Aigemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwseh- Vlaanderen. No. 3801. Donderdag 10 Augustus 1899. 39e Jaargang. Het proces-Dreyfus. Voorwaardelijk Ontslagen. Binnenland. abonnement:. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. FKUILLETON 3) -- May Alison. TER NEUZEN, 9 Augustus 1899. ISSCHE Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pnjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Hit hiixl verschijnt ^Inandag-, Woensdag. ea Vrijilagavoaili ultgexonderd op r bij den Bltgever M". J. i AS WK •AMOK te Te* Menzen. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis dat de heer Commissaris der Koningin het voornemen heeft op I rij(1 tilt. "8 A»- gustna a. a. deze gemeente te bezoeken en omstreeks 2J uur 's namiddags van dien dag aan te komen. Aan elk die Zijn Hoog Edelgestrenge over het een of ander wcnscht te spreken, zal daartoede gelegenheid worden gegeven. Belanghcbbenden wordt aanbevolen zich tot dat einde tijdig ler Secretarie te laten inschrijven. Ter Neuzen, 7 Augustus 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Aller oogen zijn thans gevestigd op het boven- staand proces, wat wij, voor zooverre het onze plaatsruimte toelaat, uit de groote bladen weer- geven is 't volgende Bij het verhoor van Dreyfus ontkende deze alle hem ten laste gelegde feiten of zeide hij zich het niet meer te herinneren. Toen de sergeant, met den deurwaardersdienst belast, het bordereau onder de oogen van den beschuldige bracht, vroeg de president hem of hij dit stuk erkende als van hem afkomstig te zijn. Met kracht ontkende Drejfus dat hij het zou hebben geschreven. Hij erkende driemalen in Duitschland te zijn geweest, maar verklaarde dat hij gedurende zijn verblijf zijn woning niet had verlaten. Hij ontkende de Duitsche legeroefeningen te hebben bijgewoond in de omstreken van Mulhausen of het geweer model 1886 te hebben getoond aan een Duitsch huzarenofficier. Ook heeft hij nooit aan zijn kameraden onbescheiden vragen gesteld. Evenmin begaf hij zich in 1884 naar Brussel. In antwoord op een vraag van den president zeide Dreyfus, niet in intieme betrekkingen te hebben gestaan tot eene dame in de rue Bizet. De president zeide, dat zijn vraag niet bedoelde betrekkingen van moreelen aard. Bedoelde dame was spion in dienst van vreemde mogendheden. Dreyfus zeide aan haar te zijn voorgesteld door commandant Gendron van den informatiedieusl. Een later telegram luidt Bij het begin van het verhoor van Dreyfus vraagt de president hem //Hebt gij niet na het verlaten van de Hoogere Krijgsschool verlof gevraagd, om naar Italie te gaan Dreyfus antwoordde hierop bevestigend, maar zeide dat hij er niet heen gegaan is, omdat me- vrouw Dreyfus ziek werd. Hij is in dien tijd ook niet naar den Elsas gegaan later wel, drie malen. Op een vraag van den president vertelde Dreyfus Alison vroeg de rekening en betaalde. Hij hield van het gewisseld bankbiliet 3 pond en 10 shilling over. En morgen Als hij't overige geld had, dat hem toekwam, zou hij heengaan. Hij wou naar Amerika, en dan Plotseling stokte zijn gedachtenloop. Hij zou zoo graag zijn vrouw zien en de kleine May kleine May Ze moest nu acbttien jaar zijn. Maar er was voor hem geen plaats meer in haar beider levens. Naar haar toe gaan en zich ver- toonen, zou schandelijk zijn doch hij kon haar zien, zonder dat ze hem zagen. Hij wist, waar zij waren hij had vroeger zijn zwager dikwijls bezocht op het buiten //de Hermi- tage", te Patterdale, De Hermitage was tegen- over een boschrand. Daar kon hij zich verschuilen en wachten, tot hij haar zag, aan het venster of in den tuin. Zijn hart smachtte naar het gezicht zijner dierbaren, nu hij het plan had opgevat, Engeland voor a]tijd te verlaten. Ilij vroeg om een spoorwegboekje en zocht de lijst der treinen in de richting vau Patterdale. Hij zou den volgenden morgen vroeg er heen gaan. Marian, mijn lieve vrouw May mijn kind sprak hij lot zich-zelvenik moet, ik wil u nog eens zien, .eenmaal en voor laatstIk wil uwe dierbare gelaatstrekken in mijn geheugen prenten, om ze mee te nemen in de nieuwe wereld, in een nieuw leven. van het bezoek na zijn veroordeeling aan hem ge- bracht door Du Paty de Clam,die hem vraagde of hij misschien niet inlichtingen zonder belang had gegeven om daarvoor andere in de plaats te krijgen. Dreyfus antwoordde destijds ontkennend en voegde er bij dat het niet geoorloofd was een onschuldige te veroordeelen. Hij verzocht Du Paty den mi nister van oorlog te verzoeken licht te breDgen in zijn zaak. De ondervraagde vervolgde //Ik heb niet tot Du Paty gezegd, sprekende van een militair attache van een buitenlandsche mogendheid //Ik zal hem een dolk in de keel stooten." Ik heb verzocht dat men de buitenlandsche inilitaire attache's zou ontvangen en dat men hun het mes op de keel zou zetten om ze aan het spreken te krijgen." De president vraagde of op den dag der degra- datie kapitein Lebrun Renault aanwezig was, waarop Dreyfus antwoordde z/Ik geloof dat ik niet tegen hem heb gesproken, ik hield om zoo te zeggen een hakkelende alleen- spraak. Ik wilde tegenover alien mijn onschuld uitschreeuwen. Ik zeide tot kapitein Lebrun Renault dat ik tegen het volk mijn onschuld wilde uitgillen." Vraag van den voorzitter Hebt ge niet ge zegd //de Minister weet wel dat als ik stukken heb geleverd Antwoord //Neen. Toen ik over den minister sprak, die wist dat ik onschuldig was, zinspeelde ik op mijn gesprek met majoor Du Paty de Clam." VraagWaarom hebt ge een tijdperk van drie jaar gesteld voor het aan het licht komen van uw onschuld Het moet toch uw wensch geweest zijn dat zij spoediger zou blijken. Antwoord //Ik heb drie jaren gesteld, omdat men weigerde dadelijk licht te ontsteken over de zaak, omdat de buitenlandsche staatkunde zich daartegen verzette en ik niet kon hopen dat de waarheid vodr twee of drie jaar bekend zou zijn." Na de ondervraging stelde de regeerings-com- missaris, majoor Carrieres, een vraag betreffende de nota over de wijziging in de formatie der artillerie, in het bordereau genoemd, waarop Dreyfus met enkele woorden antwoordde. De advocaat Demange vroeg, met het oog op de woorden //Ik ga op manoeuvres," of het besluit van den minister van oorlog betreffende het bijwonen dier manoeuvres door de Stagiaires in het dossier aanwezig is. De regeerings-commissaris antwoordde ontken nend. Na het verhoor van Dreyfus eischt majoor Hij slaakte een zucht van verlichting de strakke uitdrukking op zijn gelaat verzachtte, nieuw licht straalde uit zijne oogen, nienwe moed was in zijn hart gekomen. Hij boog zich voorover en nam een witte bloem uit de glazen kelk op de tafel en stak die werktuigelijk in zijn knoopsgathij gevoelde den man van de wereld in zich ontwaken HOOFDSTUK III. Een jongman van vier-en-twintig jaar, wiens knap, gebruind gelaat bewees, dat hij lang wind en zon getrotseerd had in streken, waar de zomer iets meer beteekent dan onze traditioneele drie mooie dagen en een onweer, wandelde door de bosschen bij een der mooisle dorpen in Lakeland. Hij werd vergezeld door en flinken, stevigen, kleinen man van ongeveer vijftig jaar, wiens gezicht den //artiest" verried. Ik ben er nog verbaasd over Tom, dat ik je hier ontmoet, zei de jonge man. lk kon mijne oogen nauwelijks gelooven. Eerst meende ik, dat jij 't niet was, omdat je de guitaar niet bij je had. O, dat instrument sleep ik niet mee, meneer Avory, als ik een vrijen dag er van neemen dit is een vrije week. Mijn dochter Jenny, over wie u mij wel eens heeft hooren spreken, is een leerlinge van de Koninklijke Academie, weet u. Och, zoo'n stem U heeft nooit zoo iets gehoord Ze was in den laatsten tijd niet lekker te druk gestudeerd, denk ik en haar moeder zei //Jenny moet wat rust en verandering van lucht hebben kan je niet ergens met haar heengaan Dat is g ed, zei ikmaar Jenny wilde er eerst niet van Cj^rri&re voor de vier volgende dagen geheime zitting. Deze eiscb werd met 5 tegen 2 stemmen toegestaan. Daarna wordt de zitting opgeheven. Er heeft geen enkel incident plaats gevonden, dat vermelding verdient. Gedurende de geheele eerste zitting heerschte de grootste kalmte, dank zij den vaderlijken en verzoenenden maatregelen van orde, die genomen waren. Dreyfus is weggegaan, zooals hij gekomen is, zonder de minste stoornis. Te 11 uur werd de beschuldige weder weggevoerd, wat in minder dan vijf minuten geschiedde. De troepen hadden den dienst weder hervat. Iedereen snelde naar buiten, naar de Avenue de la Gare, in de hoop Dreyfus te zien. De troepen hielden de Avenue en de straten die er op uitloopen vrij. Te 11.15 werd Dreyfus van het Lyceum naar de Monutention overgebracht, voorafgegaan door een gendarme en tusschen twee gendarmen. Een kapitein der gen darmerie sloot den stoet. Dreyfus liep met vasten zekeren stap en zag stijf rechtuit. Het volk rekte nieuwsgierig de halzen en drong op, maar de soldaten konden zonder moeite de orde handhaven. Er werd geen kreet gehoord, geen vijandig gebaar gezien. De troepen keerden onmiddellijk na afloop naar de kazerne terug. Door Gedep. Staten van Zeeland is de opening der jacht op patrijzen bepaald op 2 September, die op hazen op 2 October. Het hoofdbestuur der posterijen en telegrafie heeft onder de aandacht van de directeuren gebracht dat het geenszins in de bedoeling Jigt, dat met de uitgifte van de frankeerzegels en briefkaarten van het nieuwe type zal worden gewacht tot de voorraad zegels enz. van het oude type zal ziin uitgeput. Aan hen die zulks verlangen, behooren, sinds 1 Augustus, zegels enz. van het nieuwe type te worden verstrekt. De zegels enz. van het oude type kunnen worden gegeven aan hen, die er bepaald om vragen of geenerlei aanwijzing omtreut de verlangde soort doen. Zooals indertijd gemeld is, brachten de leden der Amerikaansche delegatie ter vredes- conferentie den 4 Juli, nameus hun gouvernement te Delft eene hulde aan de nagedachtenis van Hugo de Groot. Thans zijn de Amerikanen hooren. Ze zei //Och, vader, ik zal gauw beter zijn 't is niemendal." Maar moeder de vrouw hooren. zijn hield vol, en toen besloot ik, mij zelven ook een beetje vacantie te gunnen. En zoo zijn wij hier, bij de meeren, ik en mijn kind. Zoo zei Dennis Avory, is het dat Ik dacht dat Margate of Brighton meer naar je smaak zou wezen. Tom Verity zoo heette de man keek zijn metgezel aan met een pijnlijk gezicht. Neen, dank u wel, meneerik breng mijn meisje niet naar die plaatsen. Iedereen kent mij daar als straatmuzikant en zanger. Ik word S°g al geprotegeerd door de groote-lui en heb op verscheidene buitenplaatsen bij groote partijen gespeeld, en ook op plezierjachten. Eerst was ik //neger" en maakte mijn gezicht zwart, als ik optrad, tot ik merkte, dat de lui mij ook wel wilden hooren zonder gebrande kurk. En mijn broeder u heeft hem ook wel hooren noemen, Verity, de bekende detective? was blij, geloof ik, toen ik met den neger ophield, en Jenny ook. Maar of ik een zwart gezicht heb of een blank, ik neem Jenny niet mee naar Margate of andere badplaatsen, waar ik bekend ben als een reizend muzikant. Ik beprijp je, Tom juffrouw Jenny, de leerlinge van de Koninklijke Academie, trekt deu neus op voor het werk in de open lncht. Neen, meneer, dat moet u niet denken. Mijn Jenny ziet niet laag neer op mijn werk. Maar ik denk aan haar toekomstzij moet het volgende kwartaal meezingen om den prijs, en de leeraren hebben groote verwachtingen van haar; 't zou haar geen goed doen, als zij gezien voornemens nog een andere, duurzame herinnering te stichten aan hun verblijf in ons lantLen aan de Conferentie, waarin zij zoo'n groot werkzaam aandeel genomen hebben. De heeren White c. s. hebben aan den kerkeraad der Anglikaansche gemeente te 's Gravenhage hun voornemen te kenuen gegeven om op kosten van de regeering der Vereenigde Staten een Vredeskapel te laten bouwen, waarmede de Engelsche kerk in het Bezuidenhout aan de orgelzijde zal worden uit- gebreid. Het moet ook in de bedoeling liggen in die kerk een gedenktsteen te plaatsen ter herinnering aan de Conferentie. De kerkeraad heeft deze welkome uitbreiding van het kerkgebouw met groote erkenlelijkheid aanvaard. In het vorige nommer van ons blad hebben wij opgenomen het van de Nederlandsche Zuid- Afrikaansche Vereeniging uitgaande adres aan het Engelsche volk ten behoeve der in hun onafhan- kelijkheid en wrijheid bedreigde Boeren van Transvaal. Dit adres wordt alom verspreid, ten einde aan alien volwassen landgenooten, mannen en vrouwen, de gelegenheid te geven te getuigen van hun gevoelens voor de stamverwante Boeren. De kans, dat dit adres indruk zal maken in Engeland, zal te grooter zijn naarmate van een grooter deelname in deze adresbeweging bij het Nederlandsche volk blijken zal. Ook hier ter stede wordt een exemplaar van het adres ter teekening aangeboden aan de ingezetenen. Dat niemand de gelegenheid tot onderteekening on- gebruikt late. Heden namildag waren zooals veeltijds ge- beurd, een aantal kinderen aan het spelen aan de vluchthaven alhier. Een ventje van ongeveer 4 jaar, die zich op een balk der steigers begaf viel er af, en 't kanaal in, waarop de anderen aan den haal gingen. Alleen de lljarige Pieter Schippers bleef, be gaf zich op den balk en wist na lang pogen, den drenkeling aan een beentje te vatten. Toen hij hem bijna op het droge had kwam er hulp van volwassenen. De levensgeesten van het herhaaldelijk onder- gedompelde kind waren oogenschijnlijk geweken, doch nadat een tiental minuten de bekende middelen waren aangewend, keerde het bewustzijn terug en werd het kind daarna huiswaarts ge bracht. werd met mij door luidie mij kennen. Ik begrijp je, Tom, zei Dennis Avory lachend maar waar is de toekomstige prima-donna Zij is in den tuin van het hotel, meneer. Ze houdt er niet van, zooveel te loopen, maar ik had wel lust in een wandeling door de boschjes. Ik houd veel van de vrije natuur. 'tWas een goed idee van jewant zoo vond ik je en wij konden weer praten over oude tijden, Ik had u in geen twee jaar gezien. Komt u niet meer bij de wedrennen? Neen, Tom, ik kreeg leelijke opstoppers en liet het wedden varen. Ik betaalde mijne schulden en ging naar Zuid-Afrika. En nu is u terug gekomen als millionnair, wil ik hopen Neen, Tom, dat juist niet; maar ik heb mij er doorheen geslagen, en al ben ik zelf geen croesus, ik kom toch terug als de secretaris van een millionnair. Een Zuid-Afrikaansche millionnair Zal hij renpaarden gaan houden Ik denk 't niet, Meneer Clement Hansell is geen man van dat slag, naar al hetgeen ik over hem hoor. Ik had een introductiebrief voor hem en bracht hem dien te Johannesburg. Ik vernam, dat hij naar Engeland terug wilde en een secretaris verlangde, die Londen kende en de rechte soort lui daar. Ik bood mij aan, scheen in den smaak te vallen, en hij engageerde mij voor een schitterend salaris. En is u nu met hem hier Neen, antwoordde Dennis Avory lachend. Ik ben gekomen om een zuster van mij te bezoeken, die hier woont. Ik heb nog vacantie

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1