regeering denkbaar is, die thans de staatkunde zou berhalen, door Engeland gevolgd na de neder- laag bij Majuba Hill. De Daily News zegt dat het doel van dezen oorlog met moet zijn het vernietigen, doch het uitbreiden van zelfbestuur in Zuid-Afrika. De Times is minder openhartig en zegt, dat de bedoelingen die men heeft krachtig moeten worden verzekerd tegen elken toekomstigen aauvaT. De Daily Cronicle ontvangt van zijn correspon dent te Mafeking het telegrafische bericht, dat Zondagnacht op den mailtrein geschoten is, door patrouilles van den Vrijstaat. Niemand werd ge- kwetst. In het Parlement der Kaapkolouie sprak Schreiner de losse geruchten tegen van mishandeling der vluehlelingen door de Boeren. Een correspondent van de Times bracht een be- zoek in Joubert's hoofdlaager te Zandspruit, tien rnijlen van de grens gelegen. Generaal Joubert heeft daar 8000 man bijeen. In het begin was er gebrek aan voedsel en uitrusting, doch thans is alles overvloedig aanwezig. De Times-correspondent te Petersburg wijst er er op, dat iu Rusland, een anti-Britsche strooming ontstaan isde Blowitz doet hetzelfde voor de Eransche pers. Geen der bladen bevat berichten over de troepen- bewegiug der Boeren. Louden, 12 Oct. In een redevoering te Guilford zeide de onder-minister voor buitenlandsche zaken, St. John Brodrick, dat bet eenige antwoord, op het ultimatum der Boeren te geven, door de Begeering gegeven was, namelijkdat Engeland niet kau treden in een bespreking van zulke voor waarden. Londen, 12 Oct. De Daily Telegraph verneemt uit Ladysmith, dat de strijd gisteren begonnen is. De Trausvalers drongen Natal binnen. De Vrij- staters legden beslag op een trein te Harrismith, die aan de Regeering van Natal behoort. De Times-correspondent seiut uit Zandspruit van 9 dezer Met toestemming van generaal Joubeit bezocht ik de Boeren-commando's in de nabijheid dezer plaalsde sterkte der Boeren op dit punt van de grenzen is ongeveer 8000 man, verspreid over een groote uitgestrektheid. Behalve de Boeren-commando's zijn hier een Hollandsch korps en een lerscb korps, ieder van 250 man, en twee Duitsche korpsen, waarvan een onder bevel van kolonel Schiel te Kiprivier, in de nabijheid van de grenzen van den Oranje-Vrijstaat, is opgesteld. Loudeu, 12 Oct. Gisteravond liep het gerucht, dat te Cardiff een telegram was ontvangen, meldende, dat de Britsche agent Conyngham Greene te Pretoria zou zijn vermoord. Vanmorgen om 2 uur had het departement van kolonien nog geen bevestiging van dit gerucht ontvangen. Parijs, 12 October. De secretaris der Trans- vaalsche legatie deelde heden officieel aan de Eransche Regeering mede, dat de oorlogstoestand tusschen Transvaal en Engeland sedert gisteravond iugetredeu is. Durban, 11 October. Aanhoudende geruchten uit Pietermaritzburg melden, dat een groote Boeren- troepeumacht uit den Vrijstaat in Natal gevallen is. De Gouverneur ontving nog geen bevestiging van dit bericht. Johannesburg, 11 October. Slechts zeer weinige vergunningen om hier te blijven, zijn aan Engelsche onderdanen uitgereikt. Kaapstad, 11 October. Het blad *South African News" bevat een telegram uit het laager bij Zandspruit, meldende, dat troepjes Duitschers de grens overtrekken, om zich naar het kamp van kolonel Schiei kij Kliprivier in den Vrijstaat te begeven. De leiders der Boeren hielden gistermiddag krijgsraad, tocn te voorzien was dat de vijandelijk- heden voor het einde der week zouden beginnen. Naar wordt medegedeeld zijn aile planuen vast- gesteld en is geen andere krijgsraad noodzakelijk. Alle telegraatlijnen zijn onder militair toezicht geplaatst en een heliografische verbindijg tot stand gebracht. Pretoria, 12 October. Officieel wordt gemeld, dat Priusloo verkozen is tot commandant-generaal van den Oranje Vrijstaat. Naar gemeld wordt, is verschil ontstaan in het Duitsche korps, daar kolonel Schiel weigerde de benoeming van een veldcornet te erkennen, die door de groote meerderheid der manschappen ge- kozen was. Deze manschappen weigerden daarop te marcheereu. Zij zullen naar het commando van Meyers te Vrijheid worden gezonden. Men schrijft ons uit Koewaclit Dinsdag verspreidde zich hier het gerucht, dat de zaak van den bekenden vrouwenmoord niet zou behandeld worden voor het assisenhof te Gent, maar naar de rechtbank van Middelburg zou ver- wezen worden. In het eerst waren er weinigen, die geloof schonken aan die losse geruchten, maar kort daarop kwamen de Belgische bladen, die mede- deelden, dat het onderzoek te Gent niet heeft kunnen vaststellen, dat de misdaad op Belgisch grondgebied heeft plaats gehad. Zooals men weet, was men eerst van meening, dat de doodslag zou gegeven zijn in het bosch tusschen Nieuwdorp (gemeente Stekene) en hier, waar een bloempje uit een vrouwemuts gevonden isthans schijnt men daarvan teruggekomen te zijn, daar, volgens de Belgische bladen, het waar- schijnlijk is, dat de moord gepleegd is in het huis van verdachte, dat op Nederlandsch grondgebied staat. Uit dien hoofde en omdat de verdachte een Nederlander is, zou de uitlevering van Misseghers ngevraagd zijn. Borsele, 12 Oct. Door den heer Poulier- Ketele en zijne gasten werd in het begin van deze week een klopjaeht gehouden, waarbij ge schoten werden 148 hazen, 35 patrijzen en 2 eerdvogels. Het Fanfare „Oefening kweekt Kunst" ontving van bovengenoemden heer de milde gift van 100 gld. 13 Oct Met 15 dezer is de Belgie langs Clinge, Een officieel bericht, (Ceram is een van de grootste eilanden der Molukken, is zeer bergachtig en vulkanisch en behoort tot de residentie Amboina. De genoemde steden zijn hoofdplaatsen eerier afdeeling en liggen aan de Zuidkust aan twee inhammen.) De rechtbank heeft in hare zitting van 13 Oct. het volgende vonnis uitgesproken R. C. E. W., oud 13 j., zonder beroep te Sas van Gent, is wegens diefstal veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. Te Vlissingen is heden een 21 jarige schilder, bezig met bet inzetten van ruiten in de kap der machineloods op de werf, door het kantelen van een plank gevallen hij was onmiddellijk dood. Over „de misdaad te Neerbosch" sprekende, zegt de Residentiebode Van zeer betrouwbare zijde ontvangen wij thans omtrent het gebeurde mededeelingen, (in verband met het overlijdeu van het 1 ljarige zoontje van de wed. Tieken (uit Angerloo) die ook de toe- standen in Neerbosch in een zeer vreemdsoortig daglicht stellen". Over het onderzoek naar de oorzaak van den dood van den bewusten knaap, schrijft het blad verder f/Spoedig bleek het reeds, dat er alle redenen aanwezig waren, om te twijfelen aan de juistheid van het „visum repertum", van dr. De Blecqourt, volgens hetwelk de jongen aan een inwendig z g. koud abces zou overleden zijn. Het lijk is opgegraven en per kar op klaarlichten dag naar Nijmegen gevoerd, waar twee doctoren tot sectie overgingen. Het resultaat dier sectie is natuurlijk niet bekend, maar toch schijnt vast te staan, dat deze als onomstootelijke feiten heeft aangetoond „a. dat er van een z.g. koud abces geen sprake wezen kan t, b. dat er teekenen van geweld werden ge vonden op het lijk". Ten slotte zegt het blad //Wij herhalen het, de Residentiebode zou tot het plaatseu dezer mededeelingen niet zijn over- gegaan, indien wij de bron, waaruit zij gtput zijn, niet als volkomen betrouwbaar en goed in- gelicht mochten aanmerken." Terwijl aan het N. v. d. D. geschreven wordt De lijkschouwing moet aan hfet licht gebracht hebben, dat er van een inwendig abces in het geheel geen sprake was. De ernstige kastijding moet, naar men zegt, hebben plaats gchad, omdat het ventje door braken en afgang zijn bed be- vuild had. Van de Wed. Tieken worden drie kinderen te Neerbosch verpleegdde oudste, een jongen van 14 jaar, heeft uit eigen beweging de inrich- ting verlaten en zijne moeder opgezocht. Het derde kind is door hen, die 't te Neerbosch uit- besteed hadden, opgeeiscnt. Het voorloopig onderzoek wordt ten strengste voortgezet. Men schrijft uit Wormerveer Eene quaestie tusschen twee notarissen over werkelijke of vermeende rechten veroorzaakt hier ter plaatse een komischen, doch voor de betrokken personen onaangenamen toestand. Aan den kaut, waar Wormerveer zich tegeuwoor- dig snel uitbreidt, ligt eene nieuwe straat, het Oversluispad geheeten, dat door een vrij breed water van het overige bewoonde gedeelte is gescheiden. Over dit water ligt eene brug, die met eenigen belendenden grond aan no- taris B. behoord, doch waarover de bewoners van het Oversluispad vrijelijk mochten gaan. Ten ge- volge van gerezen geschillen tusschen laatstge- noemden notaris en notaris L., die eveneens gronden aan het Oversluispad bezit, is de eerste er thans toe overgegaan de brug aan het publiek verkeer te onttrekken, door ze half af te laten breken, zoodat de gemeentschap tusschen beide oevers nu door middel van een bootje moet plaats hebben. De pseudo-luitenant bij de marine. Door de recherche werd te Utrecht eergisterenavond in een koffiehuis aan de Voorstraat een persoon aan- gehouden, die daar oplichterij had gepleegd en zich daartoe had uitgegeven voor marine-officier. Bij onderzoek is gebleken, dat men hier met een matroos te doen had. Te Amsterdam zijn door dit individu nog de volgende oplichterijen gepleegd Namens een winkelier in de Leidschestraat werd kennis gegeven, dat jl. Zaterdag iemand, voor- gevende luitenant ter zee le zijn aan boord van Hr. Ms. wachtschip aldaar, eenige goederen heeft gekocht om die aan genoemden bodem te doen bezorgenhij nam vast een regenjas mede. Bij het bezorgen bleek die persoon aan het wachtschip niet bekend te zijn, zoodat de winkelier vermoedt te zijn opgelicht. Het signalement van deu ver dachte is lang van gestalte, blond uiterlijk en blonde snor, en gekleed in bruin colbert-costuum en groenen deukhoed. Eveneens gaf een winkelier in de Kalverstraat kennis, dat een persoon van denzelfden naam en gelijkluidend signalement jl. Zaterdagavond bij hem eenige goederen had gekocht, eveneens ter bezorging aan gemeld ad res, en dat die persoon een dasspeld had medenomen Ook dezen winke lier bleek, dat die persoon aan bet opgegeven adres niet bekend was. Later gaf een audere winkelier iu de Kalverstraat nog kennis, dat gisteren bij hem was geweest een persoon, zich noemende Jan Junius, luitenant bij de marine, aan boord van het wachtschip alhier, die voor f 46 sigaren en sigaretten kocht, welke hij gisteren bezorgd wenschte te he' ben tusschen 10 en 12 uur aan het vachtschij*. Bovendien leende hij van den winkelier f 25. Uit een door een rechercheur ingesteld onderzoek is gebleken, dat aan het wachtschip geen officier van dien naam bestaat, wel is voor eenige maanden geleden een officier van dien naam gepensionneerd. In den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft in de Slichtenhorststraat te Nijmegen eeu

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1