BIJVOEGSEL Tsr NsuzsnschG Courant Gemengde berichten. Zaterdag 15 Juli 1899. No. 3790. (loen. Gevaar voor blind worden, waarvan onlangs sprake was, loopt zij niet. H. M. is wat zwak van gezicht, maar niet meer dan velen van haar hoogen leeftijd. Bij de stemming te Helder zijn in het 2e district al de ingeleverde stembiljetten van on- waarde verklaard, op grond van art. 89, al. 1 in verband met art. 72 der kieswet, daar de candidaten op de stembiljetten niet in alphabetische orde waren gesteld. Te Dordrecht liet een werkman, die in een telefoonpaal zat, bij ongeluk een ijzeren bout vallen, welke terecht kwam op het hoofd van een arbeider, die daaronder stond. De man werd ernstig verwond en men vreest voor zijn leven. Als vRara" geeft de Kampioen het volgend rekensommetje op fietsgebied Van de groote combinatie van Amerikaansche rijwielfabrieken, de Amerikaansche Bicycle Trust, wordt beweerd, dat zij in staat is om iedere vijf seconden een rijwiel kant en klaar te produceeren. Als dat waar is, zegt een Engelsch blad, dan mag men wel voorzichtig zijn, dat er niet spoedig meer rijwielen dan menschen op onze planeet komen. Maar dat bezwaar, zoo heet het verder, is zoo heel groot niet, want de Amerikaansche fabrikanten geven slechts een paar maanden garantie op hun machines. Zoodat men ten slotte, wanneer men zich eenigszins in deze kwestie gaat verdiepen, op de volgende vraag stuitnWanneer de trust iedere 5 seconden een rijwiel aflevert en het rijwiel in drie maanden iemand naar de andere wereld helpt, hoelang zal het dan duren voordat de voorraad rijwielen met het aantal overlevenden gelijkstaat Wie het weet, mag het zeggen. 117 maal getrouwd is Tuan Syed Mahomed ben Abdullah al Hadad te Singapore. Genoemde heer, die thans 78 jaar oud is, bezit een harem, welke uit vier vrouwen en twee slavinnen bestaat. Meer dan vier vrouwen neemt de vrome Moham- medaan daar zelden. Maar Tuan Syed schijnt van verandering te houden, want niet minder dan 117 maal heeft hij tot nog toe een huwelijk ge- sloten, telkenmale voor het nieuwe huwelijk een zijner vrouwen verstootende. De politie te New-York heeft een goede vangst gedaan. Zij heeft zekeren Leary Lawson, die als ,/Vorst der bedelaars" bekend is, gearresteerd en zich daarmede verzekerd van een goed geor- ganiseerde bedelaarsbende. Deze bende bedoelt het uitbuiten van medelijdende rijke lieden, wier beurs door hartroerende verhalen lichter gemaakt wordt. Bij de huiszoeking vond men in Lawson's woning een naar het voorbeeld der beste Baedekers samengestelden en fraai gedrukten //Gids voor bedelaars door New-York." De rijke bewoners van New-York zijn daarin naar bijzondere ken- merken in klassen verdeeld en hun liefdadigheidszin wordt door bijschriften als //voortreffelijk," ,/goed" en vvrij goed" aangeduid. Te Besan^on vond men Woensdagmorgen een moeder en haar zoon in hunne woning vermoord. De moeder lag in den stal, de zoon in de woning, beide met afgesneden keel. Naast het lijk der moeder stond een half uitgedronken flesch witte wijn, naast dat van den zoon een bijna leeg gedronken flesch jenever. Men denkt dat de misdaad gepleegd is door een dronkaard of een krankzinnige. Een driejarig meisje uit Bernau (Pruisen) geraakte onlangs in het bosch van hare geleiders af en verdwaalde. Men zocht overal te vergeefs naar het kindden geheelen nacht, gedurende welk een hevig onweder woedde, werd geen spoor van de kleine ontdekt en eerst den volgenden middag vond men het meisje terug. Zij lag zeer gerust te slapen onder een boom, en was blijkbaar volstrekt niet gedeerd door den vreeselijken nacht, dien zij in het bosch had moeten doorbrengen. Maandag vond men te Parijs in een spoorweg- wagen een dame in vasten slaap. Wakker gemaakt, verhaalde zij dat iemand, die een spoorwegbeambte leek, bij Limoges bij haar ingestapt was en om haar kaartje vraagde. Tevens hield hij haar een fleschje onder den neus, waarop zij 't bewustzijn verloor. Een taschje met 70,000 frs., dat zij bij zich had, bleek verdwenen te zijn. Te Keulen is Zondagavond de sleepboot //Mannheim 5" in de flank gevaren van de Neder- landsche stoomboot //Krimhilde," die vol passagiers was. Van het personeel van de //Krimhilde" werden vijf man gekwetst, een hunner, de kok, zwaar. Van de passagiers kreeg niemand letsel. Een man, die wegens diefstal van rijwielen gevangen was genomen, doch had weten te ont- komen, werd te Herford weder gepakt en voor- loopig in een bovenkamer opgesloten. Om te verhinderen, dat hij 's nachts zou ontkomen, had men al zijn kleederen weggenomen en hem alleen zijn hemd laten houden. De man draaide van een laken, dat hij in reepen scheurde 's nachts een touw en liet zich daaraan, alleen met zijn hemd bekleed, uit het venster op een binnenplaats afglijden. Hier hingen een aan tal kleedingstukken te drogen, waarvan de man zich toeeigende wat hem 't geschikst voorkwam. Daarna sloop hij 't huis uit en zou zijn vrijheid hebben weergevonden, ware het niet dat hij de aandacht had getrokken van een gendarme, die 's nachts laat van een bruiloft naar huis kwam. Deze vond den blootshoofd in den maneschijn wandelenden vluchteling verdacht, ging op hem toe en arresteerde hem opnieuw. Eerst den vol genden morgen bleek het, welke vangst hij had gedaan. De regeering der Vereenigde Staten heei van drie familieleden van bij de ramp der //Boui gogne" omgekomen passagiers een bedrag va 72,000 gld. ontvangen; 48,000 is bestemd voc den uitvinder van het beste reddingstoestel voc schipbreukelingen en f 24,000 voor het uitschrijve van een prijsvraag in de geheele wereld. Broeder Flamidien, beschuldigd van de moord op Gaston Foveaux, op de Christelijk school te Rijssel, is van rechtsvervolging ontslage en Maandagavond in vrijheid gesteld. Naar aar leiding daarvan hadden eenige ongeregeldhede plaats en werden hier en daar door het volk A ruiten ingeworpen. Bij het plukken van boschbessen is ee meisje van 19 jaar in het Mecklenburgsche dor Marnitz door een adder in den voet gebetei Vierentwintig uur later stierf zij. Het Italiaansche ministerie der posterije had op de tentoonstelling te Corno eene prachtig verzameling telegrafische toestellen ingezonder welke te zamen de geheele ontwikkeling d< telegrafie deden zien. Deze inzending is gehei verloren gegaan. De totale schade wordt op 2 millioen lire geschat. Door Charlottenburg nabij Berlijn trok Maai dag een troep Zigeuners. 's Avonds deden twf families bij de politie aangifte dat twee meisji vermist werden, een van drie en een van drie-ei een-half jaaf. De huisgenooten, zoo wel als t politie, zochten den ganschen avond en den ganscht nacht, doch zijn er niet in gesiaagd de kindert te vinden. Men vermoedt, dat ze door de Zigeuners g stolen zijn. Uit \allach wordt gemeld, dat naast de spoorweg een zwaar verwond gerechtsdienaar wei gevonden. Het bleek uit enkele mededeelinge van den man, dat hij in een coupe was aangevallei met dolksteken was gewond en daarna uit de trein geworpen. Na korten tijd is de gekwetsl overleden. Het meest ongehoorde, \eat de wereldg schiedenis tot nog toe op het gebied van reclan weet aan te wijzen, wordt telegrafisch uit Victi in den Amerikaanschen staat Colorado gemeh Het stadsbestuur besloot, het patriottische nr het nuttige te vereenigen en den verjaardag de onafhankelijkheid te vieren dooreen .kunstmatie aardbeving, die in alle deelen der wereld zou doe spreken van de stad Victor. Het plan is uitstekend gelukt. De stad Victe ligt op de helling van den Big-Bull-Berg. I aardbevingscommissie ging den berg nog 200 voet hooger op en liet vijf tonnen dynamiet i aldaar aangelegde mijnen plaatsen. De gouvernei van den staat Colorado en 20,000 personen ware op de been, om de ontploffing bij te wonen. I hoeveelheid dynamiet werd in de verschillend mijnen achtereenvolgens aangestoken en over ee oppervlakte van 80 mijlen woonde men de schoonsl aardbeving bij, die ooit door professor Falb voo speld, of liever, niet voorspeld is. Een tevore genomen proef met 100 pond dynamiet beschadigd de huizen in de nabijheid zoodanig, dat de eigenaai bij de rechtbank protesteerden tegen de hoofdon ploffing. De patriottische rechters verklaarde echter den eisch niet ontvankelijk en Victor ha zijn aardbeving. In het dorp Ulbersdorf in den kreits Hayna (Pruisen) staat een huis, welks bewoners in h< laatste jaar voortdurend aan een raadselachtig ziekte leden. De dokters zochten vergeefs nat de oorzaak van de ziekte. Verscheidene bewonei stierven. Eerst dezer dagen is men op het denl beeld gekomen, het water van de huiswel 1 onderzoeken, dat de menschen gewoon waren 1 drinken, en toen kwam uit dat dit arsenicui bevatte. Langen tijd geleden was in de nabijhei van het huis een put geweest, waarin een looier van glace-leder haar afval wierp. Het arsenicui uit den afval was nu met het grondwater in d wel gedrongen. ZEETIJDIWGEN. Van 12 tot en met 13 Juli. Van 12 tot en met 13 Juli werden langs de Oosl j sluizen alhier 27 binnenvaartuigen op- en 20 a) geschutdoor de Westsl. 5 op- en 2 afgeschut POLITIEK OVERZICHT. De regeering van het Vereenigde Koninkrijk is maar wat op haar goeden naam gesteld als men op haar woorden wilde afgaan zou er geen vredelievender en inschikkelijker bewind op de wereld bestaan dan het kabinet Salisbury met Paul Kruger's tegenstander Joseph Chamberlain als minister van kolonien Gelukkig dat menschen, die rekening houden 66k met de daden van den braven John Bull (die precies doet alsof hij niets kwaads in den zin heeft en alsof zijn zaak de meest rechtvaardige en minst onaanvechtbare ter wereld ware) allengs zoover zijn gekomen om een aanmerkelijk verschil te ontdekken tusschen zijn woorden en zijn han- delingen Zoo is daar nu door de regeering van ,/Hermost gracious Majesty" in antwoord op een voorstel van den gouverneur van Queensland tot de afzending van hulptroepen naar Transvaal (ter bestrijding der Boeren natuurlijk) hoogelijk dank betuigd voor het aanbod, dat loyaal vaderlandslievend wordt geheeten, met de toevoeging, dat de regeering hoopl, dat de gelegenheid om er gebruik van te maken, zich niet mag voordoen. Mooi gezegd is het, doch het is doodjammer, dat zoo'n vredelievend getuigenis zoo ongeveer samenvalt met de afzending van troepen en oorlogsmateriaal naar Afrika's zuidelijk deel en met herhaalde verzekeringen van den heer Cham berlain, waaruit alleen valt af te leiden dat hij er met alle kracht naar streeft de schuld geheel te werpen op Paul Kruger en diens onwil om in overleg met de beide Volksraden, ten einde genoegdoening te verschaffen aan de Uitlanders. Indien men dan wil volharden bij een meer optimistische opvatting van den staat van zaken indien men wil blijven volharden bij de meening, dat het ten slotte alles nog wel zal geschikt worden en dat het dus niet zal komen tot een krijg, waarin de Boeren wel het recht doch niet de macht aan hun zijde zouden hebben, zou men kunnen doen gelden het feit, dat Groot-Brittannie niet alleen rekening zal hebben te houden in Afrika's zuidelijk deel met de Boeren (die er volgens de heeren Hofmeyr en Herholdt heel wel van overtuigd zijn dat zij ten slotte toch het lootje zullen moeten leggen na een vreeselijken strijd voor onafhankelijk heid met veler levens en aanzienlijke eigendommen als inzet) doch ook met de burgers van Oranje- Vrijstaat en met den Kaapschen Afrikaander-Bond, een vooruitzicht dat nu juist niet zoo heel aan- lokkend is voor de heeren te Londen. In werke- lijkheid is door de niet-Eugelsche elementen in Zuid-Afrika niets verzuimd om een gewapend conflict te voorkomen het jongste kiesrechtvoorstel van de Transvaalsche regeering is er het klaar bewijs van, evenals de deels ontwijkende, deels onwel- willende uitlatingen van Engelands minister van kolonien te dezen aanzien, als bewijs kunnen gelden van zijn boos opzet en van den onwil om een accoord te aanvaarden, tenzij de suprematie van Groot-Brittannie in Transvaal door tusschenkomst van de Uitlanders voor goed verzekerd was Kapitein Dreyfus' eerste advocaat, de heer Demange, is weer naar Rennes gekomen en blijft daar de geheele week, om met zijn client te ar- beiden. Hij is over diens lichamelijken en geeste- lijken toestand bij voortduring zeer tevreden. Hij heeft nog altijd hoop, dat de zaak reeds een der eerste dagen van Augustus zal kunnen voorkomen. Een New-Yorkscb blad heeft, zegt men, Emile Zola telegraphisch verzocht, verslag te geven van de zitting van den krijgsraad te Rennes. Zola moet geantwoord hebben Yoor geen tien millioen dollars. De oud-Minister van Kolonien Lebon schrijft ter rechtvaardiging zijner barbaarsche bevelen ten opzichte van Dreyfus aan Le Temps, dat in Sep tember 1896 geruchten omtrent pogingen, om op een Amerikaansch schip Dreyfus te ontvoeren aan- leiding gaven tot de scherpere maatregelen ten opzichte van den veroordeelde. Ook scheen een der wachters niet recht te vertrouwen. Daarom gelastte hij het sluiten in de boeien 's nachts en het oprichten der palissade, het eerste echter slechts zoolang als het tweede duren zou. Dat werk is toen niet medegevallen. Overigens heeft de ge- zondheid van den veroordelde er niet onder ge leden. Lebon ontkent ooit last gegeven te heb ben den veroordeelde zijne brieven te onthouden of ze hem eerst later te geven. Deze verklaring heeft al zeer weinig bevredi- gends. De gezondheidstoestand van Paus Leo XIII is tegenwoordig, naar Italiaansche bladen verzekeren, buitengewoon goed. De Paus loopt zonder stok, leest zonder bril en vervult zijn kerkelijke plichten zonder eenig blijk van vermoeidheid. De slape- loosheid, waaraan Z. H. lijdt, schijnt hem geen hinder te doen. Yele gedicbten van den Paus zijn geschreven in zijn slapelooze nachten. En nu wij toch aan bejaarde en herstellende hooge personen toe zijn ook Koningin Victoria is tegenwoordig bijzonder welvarend voor haar Te Zon, bij Eindhoven, was deze week op het raadhuis een huwelijk gesloten. Toen het echtpaar buiten kwam, bleek het, dat de jonge man door de politie werd opgewacht, waarna deze hem in bewaring nam, wegens het vermoedelijk ontvreemden van eikenschors. In plaats van eene huwelijksreis maakte hij nu tusschen twee politie- dienaren een reis naar Eindhoven. Op Texel drouk een paard van hooge waarde uit een kuip, waarin een vergiftig schapen-wasch- middel onbewaakt was blijven staan. Den volgenden morgen was het fraaie dier aan de gevolgen ge- storven. Wijk C te Utrecht was eergistermiddag in opscliudding op de Varkensmarkt, heette het, had een vader zijn 4jarig zoontje levend in brand ge- stoken, na hem eerst met petroleum te hebben begoten; zijn vrouw had hij mishandeld en van de trappen gegooid en weer anderen vertelden, dat hij het knaapje met vitriool had begoten. Ook twee berichtgevers kwamen dit verschrik- kelijk drama vertellen. Wat er van waar was P Op de Varkensmarkt woont op eene kamer zekere Vuurmans, met vrouw en drie kinderen de oudste der drie is het bewuste 4jarige knaapje. V. maakt veel misbruik van sterken drank en was ook nu weer beschonken thuis gekomen. Zijn vrouw moest het ontgelden, hij sloeg en mishandelde haar waarop zij met twee kinderen naar beneden vluchtte. V. legde zich in de kamer te slapen, terwijl zijn 4jarig zoontje ook in de kamer was. De kleine wist lucifers in handen te krijgen, speelde er mee en geraakte in brand. De vader werd door het geschreeuw wakker en trachtte de vlarn- men met een deken te blusschen; hij brandde zich eehter deerlijk aan beide handen. De moeder was ondertusschen naar boven geijld en slaagde er in het vuur te dooven. Het kind had vreeselijke branawonden bekomen en werd naar het Ziekenhuis gebracht, waar voor het leven gevreesd werd. Voor het huis had zich een drom van menschen opgepakt, dreigende en tierendeeen had verteld dat de vader het kind in brand had gestoken en een half unr later wist de halve stad het drama in de vreeselijkste nauwkeurigheden over te ver tellen. Eenige politieagenten brachten den man naar het politiebureau aan de Carharijnepoort, het volk er achteraande agenten hadden moeite om den man te heschermen voor de woede van de wi;k C-ers. Het bleek dat ook hij de handen ernstig verbrand had en dat hij in het Ziekenhuis moest worden verbonden. Ook hierheen volgde de bende hem en tot 's mans geluk was er een achterdeurtje, waardoor hij kon ontkomen, zonder dat het volk het bemerkte. Voorloopig durft de man zich niet in wijk C vertoonen. De oorzaak van dit treurige geval is hier dus ook weer aan den drank te wijten. Eenige personen zaten in de tram Veenwouden Dokkum te rooken. De conducteur maakte hen opmerkzaam, dat dit in dien wagen niet mocht maar de heeren dampten er maar lustig op los. Toen de paardentram, halverweg Dokkum, te Murmerwoude aankwam, beval de conducteur den koetsier om de paarden om te spannen en dat geschiedde. De nog altijd rookende heeren be- grepen hiervan niets en vroegen den conducteur wat dat omspannen beduide, waarop deze ant- woorde De heeren willen het rooken niet laten, en nu rijd ik terug naar Veenwouden, om den chef er mee in kennis te stellen". Nu wierpen de rookers plotseling alien hun sigaar weg. De conductenr was voldaan, liet de paarden weer omspannen en bracht de niet meer rookende heeren per tram naar Dokkum. Te Utrecht overleed eergisteren een 15 jarige knaap, volgens een daar loopend gerucht, tengevolge eener ondergane mishandeling. Een dag of 14 geleden zou hij zich namelijk in een aan de Croeselaan gelegen moestuin hebben begeven om wortelen te stelen. Toen hij daarmede bezig was, kwam echter opeens de eigenaar, die reeds lang veel last en nadeel van de straatjeugd ondervond en zich daarom in hinderlaag had gelegd, van achter eenig struikgewas te voorschijn, en pakte hem bij zijn kraag. Volgens het gerucht zou de jongen later hebben verteld, dat de boer hem toen ook duchtig om de ooren had geslagen, zoodat hij er duizelig van was geworden. Twee dagen later was hij op de steenbakkerij, waar hij werkzaam was, weder door een duizeling bevangen, en daardoor van een wagen gevallen, waarbij hij zijn been bezeerde. Denzelfden dag moest de knaap naar bed en geraakte kort daarna buiten kennis, terwijl door een geroepen geneeskundige hersen- vliesontsteking werd geconstateerd. Sedert ging de patient voortdurend achteruit, tot hij eergisteren overleed. Door de politie werd een streng onderzoek ingesteld naar aanleiding waarvan het lijk van den knaap, op last der justitie, naar het Zieken huis werd overgebracht, om gerechtelijk te worden geschouwd. VAN DE VAN Datum. VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading Voor Xer lemeo t 13 Eng. 8.3. Abbotsford 2979 Leith stukg. idem Huminersea 1524 Middleabro ijzer Eng. barge Lord Iddesleigh 233 Londen idem Eng. 3.8. William Dawson 804 Britonferry idem idem Hailing 2199 Londen stukg. Van Xer itenien i 12 Eng. barge Lord Salisbury 220 Londen m- Eng. s.s. Raubaix 1549 Goole led® idem Astrologer 2580 Middlesbro idt 13 idem Ann Webster 2241 Londen stukg idem Golfer 1066 idem mac ad at' Voor (went i 12 Eng. s.s. Ibis 3378 Manchester stukg. 1 Deens. s.s. Tomsk 4453 St. Peterburg hout 13 Eng. s.s. Sea Belle 2152 Londen 3tukg. idem Truro 2366 Hull idem Van (went t 12 Eng. s.s. Sea Serpent 2553 Londen stukg. idem Calder 1992 Goole idem 13 idem Ibis 3378 Antwerpen idem J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 5