Kennisgeving. puike SIGAREN, gezaagd Eikenhout. .MINERVA" RIJWiELEN T e Koop: JOHGE H0NDEN, In Ter Neuzen een Wmkelhuisje dldr. cV kZ)onze-<&oi/i0ven, SPORTHEMDEN, HOEDEN en PETTEN. GR00TE IIELAXGSTELUVG cffliddelBurgsc/ie Qouranf, ziin ...WIT. AMer Lmnenped kau zijn WITTER. s rl AIR. H. B0NZE-P0IH0VEN, (Bntvangen een g STOFFEN voor Heeren- en Jongenscostumes, EAMMETJES. Inriohting voor Fotografle. Kost en inwoning Yraag de nieuwste en doelmatigste PorteaiQuaaie„Tbe Practical". 33 E een flinke zaak in koloniale en grutterswaren. Ontvangsn ssns groots sortssring Nieuwste modellen. puike najaars Zaaigranen, Adverlentien. I) A N K B E T D 1 GIN 6." Openbare Verkooping. Eene partij a 100 mille Donze-Yisserstraat H 36, Ter Neuzen. ongcveer 10 Kub. Meter op maat Steeds voorhanden te Zaamslag: C. A. WISSE, Te koop of te huur JEh -A. S Z., A. LEUNIS, Stager, Ter Neuzen. Nieuwe collectie Cocos Rozen Zeep schuimt prettig i§ Maar tiet WITSTE is het linneuped gewasschen met Nieuwstraat, Ter Neuzen. Wederom te bekomen bij P. KOOLE te Axel en J. DE BREE te Ter Neuzen, Middelen van vervoer. Bevallen van eene welgeschapene docliter J. L'ECLUSEMahu. Axel, 26 Augustus 1899. Harteli.jk dank aan alien die van if" hunne be'langstelling deden blijken op 26 dezer. J. A. VAN DER VLIET en Echtgeuoote. Ter Neuzen, 28 Augustus 1899. De ondergeteekende betuigt bij deze zijn dank aan de Verz. Maatschappij ,/Almelo" te Almelo (Agent te Ter Neuzen de heer J. A. Donze, stalhouder) voor de prompte en vlugge uitbetaling voor zijn gestorven paard. Sluiskil, 28 Augustus 1899. JOZ. DEES, Landbouwer. Kapitein SALOMON, voerende de Engelsche schooner /Cornucopia," verzoekt houders van cognossementen van een lading ijzer, aangevoerd van Dover, zich aan te melden bij de cargadoors VAN IJSSELSTEIJN FILS. Ter Neuzen, 28 Augustus 1899. Deurwaarder Huineman, te Tor Neuzen, zal op Woensdag 30 Augustus, 1890. des na- raiddags te 1 uur, in de estaminet //La Belle vue" bij den heer Th. Acke, nabij de Axelsche brug te Ter Neuzen, A contant verkoopen waarvan de monsters daags te voren te be- zichtigen zijn. GS gevestigd te Zwolle. Koninklijk goedgekeurd. Voordeeligst in Nederland. Inlichtingen bij den agent W. \AN LAI EN- HO YE Pz. te Ter Neuzen. GEOPEND elken Woensdag, Donderdag, Yrijdag en Zaterdag. Sterk concurreerende prijzen. Nette afwerking. met huiselijk verkeer aangeboden in een net gezin, voor iemand die een der inrichtingen van Middelbaar Onderwijs te Middelburg wenscht te volgen. Brieven, letter P. aan het bureau Zeeuwsch Dagblad te Middelburg. JACS DE KOK. - Ter Neuzen Te bevragen bij S. S H E E t k C°. te Z a a in s I a g. De alom gevraagde voor heeren en dames, model 1899, die met vertrouwde garantie en met gratis onderricht eeleverd worsen. Ook te verkrijgen de nieuweBANDSCHELLEN, de lantaarn //ACETYLENE", ZADLLS, POM1 EN, ledereu BANDEN (met garantie), enz. enz., bij Agent der „Miuerva" te Zaamslag. Omzet 15 a 1(5 mille per jaar. Bewijzen voorhanden. Brieven letter X. Boekh. D'huij Middelburg. van puike rattenvangers afkomstig, bij JACS DE KOK. - Ter Neuzen. wordt te huur gevraagd prijs circa 2, Brieven met opgaaf van gemakken, stand en prijs onder letter H, bureau dezer courant. N1EUWSTRAAT, TER NEUZEN. wekken tbans tal van gewichtige gebeurtenissen, vooral in het buitenland, en in het bijzouder in Frankrijk. Velen zien daarom met verlangen uit naar tiiding omtrent de jongste nieuwstijdingen. De aandacht van het in Zeeland couranten lezend publiek wordt daarom gevestigd op de die 's avonds nog tal van gemeenten in de provincie bereikt. Wie dus in Middelburg, Vlissingen, Goes en in vele gemeenten in Walcheren, Zuid-Beveland en Zeeuwscli-Ylaanderen spoedig op de hoogte wil komen van het jongste nieuws van den dag, abonneere zich op de MIDDELB UIIGSCHE CO URA NT, ontegenzeggelijk het meest gelezen dagblad in Zeeland. Zich dit blad in eigendom aan te schaffen, behoeft uit finaneieel oogpunt geen bezwaar op te leveren, daar de abonnementsprijs slechts TWEE GrTJL.DE1N per kwartaal of 2l/2 cent per dag bedraagt. Daarvoor ontvangt men dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen, een nommer van twintig kolom, fijn gedrukt, met meermalen een bijvoegsel. In elk nommer komen uitvoerige telegraphische berichten voor omtrent het proces-Dreyfus er. andere belangrijke gebeurtenissen uit het binnen- en het buitenland. Bovendien vindt men daarin een telegraphische opgaaf van den koers van den dag der voor- naamste effecten, op de beurs te Amsterdam verhandeld. Abounementen worden dagelijks aangenomen, behalve aan het Bureau en bij de Boekhandelaars, in Couranten-leesinrichtingen te Middelburg ente Vlissingen en alle Post-en Hulpkantoren in Zeeland, door de navolgende heeren Agenten C. N. J. DE YEIJ MESTDAGH Zn. A. C. BOLUYT. A. C. DE MOOY. M. DE JONGE. J. J. VROLIJK. DE ADMINISTRATE. Vlissingen: Goes: Z i e r i k z e e Ter Neuzen: Aardenburg: met het Anker en reinigt mtmuntend. GEBR: DOBBELMANISI, Zeepfabrikanten. Nijmegen. am van de firma Labrijn en Pilaar te Goes. Mooie magere HAMMETJES, met en zonder been, in ieder gewicht voorhanden. P. J. GLERUM. Ter Neuzen. Spoorweg Ter NeuzenGent. Eekloo naar Schoomlijke. Scliooudijke naar Eekloo. Maideffhem-Drnaibriig Sclioontlijke-Breskens Draaihrug-.TIaldeghera (Volledigen dienst.) Breskens-Schoondijke Draaibrug naar Sluis. Sluis naar Draaibrug. (Volledigen dienst.) Van Ter Neuzen over St. Nicolaas naar Gent Ter NeuzenMechelen. 9>55 Ter NeuzenBrussel over Lokeren. Spoorweg VlissingenRoosendaal. t I ijs/ 9 I HI Cjrreen wieh-tijcl. Ter Neuzen n. Gent 5,35 8,37 1)12,03 Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas ran Gent (aankomst (vertrek Aauk. te Gent (kl. at.) te Gent (gr. at.) 5,43 5,45 5,49 8,00 6,08 2)5,20 6,20 6,10 6,56 6,25 7,10 11 Deze trein vertrekt des Woensdags om 12,15. 2) 'sVrijdaga alleen. Selzaete 8,46 8,48 8,52 9,01 9,05 9,10 9,46 9,58 12,12 12,15 12,20 12,2 12,34 12,49 5 ±3 5,21 5,24 5,28 5,37 5,42 5,52 1,30 6,38 8,05 8,12 8,15 8,20 8,31 8,36 8,50 9,23 9,34 7,57 8,07 8,42 8,55 9,10 9,18 9,53 9,27 9,35 v Gent (gr.st.)n.TerNeuzen 5,24 8,20 "12,06 5,02 Gent (kl. st.) 5,37 8,31 12,17 5,12 c.i (aankomst 6,13 9,05 12,48 5,46 selzaete (Tertrek 617 909 1251 g CQ Sas van Gent 6,29 9,21 1,03 f,15 Philippine 6,87 9,30 1,11 6,25 t. Sluiskil (brag) 6,41 9,34 1,14 6,85 Sluiskil 6,45 9,36 1,17 6,40 Aauk. te Ter Neuzen 6,51 9,43 1,25 6,80 'sVrijdags vertrekt deze trein uit Gent om 12 uur. CORRESPONDENTIE (f). v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 Eecloo n. Selzaete 5,15 8.12 11,50 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 8,52 Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12,05 3,44 8,08 Gent n. Brussel 7,19 10,50 1 37 6,53 9,44 Bruasel n. Gent 7,00 9,16 2,38 6,08 2,21 voormiddag. Gent n. Ostende 8,22 10,49 3.55 7,09 9,43 Ostende n. Gent 6,05 8,53 3,31 5,48 3,36 voormiddag. Aank. Eekloo per spoor 7,12 9,49 1,50 Vertr. Eekloo ST. 7,17 9,50 4,29 9 Watervliet H. 8,06 10,39 5,17 u IJzendijke 8,24 11,05 5,40 Aank. Schoondijke 8,47 11,35 6,05 Vertr. Schoondijke n IJzendijke n Watervliet L Eekloo per »poor Aank. V ertr. 6,32 7,05 8,12 6,46 6,58 7,51 A 8,25 1,45 4,42 9,32 2,10 5,10 10,20 3,15 5,53 12,25 3,58 6,29 o I 1,— 4,43 7,46 9,32 10,20 11,12 11,43 11,50 Aank. Maldeghem per spoor 7,41 9,52 1,37 6,55 Vertr. M 7,42 10,00 1,38 7.- Aank. Draaibrug 8,32 11.- 2,81 8,— Vertr. Schoondijke 9,30 11,50 3,20 8,50 Aank. Breskens 9,53 12,15 3,45 9,10 10,84 1,18 6,23 6,48 8,32 9,22 9,29 10,59 11,51 12,42 12,56 1,48 2.37 8.38 4,09 4,1 4,4' 5.SC 6,25 6,3C Vertr. Breskens A ank. Schoondijke Vertr. Draaibrug 6,13 Aank. Maldeghem 7,11 Vertr. per spoor 7,19 Vertr. Draaibrug 5,31 6.09 7,35 9,37 11,07 11,51 2,32 5,30 8,10 Aank. Sluis 5,48 6,26 7,52 9,54 11,24 12,08 2,47 5.45 8,27 Vertr. Sluis 5,51 6,29 8,10 10,43 11,29 2,10 5,06 7,43 8,35 Aank. Draaibrug 6,08 6,46 8,27 11,00 11,46 2,27 5,23 8,00 8,80 v. Ter Neuzen St. Nicolaas Aank. te Gent (Waes) v. Ter Neuzen Sluiskil a Axel a Kijkuit a Hulst a Clinge a St. Gilles Aank. te St. Nicolaas Vertr. Aank. te Mechelen 6,25 9.47 1,28 5,52 7,42 11.28 2,39 7.08 8,40 12,26 3,19 8,12 6,25 9,47 1,28 5,52 6,83 1,36 6,00 6,42 10,04 1,45 6,09 6,50 10,12 1,53 6,17 6,59 10,21 2,02 6,22 7,15 10,37 2.18 6,41 7,24 10,46 2,26 6,50 7,33 10,55 2.35 7,07 8,28 10,57 3 05 7,19 9,24 11,53 4,04 8,1® v. Mech. n. St. Nic. en T. Neuz.6,38 10,28 11,40 11,50 12,00 12,22 12,30 12,38 12,47 12,55 1,25 3,10 3,20 3,30 3,50 3,58 4,06 4,14 4,22 6,08 7.25 7,36 7,48 8,10 8,18 8.26 8,35 8,43 v. Ter Neuzen 1203 5.13 a Selzaete 12,52 5,47 a Brussel 3,15 9,36 St. Nieol. n. Ter Neuzen 7,50 a St. Gilles 8,— a Clinge 8,10 a Hulst 8,32 Kijkuit 8-40 a Axel 8,48 a Sluiskil 8,57 Aank. te Ter Nenzen 9,05 v. Brussel 5,37 10,18 6,34 Selzaete 9,09 12,51 8,55 a. Ter Neuzen 9,48 1,25 9,35 CORRESPONDENTIE (t). v. St. Nicolaas n. Antwerpen 7,42 11,35 2,56 7,14 Antwerpen n. St. Nicolaas 6,49 10,37 1,58 6,18 a St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 a Moerbeke n. St. Gilles 6,43 9,54 1,15 6.14 Mechelen n. Brussel 9,28 11,55 4,15 8,20 v Brussel u Mechelen 6,10 9,42 12,44 5 36 Mechelen n. Leuven 9,26 1,23 4,14 10,16 a Lenven n. Mechelen 5,44 10,01 12,10 5,32 (t) Deze ureu geven de directe eorrespoDdentie van en naar Ter Neuzen aan. v Vlissintren n. Roosendaal 6,53 9,15 1,07 3.40 *5,25 6,20 v, R.oosendual naar Vlissingen 6,50 9,16 9,27 10,21 1,19 4,10 7 40 9,10 le en 2e klasse.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4