Algemeen Hicows* en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Via an dor e Teeiartt in Sas w Git SOLLICITANTEN SNo. 3811. Zaterdag 2 September 1899. 39e Jaar^ang. BEMEBHTEEAAD. Ontvanger der gemeente Zaamslag, feuilleton Voorwaardelijk Qntslagen. vt ±-a» advertentiEn Intending van advertenUen voor 3 uren op den dag der mtgave Bij deze courant belioort een bijvoegsel. n aar tie betrekking van 1" prijs 8, POLITIEK OVERZICHT. TER NEUZEN, 1 September 1899. (01R4\ ABONNEMENT Voor n j maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Per dne Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32£. Men abonneert' zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pr^s slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. m I -■ <1 n -mm 14 A MI V a a jTk on Woe..8.l»K- - a„.rt^^v»nt.7»»tcexoarter.. op Ke^da^ -en ,MKe.e. J V1H DO IAWDE te Ter 1%'eeaen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZ^ maaktbekend, dat Openbarc e K Gemeenteraad is belegd tegerOlasdaR tember voormiddags ten 10 uren g van den den S Sep- Ter Neuzen, den 1 September 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester-en Wethouders van SAS VAN GENT, brengen ter algemeene kenms dat, ter Kelegenheid der in de kermisweek op lhnsdag den 12 September 1899 alhier te houden veemarkt, zullen worden uitgeloofd de volgende preSwordende bij deze de vonge opgave van prijzen ingetrokken. Voor den meesten aanvoer van vee waaraan verbonden is eene jaarwedde van vier honderd gulden, worden uitgenoodigd hunne op zegel geschreven verzoekschriften in te leveren bij den Burgemeester van Zaamslag te Neuzen voor of op 20 September 1899. Zaamslag, 25 Augustus 1899. Burgemeester en Wethouders, J. BARENDREGT Az., Voorzitter. P. J. WORTMAN, Secretaris. Voor het meest gekochte vee Voor de vetste Voot den vetsten en mooisten os Voor de vetste en inooiste vaars id. id. id. id. id. id. 6,- 4,- 6 4,— 6 3,- 6,- 3,— 6,- 3,- 6,- en mooiste koe 2e id. 1' id. 2" id. le id. 2' id. Voor den vetsten en mooisten stier le id. 2* id. Voor het grootste aantal schapen lc id. (minstens 6 stuks) Voor het grootste aantal biggen 1' id. (minstens 6 stuks) Sas vau Gent, den 28 Augustus 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, J. VERSCHAEEEL De Secretaris, L. N. STUB BE. 4,- 4,- Sedert eenige dagen behandelt de Belgische Kamer een voorstel van den sociaal-democraat Van der Velde tot grondwetswijziging, dat ten doel heeft, het bestaande meerstemmig kiesrecht te vervangen door het algemeen enkelyoudig riesrecht. De revolutionnaire socialisten zijn vast besloten, door alle mogelijke obstructie-middelen de onderhandelingen over dit voorstel te rekken en daardoor het tot stand komen vau de evenredige vertegenwoordiging te verliinderen. De vertegen- woordigers der mijnarbeiders zulien desnoods weder met muziekinstrumenten in de Kamer verschijnen. In de zitting van eergisteren voorspelde de socialistische afgevaardigde van Mons Roget nieuwe ongeregeldheden voor het geval, dat de regeering haar voorstel tot evenredige vertegenwoordiging handhaafde. De sociaaldemocraat Denis ontwikkel- de een nieuwe vertegenwoordigingstheorie, steunende op de vertegenwoordiging der verschilleude econo- mische belangen. Toen de radicaal Lorand het woord uam, begon de uiterste linkerzijde hem uit te scheldenHij zette zijn rede voort en verklaarde, dat de liberalen voorloopig tevreden zullen zijn met de evenredige vertegenwoordiging om later het algemeen stemrecht te veroveren. Het kabaal, dat de socialisten maakten, werd toen zoo hevig, dat de zitting moest worden geschorst. Te Pretoria moet, volgens telegram van daar, thans eene d^peche der Britsche Regeering zijn ontvangen, waarin wordt voorgesteld een tweede conferentie te houden, en wel te Kaapstad, ter bespreking der aaustelling van een Hof van arbi trage (scheidsrechters), om alle hangende geschillen te beslecbten. Dat zou zijn wat de Transvaal altijd gewild heeft, wat Engeland nooit heeft willen toestaan, wat Gouverueur Milner (die daardoor ook nu de aangewezen persoon is geworden om de onderhan delingen niet verder te leiden) in eene depeohe aan zijne Regeering op den bekenden onaangenamen toon heeft aangeradeu #om onmiddelijk te ver- Een feit schijnt te zijn, dat de Britsche agent te Pretoria, de hcer Greene, gisteren Chamberlain s antwoord op de jongste tegenvoorstellen der lrans- vaal (in plaats van de afgewezen //gemende com- missie") aan Staatsseeretaris Reitz overhaudigde en dat beide heeren daarop een uur lang in gesprek waren, waarna het antwoord aan het oordeel der Regeering en aan den uitvoereuden raad werd onderworpen. j -j Wanneer het werkelijk het boven aangeduid arbitrage-voorstel iuhoudt, verschilt het dus wel zeer aanmerkelijk vau Chamberlain's jongste troon- rede bij de receptie op zijn buiten. Kapitein Dreyfus verklaarde zich in de laatste zitting niet in eene discussie over de woorden van het borderel te willen begeveu of zich met onderstelliugen in te laten. Hij geeft een kort begrip van alles, wat hij van bedoeld kanon in 1889 en 90 te Bourges wist. Hij kende ook het beginsel der hy dro-pneu matische rem by d raulisclie staat in het borderel), Geueraal Mercier heeft er aan herinnerd, dat hij in 1890 te Bourges heeft geinspecteerd, en moet zich dus eene voordracht heriuneren, die hij daar voor al de officieren der pyrotechnische school en geschutgieterij hield over bedoelde rem. Men gaf er het gewone schema van, als op de school van St. Cyr. Dat is alles, wat ik van de veelbesproken rem wist. Het kanon 120 kort model heeft beschuldigde tweemaal gezieu, maar nooit er mede zien manoeu- vreeren of schieten. De stagiaires kwamen niet op de vuurschool. Ook de granaten (shrapnels) heb ik maar ouvoldoeude bestudeerd. Regeerings-commissaris Carriere deelt mede, dat op bevel der regeering de derde afdeeling artillerie- directie een dossier heeft gemaakt van de stukken, door de verdediging gevraagd. Dat zal door generaal Delloye worden overgelegd bij gesloten deuren. Mr. Demange vraagt verlof de majoors Ilaftman en Ducroc (militaire getuigen, door de verddiging opgeroepen en die in deze een gelieel tegeuover- gesteld gevoelen als Generaal Belloye zijn toe- gedaan) daarbij te doen tegenwoordig zijn. De krijgsraad besluit, na beraad, tot eene zitting met gesloten deuren en dat de beide majoors er bij zullen tegenwoordig zijn. Is nog tijd over, dan volgt na de geheime nog eene openbare zitting. De Raad dezer gemeente besloot in zijne zitting van gisteren aan H. M. de Koningin telegrafisch de volgende gelukwensch te zenden „Hare Majesteit de Koningin. De Gemeenteraad van Ter Neuzen in openbare zitting vergaderd biedt Uwe Majesteit zijne eer- biedige gelukwenschen aan op dezen voor U gewichtigen dag. Geill, Voorzitter. Daarop werd heden het volgend telegram ont vangen z/Geill Voorzitter Gemeenteraad Ter Neuzen. De Koningin draagt mij op het gemeentebestuur hoogstderzelver dank over te brengen. Adjudant Van Tuijll." In de op a. s. Dinsdag, des voormiddags 10 uur te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Installatie leden van den gemeenteraadbe- noeming wethoudersingekomen stukken. Van talrijke gebouwen wapperde gisteren alhier het dundoek, ter eere van den lg*"1 jaardag van H. M. de Koningin. We hadden reeds lang de tonen van onze muziekgezelschappen inoeten ontberen, maar zoo- dra we gister morgen aanstalten zagen maken om de kiosk op te bouwen, begrepen we dat er nu iets te wachten was. Des avonds gaf het fanfarengezelschap „Apollo" ten aanhoore van een talrijk publiek. dat op verschil- lende wijzen van de uitvoering genoot, een concert, 18) Sam Chipcbase nuttigde verder zijn avondeten, stond op, zuchlend en kreunend als gewoonlijk, nam zijn pijp vau ^en schoorsteeumantel en stopte Toen hij de pijp had aaugestoken, dacht hij even na eu vroeg toen Je bedoelt zeker, dat je een particulieren brief of zoo iets in je cab hebt gevonden Met uw gewoue scherpzinnigheid heeft u 't dadelijk geraden, vader. Daar het van zeer vertrouwelijken aard is, mag het niet in de tegen- vroordigheid van vrouwen worden meegedeeld. Nu stoof juffrouw Chipchase op. Ik beu geen steek nieuwsgierig naar je brief; maar als je 't geheim wilt houden, zou ik je niet raden, het aan je vader mee te deelen want daar is 't net zoo veilig als in een zeef. Je hebt gelijk, Maria, zei Sam, kalm aan de pijp trekkend maar een zeef, die kleine zaken doorlaat en de groote achterhoudt. Ik vertel je wel nu en dan een bagatel, maar je moet je niet verbeelden, dat ik je alles vertel. Juffrouw Chipcbase stond op en begon 't erg druk te krijgen. Zij hield altijd zich-zelve en de andere menschen in beweging Suzan Cuffs, Lobe lia's moeder, placht te vertellen, dat haar zuster nog in haar moeders huis de kamer deed, 's morgens voor ze ging trouwen, en dat ze in haar #nieuw tehuis", waar Sam haar binuenleidde, al aan 't stof afnemen was, eer ze zich tijd gunde, haar bruidskleed voor een ander te verwisselen. Lobelia, die niets liever gedaan zou hebben dau ongestoord haar eerbiedige aandacht te wijden aan Jim, die nu heel voornaam achterover in zijn stoel leunde en een fijue sigaar had opgestoken, draalde zoolang mogelijk met het beetje eten, dat ze machtig was geworden, maar tante, die in het achterkeukentje al bezig was, borden te wasschen riep Kom, Lobelia, naar boven Wat er hier nog te doen is, kan ik alleen wel af. En je legt me raorgen-ochtend niet te luieren, of we spreken elkander uader, boor! Vooruit! Wat Lobelia graag geantwoord zou hebben, hield ze maar voor zich, tot ze een paar minuten later in haar kamertje was. Hier speldde zij kunstig den hauddoek voor de deur, opdat het licht niet door de reten zou schijnen. Want Lobelia hield er heimelijk eigen kaarsen op na en wandelde nog lang in de wonderdreven der stuivers-romans, als de fainilie reeds in diepe rust lag. Zoodra vader en zoon alleen waren, trokJim zijn stoel dichter bij 't vuur, begon zacht te spreken en onthulde zijn geheim. Hij had een heer gereden naar de City en terug naar 't Westend. Toen de heer betaald had en weg was, vond hij een brief in de cab. Over dien brief wilde hij zijn vader raadplegen want hij wist, dat Sam, ondanks zijne ouderwetsche manieren en opvattingen, een goeden, helderen kop op de rheumatische schouders droeg. Jim gaf den brief aan den ouden heer; deze zette zijn bril op, las langzaam en nauwkeurig en keek toen heel geleerd zijn zoon aan. 't Schijnt mij Jim, of dat in Scotland-Yard, bij de politie, thuis behoort. Maar 'tis een particuliere brief, geadres- seerd en wel. Als ik den geadresseerde kon vinden, zou ik dau niet beter terecht zijn P Nu, 'tzou hem wel beter aanstaan denk ik. En hij zou ook wel aardig betalen voor de moeite, die ik deed om hem te viuden, denk ik. Als hij tenminste betalen kan, Jim. Maar hoe vindt je dien Clement Ilausell Waar hij woont staat er niet bij, en naar zijn huis heb je hem ook niet gebraclit, wel Wachteens: als je eens zocht in 't adresboek van de posterij Dat heb ik dadelijk gedaan, in een kroeg, waar ze er een hadden maar ik zag nergens den naain Clement Hansell. Iloogstwaarschijnlijk is 't ook geen groote meneer of iemand, die zaken doet, en zoo n brief sturen ze toch ook niet aan iemand van goed soort. Vindt je wel Neen; maar meneer Hansell is toch van goed soort. Hoe weet je dat Heel bij toeval. De naam speelde mij toe- vallig door 't hoofd, toen ik bezig was, een krant in te kijken, of er ook nieuws van de wedrennen was en daar vond ik waaracbtig dienzelfden naam terug. Wat zeg je Clement Hansell Ja. Jim stond op en liep naar de kleine sofa, waarop liij zijn overjas had neergegooid. Hij haalde uit den binnenzak een krant, vouwde die open en hield zijn vinger bij een bericht, dat hij zijn vader wees. Lees maar Sam Chipchase draaide de krant naar het licht en las het aangewezen bericht „De heer Clement Hansell, de Zuid-Afrika;insche millionnair, heeft no. Grosvenor-Place tot ver- blijf gekozen en wordt binnen enkele dagen te London verwacht." Wat zeg je daarvan, vader Een millionnair. En hij wordt verwacht, zei Sam. Mat wil je nu met dien brief doen Wat ik doen wil Dat is nog-al duidelijk. Ik ga naar Grosveuor-Place eu vraag meneer te spreken over een brief, dien ik in mijn cab gevonden heb. Je zult eens zien, of ik niet dadelijk toege- laten wordtwant zoolang hij dien brief niet in zijn zak heeft, zal hij hem wel door't hoofd spoken. En veronderstel nu eens, dat je den verkeerde voorhebtdat die man, dien je gereden hebt, niet de millionnair is, en een ander deu brief verloren had Geen nood, zei Jim maar al was dat 't geval, dan zou meneer Hansell toch blij zijn, dat hij hem had; want de brief is aan hem ge- adresseerd.He, wat is dat Een sleutel was omgedraaid in de huisdeur. Jim Chipchase opende de kamerdeur en zag Stephen Alison, die binnengekomen was. O, dat is die meneer van boven, is't niet zei Jim, zijn plaats hernemende. Hij lijkt een echte gentleman, vader. Had je hem nog niet eerder gezien Niet met attentie tenminste en ook niet zoo in de spullen. 't Is gek, he, op zoo'u klein kamertje te wonen en als een meneer uit te gaau, Wat of hij toch is Ik zal eens naar hem uit- kijken in 't Westend. HOOFDSTUK XII. Een sportclub. 't Was twee uur na middernacht, toen Cicil Hal ford bleef staan op den hoek vau een straat, uitkomende op de Shaftesbury-Avenue, en de hand toestak aan zijn metgezel, een langen, bleeken jongeling met een blond kneveltje en kroeshaar. Ik wensch u wel te rusteu, zei Halford ik ga nu naar huis. Kom, gekheid riep het jongmeusch, met een ouzekere tong. Kom mee naar het Hoi. Dank-je. Ik ben geen lid. Wat komt dat er op aan? Ik neem u mee. Er komen allerlei goede lui. Toe, kom mee Cecil aarzelde nog, maar zijn makker trok hem

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1