A lgemeen Mienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaandere No. 3800. Dinsdag 8 Augustus 1899. 39e Jaargang. OmUigheid Tan ▼wmf&tM. abonnement Voorwaardelijk Ontslagen. Binnenland. advertentiEn Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. F EUILLETOM Een deftig restaurant. Ter Neuzen Per drie maanden binnen Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40 Men abonneert zicb bij alle bushouders. f 1,Franco per post Voor Amerika f 1,32 Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- sjLm Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Feestdagw, bij den nitgevee J. VAU »it bind verticilijnl idnnndng-. W'wrian- en Vrijdagairund, uitgezonderd op Feeddagen, den nltgever P. J. VAM BK BAMWIS «e Ter Aenzen. Justus De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis dat de heer Commissaris der Koningin liet voornemen heeft op Vri j«I»K, Au la, a. deze gemeente te bezoeken en omstrecks •2* uur 's namiddags van dien dag aan te komen. A an elk die Zijn Hoog Edelgestrenge oyer heteen of under wenscht te spreken, zal daartoede gelegenheid worden ^geven. Belanghebbenden wordt aanbevolen zich tot dat einde tijdig ter Secretarie te laten inschrijven. Ter Neuzen, 7 Augustus 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van zeevarenden, dat van 21 Augustus tot en met 30 September e.k. oefeningen zullen plaats hebben in het leggen van ongeladen torpedo's in liet lolUerah, zooveel mogelijk buiten het betonde vaarwater, ter hoogte van het fort de Iluijter en in liet Hariugvliet, ongeveer 400 M. beneden Hellevoetslnis, grootendeels buiten het grootscheepsvaarwater. Het onveilig terrem zal door tonnen worden aangegeven. Ter Nenzen, 7 Augustus 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Het nieuwe Belgische ministerie, zooals in de Staaiscourant zal worden opgenomen, is samen- gesteld als volgtHet ministerie van spoorwegen zal voorloopig aan het ministerie van nijverheid worden verbonden. Tot president van het ministerie, miuister van finantien en publieke werkeu is be- noemd de heer De Smet de Nayer; tot minister van binnenlandsche zaken de beer Detrooztot minister van justitie de heer Vandenheuveltot minister van oorlog generaal Cousebaut Alkemade tot minister van buitenlandsche zaken de heer De Favereautot minister van landbouw baron Vandenbrugge; tot minister van spoorwegen, nijver heid enz., de heer Liebert. De Norddeutsche Ztg. bevat een uitvoeng artikel over de resultaten der Vredesconferentie te 's Gravenhege. Er wordt onder meer ingezegd „Wie de resultaten als geheel beschouwt, moet erkennen, dat de uitbreiding van de conventie van Geneve betreffende den zee-oorlog en de gedetailleerde vaststelling der oorlogswetten en gebruiken alleen reeds een gewichtige schrede Een onderzoek stelde in het licht, dat de firma aan hare verplichtingen jegens de schuldeischers kon voldoen, maar dat Stephen en zijn zuster geruineerd waren. De zuster stierf tengevolge van den sehok, dien hare zenuwen door deze ge- beurtenis hadden ondergaan, Stephen evenwel, die nog zijn huis kon behouden, met een paar duizend pond, welke hij van zijne inkomsten had overge- spaard, peinsde er over, hoe hij kon blijven voort- leven op denzelfden voet als tot dusver. Voor hem zelven kwam het er weinig op aan, doch de gedachte, zijn vrouw en dochtertje ie moeten wegvoeren uit haar huis en berooven aan den welstand, waarin ze altijd hadden geleefd, was hem pijnlijk in de hoogste mate. In plaats van dapper het lot onder de oogen te zien, deed hij, wat reeds menig man in een dergelijke positie heeft gedaau hij verschoof den noodlottigen dag, in de hoop, dat alles wel terecht zou komen. Hij behield zijne mooie villa en zijn vrouw haar kamenier, zijn dochtertje haar gouver- nantezijne paarden en de pony van het meisje bleven in den stal. Doeh men kon zich zooveel met veroorloven met een inkomen, niet grooter dan de rente van enkele duizenden pondendaarom trachtte Stephen er met spelen en dobbelen te komen. Hij was een goed paardenkenner, bad nit plezier de wedrennen steeds gevolgd en kende verscheidene sportsmen. Daarom trachtle hij in de renbaan terug te winnen wat zijns broeders faillissement hem had doen verliezen. Doch ook hier vervolgde hem het on- geluk hij werd wanhopig en verloor daarbij zijn angstvalligheid. Hij raakte in betrekking met een troepje lui van niet al te gocden naam, die voorwaarts beteekenen op den weg der beschaving, waardoor de conferentie zich een eervolle plaats de geschiedeDis zal verzekeren. Ook de arbitrage-confentie zal bij wel overwogen, gema- tigde toepassing, in vele gevallen goeds kunnen verrichten, al is 'took waar, dat bij groote le- vensvragen der volkeren de arbitrage in den regel niet tot het gehoopte gevolg zal leiden. Het zal de gewichtige en verantwoordelijke taak der regeering zijn, er voor te waken, dat be- middeling en arbitrage volgens de nieuw ge- trolfene bepalingen niet door misbruikte toepassing juist de gevaren doen ontstaan, die er door zouden voorkomen worden. De besluiten der conferentie te 's Gravenhage tot beperking en het minder onmenschelijk maken van den oorlog zijn een erfenis van hooge waarde van de scheidende eeuw aan de komende, in de verwachting, dat zij den edelen schepper van het conferentiedenkbeeld, keizer Czaar Nicolaas, tot blijvenden roem zal strekken. De Parijsche correspondent van de Times geeft aan het slot van een lange verhandeling over de vermoedeiijke oorzaak van de reis van den Franschen minister van buitenlandsche zaken Delcasse naar Rusland een mededeeling, die hij zegt ontvangen te hebben van eene zijde waarvan hij vaak reeds belangrijke, juiste inlichtingen heeft ontvangen. Delcasse zou naar Rusland vertrokken zijn otn niets minder dan dat de Czaar er zeer toe moet overhellen af te treden. Czaar Nicolaas moet over den misstand in Rus land zeer ontstemd zijnzoo heeft hij een half millioen roebel verzonden ter ondersteuning der Armeniers, maar geen roebel heeft de plaats van zijne bestemming bereikt. Een groot aantal der gelijke zaken hebben hem zeer mistroostig gemaakt. Hij gaat gebukt onder het feit, dat hij geen mannelijken nakomeling heeft. Hij staat onder den invloed van een oude profetie, volgens welke op een Czaar zonder zoon een Czaar Michael volgen zou, die bestemd zou zijn Constantinopel te veroveren. Sinds langen tijd moet de Czaar over een aftreding gepeinsd hebben, doch het denkbeeld tijdens het leven van zijn broeder George niet tot werkelijk- heid hebben kunnen maken. Slechts met moeite moet men hem er van hebben weerhouden voor er een beroep van maakten, jonge gekken die in den eersten roes van een pas geerfd fortuin de renbaan opzochten, uit te plunderen. De voor- naamste van dit gezelschap was een jonge man. Darvell, een knappe onversaagde avonturier, die geheel leefde van buit. Stephen Alison, die men kende als fatsoenlijk man, was de persoon, die vertrouwen kon inboezemen, waar Darvell en de anderen niet slaagden. In den uitersten nood, met het schrikbeeld voor oogen, zijn gezellig tehuis verwoest, vrouw en kind tot armoede, gebrek bijna, verwezen te zien, stemde Alison er in toe, een zaak te doen voor Darvell en diens kornuiten. Hij bracht de zaak ten uitvoer en daarmede zich zelven ten val. Door een handige streek wist men verscheidene schuldbekentenissen te krijgen van een jongmensch, die speelde als een gek en zwaar dronk. Ze werden geschreven door Alison, die ze disconteerde met de hulp van zekeren wisselagent, Gaygold, die door Darvell aan Alison was voorgesteld. Maar toen de schuldbekentenissen vervielen was de jonge man tot bezinning gekomen en verklaarde, dat ze door bedrog waren verkregen en de eene zelfs geheel valsch. De man, die het geld uitbetaald had, de patroon van Gaygold, stelde een actie in, maar de rechtbank erkende de fraude en de vervalsching, en in verband met deze uitspraak werd Stephen Alisui gearresteerd. Hij had zijn deel gehad van't geld de wissels gemaakt en de onderteekening weten te verkrijgenaan hem had Gaygold het bedrag overhandigd. Stephen wilde zijne medeplichtigen niet verraden en stond alleen terecht voor het misdrijf. Hij werd veroordeeld tot zeven jaar tuchthuisstraf. Zijn vrouw, zonder geld en vernietigd door dezen slag, vond een onderkomen bij haar broeder, kapitein Halford, een weduwnaar met een zoon, die woonde in een rustig dorpje van Cumberland. het sluiten der vredesconferentie af te treden. Het resultaat der conferentie moet den Czaar zeer ontmoedigd hebben. Delcasse nu zou deu Czaar op het hart drukken, dat het tegenover Frankrijk zijn plicht, als Czaar zoowel als man van eer was, op den troon te blijven, daar men niet weet hoe zijn opvolger zou denken. Indien het niet zoo warm was De Berlijnsche correspondent van de //Daily Telegraph" zegt, dat het bezoek van Keizer W ilhelin aan Koningin Victoria waarschijnlijk in het eind van September of begin October zal plaats hebben. Waarschijnlijk zal de Keizer op Windsor-Castle logeeren. Indien de Keizerin tegen den herfst geheel hersteld is van de verstuiking aan haar voet, zal zij haar gemaal naar Engeland begeleiden. De //Herald" publiceert een intervieuw van zijn correspondent te Havana met generaal Jiminez, het hoofd van den opstand in St. Domingo, die hem de volgende verklaring heeft gedaanIk gevaar dat de Zuid-Afrikaansche Republiek en de stamverwante Hollandsche Afrikaners door de houding van een deel van het vijandig gezinde Engelsch Ministerie bedreigt Aan het volk van Groot-Brittannie Wij Nederlanders, verwant aan u door een gemeenschappelijken oorsprong, door overeeukomst in gesehiedenis en traditien, door gelijksoortige zeden en staatsinstellingen, ontleenen aan deze verwantschap, waarop wij trotsch zijn, de vrijmoe- digheid om uitdrukking te geven aan den onweer- staanbaren aandrang van ons hart en de diepe overtuiging van ons verstand, dat er bij velen uwer een sterke neiging bestaat een schromelijk onrecht te begaan jegens het volk der Zuid- Afrikaansche Republiek, eene loot van onzen ge meenschappelijken Germaanschen stam, een volk zwak in aantal, maar sterk door de deugden, welke door alle Angelsaksers op den hoogsten prijs worden heb den ondergang van president Heureaux bewerkt. gesteld moed, onafhankelijkheidszin, zelfbewust- Ik heb een expeditie vrijbuiters ontscbeept en mijn heid en godsdienstzm. agenten hebben Heureaux gedood. ik zal mij binnenkort naar de Vereenigde Staten begeven om een partij te organiseereu, die zich naar St. Domingo zal begeven en die desnoods met geweld zich zal meester maken van de regeering. Het volk wil Figuereo niet; het wil mij en het zal mij hebben. De correspondent heeft een telegram gezien, door Jiminez aan een zij tier agenten te St. Domingo geadresseerd, waarin wordt bevel gegeven dat, zoo de tegenwoordige regeering zich voor 15 Augustus heeft teruggetrokken, hij zich aan het hoofd van een algemeenen opstand heeft te stellen en ge- wapenderhand zich van de regeering meester te maken. De toestand wordt te Havana met groote belangstelling gevolgd, daar te Havana veel personen van invloed in de zaken op Haiti zijn gemengd Men weet dat Maximo Gomez Jiminez onder steunt. Vanwege de „Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Vereeniging" is onderstaand manifest verspreid, gericht aan het Engelsche volk, inzake de nood- lottige spanning in Zuid-Afrika en het oorlogs- Zij schreef geregeld aan haar man in de gevangeuis. Men had het dochtertje onkundig gelaten van haars vaders lot, en in hun rustig landelijk toevluchtsoord zou geen mensch er aan gedacht hebben, haar in verband te brengen met het geruchtmakende schan- daalproces. Stephen Alison schreef zijn vrouw menigen brief, welke getuigde van diep berouw hij verklaar de haar, dat hij de eenige boete wilde doen, die in ziju macht was, en waarin zij moest toestemmen, terwille van hun kind. Hij kon nooit weer van eenig nut voor haar beiden zijn. Hij was voortaan een gebrandmerkte, en zijn ontslag uit de gevangenis zou het onmogelijk voor hem zijn, weer een eervolle positie in de maatschappij te verwerven daarom wilde hij in 't vervolg een vreemdeling zijn voor vronw en kind. Men moest aan May bijtijds vertellen, dat haar vader dood wasna zijn ontslag zou hij geen poging doen, haar te zien, en hij zou nooit weer zijne rechten als echtgeuoot en vader doen gelden. Halford, die den brief van zijn zwager zag drong bij zijn zuster er op aan, te bewilligen in deze leveuslange scheiding. 't Was haar plicht, meende hij, met het oog op May, die een jongedame zou zijn tegen den tijd, dat Stephen uit de gevan genis van Portland kwam. Als mevrouw Alison terugkeerde tot haar man, een extuchthuisboef, zou haar dochters kans op levensgeluk verkeken zijn. En de arme vrouw gaf gehoor aan den aandrang van man en broeder, hoewel schoorvoetendzij stemde toe in de scheiding. Nu was Stephen Alison weer vrij man. Hij had het grootste deel van zijn straf uitgediend en was vrijgelaten met een briefje van ontslag. Maar hij was nu ongeveer een tnaand uit de gevangenis en de laatste penning van zijn uitgaanskas was op. De eerste kans om iets te verdienen was hem geboden door eeu verklaard misdadiger, aan wiens Wij doen een beroep op uw dieper besef van rechtvaardigheid en edelmoedigheid, wanneer wij u toeroepen Laat af van de pogingen, door sommigen uwer geldmannen en Staatslieden beproefd, om dit volk te belemmeren in de geleidelijke ontwikkeling van eigen aard en aanleg en te onderwerpen aan uwen wil. Laat af van het zoeken en aangrijpen van aan- leidingen en voorwendsels om u te mengen in zijne aangelegenheden, omdat het deze op andere wijze regelt, dat u redelijk en wenschelijk schijnt. Laat overigens dit volk zich natuurlijk ont- wikkelen, zelf den geest des tijds ondergaan, die onvermijdelijk voortdrijft op den weg van vooruit- gang in stoffelijk en geestelijk opzicht en elke gewelddadige stoornis veroordeelt, omdat zij de geleidelijke ontwikkeling veeleer vertraagt dan bevordert. Wij vragen u dit dringend, niet alleer. omdat eene andere politiek leiden moet tot geweld, bioed- storting, broedermoord maar ook omdat daardoor het recht geschonden, de naam van Britsche recht vaardigheid geschandvlekt, van Britsche scherp- zinnigheid ondermijnd en die van Britsche groot- moedigheid tot een spotternij gemaakt wordt. zijde hij had gewerkt in de steengroeven van Portland. HOOFDSTUK II. Stephen Alison wandelde weer terug, Piccadilly in, en meer dan eenmaal bleef hij staan voor het restaurant. Het denkbeeld van zelfmoord was nog in zijn hoofd, maar hij voelde een on- weerstaanbaar verlangen, om voor 't laatst nog eens te dineeren met welgekleede heeren en dames. Hij was in gezelschapskleeding, dit was een gril van hem geweest, toen hij uit de gevangenis kwam hij bad altijd vreemde ideeeu. Een deel van 't sommetje, dat hij ontving van een liefdadig genootschap, besteedde hij om een volledig costuum te koopen, uit de tweede hand. Hij dacht, dat 't hem misschien in staat zou stellen, op plaatsen te komen, waar men hem gekend had in betere dagen, en waar hij mogelijk oude makkers zou ontmoeten, die hem zouden helpen, een nieuw leven te beginnen. Maar de moed was hem in de schoenen gezakt, reeds bij de eerste poging. Hij was gegaan naar een bar in 't Westend, waar enkele van de mannen, die hij van de renbaan kende, gewoon waren 's jvonds te komendoch hij was er zoo koel ontvangen, dat hij beschaamd en met een gebroken hart was heengegaan. Sinds had hij zijn best gedaan, werk te krijgen doch elke poging mislukte. Hij was een ontslagen gevangene, dien de politie nog in 't oog hield, en langzamerhand was hij tot de ontdekking gekomen, dat de eenige kans om te //leven" zooals hij dat woord opvattte hierin bestond, zich aan te sluiten bij de spelers en dobbelaars, bekend als tfde jongens". Dat wilde hij niet, en thans, met twee weken schuld voor zijn kamerhuur, zonder geld, hongerig en verlaten in de groote stad, had hij besloten, zijn lijden te eindigen in de rivier.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1