Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vla&ndere 0 PROEPING. No. 3824. Dinsdag 3 October 1899. Sscrstaris disr gsmesnts, England en de Z.-A. Republiek. 39e Jaargang. Voorwaardelijk Ontslagen. Binnenland. A.BONNEMENT: n Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. F. stubbE. FEXJILEETON 26) TER NEIIZENSCHE COURAYT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Pranco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. iUS. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Ult blad verschijntVfiMHinInK-, Hoendag- en Ifijaanavond, ni«ge»on.lerd «p Feestdagen, l.ij den minever K. J. WAS. OK BAIDE te Ver lemen. Burgemeester en Wethouders van PHILIPPINE, roepen sollicitanten op naar de betrekking van op eene jaarwedde van f 300. Stukken in te zenden voor 8 October a. S. Philippine, 29 September L899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, A. CAMMAERT. De Secretaris a. i., Nog dichter hij oorlog te komen dan we nu zijn, schijnt niet mogelijk. Toch kan het nog wel een veertien dagen duren, eer er een beslissing valt. De Transvaalsche regeering moet het laatste telegram van Chamberlain nog beantwoorden en Vrijdag heeft de Britsche regeering ministerraad gehouden, om haar aangekondigd tweede telegram op te maken. Het antwoord van de Zuid-Af- rikaansche Republiek op die kennisgeving kon wel eens gevolgd worden door de oorlogsverklaring. Er is een verandering in toon gekomeu aan de zijde der Boeren, die aangenaam aandoet. Tot nu toe was het Engeland, dat in bitsche en nijdig eischende telegrammen de onderhaudelingen voerde, en Transvaal antwoorde daarop ietwat in den verdedigenden stijl van den verongelijkten dienstknecht, die zijn heer niet wil vertoornen. Maar in het laatste antwoord begint Kruger geluk- kig ook wat flicker van zich af te spreken. De Boeren hebben genoeg van die eischen, die, als er aan voldaan wordt, weer door nieuwe ver- vangen worden, en nu antwoorden zij kart maar krachtig//De regeering der Z.-A. Republiek houdt zich stipt aan de Londensche conventie van 1884 en verlangt niets meer. Zij verwacht van Engeland evenzeer, dat het zich zal houden aan de conventie van 1884, welke haar binnen- landsche onafhankelijkheid waarborgde. Transvaal heeft bij wet 111 van 1899 een loyale en redelij|?e vertegenwoordiging aan de uitlanders gegeven in beide Volksraden. Het verlangt nu, dat alle voorstellen om ecnige verandering aan te brengen zouden komen van Engeland en niet van Transvaal." Op het suzereiniteitsvraagstuk wordt dus geen toespeling gemaakt. Engeland kan nu zelf met -LIU De herlog wilde de deur nu sluiten maar Joe fluisterde weer Wacht even En hij wees op de overjas en hoed, welke Charlton op een stoel had gelegd, toen hij met Alison was thuis- gekomen. De hertog legde ze ook in de brand- kast. Toen sloot hij de deur stak den sleutel in zijn zak en deed ook de houten deur voor de kluis toe. Behoedzaam keken de mannen rond in de kamer. Er was niets, dat kon verraden, dat hier een kwartier geleden een mensch was gedood. En thans, bleek en zenuwachtig, daar onverwacht een moord gekomen was bij hun nachtelijk werk, slopen ze naar de huisdeur. De straat was eenzaam geen voetstap werd gehoord. Ze traden naar buiten en haalden zacht de deur dicht, welke zonder veel gedruisch in 't slot gleed. Joen maakten zij zich snel uit de voeteu. HOOFDSTUK XX. Een onderzoek. Clement Hansell had een slechten nacht gehad, niet omdat hij aaii slapeloosheid leed, maar hij deed geen poging om te slapen, Zoodra hij te bed lag, begon hij te denken de eene gedachte verwekt de andere, en zoo gingen er een paar uren voorbij, eer hij alle gedachten aan verleden voorstellen komen. Transvaal zal die aannemen of wat waarschijnlijker is weigeren, en dan staat het aan Engeland om den oorlog te verklaren. Intusschen broedde de Britsche kabinetsraad gister-middag op een nieuwe nota aan Transvaal, 't Wordt weer geheel Chamberlain's werk en volgens ./Pall Mall" zou het volgende geeischt worden 1°. vijfjaars kiesrecht voor de uitlanders zonder belemmerde voorwaarden2°. gemeentelijk zelfbe- stuur voor Johannesburg 3°. scheiding tusschen uitvoereude en rechterlijke macht, welke onafhan- kelijk moet zijn van den Volksraad 4°. afschaf- fing van het dynamietmonopolie5°, het afbreken van forten om Johannesburg, maar niet van die om Pretoria6°. onderwijs van het Engelsch op alle scholen. De nota laat slechts een kort tijds- bestek om deze eischen in te willigen. Dat ziet er al aardig uit, maar volgens de meeste avondbladen gaan de eischen nog veel verder en zal er worden gevergd 1°. vergoeding aan Engeland van de gemaakte oorlogskosten 2°. ontmanteling van alle forten in de Republiek 3°. opheffing van het Transvaalsche gezantschap te Brussel met ontslag van Leyds 4°. onafhankelijkheid der Transvaalsche gerechts- hoven van de Volksraden; 5°. gelijkstelling van het Engelsch met het Hollandsch 6°. erkenning van Engeland's suprematie over geheel Zuid-Afnka. Zooals men bemerkt, het is blijkbaar om een weigeriug van de Zuidafrikaansche Republiek te doen. Deze eischen zou Engeland te nauwernood na een voor haar gelukkigen oorlog kunneu stellen, maar zeker niet, nu nog meer dan 30,000 Boeren gereed staan, om hun onafhankelijkheid te ver- dedigen. Voor den kabinetsraad had Balfour een lang- durige bespreking met Rothschild, en onmiddellijk er na werd er oorlogsraad in het miuisterie van Oorlog gehouden, terwijl de eerste lord der admiraliteit een conferentie hield met den kanselier der schatkist. Te Londen gelooft men dus ook aan den oorlog, een oorlog, die, zooals de //Times" zegt. //nood- zakelijker wijze vrijheid van handelen zal geven". M. a. w., als 't eens tot vechten komt, acht Engeland zich niet meer gebonden door de con- venties, die aan de Boeren de onafhankelijkheid gaven. Nu, dat deze geheele beweging ging om de onafhankelijkheid, veel meer dan om de zoo- genaamde uitlanders-grieven, was van den aauvang af duidelijk eu de Boeren gevoelen dat ook zeergoed. en toekomst uit zijn hoofd zette en rustig ging liggen slapen. Het voornaamste onderwerp, waarover de million- nair had gepeinsd, was //het toeval". Hij kende de frasen van schrijvers, die op hun gemak boeken zitten te maken of tooneelstukken ineenzetten, over den langen arm van het toeval. En hij had daar nooit om gelachen. Iemand, die het gewone alledaagsche leven laat varen om de wereld in te gaan en met het lot te vechten, lacht niet om dat toevalwant hij weet te goed, dat het dagelijks treur- en blij- speleu bewerkt. En wat hij nu zelf beleefde, overtrof wel al wat hij merkwaardigs gezien had van dien //langen arm". Van alle hotels in Londen had hij er juist een gekozen, waar de kellner, die hem op zijn kamer bedieude, gebooitig was uit dezelfde stad aan den Riju, waar Max Freli- grath had gewoond, en ook de vrouw, die aan Clement Bausell wraak had gezworen. Hij had deu kellner geen verdere vragen ge- daanhij liet liever de zaak rusten. Hij her- haalde telkens t,ot zich-zelven, dat het werkelijk niets dan toeval was, en dat de Duitsche kellner, zelfs al had hij Freiligrath en Catherina Weber gekend, toch niet zou weten, wat er met hen ge- beurd was, nadat zij Rtidesheim verlieten. Maar als Catherina de geschiedenis van haar overleden geliefde geschreven had aan hare bloed- verwauten ginds, dan zouden dezen er ook over gepraat hebbenen Riidesheim is eene kleine stad't was dan verre van onwaarschijnlijk, dat de kellner er van gehoord had. En als hij er van gehoord had wat dan Verondersteld zelfs, dat hij zijn vroegere stad- Pogingen tot het behoud van den vrede worden er in Engeland nog wel gedaan. Misschien mogen we als zoodanig ook opvatten, het verbod van de politie om nog meer volksvergaderingen in zake de Transvaalsche crisis te houden. In elk geval zal dit den binuenlandschen vrede ten goede komen. De Boeren hebben voorts getracht, met lord Salisbury rechtstreeks te onderhandelen, maar deze poging is mislukt. Salisbury verwees de Transvaalsche regeering naar Chamberlain. Voorts zou men nog kunnen wijzen op een krassen open brief van het parlementslid voor Cardiff, den tory Maclean. Deze logenstraft daarin Chamberlain's bewering, dat de maandenlange onderhaudelingen met de Boeren volkomen nutteloos geweest zijn. Hij wijst op de pogingen van Hofmeyr en Fischer, die Sir Alfred Milner boosaardig verijdelde. maar zegt hij laat ons niet vergeten, dat Cham berlain hierin een renegaat is, die tracht zijn politiek van 1881 en 1884 door een zee van bloed uit te wisschen met den teugelloozen ijver, welke den afvallige kenmerkt. Al deze stemmen des vredes zullen zonder invloed blijven; een van de afschuwelijkste oorlogen bijna, die zich denken laten, zal binnenkort uit- breken. Bij Kon. besluit is beuoemd tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Middelburg de heer Mr. J. H. van Bel, thans kantonrechter te Ridderkerk. Op de Oorlogsbegrooting wordt een som van f 60.000 aangevraagd om te kunneu over- gaan tot algemeeue invoering van den maatregel om sommige corvee-diensten niet meer door diensl- plichtingen te laten uitvoeren, maar door daarvoor aangenomen burger-personen, wier aantal op pl.m. 175 voor alle garnizoenen wordt geraamd, tegen eeu daggeld van/1 a, 1.10. Vrijdagavond, na afloop van de serenades die het Delftsch studenteucorps aan een viertal hoogleeraars bracht, bood de senaat vau het korps aan den hoofdinspecteur vau politie, de heer F. C. Welsink, met waardeerende woorden een zilveren potloodhouder met inscriptie aan, als bewijs van erkentelijkheid voor bewezen diensten en zijne goede leiding, gedurende 25 jaar bij het brengen van serenades door dat corps. De gemeenteraad te Apeldoorn heeft besloten, daar op de leening van f 75,000 ad 3y9 pet. geen enkele inschrijving is gekomen, deze te gunnen ad 4 pet. aan de Rijkspostspaarbank it pari. 1_ genoote kende en wist waar zij was, en naar haar toe ging om te zeggen//Clement Hansell, de man. dien je voor de oorzaak houdt van het ongelukkig lot, dat je geliefde trof, logeert in ons hotel", wat dan nog? Wat kon die vrouw doen Naar het hotel komenhem verlangen te spreken, hem bedreigen Als zij dat wilde, behoefde ze niet naar't hotel te komen. Hij had het noodlot den handschoen toegeworpen, door naar Engeland terug te keeren en reeds was 't bekend, dat hij een huis gehuurd had. Ieder kon dat in de krauten lezen. Straks, als hij zijn nieuw leven begon, zou er nog wel meer over hem geschreven worden spoe- dig zouden duizenden van hem hooren, en daar- onder zou Catherina Weber ook wel zijn, als ze lenminste nog in leven en in de wereldstad was. Hij had van te voren berekend, wat haar be- dreiging voor hem beteekende. In't ergste geval kon hii 't slachtoffer worden van pogingen tot af- persing, iets, waaraau alle rijke menschen blootstaan. Als hij de vrouw vond, zou hij haar goed behan- delen, uit eerbied voor zijn vroegeren compagnon. Weigerde zij zijne weldaden en maakte ze 't hem lastig, dan zou de wet hem beschermen. Wat kon die vrouw eigenlijk tegen hem inbrengen, na zooveel jaren Het proces aan de Kaap had immers uilgemaakt, dat Max schuldig was, en in het vonnis werd de naam van Clement Hansell niet genoemd. Meneer Hansell was nu millionnair eu verheven boven zotte beschuldigingen van een Duitsche gouvernante, wier hoofd een beetje van Zoowel de Zutph. Ct. als de Stand, hebben dezer dagen een woordje gesproken over de over- matige vermoeienissen die onze militairen bij de manoeuvres hadden uit te staan. Indien onze militaire autoriteiten willen mee- werken om den persoonlijken dienstplicht aan- nemelijk te maken, dan is de wijze, waarop bij de militaire manoeuvres in den omtrek van den Haag wordt te werk gegaan, daaraau weinig be- vorderlijk," zegt de Zutph. Ct. ,/Mededeelingen in andere bladen en gegeveus, die ons werden verstrekt door een milicien uit een der dorpen in de Graafschap, vervolgt het blad, geven reden om te gelooven dat het in de Stand, gegeven relaas in hoofdzaak juist was." Na te hebben meegedeeld, wat er over de zaak in eenige bladen werd geschreven, zegt dan de Zutph. Ct. z/Onze milicien, die aan de bedoelde //kleine" manoeuvres deelnam, bevestigt al deze verhalen en voegt er aan toe z/Zooals u daarin kunt lezen, zijn van elke compaguie 23 of 24 man tengevolge van de door- gesfane vermoeienissen ziek geworden, d. i. per regiment 460 a 480 man. Wij, van het vestingbataljon, die om half zeven uitgerukt waren, kwamen's avonds half dood thuis 's Morgens om zes uur hadden wij soep gekregen, maar geen mensch, die ze heeft gegeten of kon eten. Daarbij kregen wij een kom koffie in de veldflesch en een portie boter, anders niet, behalve het droge commiesbrood, dat wij bespaarden om onderweg wat te eten te hebben, zoodat wij met een leege maag vertrokken. Toen wij na dien vermoeiden marsch 's avonds thuis kwamen, was vergeten de aardappelen afte gieten, en het water was in de aardappelen ge- trokken. In een woord gezegd ze stonken. Er was geen mensch die er van at. Toen ik op den marsch er uit viel en achter- bleef, zeide de kolonel, die mij voorbij reed W at mankeert je Ik antwoordde Kolonel, ik kan niet meer loopenik heb mijn voeten heelemaal stuk geloopen. Zijn antwoord was Ben je gek Allez, sluit je achter bij den troep aan. Ben jeluigek De ziekenwagens waren vol, en zoo bleef men maar liggen. Ik ben zelf door een heer per rijtuig thuis gebracbt." De directie der staatsspoorwegen overweegt een plan tot belangrijke uitbreiding en verbetering van het station D. P. te Rotterdam. Er zou een geheel nieuw hoofdgebouw komen. streek was geraakt door 't verlies van haar vrijer. Natuurlijk haar hoofd was van streekdat werd vanzelf bewezen door de wraak, waarmee ze hem bedreigde. Clement Hansell had al deze dingen goed be- dacht, eer hij scheep ging voor Engeland. Doch nu hij, te Londen gekomen, er weer over dacht, vond hij toch de dagelijksche tegenwoordigheid in zijn kamer van een Duitschen kellner, die Max en Catherina mogelijk had gekend, een minder aangenaam toeval. Het kon eens een andere wen ding geven aan de zaak. Hij vreesde dat wel niet, maar het kon toch. Als eens de ontbrekende schakel gevonden is, kunnen de twee einden van een keteu soms merkwaardig snel bijeengevoegd worden. Hansell sliep tot laat in den morgen. Hij werd gewekt door kloppen aan de deur. Zoodra hij antwoord had gegeven riep Otto, de kelner, hem toe, dat er een boodschapper was vau zekeren meneer Jones, die hem wenschte te spreken en een brief bij zich had. Goed, antwoordde Hansellzeg, dat hij dien brief hier laat. Maak mijn ontbijt maar klaar; ik sta dadelijk op. Hij stond op, maakte zijn toilet, en een half uur later was hij in zijn zitkamer. Daar lag de brief op de tafel't was een groote euveloppe, die iets hards scheen te bevatten. Hansell opende de enveloppe en vond een sleutel, benevens een briefje van den agent, die zich verontschuldigde, daar hij dien dag op reis moesthij zond daarom den sleutel vau het huis en zou over een paar dagen weer te spreken zijn. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1