s"»~ ssr 1 Middelen van vervoer. en huishoudelijke artikelen. Gelukkig waren de ineesle kostbaarheden en waarden elders geborgen geweest. Onmiddellijk werd aangifte gedaan bij de politie. Deze vermoedde terstond, liier met geen inbreker of inbrekers van beroep te doen te hebben, omdat zij geen gebruik hadden gemaakt van eigen werk- tuigen, maar van gereedschappen van den heer Van Verre. De recberche vond dra bij opkoopers boeken en de inbrekers werden opgespoord. Een van hen werd Zondagnacbt uit zij a bed gehaald. Het zijn twee jongens van 15 a 16 jaar, van fatsoenlijk uiterlijkeen van hen is de zoon van een ge- pensionneerd offieier. Zij hebben een volledige bekentenis afgelegd. Volgens hunne verklaring zijn zij veertien dagen met de inbraak bezig geweest. Den eersten keer drongen zij door een klein raampje bij de beneden- deur naar bir.nen later gingen zij door de be- nedendeur zelf, die zij, na haar van binnen geopend te hebben, met een touwtje vastbonden. 'N reemd, dat niemand der buren iets van het herhaaldelijk in- en uitgaan van de jongens bemerkt lieeft, daar zij hun bezoeken aan de woning van den heer \an Verre steeds bij dag brachtennog meer verbazing mag het wekken, dat niemand ge- zien heeft, dat de jongens door het raampje kropen, wat naar hun zeggen des middags otn vier uur is geschied. Een groot gedeelte van de bemanning van het Eransche zeilschip ,/Emile-Siegfried", van Havre, is bij aankomst van dat vaartuig in de haven van Noumea (Nieuw-Caledonie) gearresteerd en in de gevangenis gezet tengevolge van ernstige gebeurtenissen, die gedurende de reis aan boord van het schip hebben plaats gehad. Het heet, dat de bemanning 90 dagen lang, bijna onmiddellijk na het vertrek uit Havre in opstand is geweest tegen den kapiiein, en dat deze, om de //Emilie-Siegfried" behoudente Noumea binnen te brengen, geuoodzaakt is geweest ge durende de laatste 14 dagen van de reis met een revolver gewapend zelf aan het roer te blijven staan. Twaalf matrozen van de 30 mannen der equipage, alsmede de eerste offieier zijn in hechtenis ge- nomen. Zij worden beschuldigd van poging tot moord met voorbedachten iade, poging tot ver- giftiging, muiterij aan boord, verduistering, diefstal, dienstweigering, vernieling en bedreiging met doodslag. Men zegt, dat de bemanning een bedrag van 25,000 francs had gekregen, indien zij aan het muiten sloeg, den kapitein deed verdwijnen en het schip deed zinken. De oorzaak duartoe zou zijn een valsche polis tot verzekering tegen onge- lukken, die de kapitein niet had kunnen bemach- tigen voor zijn vertrek naar Noumea. De eerste-officier schijnt de medeplicbtige te zijn van dengene, die door de valsche polis belang heeft bij het te gronde gaan van het schip. Hij is dan ook de bewerker en de leider geweest van de muiterij tegen den kapitein. De kok beeft getracht, den kapitein te vergif- tigen door rattenkruid in diens chocolade en thee te mengen. Touwen zijn doorgesneden, de water- vaten lek gemaakt enz., alles om te bewerken, dat het schip, voor de aankomst te Noumea ver- laten moest worden. Doordat de stuurman een bekentenis aflegde, kreeg de kapitein kenuis van het complot. Hij liet toen onmiddellijk den eersten-officier en vier matrozen in de boeien sluiten. Een gerechtelijk onderzoek is geopend. De zaak zal door het parket te Havre worden be- handeld. ZEET1JDINGEN. Van 10 tot en met 12 September. a a ent Van 12 tot en met 14 September werden langs de Oostsluizen alhier 84 binnenvaartuigen op en 20 afgeschut door de West si. 8 opgeschut Green wich-ti|d. Spoorweg Ter NeuzenGent. Eekloo naar Schoondyke. Sciiooudijke naar Eekloo. naldegheiu-Draaibrug Sclioondijke-Breskcns Breskeus-Schooudijke Draaibrug-Naldegliem llraaibrug naar Sluis. (Volledigen dienst.) Sluls naar Draaibrug. (Volledigen dieust.) Van Ter Neuzen over St. Nlcolaas naar Gent. Spoorweg Ter NeuzenMechelen. Ter NeuzenBrussel over Eokereii. s,2e Spoorweg VlissiiigenRoosendaul. Stoointrain VlissiiigenHiddelburg. atadsiyd. Wageudienst IliilstWaisoorden. Spoorbootdienst WalzoordeiiVlakc. VLAG. NAAM. ML Van en naar. Lading. Voor Ter lenseui 13 Eng. sch. Amerauth 395 Pentowan pijpaarde 14 Eng. s.s. Handel 2192 Londen stukg. Van Ter .%'eazeu i 13 Eng. sch. Cornucopia 439 Dublin phosph. Eng. barge Bona 290 Ipswich idem Eng. s.s. Ann Webster 2241 Londen stukg. idem Golfer 1066 idem macadam 14 idem Greenwood 2625 Blyth ledig Voor (>ent 13 Eng. s.s. Egret 3492 Manchester stukg. Deens. s.s. Gorm 4980 Libau hout 14 idem England 2870 Riga idem Eng. s.a. Wark worth 1862 New-Castle stukg. idem Sea Belle 2152 Londen idem idem Truro 2366 Hull idem idem Ouse 2158 Goole idem Van 4 i 13 Eng. sch. Thistle 345 Ipswich phosph. idem Marian 316 Plymouth idem Ned. sch. Ocean 549 [Gothenburg ijzergrond Eng. s.s. Sea Serpent 2553 Londen stukg. idem Aire 1763 Goole idem Ned. s.s. Talisman 2025 Leith idem 14 Belg. s.s. Handel 2162 Kingslynn macadam Eng. s.s. Egret 3492 Antwerpen stukg. Deens. s.s. Svend 3777 Blyth ledig Duits. s.s. Commerzienrath Fowles 2539 Methil idem r. Ter Neuzen n. Gent a Sluiakil Slu'akil (brug) ii Philippine Sai nn Gent (aankomst (vertrek Aank. te Gent (kl. at.) te Gent (gr. »t.) 8,37 1)12,03 5,35 5,43 5,45 5,49 8 00 8,03 2)5,20 8.20 6,10 6,56 6,25 7,10 1) Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,15. 2) 's Vrijdig# nlleen. Selzaete 8,46 8.48 8,52 9,01 9,05 9,10 9,46 9,58 12,12 12,15 12,20 12.2 12,34 12,49 5 .3 5,21 5,24 3,28 5,87 5,42 5,52 1,30 6,88 8,05 8,12 8,16 8,20 8,81 8,36 8.50 9,2.1 9,34 v Gent (gr. st.)n.TerNeuzen 5,24 8,20 •12,06 5.02 7,57 Gent (kl. st.) 5.87 8,81 12,17 5,12 8,07 6,18 9,05 12,48 5,46 8,42 6,17 9,09 12,51 6,' 0 8,55 Sas van Gent 6,29 9,21 1,08 M5 9.1C i Philippine 6,37 9,30 1,11 6,25 9 18 v. Slaiskil (brug) 6,41 9,34 1,14 6,85 9.18 Sluiskil 6,45 9,36 1.17 6.40 9,27 Aank. to Ter Nenzen 6,51 9,43 1,25 6,10 9.35 'aVrijdags vertrekt deze trein uit Gent om 12 uur. CORRESPONDENCE (f). T. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 a Eecloo n. Selzaete 5,15 8.12 11,50 4,48 7,46 a Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 a Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 8,44 8,08 i Gent n. Brussel 7,19 10.50 1,37 6,53 9,44 Brussel n. Gent 7,00 9,16 2,38 6,08 2,21 voomiddag. Gent n. Oatende 8,22 10,49 8,55 7,09 9,48 p Oatende n. Gent 6,05 8,58 3,31 5,48 8,86 roormiddag. Aank. Vertr. Eekloo per spoor Eekloo ST. a Watervliet H. a [Jzendijke Aank. Schoondijke 7,12 9,49 1,50 6,46 7,17 9,50 4,29 6,58 8,06 10,39 5,17 7,51 8,24 11,05 5,40 A 8,25 8,47 11,35 6,05 ■CJ Vertr. Schoondijke a IJzendijke a Watervliet L 3 6,82 Aank. Eekloo g i 7,05 Vertr. per spoor 8,12 9,32 10,20 11,12 11,43 11,50 1,45 4,42 2,10 5,10 M 3,15 5.53 3,58 6,29 4,43 7,46 9,82 10,20 12,25 1,- Aank. Maldeghem per spoor 7,41 9,52 1,87 6,55 7.- Vertr. 9 7,42 10,00 1,38 Aank. Draaibrug 8,82 11,— 2,31 8,— Vertr. Schoondijke 9,30 11,50 3,20 8,50 Aank. Breskens 9,53 12,15 3,45 9,10 Vertr. Breskens 6,23 10,84 1,18 4,1! Aank. Schoondijke 6,48 10,59 1,43 4,4i Vertr. Draaibrug 6.13 8,32 11,51 2,37 5,8C Aank. Maldeghem 7,11 9,22 12,42 3,38 6,25 Vertr. per spoor 7,19 9,29 12,56 4,09 6,3C Vertr. Draaibrug 5,31 6.09 7,35 9,37 11,07 11,51 2,82 5,30 8,10 Aank. Sluis 5,48 6,26 7,52 9,54 11,24 12,08 2,47 5.45 8,27 Vertr. Sluis 5,51 6,29 8,10 10,43 11,29 2,10 5,06 7,43 8,81 Aank. Draaibrug 6,08 6,46 8,27 11,00 11,46 2,37 5,23 8,00 8,'8C v- Ter Nenzen 6,25 9.47 1,28 a St. Nicolaas 7,42 11,28 2*89 Aank. te Gent (Waea) 8,40 12,26 3,19 5,52 7,08 8,12 r. Ter Nenzen Sluiakil a Axel a Kijkuit Hulst Clinge a St. Gillei Aank. te St. Nicolaaa v«rtr. Aank. te Mechelen 6,25 6,38 6,42 6.50 6,59 7,15 7,24 7,33 8,28 9.24 9.47 9,55 10,04 10,12 10,21 10,37 10,41 10,55 10,57 11,53 1.28 1,36 1,45 1,53 2,02 2,18 2,26 2.35 8 05 4,04 v. Mech. n. St. Nic. en T. Ncuz.6,88 10,28 1,25 9 St. Nieol. n. Ter Neuzen 7,50 11,40 3,10 9 St. Gilles 8,— 11,50 8,20 9 Clinge 8,10 12,00 8,30 9 Hulst 8,32 12,22 8,50 9 Kijkuit 8.40 12.30 3,58 9 Axel 8,48 12,38 4,06 9 Sluiskil 8,57 12,47 4,14 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 4,22 v. Ter Neuzen 1203 5.18 v. Brussel 5,87 10,18 a Selzaete 12,52 5,47 Selzaete 9,09 12,51 a Brnsael 3.15 9,36 a. Ter Neuzen 9,43 1,25 5.5S 6,00 6.09 6.17 6,22 «,41 6,50 7,07 7,16 8.16 6,03 7,25 7,36 7,48 8.10 8.18 8,35 8,43 8.5* 9, 4 CORRESPONDENT! E (t). St. Nicolaas n. Antwerpen 7t<2 11,35 2,56 7,14 Antwerpen n. St. Nicolaaa 6,49 lO,37 1,58 6,18 St. Gillei n. Mgerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n. St. Gillei 6,43 9,54 1.15 6.14 Mechelen n. Brussel 9,28 11,55 4,15 8,20 r Brussel n. Mechelen 6,10 9,42 12,44 5.36 a Mechelen n. Leuven 9,26 1,23 4,14 10,16 a Lenven n. Mechelen 5,44 10,01 12,10 5.32 (t) Deze uren geven de directe eorrespondentie van »n naar Ter Neuzen aan. r Vlissinzen n. Roosendaal 6,53 9,15 1,07 3,40 *5,25 6,20 v, Rooaendaal naar Vlisaingen 6,50 9,16 9,27 10,21 1,19 4,10 7 40 9,10 le en 2e kinase. v, Vliaaingen, Remise vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Van de Zeilmarkt: 8,00 9,30 11,00 11,45 nm. 12,30 1,15 2,00 2,45 3,80 4.15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15. Uiddelburg: Naar de Zeilmarkt, Vliaaingen: vm. 5,21 6,23 (all.ei op werkd.) 8,45 10,15 11,50 nun. 12,35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,00 7.00 7.5C 8,35 9,20 10,20 11,00. v Hulst n. Waisoorden: vm. 7,00 11,00 nm. 2,05 8,05 w Waisoorden n. Hulst ontreveer 9,11,30 jiu. 3,15 6,15 t Waisoorden n. Vlake: vm. 5,20 9,nm. 12,50 8,30 B Vlake n. Waisoorden i vm. 8,— 10 31 am 2,16 5 15

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 6