J, P. W. RQMMEL-BROEKSMA, Ontvangen Ee nienwste Ijaarsstoffen voor Dames- en Kintaostnms. Schorten in groote verscheidenheid. Z1JJEB CABHEHEZ m KRU6SCHOON1UMS. HANDSCHOENEN in verschillende soorten. Dokter S T A S, I BETERE BESTE SUNLIGHT 1 ZEEP. I BOTER we RUTH EEN LANDAUER <&otograaf an 6. J. Balkenstein. Meubeimagazijn. (Bpnieuwontvangen een prachtige sorteering NPIHGELS. Termecellis, i u w g b g i KQEKOETS en ZQRER, Sigarenfabrikanten, to Rhumatiek meer!! Qit- en Soatachegarneeringen, Zijde, Flaweel, Lint. Een uitgebreide sorteering Zijden- en Wollen Dames- en Kinderrokken. Sq- grstchtigs ksuzs in WOLLEU- an FANTASIEDOEKSN'. V GOEDEZMP !al 2 en een nuttig hnishoudelijk Artikel C A D E A U, 6ij c H.cTfiolens-van BQORDSTBAAT C 30. A. THOLMS-v. d. OUDEN, Noordstraat C 99, De prijzen zijn35,40 en 45 ct. per pond J. DS KRAK2R (eigen gemaakte) Donze-Yisserstraat H 36, tegenover bet Vereenlgingsgeboaw te Ter Neiran, werkt van af heden tot en met einde September PBIJ2II BILL1JI. Prima Roll, sn Franschs de flrmaLsvan Waesberghe-Janssens te Hulst. versch Rund- en Varkensvleesch. Lemon Squash Kloostsrbalssm, 1 TER USTElTTZIEnsr. Fronts, Boorden, Manchetten, Dassen. chirurgijn dentiste yan bet burgerlijk hospitaal. m-K:iv& Groote verscheidenheid I. W. A. I)E LANGE, C. BIB BENS te TEE IEUZEN, W. de Buijsscher VVzn. in assurantien op Beurspolis, J. TollenaarDe Masier, 3 g g g des te grooter Cadeaux kan men zicli uitzoeken. dagelijks, van 's morgens 9 tot's namiddags 5 ure. Portretten die niet bevallen, worden onvoorwaardelijk overgemaakt. Ter Neuzen. Noordstraat C 47. fin fin en pate d'ltalie, Macaronie de Napels. J. D. Thielman, A11 ij d voorhanden: 1 Z I E R I K Z E E. Hypotheek WaarborgMaatschappij Dagelijks verkrijgbaar fste soorf gedroogde Worst en Rookvleesch, fan Eijiw: L. J. AKKER, Alkemadestraat It, Rotterdam. Statiestraat 8 te GENT, is elken werkdag te raadplegen van 10 tot 4 uur. Aet Aeta,ro Met te ViV# Aeve de - o0xA- V°e ;VV ayv^Oo^5 Specialiteit in CEINTURES, ELASTIEKE KOUSEN, CORSETTEN enz. enz. Galanterien, Byouterien, Lederwaren, Spoormandjes, fljn Mandenwerk, Kinderspeelgoederen, Fantaisie Menbeltjes, Barometers, Rookbenoodigdhcden, Voorhanden de Amerikaansche Makelaar in assurantien, Geldersche Kade 13 Rotterdam, heeft tot zijnen AGENT aangesteld den heer die voor heeren schippers op Beurspolis en op de meest voordeelige Beursconditien assuranties sluit tegen brand-, transportgevaar, enz. Vaste premien, ook voor Casco-verzekeringen. Vraagt premieopgaaf. WIJNSTRAAT, 33, ROTTERDAM. Assureert tegen de meest billijkste condition houten en ijzeren Schepen, In- boedels in ijzeren schuiten, zoomede goederen tegen zee-, rivier- en transportgevaar. (Sluit met Expediteurs en afladers contracten.) Vraagt premieopgaaf! Agent te Ter Neuzen Zandstraat. a a a a a a a a a Uuui/u genoegzijnvoor a sommige Men. a Zeep bevalt 0 beter aan andere lieden. g a Zeep bevalt het g beste aan alle g a a a a a a a a a a a a a a lieden. Allen lieden in alle omstandigheden bevalt a a a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Van af* ZATERDAG O SEPTEMBER 1899 geef ik aan iederen Kooper van 1 pond BOTER een half pond Cadean SrtT BOVENDIEN -$Bf EEN BON VOOR EEN NUTTIG HUISHOUDELIJK ARTIKEL. 4 bona kunnen ingewisseld warden voor een flinke gee m a il leerde Pa n, G bona voor een groote Emnier of grootere Pan, 8 Broodtrommel, 10 prachtige ge'emailleerde Emnier. Hoe meer Bons men spaart, Er zal gezorgd worden dat de Cadeaux zooveel mogelijk varieeren en van degelijken aard zijn. Haal nu uitsluilend de Boter bij dan komt men voor NIETS in een mooie inboedel met een lialF pond Cadean. DE PUIKE KWALITEITEN ZBIE3ZX IE NEEM PROEP. CADEAUX. Rijtuig- en Wagenmaker te Axel, Levert alle soorten onder twee jaar garantie. Verder alle onderdeelen voorhanden. Reparatie's worden spoedig uitgevoerd. OOK TE KOOP voor den of twee paarden. Des Zondags worden geen zaken gedaan. Hoogst coneurreerende prijzen. Winkeliers en wederverkoopers fllnk rabat. Vraagt monster met prijsopgaaf. a-/d. R. Kerk, Ter Neuzen. de nieuwste soorten die onder garantie en met gratis onderricht verkocht worden. Ook worden oude rijwielen in ruiling aangenomen. Sluiskil. J. A. RISSEEUW. BRANDEWUN 5-q.HE KROO.'fc Amsterdamsche gevestigd 1e Amsterdam. Zoolang de voorraad strekt zijn de uiet uitlootbare gewaarborgde 4 pCt. Hypothe- caire Obligation in stukken van 1000, f 500 en f 100 verkrijgbaar bij Ook voorhanden bij G. VAN DER BENT, Zandplein. IKWAST.) Grosseille, Citroen, Frambozen, Cham pagne Cider, Kersen, Sinaasappel, Limonades, enz enz Middelburg. KONING DER BALSEMS, recept van de Zeer Eerw. Heeren kloosterlingen van het klooster Santa Paulo te Cartagena, is het eenig genezend middel tegen Het is ook heilzaam tegen brand, snijwon- den, verstuikingen, kneuziugen, strain- lieid in ledematen, lendepijn, spierverrek- kingen, enz. enz. Tallooze voorbeelden van hen die geheel hulpeloos waren, zelfs zoodanig, dat zij niet in of uit het bed konden komen, lieden die krom en gebogen waren, zoodat zij zich niet konden verroeren, zijn door het gebruik van enkele potten Kloosterbalsem lotaal genezen. Duizende attesten van vol- komen genezingen zijn voor ieder ter inzage. Prijs per pot 35 ct., 75 ct., 1,20, 2,50. Franco toezending mits postwissel met 10 cent verhooging voor vracht, verder verkrijg baarTer Neuzen P. L. LOSVAN DE REE; Hoek bij Ter Neuzen P. DE FOUW Zaamslag M. RIEMENS Dz.Othene P. DE RUIJTERWestdorpe M. KIEBOOM Sas van Gent CHR. VERHAAK; St. Jansteen J. VINCK; Hulst CONST. DANCKAERT; Hontenisse P. WULLEMS Lamswaarde JOS. VAN DORSSELAAR; en Axel P. J. KRUIJSSE. A® MO' ,of <tt> AO a a a a Q BIJVOOBBEELDi Jjlleeij tent incitrj voorxitn varj het Contrdlemerk varj J)r. vart fjcrrjd PKoo$ Si Ifarmen^ Itrtifftui H <i Mislillnrt Iilfiitmn rinRTLVCLT 8, ZOOH-LEIDEN. ANNO 1760

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3