A !i BIJTUIGMAKERIJ. R1JTUIGM AKERI j7 van Levensverzekering en lijfrente oo odpi s:Lan(!auer HAMMETJES. mnummmm Veered- en Kapokbedden, TanKamaw I Z0?r a. d. littooij az. wigarenxaorikanten, Noorsche Zoutevisch. iw g h g COED. IBETER. J. J 1 11 11IJ-IIII Hit. - TH iron Magazijn van Bedden. J. de Smidt-Fotboven, Amerikaansche Orgels, IMBBOinraHSFM, K. DE PAUW Yadsr, Trekking beslist 25 Juli a. s. py 7500 Prijzen. Balance Centrifuge J. de Smidt-Pothoven, I Qesn grijs Haar mser. Amerikaanschs Orgsls. Gosdkoopst sn bast Yss voadsr. Openbare Yerkooping. HHSTIAAi Hendrik de Maesschalck-Vergalle, Ankerstraat n°. 62, St. Nicolaas. OfcmogelSjke concurreatio I Keizer Karelstraat 39, GENT. Maakt en verwisselt alle soorten van RIJTUIGEN en HARNASSEN. Dagelijks te koopen AMSTERDAMSCHE PAARDENLOTEN. Vers v. Landbouw, Handel en Nijverheid te Amsterdam. LOFEIM ad f\ (een gulden) Ter Nenzenbij F. Rozenga. Haast U. Nog slechts enkele dagen. De beste ontroomingsmachine voor heeren landbouwers is de J. J. VERLINDE HOEBfi, Ter Neuzea. Uiterst concurreerende prijzen. is de beste, de voordeeligste, de sterkste vmi alle soorten zwarte Breisajet. Voorziet in een lang bekende behoefte. G. DE ZEEUW, Nieuwediepstraat, Ter Neuzen. A11 ij d voorhanden: 1 f i Prijscouranten gratis en franco I. W. A. I)E LANGE, C. 1I8BIIS te TEB IOTZBT, W. de liuijsscher \V zn. in assurantien op Beurspolis, J. Tollenaar—De Masier, M a g a z ij n van Story en Clark, Chicago, De Notarissen Mr. J. G. van Deinse, te Hulst en P. Dregmans, te Axel, zullen ten verzoeke van den heer J. E. WOLEERT, landbouwer te Boschkapelle, op Dinsdag 18 Juli 1899, des voormiddags om 10 uur, in het openbaar presenteeren te verkoopen jfl 9 Paarden, waaronde 4 Werk- l|W paarden, 2 tweejarige en 2 een- Ti.V vv.jarige Paarden en 1 Hengsteveulen. 5 baatgevende Koeien, 3 twee- jarige en 2 eenjarige Runders, 4 Kalvers en 2 eenjarige Stieren, ELfetlum 1 Loopvarken en 4 Biggen, 20 Hoenders en 1 Hond met Ketting. 3 Menwagens, 1 Stortekar, 1 Chais, 2 ijzereu Walen Ploegen, 1 tweeschar- en *1 Zeeuwsche Ploeg, 4 Eegden, Rolblok, 1 Slede, Sleep, Waterbak, I Stamp- bak, Stroomolen, Windmolen, Geeselsteen, Graanmaat, Zeefden en Schoppen, Rieken, Vorken enz. 1 Kern met toebehooren, 2 Kuipen, Boter bak en Ernmers. Ongeveer 2000 Mutsaard, Staken enKodden, eene partij Hooi en Stroo en het Mest in den put, verdeeld in koopen en wat verder meer zal worden geveild. Nalatige debiteuren worden NIET als koopers aangenomen. U van het bouwen van een HERBERG en WINKELHUIS, alsmede een REMISE, met bijlerering van alle (laartoe be- noodigde bouwstoffen, bij de haven aan de Kouingin Emmapolder, gemeente Cliuge, op YRIJDAG 21 JULI 1899, des namiddags 3 ure, in- de herberg bewoond door Th. Bauwens, in dtn Van Aelsteijnpolder, gemeente Graauw. Aanwijzing in loco op den dag der besteding des voormiddags 11 ure. Bestek en teekening liggen ter inzage in ge noemde herberg, alsmede bij den Bouwkundige J. WISSE Jz. te Zaamslag, bij wien ook verdere inlichtingen te bekomen zijn. Bekroond met zilveren en gouden medailles met diploma's op tentoonstellingen te Parijs, Antwerpen en Brussel. Nieuw gebreveteerd stelsel van RLJTUIGEN met vonwende kap en twee spiegels (ramen), op twee en vier wielen. Ook is in het magazijn aanwezig een groote voorraad van alle soorten TILBURY'S, DOGCARS, BUGGY'S, LOUPE'S, LANDAUERS, VICTO RIA'S, BAROUCHETTEN, enz. enz., naar de laatste uitvindingen en schriftelijk gewaarborgd voor twee jaren. N.B. Op aanvraag lever ik de rijtuigen te HULST, vnj van onkosten en rechten. TILBURY'S, TILBURY-KARREN, LANDAU ERS,COUPE'S, VICTORIA'S, BAROUCHETTEN en DOGCARS. Zoowel nieuwe als gebruikte. Dr. S. B. J. v. SCHEVICHAVEK, E. W. SCOTT enJ.F.L. BLAMtEABEBG. 1 uit te koeren. P taahI Dr. S. B. J. SCHEVICHAVEN, E. IV. SCOTT enJ.F. L. BLMKEABERG. Secretaire der Directie: Mr. J. V. SCHEVICHAVEA. Volteekend Maatsehappelijk Kapitaal f i.ooo.ooo Verzekerd bedrag ruim oo.ooo.ooo Ontrangsten in 1898 5.54a.ooo._ Keaerren op 81 December 1898 ruim15.ooo.ooo. Groote en kleine kapha leu zijn be- schikbaar als Ilypotheek op Land met. of zonder Gebonwen, ten kantore van A. HOM- BACH, Agent der Rottcrdamsche Hypotheekbank. (waarde ruim f 5000.) voortsPrachtige Rijtuigen bespannen met 1 paard, Amerikaansche Arreslede, Paarden, Koeien, Yarkens, Schapen, Tuigen, Landbouwwerktuigen, Anieu- blementen, Sportartikelen, Kijwielen (merk „de Hinde") en duizenden voor- werpen van nut en weelde. EERSTDAAGS opening der TENTOONSTELLING in t PALEIS voor VOLKSVLIJT te AMSTERDAM. welken vrijen toegang tot de Tentoonstelling geven, nog tot een beperkt aantal verkrijgbaar te Zaamslag: Wed. C. W. DE VOS. Hulst: H. E. CALLENEELS. Westdorpe: OSCAR KIEBOOM. van af 95 verkrijgbaar. Yallen onder bet bereik van elken veehouder. Geen enkele ontroomingsmachine kost zoo weinig van onderhond en is zoo gemakkelijk te reinigen. Vraag prijscourant. Mooie magere HAMMETJES. meten zonder been, in ieder gewicht voorhanden. P. J. GLERUIVi. Ter Neuzen. TER NEUZEN. GROOTE SORTEERING Wollen-, Zeegras-, Kapok Houtwol- en Stroomatrassen. Spanjaardstraat E 71, Middelburg. Z I E R I K Z E E Beleefde aanbeveling voor de levering van alle voorkomende Boek- en Steendrukwerken. 9 A PUIKE NIEUWE de nieuwste soorten die onder garantie en met gratis onderricht verkocht worden. Ook worden oude rijwielen in ruiling aangenomen. Sluiskil. J. A. RISSEEUW. K'*xxi»i)0<'»oe<*oe<6M<X'*>o('frg x Vergelijkende trap x S Vergrootende trap 3 Overtreffende trap In x x aEESSSHB5m±iilSBSi a5:d!lti8elafeLsie!B^se^E-iT7 f| DE NIEUWE LONDON doet het grijze Haar binnen enkele dagen verdwijnen, maakt het glansrijk en zacht, is onschadelijk voor de huid en verft niet. Prijs 85 cents per flacon en f 1,50 per dubbele 1= fLcon. Alleen verkrijgbaar te Ter Nenzen g bij D. DE VOS, coiffeur, Nieuwstraat; Axel bij FR. DIELEMANHulst bij J. W. WARNIER en Sas van Gent bij Gebr8 GOVAERT. 3leiieSll5iBSS5iE5aSHSaaaSESaSB53Saai II Veeren-,. Kapok- en Ylokkenbedden, Kapok-, Houtwol- en Zeegras- matrassen op iedere maat verkrijgbaar. Alsmede Dons, Veeren, Kapok, Vlokken, Uoutwol en Zeegras per gewicht. Steeds is een flinke sorteering gevulde Bedden ter bezichtiging. Makelaar in assurantien, Geldersche Kade 13 Rotterdam, heeft tct zijnen AGENT aangesteld den heer die voor heeren schippers op Beurspolis en op de meest voordeelige Beursconditien assuranties sluit tegen brand-, transportgevaar, enz. Vaste premien, ook voor Casco-verzekeringen. Vraagt premieopgaaf. WIJNSTRAAT, 33, ROTTERDAM. Assureert tegen de meest billijkste condition houten en ijzeren Schepen, In- boedels in ijzeren schuiten, zoomede goederen tegen zee-, rivier- en transportgevaar. (Sluit met Expediteurs en afiaders contracten.) Vraagt premieopgaaf! Agent te Ter Neuzen Z andstraat. Aan hen die een ORGEL willen koopen A contant of op afbetaling, adviseeren wij bij ons om inlichting te verzoeken. Grootste Zeeuwsclie OrgelhandeL A. S. J. DEKKER, Goes. Agent van Breebaart's Orgelhandel de meest gezochte en wereldberoemde nit de fabrieken van welke steeds met de lioogsteprijzen zijn bekroond. Steeds groote sorteering. Noordstraat, C 94 Ter Neuzen. Rogge- en Gerstevoermeel per 50 kilo f 2,50 Maismeel per 50 kilo2,45 Lijnmeel una3,60 Licht Voermeel voor jonge varkens en koebeesten per baa]y 1,25 Yoerrogge per hectoliter2,80 Voertarwe 3,65 Tarwe, vermengd met Gerst, Haver, Mais en Boekweit, per hectoliter 3,25 Na ontvangst postwissel wordt het verlangde franco verzonden. Onder rembours is de vracht niet franco. Bij minstens 10 zak tegelijk alles 10 cent per zak of 50 kilo lager. Adres: C. REMKES, in Granen en Meel, Groningen. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880, No 28 L Jaablukschk premie yoor iooo.-~71 Dxtelijk i DIRECTEUKEN: uderdom btj Over 1 iju.-I Ouderdom. lu/SSte roor ai•- j._ T-V- u 1 IK 77Z voor imtniiiMi. roor rronwpn Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit ran 1 November 1880. No. 28. DIRECTEUKEN: 25 30 35 40 45 50 18 i 20 23 28 34 42 30 80 20 40 60 41 41 42 43 46 51 10 60 40 90 70 f 57 57 58 59 61 64 30 30 10 20 40 80 45 50 55 60 65 VO 6 7 8 9 11 13 83 54 39 57 18 51 VAN DE VAN Merinos X /l\ I X w X ZBEP. Irl ■■■■■■■■■■aMMaiHimRaHHkJ

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4