DHEYFUS, Hotel der Nederlanden, Cafe Concert VariO Dimtit HENRY STRODS, 1 Hotel „La belle vue" Grand Cafe Chantant, Kermis te Ter Neuzen. Groot Cafe Concert Matinee. jpr Hotel Centraal, BAL. gelegenheid tot dansen Ter Neuzensch Koffiehais. CAFE CHANTANT Een Woonlmis en Erf, RUIN- ERRIEVEULENS, In den Remontoir Na afloop BAL. Dansmuziek. de Reer cffi Entree vrij. Hotel de Commerce, den Reer burton Groot BAL. Kermis Ter Neuzen. Gsdurende de Kermis VWinlffl I I Huishoudelijks Gosderen, a. a J. do Smidt-Pothovsn, Heeren- en Hapokbedden, Atelier van FaMIatie en Rejaraia. SEAN B B LEON BONEFANG, uit Rotterdam. dsr Familis BOiSSNACH, Woensdag, Donderdag en Zaterdag Sntrss: A /'1,25. d. 25 beste itaai schoosk; juwi:i:li<:n. SILVER- en 8B0I8W1BS !S. WILLEMYNS. Kermis Ter Neuzen. staande op het Schoolplein (nabij de Markt). Opening van het tooneel op Dinsdag 19 September, Een enkele opvoering yan het schitterende drama Groot succes van den dag. gUp" Woensdag opvoering van Janus Tulp. Kermis 1899. Kermis 1899. Ter Neuzen. Donderdag 21 September 1899 ENTREE 75 cent de persoon. Van af Maandag 18 tot en met Zaterdag 23 September Extra geengageerd voor deze gelegenheid Ter Neuzen. B. P. DE BOU-Yan de Yoorde. Bovenzaal van het Vail af Maandag 18 tot en met Zaterdag 23 Sept. a. s. LEVEND SPREKEND PANOPTICUIi m Zie Yerder de groote biljettenl! WOENSDAG 20 en VRIJ DAG 22 September Entree voor Heer en Dame 0,75 (Heer alleen 0,50.) Zaterdag 23 September van af een uur op de bovenzaal. bij afwisseling dans. Door verandering van bedrijf. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkoopino:. Uiterst concurreerende prijzen. Allerbeste Horloge's en Pendulen, of de Martelaar van het Duivelseiland. Groot nleuw sensalie-drama in 7 tafereelen en 3 apotheoss^s. door het Specialiteitengezelschap, ROTTERDAM. Eerste optreden hier ter stede. op de bovenzaal van den heer T H. A C K E. ItU AFWISSELING Het nieuwste op dit gebied. Het GROOTSTE SUCCES van het Circus Variete te Rotterdam. NXETJW- nieuw; Kinderen worden NIET toegelaten. op tie MARKT, bij den heer J. MICHIELSEN. IEDEREN AVOND bekroond met gouden lauwerkrans te Maastricht. VERDER OPTREDEN VAN met z ij n driemaal werkzaam geweest I (laatst 12 September 1898) bij H.M. Koningin Wilhelmina. ELKEN AVOND bij afwisseling «u 0*3 van 12 tot 2 uur, 25 cent. Abonnementskaarten, ZEUSTTIRAEEi YE/IJ. C. M. DE JAGER. U 'J 1° °P Donderdag 28 September 1899, o 80 lange en zware KANADA BOOMEN "U (50 lange en zware KANADA BOOMEN W. van 1,70 tot 2 meter dik, staande op de hofstede van mevrouw Stephanie Marie Lippens, echtgenoote van mijnheer H. de Kerchove te Moerbeke, in gebruik bij Auguste Baecke te Overslag, Varempepolder. p 130 lange eu gave KANADA BOOMEN, Qo Op Donderdag den 5 October 1899, 40 KANADA BOOMEN, staande in den polder Zuiddorpe Noordeel, gemeente ZUID DORPE, nabij de Beukendreef aan landen van den heer Eugene Lippens, Burgemeester te Saffelaere. en van 18 tot 30 maanden oud. Belgische en onbekende koopers moeten gegoede We- derlandsche borgen stellen. TER NEUZEN. GROOTE bORTEERING Wollen-, Zeegras-, Kapok Houtwol- en Stroomatrassen. Veldstraat 22, GENT. Het boeiend drama werd door geheel ons Nederland met schitterend succes bekroond. Aanvang 8 uur. l®te r. fl, 2<" r./0,7a, 3d® r. /0,50, 4a® r. /0,30. KAARTEN te verkrijgen aan de Schouwburgtent op den dag der uitvoering. Iederen avond verandering van uitvoering van de nieuwste drama's en blijspelen. Het gezelschap bestaat uit 8 dames en 10 heeren. onder directie van den heer Orkest onder leiding van den heer M. CANTOR. TABLEAU DE LA TROUPE Mejuffr. LARONDELLE, Coupletzangeres. De Heer FRANK, Holl. Karakter-Komiek. Mejuffr. SOPHIE SIMONS, Holl. Soubrette. De Heer en Mevr. JACOBI, Duettisten. De Heer LEINS, Holl. Coupletzanger. De Heer en Mevr. BONEFANG, Holl. Karakter-Duettisten. NIEUW. IVIEXJW- S P r e e k tz i n g t (in het Engelsch, Duitsch en Fransch) en f 1 u i t verschillende menschen en dieren na. Van alles wat men roemt op aard, Is dunkt mij toch ook heel wat waard Een dink en goed maal eten. En waar men ook zijn schreden wendt, Het wordt door iedereen erkend En niet zoo licht vergeten. Van welke kleur of ras men zij, Of welk gedacht men ook belij, Hoe men ook moog' verschillen, Op dat punt is men homogeen En zijn wij al te zamen een, Om een goed maal te willen. Dus vrienden die dit ook erkent, Wendt U dan tot mijn Logement Van ouds ;/DEN APPEL" g'heeten, Daar kunt ge krijgen naar uw zin Wat U bevalt, treedt dan maar in En zult ge smaak'lijk eten. Ik heb de heele kermisweek, Mocht uwe maag wat zijn van streek, Wat lekkers om te smullen. Gebaliken paling- met kadet, Wordt U met gratie voorgezet, Doet zin en wensch vervullen. Maar 'k heb nog alles niet gezegd, Ik heb ook paling ingelegd, Die heerlijk U zal smaken. Hebt gij daarvan geprofiteerd, Dan kunt gij, wat ge ook mankeert, Weer op de been geraken. Ook Bieffetuk van de beste soort, Met al wat daar zoo bijbehoort, Kunt gij bij mij verkrijgen. En IVIoss'len, 't keurig zeebanket Van Philippineblank en vet, Dat mag ik niet verzwijgen. Kortom, wat of gij ook begeert, Een boterham „gemeubileerd" Met kaas of ham naar keuze. Met koffie, thee, of wijn of bier, Voor drank neemt elk naar zijn plezier En naar zijn lust of leuze. Dus wie nu smaak'lijk eten wilt, Bezoekt DEW A B P EE", die als schild Al dra in 't oog zal vallen Gaat men de Korte Kerkstraat door, Dan is men daad'lijk op het spoor, En 'k wacht U vrienden alien Aanbevelend, door bet met roem bekende gezelschap 0 ga 01 voor de Soiree's u Matinee's LET WEL: 1 mm voor 6 dagen, geldig voor de Matinee's en Soiree's (dansgeld inbegrepen) Notaris Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van J. VAN DAMME te Driewegen (Ter Neuzen), op Woensdag 27 September 1899, 's nam. 3 ure, in het te veilen perceel verkoopen te Driewegen. Aanvaarding met 1 November. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven JOH® DANIELJANSEN en MAATJE DE BLAAIJ, overleden te Hoek, op Zaterdag den 30 September 1899, des namiddags ten 2 ure, verkoopen in de gemeente Hoek (Boerengat). Te aan- vaarden bij de betaling. De verkooping wordt in voormeld perceel ge- houden. Dadelijk daarnaEenige in voormeld perceel aanwezig, alsKast, Tafel, Stoelen, Pluimenbed, Koper-, Blik-, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, enz. enz. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den WelEd. heer P. J. DE VLIE- GHER, particulier te Gent, op Dinsdag 3 Oc tober 1899, des voormiddags ten 10 ure, verkoopen 40 KANADA BOOMEN in den Feldi- nandnspolder bij den Steenweg van Koewacht naar St. Jan Steen, aan het land in pacht bij Joh® Valent te Koewacht (Heiikant.) blOO KANADA BOOMEN in de oude Straat, palende aan de Belgische grens, op den Heijkant (Koewacht.) Des voormiddags 11 ure n 70 KANADA BOOMEN op de Fassij en omtrent het land in pacht bij Dom". Elegeert, Koewacht. 40 WILGEN BOOMEN, omtrent de Fassij aan het land in pacht bij Seraphines Swartele en Charles Martens. Des middags 12 ure - 30 KANADA BOOMEN omtrent de woning van Gustaaf Poppe en recht over de hofstede bewoond door Dom®. Ongenae, Koewacht. De boomen zijn alle geschikt voor Klompen- makers en bouwgerief. De onkosten moeten worden belaald binnen 14 dagen nil de veiling. De koopsommen vddr het vervoer der boomenieder neme hiervan nota. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van den heer A. MOERDIJK, Secretaris te Zuiddorpe, namens zijne lastgevers, in het openbaar verkoopen des morgens ten 11 ure: van 1,60 tot 2 meter dik, staande op eene weide en aan land eigendom van de WelEdele lamilie Lippens en in gebruik bij J. van Lent te Overslag, Varempepolder. staande in den Varempepolder aan landen van de WelEdele familie Lippens. *3 185 lange KANADA BOOMEN, staande op den dijk van den Varempepolder. De boomen onder C en D nabij den grindweg van de Roode Sluis naar de 3 Schouwen. Te vergaderen bij Fr. van Regemortel te Roode Sluis. des morgens ten 11 ure "U 128 KANADA BOOMEN en 21 EIKEN- k*- BOOMEN, geschikt voor pomphouten, staande in den Overslagpolder nabij de her- berg vhet Hert", van de wed. L. Lammens, op gronden van de WelEdele familie Lippens. p 244 KANADA BOOMEN, staande op den dijk van den Overslagpolder, gemeente Overslag. Te vergaderen in de Ster, bij A. van Megroot, om te beginnen in den polder Zuiddorpe Noord- deel. De onkosten moeten worden betaald binnen 14 dagen nil de veiling. De koopsommen voor bet vervoer der boomenieder neme hiervan nota. De Notaris A. M. van Rijsoort van Mears, te Hulst, zal op Maandag 2 October 1899, s namiddags 12 uur, ten verzoeke van den heer J. HU1JGENS, koopman te Leuven, voor de herberg van de Wed® P. A. BOEL buiten de Gentsche Poort te Hulst, in het openbaar verkoopen VAN zijn te bekomen aan MATIGE PRIJZEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 2