Algemeen Hieuws- 6H AdvBrtontiobl&d voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ke~rmTs. OPROEPING L naar Gent, Groote Schieting Mr. P. DIELEMAN, No. 3817. Zaterdag 16 September 1899 Abonnementskaarten „D8 Wsstsr-SchQlds/' op Woensdag 20 September 1893. Vooruit 300 frank. Donderdag 21 September [I 39e Jaargang. H 0 N D SDOLH E I D. Gemengde berichten. Rijks- Landbouw-Winterschool Hoogwatergetij te Ter Nenzen. fi&t Advertentien. CAROUSSEL van F. JANVIER Bij gelegenheid der Kermis ep dezelfde uren Schieting. 100 frank vooruit, verdeeld op 5 hoogvogels. ABONN1MENT: Inzending van advertentien v^Suren op den dag der uitgaya ,-.Trn».o..77.^nT^...c-■ TER NEUZEN, 15 September 1899. RECHTSZAKEN- DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 16 September Zondag 17 Maandag 18 Dinsdag 19 n Woensdag 20 n Donderdag 21 Vrijdag 22 n 10.59 0.28 1.13 1.54 2.35 3.15 11.33 12.3 12.50 1.35 2.15 2.54 3.34 J. STEUTEL, Haarwerker, Goes. Handboog-Maatschappij Adv. en Proc. Be, drie m»»den binnen Ter N.««n /l,-. Franco per po.t: Too, ■aT i i a i in Voor Belgie f li40. Voor Amenka f 1,32$. Men" bonne'ert' rich by .lie Boekhandele.re, Po.tdirectenren en Brie.cn- ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie woTdt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Bij deze courant belioort een bijvoegsel. dat zij ten alien tijde dadelijk moeten worden gesloten, wanneer de politie dit mocht bevelen, terwijl op den laatsten Kermisd g, des Zaterdags, zoowel de kramen, tenten enz. als de tapperyen moeten worden gesloten uiterlijk des nachts te 12 nren. Ter Neuzen, 15 Sept. 1899. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. A. P. GEILL. Axel dd. 13 September 1899 B"N°. 402 waarb.j naar aan- leiding van een schrijven van den heer Diatrictsveearts te Dordrecht, wordt medegedeeld dat door dien ambtgenoot is ingetrokken de toepassmg van art. 3 der wet van 5 Jum 1875 (Staatsblad N». 110), besluit op groud daarvan eveneens tot intrekking dier toe- passing, zoodat dc honden in doze gemeente weder buiten kunneh loopen zonder voorzien te zijn van een mmlkorf. Ter Neuzen, 15 Sept. 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Na 'tafdrnkken van ons vorig nummer was de rust op onze werkplaats van slechts korten duur. Spoedig daarna waren alle gezellen op den na weer tegenwoordig en ijverig aan den arbeid, niet aan de letterkasten, maar aan 't verwerken der materialen door hen in alle haast aangevoerd. Hier hield men zich bezig met het oprichten eener eerepoort, daar zag men het standbeeld van Laurens Koster omgeven met groen en bloemen verschijnen, terwijl anderen zich weer bezig hielden met het versiereu der snelpersen, het plaatsen van een baldakijn en van een levensgroot portret van den ontbrekenden gezel, omgeven door levende bloemen, terwijl ook niet vergeten werd een „hulde aan den patroon en zijn huisgezin" met wier toestemming en medewerking een en ander werd tot stand gebracht. En 't middernachtelijk uur was reeds lang verstreken eer't geklop en gehamer stil hield en men besloot den morgen af te wachten om aan de versieringen de laatste hand te leggen. En waarvoor was dit alles tot stand gebracht Voor de viering van het zilveren jubile van den snelpersdrukker A. C. van der Peijl, die gisteren den dag herdacht waarop hij voor 25 jaar op deze drukkerij als leerjongen in dienst trad. En toen in den voormiddag de lijd genaakte waarop de jubilaris met zijne echtgenoote ter drukkerij verwacht werd, bood de werkplaats een fraaien aanblik door al de versieringen van groen, bloemen enz. Onder //een hartelijk welkom" toegezongen door patroon en gezin, gezellen en vele belangstellenden betrad Van der Peijl met zijne vrouw de werkpl iats. Daarna namen zij de voor hen bestemde plaat sen in en werd den jubilaris door den patioon, onder eeue vau hooge waardeering voor zijn persoon en zijn steeds aan den dag gelegden ijver getui- gende toespraak, als blijk van hulde, tot aandenken aan dezen heugelijken dag een fraaie vergulde pendule aangeboden. Overstelpt door den indruk van het hem gebrachte huldebetoon, dankte de jubilaris geroerd, voor het geschenk en de hem bewezen eer, terwijl hij de hoop uitsprak dat het hem nog lang moge gegeven zijn voor de zaak te kunnen werken. Daarna werd namens de gezellen het woord genomen door den oudsten bediende C. J. Dhont, die het optreden van den jubilaris als leerjongen op de werkplaats herdacht, hoe hij zich tot een flink vakman heeft weten op te werken, en de vele veranderingen en verbeteringen die hij in de 25 jaren van zijn dienst heeft bijgewoond. Ook het personeel heeft in dien tijd vele wisselingen onder- gaan, de zaak verwisselde ook van patroon, maar van alien die met hem in aanraking kwamen, heeft de jubilaris steeds achting ondervonden, door zijn ijver en minzaamheid. Den wensch uitsprekende nog lang met hem te mogen samenwerken, bood hij hem namens de gezellen tot blijvend aandenken aan dezen dag aan een zilveren horloge met inscriptie. In korte woorden dankte de jsblaris de ge zellen voor dit geschenk en voor de getoonde waardeering voor zijn persoon, die ook goed uit- blonk in de versieiing der werkplaats, wat mder- daad heel wat arbeid moet gekost hebben. Alsnu voDden alien een gul onthaal, werden de versieringen bezichtigd en onder gezelligen kout en het zingen van feestliederen, meerendeels ook op het vak vau toepassing de tijd gepasseerd. Verschillende belangstellenden kwamen ook een kijkje nemen, die zich vermeidden in dit feest, een feest tot huldiging van langdurigen ijver en trouwe plichtsbetrachting. Voorzeker moeten alien den indruk hebben meegenomen dat hier niet alleen tusschen de gezellen onderling, maar wat van meer beteekenis is tusschen patroon en bedienden een verstandhouding heerscht, zooals die zeldzaam zal te vinden zijn, een verstandhouding die, wanneer zij in deze dagen meer algemeen was, aanleiding zou geven tot heel wat minder beroering dan nu dikwijls voorkomt. De zetters moesten voor eenigen noodzakelijken arbeid een korte poos de feestlijkheden staken, doch overigens was het een heelen dag feest op de werkplaats, waar alles ruim voornanden was om tong en keel vochtig te houden. Tegen den avond had de jubilaris de feestgenooten ten zijnen huize genoodigd en daar werd het feest voortgezet en eerst beeindigd toen de dag reeds was vervlogen en 't was nog zoo prettig dat men slechts noode uiteenging. Zoo ging deze dag voorbij, die voor alien die er aan deelnamen, maar vooral voor hem wien 't gold, onvergetelijk zal blijven en langen tijd 't onderwerp der gesprekken zal uitmaken. Konden we voor eemge dagen nog weinig meedeelen van 't geen de kermis zal leveren, nu zij voor de deur staat blijkt dat er nog al wat zal te profiteeren vallen. Omtrent hetgeen in de lokalen alhier zal te genieten zijn geeft de Tubriek advertentien vol doende inlichting. De daar optredendegezelschappen hebben in hun genre reeds verschillende lauweren geplukt en we treffen er goede oude bekenden aan. Met het opbouwen der schouwburgtent van de familie Bakker is men op het Schoolplein reeds begonnen. Zooals uit de advertentie blijkt wordt a. s. Dinsdag opgevoerd //Dreyfus, of de marte- laar van het Duivelseiland". Van verschillende plaatsen, waar dit stuk werd opgevoerd, hoorden we gunstige beoordeelingen en waar de zaak Dreyfus zoo algemeen de gemoederen bezig houdt, vermoeden wij dat velen zich gedrongen zullen gevoelen de opvoering te gaan bijwonen. Ook is het te verwachten dat de tooneelliefhebbers de verdere vertooningeu niet onbezocht zullen laten. Woensdag wordt gegeven het gunstig bekende stuk /Janus Tulp" van Justus van Maurik. Van inrichtingen van buiten kunnen we, behalve de reeds vroeger vermelde, het bezoek aankondigen van een electrische kinematograaf, een panorama, de bekende wafelbakker Smits en verder den ge- wonen aanhang der kermis. Gisteren werd alhier door het bestuur van het waterschap Loven en Willemskerke aanbe- steed het maken van werken tot verdediging van den oever van het bovengenoemd waterschap. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren B. van Eck te Ter Neuzen voor 4060, J. de Bree Fz, voor 4025 en H. de Kluiverte Sliedrecht voor f 4014. Het werk is niet gegund. Prov. blad no. 99 bevat eene circulaire van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan de colleges van Burg, en Weth. in de provincie, waarin mededeeling wordt gedaan dat de jaarlijksche kermis in het dorp Glinge, die op den 17 Juni 1.1. zou zijn ingevallen en wegens het epidemisch heerschen van roodvonk is geschorst, volgens besluit van den raad nu zal plaats hebben van Zaterdag 11 tot Maandag 13 November. B°zwaren tegen dat besluit moeten voor 30 dezer aan Gedeputeerde Staten worden medegedeeld. Sas van Gent. 15 Sept. Den verwonden veedrijver II. V. is aan de beterband en zal spoedig hersteld zijn. Omtrent den dader vernemen wij dat deze gisteren avond nog niet was thuisgekomen, en gisteren bloedsporen gevonden werden aan den kanaalkant alhier, waarom het vermoeden werd opgevat, dat hij in het kanaal kon geloopen of geworpen zijn. Men is thans aan het dreggen in het kanaal, maar tot heden is nog goen spoor gevonden. Toen H.M. de Koningin Dinsdagmiddag door de Paleislaan op het Loo reed, kwam een hollend paard, een gedeelte tuig achter zich aan- sleepende, deze laan in recht op het rijtuig der Koningin aan. Gelukkig bevonden zich op die plek juist twee vreemdelingen, die met paarden weten om te gaan. Het gelukte hun weldra het paard te grijpen, zoodat H.M. kon voortrijden. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 15 Sept. de volgende vonnissen uitgesproken C. v. d. K., oud 21 j., schipperskneebt te Ter Neuzen is wegens 1° mishandeling van een ambtenaar en 2° wederspannigheid veroordeeld tot 3 maanden gevangeni-sstraf. S. J. J., oud 17 j., zonder 'oeroep te Axel, gedetineerd te Middelburg is wegens diefstal en diefstal door middel van valsche sleutels ver oordeeld tot 9 maanden gevangenisstraf. J. P., oud 17 j., werkman te Schore, is wegens meineed vrijgesproken. naar de betrekking van WEGER aan het huisje Driekwart, loon naar overeenkomst. Zich te ver- voegen bij C. VERHELST of E. DE MOOR, landbouwers. TE GOES. Aangifte van Leerlingen voor den nieuwen cursus, aanvangende in 't laatst van October, voor 16 October a. s. Programma's en alle gewenschte inlichtingen worden op aanvrage gaarne verstrekt door den Directeur, I. G. J. KAKEBEEKE. Zondag 17 Sept. zal de salonboot TIIOR VIII een reis maken met alle heeren officieren en de muziek der d.d. schutterij van Middelburg. Zij die als passagier wenschen mede te gaan, kunnen de reis mede maken a 0,50 retour. Vertrek uit TER NEUZEN 9,30 uur. uit GENT 8 uur 's avonds. Op morgen, Zaterdag den 16 September, hoopt onze vriend J. SOHEELE Jabzoon, zijn 30Bten verjaardag te vieren. Zaamslag. Zijne vrienden. Heden overleed na een langdurig lijden zacht en kalm onze geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder Mej. CATHARINA MAANDAG, Wed. den heer J. C. van Sprang, in den ouderdom van 75 jaren. Namens de Familie, P. M. C. VAN SPRANG. Ter Neuzen, 14 September 1899. Ondergeteekende, Pruikmaker, Haar- en Vlechtwerker, zal op Woensdag 20 en Donderdag 21 dezer te spreken of te ontbieden zijn in het Logement „den Appel", bij den heer B. P. de Boij-van de Voorde, te Ter Neuzen. aan de AXELSCHE BBUG zal de alhiev arriveeren. zijn a. S. Maandag aldaar verkrijgbaar en geldig van 's morgens 10 tot 's avonds 7 uur aan den gewonen prijs. TER NEUZEN. Een Gouden Medaille voor de verst afgelegen schutters en een Zilveren Medaille voor het grootste getal schutters van een en dezelfde ge meente en societeit. INLEG bij den heer E. DE MEIJER, van 1 tot 2 lireonmiddellijk daarna schielen en om 5 ure eindigen, om in alle richtingen te kunnen vertrekken. Ondergeteekende verklaait de WEEG- BRUGGEN, staande op de Axelsche Sassing, toebehoorende aan de heeren P. VAN DOORN Co., onderzocht. te hebben en in orde bevonden. Axel, 13 September 1899. J. VLAANDER, Mr. Smid. Condition bij biljetten breeder omschreven. HET BESTUUR. Ondergeteekende verklaart de WEEG- BRUG, staande aan de Axelsclic Static, toebehoorende aan de heeren K. DE FEIJTER Cons, onderzocht te hebben en in orde bevonden. Axel, 14 September 1899. 1 J VLAANDER, Mr. Smid. SPREEKUREN: Den lcn Zaterdag van ledere maand van y iZ /2 uur te AXEL bij L'ECLUSE. Den 2™ Donder dag daaraanvolgenden van 9—1 uur te TER NEUZEN bij KEERSEMAKER en verder dage- lijks (behalve des Zondags) te MIDDELBURG, Lange Singelstraat 182a.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1