MieuwS' A lgemees ea Advertenfciebiad voor Zeeuwsch- Via an der en. No. 3806. Dinsdag 22 Augustus 1899. 39e Jaargang. abonnement Buitenland. Voorwaardelijk Ontslagen. Binnenland. van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Inzending FETJILLETON IEIZENSCHE COIIMIT. Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1Franco per post Nederland 1,10. Voor Beigie 1,40. Voor Amenka 1,321. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prija slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Hit bind verncllijnt jlaaDitac-, Woenmlag hiJ P' te YeF Picquart is Vrijdag, even krachtig, even over- tuigend, even beslist in zijn betoog van vijf uren geweest ter ontwarring van de Dreyfus-zaak, ter ontsteking van licht en waarheid, ter bestrijding van sainenzweringen en knoeierijen, als den vorigen dag, toen hij met Bertulus de rij openden van de getuigen a decharage of juister van de niet bij de handhaving van het vonnis van 1894 direct of indirect gei'nteresseerden De correspondent van de Temps te Rennes verklaart dat het getuigenis van Picquart een zeer goeden indruk heeft gemaakt. De generaals en in het bijzonder generaal Mercier, schenen in deze verklaring levendig belang te stellen. Dreyfus gevraagd door den voorzitter, had .1 ic- quarts verklaring niet aan te vullen. Demange bepaalde zich tot het stellen van de vraag of er op het geographische bureau ook burgers ter drukkerij werkzaam zijn. Picquart beactwoordde deze vraag bevestigend. Daarna hadden confrontation plaats van Picquart met Roget en met Mercier. De confrontatie van Picquart met generaal Roget was wegens de snelle samenspraak uiterst moeielijk te volgen. Roget stelde den kolonel een reeks vragen. O. a. vraagt hij hem of hij sommige sfappen ontkent, daar hij beweert dat hij op het oogen- blik dat de zaak voorviel niet te Parijs was Picquart antwoordt dat hij niet heeft gezegd dat hij den ganschen tijd buiten Parijs was, maar een deel van den tijd. Op een opmerking van den president erkent Picquart dat hij eenige brieven heeft geschreven over de zaak-Quenelle. Hij verzoekt deze brieven te mogen zien, „want er zijn zooveel valsche stukken in deze zaak." De president dringt er op aan te weten of Picquart den geheimen agent naar Zwitserland heeft gezonden. Picquart antwoordt dat hij hem heeft terug- gezonden naar zijn plaats van herkomst, opdat hij niet herkend zou worden. Roget vestigt nogmaals de aandacht op het feit der stukken die in de zaak-Quenelle zijn mede- gedeeld aan de rechters van Belfort. Na Alison's veroordeeling tot zeven jaar tucht- huisstiaf verdween Darvell, waarschijnlijk naar het buitenland Toen hij weer te Louden kwam, zag men hem als van ouds op de renbaan en in de clubs, en er werd verondersteld, dat hij werkte voor een geldleener, die speculeerde op jongelui, die nu platzak waren, maar foituin te wachten hadden. Vervolgens trouwde Jack en hij vestigde zich. Zijn vrouw was een weduwe, en haar geschiedenis was als volgt In sportkringen verscheen een nieuw licht in de persoon van een rijk jongmensch, George Mallandaine. Dit ventje was nauwelijks ontsnapt aan zijne voogden, of hij kocht renpaarden, wedde tot ouzinnige bedragen, werd verliefd op en trouwde met een aardige cafe-chautant-zangeres, bekend als Molly Joyce. Niemaud kon iets ten nadeele van Molly zeggen. Zij was een echte „bohemienne," levendig en geestig, en trok spoedig de aandacht. Haar vader was in zijn goede dagen heereknecht geweest en later tafeldienaar, wat hij ook moest laten varen, wegens de rheumatieksedert leefde hij van 't kleine salaris, dat zijn dochter verdiende als koriste bij een reizenden troep. Molly ging later in een cafe-chantant en had succes, zoodat ze voor Ijiaar vader, een weduwnaar, een gezellig tehuis kon inrichten in Camden- Town. Ieder hield van Molly, en als ze Zondags een landauer huurde, om met den ouden Tom Joyce naar Richmond of Hampton-Court te rijden, werden er heel wat hoeden afgenomen voor de ^ster", die van haar vader hield en zich er vol- Als de president op een antwoord aandringt, zegt Picquart dat de stukken zijn toegezonden aan het parket te Belfort. Mr. Demange doet opmerken dat de rechtbank te Belfort den" agent Quenelld heeft veroordeeld. Generaal Roget verklaart op geringschattenden toon dat hij alles ontkent wat Picquart over de mededeeling aan de Gaulois heeft gezegd. Hij heeft nooit eenige mededeeling aan de pers gedaan. Yerder werd tusschen Picquart en Roget nog heftig van gedachten gewisseld omtrent andere punten van ondergeschikt belang. Vervolgens werd Picquart met generaal Mercier geconfronteerd. Eerstgenoemde handhaaft tegen- over de ontkenning van Mercier, dat deze hem bevel gaf een verzegelden omslag aan kolonel Maurel, voorzitter van den krijgsraad van 1894, ter hand te stellen. Mercier spreekt Picquart verder tegen op diens verzekering, dat generaal Gonse in den middag van 6 Januari 1895 voor het uitbreken van een oorlog met Duitschland vreesde. Picquart handhaaft alles wat hij heeft gezegd hij verzekert dat Gonse ontsteld was, omdat hij het telegram van graaf Miinster kende. Mercier verzekert nogmaals dat het borderel langs den gewonen weg is ontvangen en spreekt nog over eenige andere punten. Picquart handhaaft echter alles wat hij gezegd heeft. Mr. Demange vestigt nog eens de aandacht op de verdwijning van de commentaar op het borderel, die volgens zeggen van Mercier voor hem persoonlijk zou zijn gemaakt. Daarop werd de zitting te 11 u. 40 min. opgeheveu. Bij het uitgaan hadden geen incidenten plaats. Het verwerpen bij tweede lezing met 21 2 tegen 209 en met 228 tegen 126 stemmen van het Dortmund-Rijnkanaal en van het Mittellandkanaal wekt groote ontstemming in de liberate pers van Duitschland. Vooral verbaasd is men dat het Dortmund-Rijnkanaal gevallen is. ,/Dat het Mittellandkanaal bij de tweede lezing geen meer- derheid zou vinden, daarover was men het vrij eens," zegt de Yossische Zeitung. ,/Maar aan de goedkeuring van het Dortmund-Rijnkanaal werd door niemand getwijfeld, ook niet door de conser- vatieve bladen." strekt niet voor schaamde, dat hij een gewoon bediende was geweest. Toen de jonge Mallandaine op haar verliefd werd en haar tehuis weuschte op te zoeken, gaf ze hem gauw te verstaan, dat ze op het tooneel wel allerlei grapjes maakte, maar buiten het theater een jonge-dame was, die respect verlangde en verdiendezoodra hij te kennen gaf, dat hij met haar wou trouwen, werd hij voorgesteld aan papa die met zijn pijnlijk been op de sofa lag in de kleine ontvangkamer, met een pijp in den mond en een glas grog voor zich, dat zoo goed was voor zijn kwaal en aanbevolen door //de faculteit", naar hij beweerde. De jongeling stoorde zich weinig aan papa, maar werd steeds verliefder op de dochter, en op een goeden Zaterdag-avond, toen hij met vader en dochter een eenvoudig souper genoot, door Molly eigenhandig bereid, deed hij aauzoek en werd niet afgewezen. Het huwehjk had niet in stilte plaats. 't Volkje van Molly's gilde verscheen in groote getale; papa Joyce droeg een enorme bloem in zijn knoops- gat en een ontzettende das. Bij een plechtig dejeuner in Charing-Cross-hotel, voor het vertrek van de jongelui naar Parijs, was meneer Joyce in zijn voile kracht. Hij hield een mooien speech, die zelfs een komiek tot tranen toe bewoog, en lioewel hij zijn schoonzoon //meneer" noemde en de hand gaf aan twee der kellners, in wie hij oud-collegas ontdekte, verklaarde iedereen, dat Tom Joyce zich kranig had gehouden. Molly verliet het tooneel, maar de jonge echt- genoot verliet de renbaan en zijne vroegere makker, niet. Het vrouwtje kreeg ruimschoots gelegenheid om te ontdekken, dat niet alles g#ud is, wat er blinkt, en dat haar echtgenoot in huiselijke zaken niet veel waard was. Maar Molly was praktisch, zij zorgde voor zichzelve, en toen haar man stierf, een paar jaar na hun huwelijk, had zij een aardig En toch is de verwerping geschied. Overeenkomstig de tegenwoordige maatregelen zal de strijdmacht, die in geval van vijandelijk- heden door Engeland in Zuid-Afrika zal worden gebruikt, bestaan uit 21 bataljons infanterie, 6 regimenten cavalerie, 4 batterijen bereden, 11 batterijen veldartillerie en 3 eompagnieen genie, in het geheel 32000 man sterk. Met betrekking tot de groote vertraging in het zenden van het antwoord der Transvaalsche Re- geering op Engeland's voorstel van een gemengde commissie van onderzoek, gelooft men te Kaapstad dat onlangs mondelinge gedachtenwisselingen hebhen plaats gehad. Het uitstel behoeft niet noodzakelijk als een oDgunstig teeken te worden opgevat, maar er is tot dusver geen tastbaar resultaat bereikt. De Transvaalsche Regeering stelt krachtige po- gingen in het werk om de plaatselijke overheden te Lorenzo Marquez over te halen de aangehouden ammunutie door te laten. President Kruger seinde persoonlijk een desbetreffend verzoek, er op wijzende dat de Republiek niet in oorlog is met Engeland. De Daily Mail verzekert, dat Koningin Victoria binnenkort een schrijven zal ontvangen van generaal Joubert, waarin deze uiteenzet hoe de Boeren reeds een eeuw lang door de Engelschen zijn onderdrukt, er aan herinnert, hoe verscheiden Boeren om het leven zijn gekomen bij den inval Jameson. Hij beklaagde er zich over, dat Chamberlain alles doet om de Zuid-Afrikaansche Republiek te ru'ineeren en verklaart dat de fameuse petitie der Uitlanders, welke hoofdzakelijk uitging van Rhodes, Chamberlain en Jameson, niets anders is dan een groote vervalsching. Generaal Joubert eindigt dan met de verklaring, dat hij niet kan gelooven, dat met goedkeuring van Hare Majesteit de zwakkeren in Haar naam worden onderdrukt. Naar men ous meldt is het aantal handteeke- ningen op het Transvaal-adres, gericht aan het Engelsche volk 140,147. De kerkeraad der Geref. kerk te Goes heeft aan den Minister van financien een schrijven ge- duitje gespaard en mooie juweelen op den koop toe. Doch het testament was een leelijke verrassing. Er waren geen huwelijksvoorwaarden gemaakt de oude Tom Joyce had geen verstand van zulke dingen, en Molly had er nooit van gehoord. 't Bleek, dat Mallandaine geleefd had van zijn kapitaal en dat er voor de weduwe niets overschoot dan de rente van 20,000 pond. De notaris, die het testament had gemaakt, had dit zoo geschikt in haar eigen belang, opdat zij het kapitaal niet kon opmaken. Toen twee jaar later Molly doodelijk verliefd werd op den knappen Jack Darvell, was zij weer aan 't tooneel en verdiende knap geldmaar nu ze voor de tweede maal in 't huwelijk trad, dacht zij er niet aan, //bij 't vak" te blijven Hetjong- getrouwde paar betrok dus een aardig huis, dat ze meubileerde van 't gereede geld, dat onder hun bereik was. Doch Molly's bescheiden rente was in de verste verte niet voldoende om op een goeden voet te leven, en Jack, die tot dusver nooits iets had uitgevoerd, begreep, dat hij zelf moest gaan ,/financieren", wilde het goed blijven gaan. Hij pruttelde niet, omdat zijn vrouw haar sa laris liet glippen, en hij raakte zelfs niet uit zijn humeur, toen hij ontdekte, dat Tom Joyce de ex- kellner, zijn huisgenoot zou zijn. Mallandaine was soms zeer ruw geweest en had den ouden man en Molly boos gemaakt met spot tende aanmerkingen op zijn eigenaardige manieren en spreekwijze, doch Jack Darvell nam het zoo nauw niet. Hij liet den ouden heer zijn lange pijp rooken en gaan en staan waar hij wilde, onder voorwaarde, dat hij in zijn eigen kamer bleef, als schoonzoon ,vfijne lui" te dineeren had. Joyce was echter, ondanks zijn rheumatiek, zeer bewegelijk, en als er gasten waren, kon hij niet laten, naar de keuken te gaan en een oog in't zeil te houden. richt, waarin de welwillende medewerking van Z. Exc. wordt verzocht tot bevordering van de Zondagsrust te Hansweerd. De kerkeraad heeft daarin de aandacht van den Minister gevestigd op de volgende feiten a. dat de ambtenaren aldaar (Hansweerd) die leden zijn van de Geref. kerk te Kruiningen, verhinderd worden getrouw de godsdienstoefeningen bij te wonen b. dat het kantoor der directe belastingen te Hansweerd des Zondags den geheelen dag is geopend, ook ter betaling van de belasting op het bedrijfc. dat het uur, waarop den ambtenaren bij de recherche te water des Zondags de bevelen worden medegedeeld, juist samenvalt met den aanvang der openbare godsdienstoefening. Met het oog hierop verzoekt de kerkeraad den Minister beleefd doch dringend het daarheen te willen leiden, dat de ambtenaren van zijn depar- tement in de gelegenheid worden gesteld de open- bare godsdienstoefeningen getrouwer bij te wonen. Het N. v. d. D. ontving het volgende telegram uit Batavia Een patrouille uit Padang Tidji doodde Hadji Oemar en zijn schoonzoon. Veel geweren en am muni tie werden in beslag genomen. Het hier bedoelde hoofd behoorde tot de partij van Panglima Polim en den pretendent Sultan. Hij was een der leiders van het verzet dat alleen kan onderdrukt worden door voortdurende waak- zaamheid en snel optreden. De VII Moekims Pedir, waar het bovenstaande gebeurde, zullen door de voleindiging van de tram- baan (SegliPadang Tidji) spoedig geheel gepaci- llceerd zijn, evengoed als de XII Moekims. Omtrent de hoedanigheid der paarden, welke in Friesland bij de zomer-keuringen voor opneming in de registers van het Paardenstamboek zijn aangebodeu en waarvan niet meer dan 41 pet. zijn goedgekeurd zegt de keuringscommissie o. a. In het algemeen kan de commissie niet roemen over de kwaliteit der aangeboden fokdieren. Er werden paarden voorgebracht, die misschien het oude idee volgende, voldoende waren doch voor paarden, die aan het stamboek moeten voldoen, kunnen hoogere eischen gesteld worden. Meer- rnalen was de indruk alsof paarden, waarvoor de Molly vond het prettig, dat Jack zoo goed voor haar vader wasze wist niet te veel van zijn verleden en gevoelde zich gelukkig. Ze wist, dat hij veel in de renbaan verkee-d had en dikwijls z/hard" geweest was. Doch Molly vond, dat dit den beste wel kon overkomenaan het tooneel was 't voor de meesten de normale toestand. En nu was Jack Darvell begonuen te ,/finan- cieren". Hij had een paar van de oude vrienden opgezocht, waaronder Sampson Gaygold, de geld- schieter. Met dezen braven man had hij een plannetje bedacht, welks ontdekking later een be- langrijke nieuwigheid in de annalen der misdaad zou vormen. Ze hadden echter een helper noodig, een man, die een deftigen indruk maakte en het deel van 't werk kon doen, dat zij geen van beiden aandurfden. De ontmoeting met Stephen Alison in het res taurant had de moeilijkheid opgelost. Hij was de man voor dat werk hij was arm, pas uit de ge- vangenis, niet in staat, een fatsoenlijke bjoodwin- ning te krijgen, en buitendien gewend aan een royaal leven, dat hij gaarne zou willen hervatten. Hij had dat wisselzaakje destijds handig opgeknapt alleen door een onverwacht toeval was hij er in geloopen. Wie had kunnen denken, dat de jonge man, dien men op weg achtte, aan delirium te sterven, plotseling tot inkeer zou komen en den moed hebben, de hulp der justitie in te roepen Alison was de man, dien de bondgenooten noodig hadden voor den //coup", waarvoor het plan gereed was. Darvell had wel een brief gezonden naar het aangegeven adres, doch geen geld ingesloten als Alison geld had, mocht hij eens in de verzoeking komen, eerlijk te zijn Darvell noodigde in den brief zijn ouden vriend uit, dien morgen bij hem te komen. De morgen was echter bijna voorbij, en Alison was niet komen opdagen. Jack werd ongeduldig.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1