A lgemeen Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Via an der en. No. 3796. Zaterdag 29 Juli 1899. Rekening yan de inkomsten en uitgaven OHSCEULBIG VB10QBBI1LD. 39e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. POLITIEK OVERZICHT. F EUILLBTON Naar het Fransch van JULES MARY. Ik heb een afschuw van je TER HIEIIZENSCHE COHRAVT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postYoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ■•it blad verschijnt tIiihim!»ik~. Woenndag- en Vrijalagavonal, uitgezonaleril op Feestda^en, bij den nitgever P. J. I'iN DE HIDE te Ter leoten. Burgemeester en Wethouders der Gemeente TER NEUZEN. Gelet op arrtikel 219 der gemeentewet Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen, dat de dezer Gemeente, over het jaar 1898 aan den Raad is over- gelegd, en die Rekening van den 29"sn Juli tot den 13den Augustus 1899 op de Secretarie der gemeente, voor een ieder ter inzage zal liggen, alsmede dat tegen betaling der Jtosten, afschriften van haar kunnen worden verkregen. Ter Neuzen, den 27 Juli 1899. J. A. P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat de stukken bedoeld bij art. 6 en ter voldoening aan art. 7 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125), betreffende de verbetering van het kanaal Gent—Ter Neuzen voor zooveel dit in de gemeente is gelegen, ter Secretarie dier gemeente ter inzage van een ieder zullen worden nedergelegd van 29 Juli 1899 tot en met 31 Augustus d. a. v. en dat belanghebbenden binnen dien termijn hunne bezwaren mondeling of schriftelijk moeten opgeven aan het college van Burgemeester en Wethouders. Ter Neuzen, 28 Juli 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester der gemeente HOEK maakt bekend, dat de stukken bedoeld bij art. 6 en ter voldoening aan art. 7 der wet vai/ 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125), betrellende de verbetering van het kanaal Gent Ter Neuzen voor zooveel dit in de gemeente is gelegen, ter Secretarie dier gemeente ter inzage van een ieder zullen worden nedergelegd van 29 Juli 1899 tot en met 31 Augustus d. a. v. en dat belanghebbenden binnen dien termijn hunne bezwaren mondeling of schriftelijk moeten opgeven aan het college van Burgemeester en Wethouders. Hoek, 28 Juli 1899. De Burgemeester voornoemd, H. WOLFERT. Op het oogenblik is de Belgische regeering in haar geheel gestemd voor de proportioneele vertegenwoordiging. Men beweert, dat het aftreden aanstaande is van Vandenpeereboom, als voorzitter 56) XIII. Tegen den avond van dien dag kwam Collivet te Parijs j bij ging naar de rue lord Byron, en't viel den slimmen man niet moeilijk, na eenig vragen de woning van Marinette te ontdekken. Hij belde aan en vroeg aan de rneid, nadat hij zich vergewist had, dat de gezochte hier woonde Er is zeker een jonge dame bij mevrouw gelogeerd Juffrouw Suzanne, bedoelt u Ja juist. Geef dit kaartje aan mevrouw. Ilij wachtte in t portaal, terwijl de meid het kaartje aan Marie bracht. Deze schrikte hevig, toen ze den naam las. at is er moedertje vroeg Suzanne. Lees zelf. 't Arme kind las en zei, mismoedig, teleurgesteld Nu al Laat meneer binnen komen beval Marie de meid, en toen zei ze tegen Suzanne Wil ik hem eerst alleen ontvangen Ga jij zoo lang naar je kamer. 't Meisje ging heen, en een paar minuten later stond de onbeilspellende gedaante t.egenover Marie. Collivet was bij het gezicht der vrouw, wier liefde hij vruchteloos trachtte te herwinnen, zoo ontdaan, dat hij eerst geen woord kon uitbrengen. Hij zag haar aan vol bewondering. van den ministerraad, Schollaert, als minister van binnenlandsche zaken, en Liebaert, als minister van financien. De namen van De Lantsheere en De Smet de Naeyer worden genoemd als opvolgers van Vandenpeereboom. In de commissie voor het kiesrecht hield de afgevaardigde Wolste gisteren een rede, die twee uren duurde en waarin hij het enkelvoudig kiesrecht aanbeval. Daarna verdedigde de gewezen Kamer- president De Lantsheere de proportioneele ver tegenwoordiging. Deze laatste hervorming krijgt onder de clericalen voortdurend meer aanhangers. In de Belgische Kamer was Dinsdag besloten, de zittingen om 1 uur in plaats van om 2 uur te laten beginnen. De socialist Smeets had de leden der rechterzijde gewaarschuwd, op tijd te komen, anders zou hij hun een loer draaien. Te 1 uur eergister eischte hij telling er bleken van de rechterzijde 71 leden aanwezig en daar het vereischte aantal tot het nemen van besluiten 76 is, verlieten de socialisten de zaal, waardoor de zitting opgeheven moest worden. 't Gaat met Dreyfus gelukkig weer wat beter, de koorts is minder geworden, de eetlnst neemt toe, die in de laatste dagen sukkelend was. Een der anti-semitische bladen had een brief afgedrukt naar het zei, verloren door Hild, Labori's secretaris door Dreyfus dd. 15 Juli uit zijn ge- vangenis te Rennes aan //zijn vriend Labori" gescbreven, een brief dien Labori en Dreyfus beiden voor gefantaseerd verklareu. Het is een sensatiebriefje maar zonder booze bedoelingen ge- steld Dreyfus zich innig dankbaar verklarend voor de verleende hulp, de hoop uitsprekend op een spoedige vrijheid, waarin hij weder aan Frankrijk zijne diensten zal kunnen verleenen. Heel onschul- dig dus Over de te voeren maatregelen van orde is een conflict ontstaan tusschen de burgerlijke en militaire autoriteiten in Rennes. Waarover dat precies loopt weten we niet, onrustbarend is het evenwel stellig nietde orde in Rennes tijdeus het proces zal wel bewaard worden. Advocaat Demange heeft verklaard dat hij op een elftal zittingen van den krijgsraad rekent. Hij gelooft niet dat het openbaar ministerie eenvoudig de aanklacht zal laten vallen, integendeel zal het conclusies nemen uit de getuigenverhooren. Zoo het dit niet mocht doen, dan zou de verdediging een onderzoek vragen van de beschuldigingen die op autentieke basis berusten. Ofschoon voegde Demange er bij die tot nog toe niet door ons gevonden zijn Meneer, sprak zij, ik weet, waarvoor ge hier komt. Ik heb ongelukkig geen recht op uw dochter, en ik kan haar niet hier houden tegen uw zin. Ik wist van Suzanne's vlucht niet af, en ik heb haar geraden, u te schrijven, om u gerust te stellen. Denk er aan, dat het kind zwak is, en dat een hevige aandoening haar zou kunnen dooden. Zonder een oog van haar af te wenden, antwoordde hij Ik zal niet op haar knorren, om uwentwil, Marie t W as of plotseling de krachten hem begaven hij liet zich in een stoel vallen en zuchtte Wat zou ik niet doen om u wat heb ik niet gedaan om u En weder ten prooi aan een dier woeste vlagen, riep hij Marie, ik heb je lief, meer dan ooit Al tijd denk ik aan je Je beeld vervolgt mij, dag en nachtO, heb mij lief, kom bij mij terug Kom Zij was angstig teruggeweken hij deze uitbarsling. De begeerte naar die vrouw maakte hem wel- sprekend. In vurige woorden trachtte hij nogmaals, haar over te halen hij spiegelde haar voor, dat ze dan Suzanne ongestoord zou bezitten hij ge- waagde van den rijkdom, dien hij had verzameld en waarover zij vrijelijk zou kunnen beschikken. ILj stond op, naderde haar en greep haar hand. Zij trok die terug, of zij zich gebrand had. Hij knielde, smeekle, trachtte den zoom van haar kleed te grijpendoch ze ontweek hem telkens. Hij was helacbelijk, maar verschrikkelijk tevens de ellendeling, die zich zoo vernederde, zou opstaan Ook Mazeau, de president van het Hof van cassatie, heeft die niet gevonden. Het blijkt dat hij in het door ons medegedeelde interview iets daaromtrent gezegd heeft. Maar de reporter die van het anti-Dreyfusblad Echo de Paris heeft dat juist weggelaten. Mazeau heeft indertijd op een vraag van president Loubet, wat hij, die alle stukken gezien had, van de zaak dacht, ge- antwoord Ik heb niets gevonden dat op schuld duidt en daarentegen heel veel dat sterk ten gunste van onschuld spreekt Wat men vermoedde is juist gebleken, de ont- slagaanvrage van president Kruger was een manoeuvre van handige beurslui. En dadelijk beginnen de bladen in Londen hun campagne weer. Zoo komt de Times opnieuw zijn draai nemend verklaren dat de kieswet door den Raad aangenomen in haar tegenwoordigen vorm, den ellendigen toestand niet kan beeindigen. De uitlanders moeten dezelfde rechten hebben als de boeren. De regeering van Engeland blijft intusschen ooriogzuchtig doen. Yolgens bericht uit Simla heeft het bestuur van Engelsch Indie 10,000 soldaten ter beschikking van de regeering gesteld vals er een conflict met den Transvaal mocht uit- breken." Of zij geaccepteerd ziju wordt niet gemeld. Tusschen Kruger en den Yolksraad is de ver- houding weer uitmuntend, al is er in de dyna- mietzaak nog geen besluit gevallen. De regeering had eergistermorgen den Raad gevraagd de overeen- komst met de dynamiet-maatschappij, tot vermin- dering van den prijs van het dynamiet onder zekere voorwaarden, te bekrachtigen. De Raad besloot der Regeering te vragen, de voorwaarden op te schrijven. In den namiddag, terwijl over de nieuwe Grond- wet werd beraadslaagd, kwam president Kruger den Raad binnen met een geschreven stuk, be- helzende de voorwaarden. De discussie over de dynamiet-maatschappij werd daarna geopend, doch de Raad verdaagde zonder een beslissingte nemen. Door de Engelsche regeering is aan het Parle- ment een blauwboek over Transvaal verzonden. Het is zeveDtig pagina's dik en geeft o. m. de verschillende telegrammen weer, door sir Alfred Milner aan de Engelsche regeering gezonden tijdens de conference te Bloemfontein. Het blauwboek houdt overigens bijna niets in, dat niet reeds aan het publiek bekend was, 't zij door telegrammen in de couranten, 't zij door verklaringen van den heer Chamberlain in het Lagerhuis. Vermeldenswaardig is echter, dat in een telegram als een onverzoenlijk wreker, als hij zag, dat zijn smeeken zonder gevolg bleef. Sta op, meneer gebood zij. Neen, neen zeg mij eerst, dat je mij liefhebt. In deze woorden lag zooveel hoon, zooveel minachting, dat hij een oogenblik als verpletterd, het hoofd boog. Toen richtte hij zich op, met moeite, en vroeg Dus je gelooft niet aan mijn berouw Ik geloof aan niets van wat je zegt Ik stneek, en je stoot mij terug Jaen ik hoop u nooit weer te zien Ben je misschien gevoeliger voorbedreigingen Als ge dreigt zijt ge tenminste beter in uw rol. Je weet nog niet, waartoe ik in staat ben Ik heb je aan 't werk gezien. Pas op, Marie Toen ik hier heen ging, heb ik gezworen, dat je met mij terug zoudt keeren als mijn vrouw. Je bedreigingen maken mij niet bang! Als je mij tot 't uiterste drijft, zou ik je kunnen dooden. Dood mij Zooveel hecht ik aan 't leven niet. Maar weet, dat ge met mij ook uw dochter treft. Mijn dood zou de hare meebrengen. Hij keek haar aan met een blik, die haar ijskoud maakte. Als de dood je niet afschrikt, heb ik misschien een ander middel.Dat meisje houdt van je Dat weet ge wel Zou je niet denken, dat die genegenheid wel eens kon verdwijnen, als ik haar vertelde. Hij zweeg, als wachtte hij de uitwerking dier woorden af. van 14 Juni sir Alfred Milner zijn denkbeelden oppert over de mogelijkheid van een arbitrage, z/door anderen dan de buitenlandsche mogendheden" tusschen Transvaal en Engeland. Sir Alfred Milner verklaart duidelijk, dat hij in principe niet tegen een arbitrage is, over de ondergeschikte punten en over de wijze van toepassing, wanneer eenmaal een vriendschappelijke en duurzame regeling van de hoofdpunten zou zijn verkregen. Niettegenstaande ten vorigen jare alleen be- zwaar is gemaakt tegen een te uitgebreide aan- duiding van het beroep op de voorzijde der brief- kaarten, wordt blijkens de vele bij het hoofdbestuur der post en telegrafie ingekomen klachten, op vele postkantoren ook de verzending geweigerd van briefkaarten, waarop de naam eenigszins uitgebreid, of wel de naam en het beroep van den afzender in een uitdrukkiug zijn vermeld. Dit behoort, volgens het hoofdbestuur, niet te geschieden j ook al is dergelijke vermelding nogal uitgebreid gelijk bv. het geval kan zijn op briefkaarten afgezonden door naamlooze vennootschappen, maatschappijen of agenturen. Dan behoort daarin te worden berust. Het is mede niet verboden, dat hij, die twee of meer beroepen uitoefent, welke niet in een woord zijn samen te vatten, die beroepen elk met een woord of daarmede gelijkgestelde uitdrukking vermeldt. Voorts vestigt het hoofdbestuur de aandacht der postambtenaren er op dat doorhaling of radeering van niet geoorloofde aauduidingen of opschriften op briefkaarten geoorloofd is, alsmede dat een aan- duiding van het beroep, welke niet voldoet aan de gestelde eischen, door radeeren, doorhalen of bijschiijven met de pen in den vereischten vorm mag worden gebrachl. De Staats Ct. vermeldt een eervolle onder- scheiding zooals er slechts zelden verleend wordt. Bij Koninklijk besluit is, als blijk van goedkeuring en tevredenheid, de zilveren eerepenning voor menschlievend hulpbetoon en een loffelijk getuig- schrift toegekend aan den 81jarigen J. L. Mooyman te Naaldwijk, wegens het met levensgevaar redden van een kind uit het water bij de Oranjesluis aldaar op 24 Juni 1899. oor dergelijk menschlievend hulpbetoon wordt gewoonlijk de bronzen eerepenning geschonken, maar deze kloeke grijsaard ontving, met het oog op zijn hoogen ieeftijd, waardoor zijn daad des te verdienstelijker wordt, den zilveren eerepenning. Ga voort Als ik haar vertelde, wie en wat je bent. Ellendeling Als ik haar zeg, dat je een vrouw zonder eer en schaamte bentde mooie Marinette, die veil is voor iedereen O, die lafaard Hij zou in staat zijn het te doen. Dat ben ik ook. Luister daarom, welken koop ik je voorsla. De arme vrouw zat verslagen, het aangezicht verborgen in hare handen. Zij achtte zich verloren. Uitwendig kalm, hoewel hij kookte van woede, vervolgde Collivet Je gaat met mij mee, of ik zweer je, dat Suzanne de schande van je leven zal weten. Dat zult ge niet doen Dat zou afschu- welijk zijn Ik zal het doen. Het zou een misdaad zijn. Ik heb gezegd, dat ik tot een misdaad in staat ben, om jou te bezitten. Ik wil niet Dus je hebt liever, dat Suzanne je veracht O, 't is afschuwelijk Neem je 't aan Neen, neen, nogmaals neen En als ge uw bedreiging (en uitvoer brengt, waarschuw ik u. Jij hebt 't gewild. Roep Suzanne Zij stond onbewegelijk, als vernietigd, en ze deed, af ze 't bevel niet had gehoord. Ze klampte zich vast aan de hoop, dat hij tot zulk een bar- baarschheid niet in staat zou zijn. Collivet A belde en beval de binnentredende meid

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1