A1 g emeeo Nienws- en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaandere voor No. 3827. Dinsdag 10 October 1899. IIMBSITIBAAB. I 1 I B E B W I T. S 1 IBSE WET. Engeland en de Z.-A. Repnbliek. 39e Jaargansr« Loting voor de Nationale Militie. Voorwaardelijk Ontslagen. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. FKUILLETON lEI'ZElSCME ftlRAVT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ffv ADVEBTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. I»it hltul verschijnt vlanmlHir-, Woen<daR. en VriJ.luuavoii.l, wltgegonrieril op Keestrtagen, bij den ■itgcver P. J. VAX DK liiBK te Teg leaiien. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Wontlerdag den 13 Oc tober 1H»!>, voorraiddags ten 10 uren. Ter Neuzen, den 9 October 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gelet op artikel 8 der hinderwet; doen te weteni dat vergunning is verleend aan de Directie der Industrieele Maatschappij te Amsterdam en hare rechtverkrijgenden tot het oprichten van een centraalstation voor electrische ver- lichting op het perceel kadastraal sectie C 3788. Ter Neuzen, 5 Oct. 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, gelet op artikel 8 der hinderwet; doen t e weteni dat vergunning is verleend aan PASSCHIER VAN WIJCK, molenaar te Ter Neuzen, tot het plaatsen van een nieuwen stoomketel in zijne korenmaalderij. staande in de straat Molenzicht, op het pereeel kadastraal sectie C no. 50. Ter Neuzen, 5 Oct. 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, i. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, brengen ter kennis van belanghebbenden I", dat de loting der voor 1 September van dit jaar in doze gemeente voor de militie ingeschrevenen zal plaats hebben te Ter Neuzen in het gemeentehuis op Katrrilag, den 31 October IHOfl, te beginnen des voor- middags te 10 uur (Amst. tijd); 2°. dat op Donderdag-, den 3 Sovembcr 1S99. des voormiddags van 9 tot 12 uur, in het gemeentehuis door of van wege de lotelingen bij den Burgemeester aanvraag kan geschieden voor de getuigachriften ter be- koming van vrijstelling wegens broederdienst of wegens te zijn eenige wettige zoou, bedoeld in de 2dl> en 3de zinsnede van art. 53 der militiewet 3°. dat zij, die op zoodanige vrijstelling aanspraak maken, op laatstgemelden dag in het gemeentehuis moeten ver- schijnen, vergezeld van twee bij den Burgemeester bekende meerderjorige ingezetenen en dat zij, die vrijstelling wegens broederdienst verlangen, moeten medebrengen uittreksels uit de geboorteregisters betrekkelijk hun zelven en hunne broeders, benevens het paspoort of ander betvijs van 29) Stephen Alison was naar de Bank van Engeland geweest om een der biljetten van vijftig pond te wisselen hij had klein papier gekregen en ongeveer tien pond in goud. 't Was voor hem een geheel nieuwe gewaarwording, zooveel geld te hebben, en 't speet hem, dat hij 't grootendeels moest be- steden aan zijn uitrusting voor de reis. Kon hij 't geld maar houden, om er iets mee te beginnen te Londen Als hij maar een be- scheiden inkomen verdiende, zou hij tevreden zijn nu en dan zou hij naar Patterdale gaan, om tersluiks zijn vrouw en May te zien. Doch dat was onmogelijk. Hij liep langzaam tot aan zijn woning en ging naar binnen. Ik mag mij wel haasten, thuis te komen, zei Lobelia, anders krijg ik weer een uitbrander van tante. Zij gaat van avond uit, naar mijn ooms zuster die is jarig geloof ik en oom zal haar afhalen als hij vrij is. Ze heeft nu een drukte op haar lijf, of 't heele huis eerst onderst- boven moet, voor zij uit kan. Blijf jij dan alleeu thuis? vroeg Liza. Jaik denk, dat er vdor twaalf uur wel geen mensch binnen zal zijn. Liza dacht even na. Luister eens, zei ze; ik heb twee kaartjes voor een spectacle varie je weet wel waarvan het biljet hier altijd wordt aangeplakt. Ga je mee ei naar toe ontslagof een uittreksel uit het stamboek of een beioijs van Wb-rkelijken dienst van den broeder of de broeders, op wiens of wier dienst zij hunne reclame gronden vestigen uitdrukkelijk de aandacht van belanghebbenden er op, dat de hierboven vermelde opgaven en handelingen niet voldoende zijn om zich de gevraagde vrijstelling te verzekeren, maar dat hun belang medebrengt om bovendien persoonlijk de vrijstelling aan te vragen in de eerste zitting van den Militie- raaddie op een later bekend te maken tijdstip zal worden gehouden en wijzen de lotelingen, die gebreken hebben of meenen te hebben, op hunne verplichting om, onverschillig welk nummer zij hebben getrokken, in de genoemde zitting van den Militie- raad te verschijneny ten einde geneeskundig te worden onderzocht. Ter Neuzen, den 9 October 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, De Secretaris, J. WISKERKE. De toestand in Zuid-Afrika blijft nagenoeg onveranderd. De grenzen worden bij de punten, waar in geval van oorlog een inval zou kunnen geschieden, nog steeds door een sterke Boeren- macht bewaakt. Vluchtelingeu verlaten nog iederen dag het land. Natuurlijk spreken zij over de slechte middelen van transport, over het gebrek, dat zij onderweg hadden te lijden en den uit- gestanen angst en de beleedigingen door de Boeren hun aangedaan. Hieronder volgen de laatste telegrammen, die, men vergete dit niet, grootendeels van Engelsche zijde komen. Londen, 7 Oct. The Times zegt, dat indien de Boeren de Engelsche Uitlanders uitplunderen met een beroep op de conventie, Engeland deze ondoordachte conventie zal intrekken. In een critiek op John Morley's redevoering te Carnarvon neemt The Times volstrekt geen nota van zijn bewering dat nooit in Engeland de openbare meening zich zoo kraohtig heeft uitge- sproken tegen den oorlog. indien Engeland de toestanden in Transvaal wil verbeteren, kan het dat alleen doen door Transvaal te onderwerpen, wat slechts mogelijk is door een oorlog. De blanke rassen in Zuid- Afrika kunnen alleen samengebracht worden door een rechtvaardige en vreedzame staatkunde zooals in Canada. The Times insinueert verder, dat Morley's houding onvaderlandslievend was, toen hij zijn ltedwezen uitsprak, dat de Boeren het kiesrecht na vijf jaren en Chamberlain's voorstellen van den 8en September niet hebben aangenomen, omdat die aanneming naar de meening van The Times Engeland in Lobelia aarzelde. We behoeven niet te gaan voor half acht en je kunt gemakkelijk om elf uur thuis zijn, als we wat vroeg opstappen. Je zei immers, dat er voor twaalven toch geen mensch thuis is Dat is zoo, bevestigde Lobelia. Meneer Alison gaat ook elken avond uit, en al deed hij het niet, dan hindert bet nog nietshij heeft zijn sleutel en belt 's avonds nooit. Ja, ik denk wel, dat ik mee ga ik heb wel wat afleiding noodig. Afgesproken zei Liza. Kom tegen zeven uur hier maar op den hoekvader behoeft je niet te zienje kunt nooit weten als je tante er eens achter kwam en bij hem navraag deed Juilrouw hipchase vloog heen en weer door haar huis, stofte en boende en vond van allerlei te doen zij deed alles achter slot, wat maar in kast of lade kon, en maakte inderdaad een beweging, of ze voor een jaar van huis moest. Eindelijk was zij tevreden en had de zekerheid, dat ze had gedaan, wat er gedaan kon worden ze dronk thee en vond daarna weer nieuw werkdoch ten slotte trok ze een goede japon aan, zette haar hoed op, deed een mantel om en gaf Lobelia uitvoerige instructies voor hare ge- dragingen gedurende den tijd, dat zij alleen zou te waken hebben over de huisgoden der Chipchases toen vertrok zij. Nauwelijks was haar tante de straat uit en veilig en wel op een omnibus, of Lobelia snelde de trap op naar haar hokje. Ze trok haar Zon- dagsche jurk aan, smeerde wat inkt over de barsten in de schoenen, welke haar beste heetten, overtuigde een slechte positie zou hebben geplaatst. The Thimes eischt, dat de Uitlanders toezicht verkrijgen op het beheer, de rechtspraak, de financien, de strijdmacht en de strijdmiddelen der Boeren, omdat het blad vreest, dat de Boeren elke overeenkomst toch niet zullen nakocqin en tractaten zullen ver- scheuren. Londen, 7 Oct. Een proclamatie van de Koningin ^roept het Parlemeut bijeen tegen 17 Oct., ter bespreking van dringende en belangrijke zaken. Londen, 7 Oct. In een tweede editie deelt The Times mede, dat de proclamatie, waarbij de reserves onder de wapenen worden gercepen, ge- teekend is. Het aantal opgeroepen manschappen is niet grooter dan noodig, om ieder bataljon, dat naar Z.-Afrika moet vertrekken, op 1000 man sterkte te brengen. De opgeroepen manschappen moeten den 17cn October onder de wapenen komen. The Times bevat een telegram uit Pieter- Maritzburg meldende, dat geen onmiddellijke voor- uitrukkende beweging der Boeren waarschijnlijk wordt geacht. Londen, 7 Oct. De eerste lichting van de leger- reserve is gemobiliseerd. De heden uitgevaardigde proclamatie van de Koningin machtigt den staats- secretaris van oorlog, de nu dienende soldaten, die anders met paspoort zouden gaan of in de reserve zouden overgaan, in dienst te houden. Deze proclamatie heeft betrekking op 40,000 man. Londen, 7 Oct. In een kennisgeving van het departement van oorlog wordt medegedeeld, dat ongeveer 2500 reservisten onder de wapenen ge- roepen zullen worden. Durban, 7 Oct. Generaal White is hier aan- gekomen om het bevel over de troepen in Natal op zich te nemen. Hij vertrok onmiddellijk naar Pieter-Maritzburg onder groote geestdrift van de bevolking. Vandaag zijn opnieuw twee transportschepen uit Indie aangekomen. De troepen zijn ontscheept en onmiddellijk naar Ladysmith gezonden. Pretoria, 6 Oct. De regeering heeft een Groen- boek gepubliceerd, behelzende het antwoord dat 25 September gezonden is op Chamberlain's depeche van 10 Mei In het antwoord wordt verklaard, dat er geen reden bestaat die een in- menging in de binnenlandsche aangelegenheden van Transvaal kan billijken. De regeering teekent protest aan tegen het feit, dat Engeland het oor heeft geleend aan het verzoekschrift, dat door de Uitlanders aan de Koningin persoonlijk was gericht. De regeering weigert de beweringen uit het ver zoekschrift toe te geven, want deze zijn deels i i in u zich in het spiegeltje, dat haar gezicht schoon was, en was toen gereed voor het geheime uitstapje met Liza naar een tot dusver ongekend vermaak. Ze ging naar beneden en was al aan de huis- deur, toen ze iets hoorde, dat haar bloed bijna deed stilstaan. Ze hoorde duidelijk iemand de trap af komen. Maar ze begreep spoedig, dat het de man van boven-voor was, en dat stelde haar gerust. Hij sprak nooit met een van de huisgenooten en was //erg op zich-zelf", zooals dat in hospita-jargon heeter was hoegenaamd geen £evaar, dat hij zou verklappen, wat hij gezien had Lobelia, die in hare beste spullen de haar toevertrouwde veste in den steek liet. Stephen Alison zag Lobelia in de gang. Pardon, zei hij, met de vriendelijke beleefd- heid, welke van 't eerste oogenblik af Lobelia's bewondering had gewekt. Ik ga van avond niet uit, en ik moet iets schrijvendaarom wou ik wel wat meer licht hebben. Heeft u ook een paar kaarsen voor mij Zeker, antwoordde Lobeliaik zal ze dadelijk krijgen. Ze ging naar de keuken en haalde uit een kast twee kaarsen, die ze den huurder overhan- digde. Toen kreeg ze een schitterend idee. Ze zou hem in vertrouwen nemen. Ik ga van-avond uit, zei ze, maar dat is geheim en ik wou niet graag, dat oom en tante er iets van vernamen. U zult immers niets zeggen? Stephen Alison glimlachte. Welneen, antwoordde hijweesdaar voor niet bang. bedrieglijk, deels valsch, maar zij is bereid, raad- gevingen of vriendschappelijke voorstellen van de Britsche regeering aan te nemen. De nota verdedigt verder het financieele en algemeen beheer van Transvaal. Ten slotte wordt er bitter in geklaagd over den invloed die blijkbaar op de Britsche politiek wordt uitgeoefend door de Zuid-Afrikaansche Liga. Deze Liga wordt in de nota voorgesteld als een organisatie, die tracht een revolutie tot stand te brengen en de onaf- hankelijkheid van Transvaal te vernietigen. Newcastle, 7 Oct. Landbouwers die vandaag van de Buflfalo-rivier zijn gekomen, brengen het bericht dat de Boeren naar huis terugkeeren en patrouilles langs de rivier achterlaten. Hare Majesteiten de Koninginnen kwamen Zaterdag avond om 7.46 te Potsdam aan en wer- den zeer hartelijk begroet door den Keizer, die koningin Wilhelmina een ruiker aanbood, nadat zij met jengdige gratie van de treeplank was ge- stapt. Koningin Emma was gekleed in zwart fluweel met git, koningin Wilhelmina in een roomkleurig reiscostuum en hoed met witte veer. Noch Zij, noch Hare Moeder toonden eenige ver- moeidheid integendeel, vooral de jonge Koningin was zeer opgewekt, zag lachende rond en be- groette met hartelijke kussen princes Pauline von Wied, die met erfprins Von Wied aanwezig was. De Nederlandsche gezant was met het perso- neel der legatie en den consul-generaal aanwezig. Tijdens de begroeting werd het nieuwe Wilhel- mus gespeeld. Na eenig oponthoud in de vorstelijke salons van het station, reed men naar het Stadtschloss, geescorteerd door bereden gardes-du-corps en toe- gejuicht door een aanzienlijke meuigtede weinig talrijke politie had geen moeite de orde te hand- haven. Bij aankomst van den stoet aan het paleis bracht de muziek der garde-grenadiers het oude Wilhelmus ten gehoore. HH. MM. de Koninginnen en de Keizer reden in e^n rijtuig. Het weder was stil en droog. Vele Berlijnsche bladen bevatten sympathieke artikelen, o.a. de ,/Nordd. Allg. Ztg." en de //Vossische Ztg." De laatste wijst er nog eens op, dat geen mensch in Duitschland annexatie- plannen koestert. Dezer dagen namen de Ministers van Water- staat en van Binnenlandsche zaken in oogenschouw En als er soms iemand komt niet, dat ik iemand verwachtzou u dan misschien even willen opendoen Met plezier, zei Stephen. Hij herinnerde zich verschillende kleine diensten, welke het meisje hem bewezen had, en stak de hand in zijn zak. Als u toch van-avond uitgaat, koop u dan een klein cadeautje. Hij liet een halve-kroon vallen in de hand van het verbaasde meisje, en eer zij een passende dank- betuiging kon uitspreken, was hij al weer de trap op naar zijn kamer. LobePa beet eens op het geldstuk, om zich te verzekeren, dat het echt was, en spoedde zich toen voort om Liza te ontmoeten. In het voile gevoel van haar plotselingen rijkdom nam zij een beschermenden toon aan, zoodat juf- frouw Simmons, nog voor zij het tooverpaleis be- traden, uitriep 't Is net, Lobelia, of ik met jou uitga, in plaats van jij met mij. Een half uur later bevond de heer Clement Hansell zich in Exton-street, in 't duister de nummers der huizen trachtende te lezen, wat niet gemakkelijk ging, daar ze op de meeste oude deurposten bijna niet meer zichtbaar waren. Doch eindelijk vond hij, wat hij zochteen oogenblik stond hij besluiteloos op de stoep, om al zijn moed te verzamelen voor het tooneel, dat hem wachtte. Hij had een flauwe hoop, dat men hem op zijn vraag naar Stephen Alison zou antwoorden, dat deze niet thuis was. Hij klopte eenmaal, zacht, en kreeg geen ant woord. Toen klopte hij nog eens, Iuider, en hi^

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1