Algemeen Nieuws- en Advertentieblad p r»^Vo^jr/Mon GrJSr/wr voor Zeeuwsch- Vlaandere BMIIISTHWI. No. 3805. Zaterdag 19 Augustus 1899 39e Jaargang. aanbesteden Proces-Dreyfus. Voorwaardelijk Ontslagen. ABONNEMENT i- artontipn v6or 3 uren op den dag der uitgave Inzendmg van advertentienvoor^ u v het verbouwen en vergrooten van de Open bare School en het leveren torek* plaatsen van Schooltneubelen I aanbevolen hebben, daar de regeering en in dezelve. FHIUILLJKTON TER NEUZEN, 18 Augustus 1899. 7) Voor Men^abonne'ert .ich bjj .11. Boetb.ndelaM., Po.tairecto.nn en Bneeen- bushouders. (OIKAM. if* ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prqs slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ml«-ril hi] «1en ..Ugever J VAM DE IASIIE te Ter Semen. ^Burgemeester en Wethouders van WEST DORPE zullen op Dinsdag 5 September aanstaande, 's namiddags 2 ure, in het Gemeentehuis in het openbaar bij eukele inscbrijving en hem persoonlijk ook niets van Lebrun-Renaud s bekentenis-verhaal bekend is geweest. Mercier had daarvan geen verslag gedaan in den mimsterraad. De voorzitter vroeg Guerin De schriftkundige Gobert heeft (voor het Hof van cassatie) gezegd, dat hij (in 1894) door u op het ministene ont- boden was om u inlichtingen te geven over de zaak Dreyfus. Heeft die getuige u toen gezegd, wijzende op de pendule, die op den schoorsteen in uw kabinet stond //Mijnheer de minister van justitie, ik ben bang, dat er op dit uur een ernstige misslag begaan wordt Gij zoudt hem daarop geen antwoord gegeven hebben, maar op i i >i -i 1 1 _I nnlotvoVtp I -i J1_nr(1<1a Vir»nrlf»n VOOriil Het bestek met teekeningen ligt ter inzage op de Gemeentesecretarie en is aldaar in atdruk verkrijgbaar tegen betaling van 1,50. Inlichtingen zijn te bekomen bij den heer D. de Jonghe, bouwkundige, alhier. Aanwijzing zal geschieden op Zaterdag -b dezer maand, 's namiddags 2 ure. Wesldorpe, 1 Augustus 1899, De Burgemeester, C. VAN W A E S. De Secretaris, M. KIEBOOM. De zitting van den krijgsraad van eergister was voor Dreyfus een ware marteling, daar lnj weer zijn ergste vijanden beschuldigingen tegen hem hcorde niten, berustende op onware en ver- draaide voorstellingen der feiten, waar de kapitein, door gebrek aan voldoende zakenkenms, met anders op wist te antwoorden dan met uitingen van wanhoop. Toen Roget en Lebon aan het woord waren, werd Labori weer heel erg gemist. De verdediging van Mr. Demange was vrij slap en voldeed de Dreyfussards niet. De door Demange aangevraagde schorsing van het geding, wegens Labori's verwonding, werd eenstemmig afgewezen, op grond dat er geen reden voor bestond, te minder daar de zitting volgens de wet niet meer dan 48 uren geschorst kan worden zoiider dat de behandeling geheel van meet at moet beginnen. Merkwaardig was in de verklaring van den oud- ■fifinister van- Justitie Guerin, dat deze voor het proces-Zola niets van geheime stukkeu had vernomen deze verraadzaak geheim wilde houden en vooral bevreesd was voor de onbescheidenheid der //Libre Parole", aangezien het een Joodsehen officier gold. Guerin antwoordde, dat zijn herinneringen op dit punt niet geheel stellig zijnhij kon niettemin verklaren, dat hij die woorden niet tot Gobert gesproken had. De koelbloedigheid, waarmee de oud-mimster Lebon zijn wreedheden durft bekennen en verde- digen, doet werkelijk versteld staau. Dreyfus uitval lokte groote beweging uit. Over den valschen brief Weyler (waarvan Dreytus verklaarde, niets begrepen te hebben) zeide Lebon nog, dat ook Picquart aan de echtheid daarvan geloofde. Eerst later verkreeg Picquart de over- tuiging, dat het een valsch stuk was. Demange zei bij Lebon's getuigenis Ik verval waarlijk van de eene verbazing in de andere. Maandag trad een getuige als aanklager op vandaag komt er een ander tot zijn eigen ver dediging ons zeggen, dat zijn geweten gerust is. De lezing van het rapport aan den minister Kolonien maakte een diepen indruk op het publiek. Men meende te zien, dat de oogen van generaal Billot vol tranen stonden. Na Dreyfus' uitval van smart gedurende Ro- get's meedoogenloos getuignis deed de voorzitter hem streng opmerken, dat hij hem het woord geeft telkens als een verhoor is afgeloopen en dat hij zal voortgaan met dit te doen gelijk tot nog toe. En toen hij dit dan ook na Rogets getuigenis deed, riep Dreyfus uit ,/Elken dag rukt men mij het hart uit en ik kan er niet op antwoorden. Het is een vreeselijke marteling, die men een trouw officier laat onder- werd de zitting verdaagd. Men merkte op, dat Dreyfus zeer bleek zag. Hij scbeen aan een hevigen toorn ten prooi. Gedurende de geheele pauze waren Jaures, Picquart en Havet in druk gesprek. Mercier en majoor Lauth gingen de weduwe Henry aanspreken. Het publiek ontruimde de zaal, zonder dat er iets voorviel. Bij het uitgaan was de Avenue de la Gare geheel ontruimd door de bereden ar- tillerie. Het gewone publiek van de Quai de 1' Universite, uit voorstanders van Dreytus be- staande, had zich in de op deze kade uitkomende straten begeven. Er werden geen kreten geuit, daar de artilleristen en de gendarmen bevel badden ontvangen, samenscholingen uiteen te drijven, waar van een kleine botsing zonder beteekenis het gevolg g Scheurer-Kestner heeft aan kolonel Jouaust ge seind, dat hij beslist tegenspreekt de verzekeringen van generaal Billot in diens getuigenis 1°. dat Scheurer-Kestner bevriend was met de f ami he Dreyfus; 2°. dat Scheurer-Kestner hem over lui tenant-kolonel Picquart zou gesproken hebben .i l .nnliofon rrpr/ arriveerde Z.Exc. in open rijtuig omstreeks het bepaalde uur op het raadhuis. Aldaar was het Dag. Best, met den Raad aanwezig, om Z.Exc. te complimenteeren. Verschillende autoriteien maakten verder hunne opwachting. Na afloop der audientie maakte Z.Exc., vergezeld van den burgemeester, een rijtoer door onze straten, en keerde per prov. boot van 4,45 naar Middelburg terug. Bij Kon. besluit is benoemd tot lid van het college van regenten over het huis van bewaring te Ter Neuzen, de heer J. A. P. Geill, burgemeester aldaar. Hedennamiddag kwam de Zuid-Beveland op haren tweeden proeftocht tot voor onze haven. Na eenige minuten te hebben stil gelegen, aan- vaarde de boot de terugreis en werd de standaard in den mast geheschen. Naar we vernemen heeft de boot thans voldaan. De vergadering van aandeelhouders der coope- AUlUliCl J. ii ijuniv O v* Bij het binnentreden der journalisten wer en I ratieye Spaarkasvereeniging ,/Fortuna" alhier, uitge- eergister weer wandelstokken en parapluiesingeza- gclireven op 31 Juli j.l., was wegens geringe :genstokken werden er onder aan- om8t njet tot }jet nemen van besluiten gerechtigd, xJ nnno xrorrrofl pri nCf W9S gaan. Toen meM. Zes degenstokken getroffen. Ook de meeste Oostenrijksche bladen zijn ver- baasd over de lichtvaardigheid van Mercier s be- wijsstukken en de hardnekkigheid, waarmede hij de beteekenis er van volhoudt. Uit het feit, dat hij keizer Wilhelm voor den chef der spionnage houdt, besluit men, dat het in Mercier's bol met erg pluis is, en evenmin met de toestanden in de Republiek. In ambtelijke kringen heeft boven- genoemde bewering deels verontwaardiging, deels gelach verwekt. Men zegt dat in een land, waar zulk een beschuldiging door een generaal uitge- bracht wordt en geloof vindt, alles mogelijk is. Volgens de ,/Echo de Paris" zijn Judet (van het //Petit Journal',) en Maurice Barres verwit- ligd, dat de revisionisten hen als gijzelaars be- schouwen, als een nieuwe aanslag op een hunner mocht gedaan worden. Reeds in den vroegen morgen wapperde alhier van vele woningen de driekleur, ter eere van het te wachten bezoek van Z.Exc. den Commissaris der Koningin in Zeeland. Na sinds Woensdag verschillende gemeenten in dit district te hebben bezocht, laatst Zaamslag, UpAUUlOU Uivyv www "W waarom gisteravond weder eene vergadering was belegd. Ditmaal was de opkomst voldoende. Uit het jaarverslag bleek dat de bezittingen der vereeniging op 30 Juni j.l. eene waarde vertegen- woordigde van 1970,43 of 26,63 per aaudeel. Door overlijden verloor de vereeniging een aan- deelhouder, terwijl twee candidaten voor het lidmaatschap werden aangenomen. Het aan de beurt van aftreding zijnde bestuurslid J. C. Heijblom en de commissarissen van toezicbt P. J. Versluijs, P. Werps en W. S. J. Dieleman werden herkozen. De rekening en verantwoording werd met alge- meene stemmen goedgekeurd. Ten slotte werd eene commissie ter herziening der statuten benoemd. Woensdag slaagde voor het examen Fransche taal, mej. J. S. Hamerlynck te Amsterdam (geb. te Ter Neuzen). Zaamslag. He geldleeningen te zamen ad 16200,aan te gaan door de gemeente zijn h pari toegewezen tegen eene rente van 3,75 en 3,85 pet. sjaars. St. Jansteen, 17 Aug. Heden werd alhier door den bouwkundige J. Scheele Dz. te Ter Neuzen aanbesteed het sloopen van de perceelen 12 en Alison stond op. Ik twijfel niet aan uw goede bedoeling, zei 1,;^ maar ik kan het niet doen. Ik wil op geen enkele manier in conuectie treden met indi- viduen van dat soort. NUj ik deed a het aanbod met vriendschap- pelijke bedoelingeu, en ik ben niet beleedigd omdat u er niets in ziet. In elk geval bewijs ik u, dat ik u niet over edn kam scheer met de rest, 't Beste is, dat ge u nu gauw aanmeldt op het afdeelingsbureau. Goeden-morgen Goeden-morgen, en ik dank u voor de vriendelijke waarschuwing. Sergeant Verity ging heen aan't eind der straat gekomen, voegde zich een man bij hem, die daar had staan wachten't was een collega. Sergeant Gannett en sergeant Verity hadden sameh al menige moeilijke zaak behandeld. Niemand kende beter dan zij beiden de zwarte plekken in 't hartje van Londen doch een veel- jarige aanraking met misdadigers had in William Verity het geloof aan 't betere in den mensch niet gedood Gannett daarentegen was een pessimist. Zij hadden al menigmaal daarover gedisputeerd, en 't was altijd een bittere teleurstelling voor Verity, als een ex-veroordeelde, in wieu hij ver- trouwen had gehad, een nieuwe misdaad pleegde en daa-door Gannett in diens sombere meening over het menschdom verstrekte. Jij bent mal weekhartig, William, placht Gannett te zeggen je hadt dominee moeten worden in plaats van politieman. Zoodra er een vrouw of kind in 't spel is, ben jij net zoo senti- menteel als een schoolmeisje, dat romaus leest. Ik kan 'tniet helpen, Jack, zei Verity ,jau ik heb de vrouwen en kinderen gezien van de mannen, waarop wij jagen als op wild ik weet, hoe ze lijden, terwijl de mannen bun tijd uitzitten, en jij weet net zoo goed als ik, Jack, hoe moeilijk 't is voor een man, die eenmaal in onze handen is geweest, op een eerlijke manier aan den kost te komen. Ik zeg maar, beweerde Jacq dan een dief blijft een dief, tot hij 't bewijs geeft, dat hij een eerlijk man is. Dit stemde de ander natuurlijk niet toe. Stephen Alison had om meer dan een reden de belangsielling van sergeant Verity opgewekt. Hij had hem gekend, voor hij de zwakheid beging, waarvoor hij gestraft was en hij was in zijn woning buiten geweest om een onderzoek in te stellen. Daar zag hij de vrouw, die de vreeselijke slag trofhet lieve meisje, dat onbekend bleef met haars vaders schande. Hij vond het een akelig, wreed denkbeeld, dat dit vroolijke, onschuldige kiud een vader in de gevangenis zou hebben. 't Deed mij zeer, vertelde hij uaderhaud, de misdaad te moeten bewijzen, die een goed echtgenoot en liefhebbend vader aan vrouw en kind ontroofde. Toen Alison op vrije voeten was, hield Verily hem in 't oog't verbaasde hem dat de man niet naar de zijnen terugkeerde, doch hij giste de reden, daar hij ontdekte, dat ze een onderkomen hadden gevouden bij bloedverwanten. Toen Alison vergat, zich op het politiebureau aan te melden, vroeg de sergeant verlof, hem te bezoeken. Hiertoe werd hij vooral gedreven door de herinnering aan de vrouw eu dochter in het vriendelijke buitenverbliif, maar ook door het denkbeeld, dat Alison, "wien 't waarschijnlijk aan geld en middelen van bestaan ontbrak, hem kon helpen bij 't vangen van een bende, die tot dusver aan de handen der politie was ontglipt. Hij had hiervoor iemand noodig, die in doen en laten een gentleman was, ook naar het uiterlijk, en toch iemand, die zonder wantrouwen door de leden der bende zou worden ontvangen. Zoo Alison had toegestemd, zou hij hem voorzien hebben van geld, en als 't plannetje was gelukt, zou de man genoeg gekregen hebben, om een nieuw leven te beginnen want de detective was overtuigd, dat men, eenmaal deze bende in handen hebbende, op 't spoor zou komen van misdadigers, voor wier aanhouding aanzienlijke premien waren uitgeloofd, Gannett en hij behandelden samen dit zaakje, doch Gannett was er tegen geweest, Alison's medewerking te vragen. Als een heer den verkeerden weg opgaat en in de gevangenis raakt, had hij gezegd, komt hij er nog erger uit dan een gewone boef. Terwijl de beide sergeants samen voortliepen, vroeg Gannett Wei, had hij een vertelseltje klaar Hij vertelde mij de waarheid, antwoordde Verity. Hij was naar buiten geweest om vrouw en dochter te zien, en had om den datum van aangifte niet gedacht. Kornaanen hoe zag zijn kamer er uit? Arm, heel arm zoo iets van vijf shillings in de week. EiEn jij beweert, dat hij zijn best doet, op 't rechte pad te blijven Hij woont in een krot, maar gaat uit als een meneer gekleed en dineert in een restaurant, waar je al een sovereign betalen moet, zoodra ze maar naar je kijken, eu de kellner minstens een halve-kroon verwacht als fooi. Er is niets misdadigs in, te eten in een restaurant en een rok te dragen. Hoe verklaarde hij, dat je hem met den hertog samen had gezien Dat kwam bij toeval, en hij ging weg, zoodra hij kon. Dat heb ik zelf gezien. En wat zei hij, toen je hem vroeg ons te helpen Hij was verontwaardigd. Maar daarin is immers niets vreemds, Jack Hij is een heer. Nu, jij hebt je idee, en ik het mijne. Ik geloof, dat hij bij de bende behoort, en dat jij je hebt laten beetnemen. Enfin, hij zal zich vandaag aanmelden, en ik zal hem eens opnemen, als hij 't bureau verlaat. Dat loopen in deftig toilet staat mij niet aan 't ruikt mij te veel naar 't oude spelletjeWeet je wel, met wien hij praatte in 't restaurant Nu? Met Jacq Darvell. .Verity's gezicht betrok. Dat spijt mij voor hem, zei hij, maar 't bewijst nog niets. Watriep Gannett. Je hebt mij herhaal-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1