II Of W1LK Eene nette Dienstbode Een flink Kindermeisje, Puik Dek- en Kramriet J. de Smidt-PothoveB, Amerikaansche Orgels, JAPQNSTQFFEN in prachtige donkere klenren. "Wollen Doeken, Boas, Moffen, cJtinderfiapers en andere <9Touveautes een WOONHTJIS HAMMETJES. Zwarte Merinos Sajet Amsrikaanschs Orgels. volgens de nieuwste modellen, Alsmede eene uitgebreide leeuze ZWARTE en GEKLEURDE Hoogs Zijdsn-, Zwarts- en gekleurde Fantasishogdcn* J. de Smidt-PothoYea, it ds nieuwste SCHORTEN* RIJTUIGMAKERIJ. Oamogelijke concurrence RIJTUIGr^lAKERU. K. DE PAUW Yader, alle soorten van RIJTUIGEN enHARNASSEN. a 1 benoodigd tegen 15 Oct. Terslond benoodigd. van de Axelsche Vlakte, Magazijn van Story en Clark, Chicago, Bericht de ontvangst eerier groote sorteering voor bet WINTERSAISOIM. Met 1 October Indien ge in Uwe huishouding besparen wilt, gebruik dan alleen om te breien, Verkrijgbaar bij de voornaamste winkeliers. Hendrik de Maesschalck-Vergalle, Ankerstraat n°. 62, St. Nicolaas. Keizer Karelstraat 39, GENT. Maakt en verruilt Dagelijks te koopen Mevrouw VAN DER MOER vraagt tegen October eene nette AdresMagazijn DE MATADOR. bij H. KRAMER—HAMERLINCR. Westsluis. aan lag-en prijs te bekomen, bij DELLAERT, Westdorpe, en BLEIJENBERG, Sluiskil. Agent van Breebaart's Orgelhandel de meest gezoehte en wereldberoemde nit de fabrieken van welke steeds met de lioogsteprijzen zijnbekroond. Steeds groote sorteering. Noordstraat, C 94. Ter Neuzen. Aan hen die een ORGEL willen koopen h contant of op afbetaling, adviseeren wij bij ons om inlichting te verzoeken. Grootste Zeeuwsche Orgelliandel. A. S. J. DEKKER, Goes. TE 11 IT IT It in de Grenulaan. Te bevragen bij den heer R. WALRAYEN. Mooie magere HAMMETJES, metenzonder been, in ieder gewicht voorhanden. P. J. GLERUM. Ter Neuzen. waarvan iedere knot van een gedeponeerd handelsmerk is voorzien. Nieuwste modellen. TER NEUZEN. ruim 600 verschillende patrnnen, benevens een prachtige sorteering voor HEERENCOS'l'U MES en Ter Neuzen, Donze-V isserstraat. Aanbevelend, G. MEERTENS. Bekroond met zilveren en gouden mcdailles met diploma's op tentoonstellingen te Parijs, Antwerpen en Brussel. Nieuw gebreveteerd stelsel van RIJTUIGEN met vouwende kap en twee spiegels (ramen), op twee en vier wielen. Ook is in het magazijn aanwezig een groote voorraad van alle soorten TILBURN'S, DOGCARS, BUGGY'S, COUPE'S, LANDAUERS, VICTO RIA'S, BAROUCHETTEN, enz. enz., naar de laatste uitvindingen en schriRclijk gewaarborgd voor twee jaren. N.B. Op aanvraag lever ik de rijtuigen te HULST, vnj van onkosten en rechten. TILBURY'S, T1LBURY-KARREN, LANDAU ERS,COUPE'S, VICTORIA'S, BAROUCHETTEN en DOGCARS. Zoowel nieuwe als gebruikte. iwrsm Siiiii *2! DAMES- en KINDERWIN t ERMANTELS Mr TAZELAAR, Ter Neuzen COUPAC. Nt.SC COUPACNE. OEL.SC noil TAZELAAR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4