Een BLAZERSCHUIT, Openbare Verkooping. EENE HOFSTEDE, HYPOTHEEK. I Openbare Verkooping Openbare Verkooping HOUTWAREN, I Opimbare Verkooping. oMeYeer 4 hectaren welgewassen TARWE, 9 HAVER, een Duikermaclime met Pak, Slangen enz. Openbare Verkooping Dokter ST AS, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Opcnhare Verkooping. 2 BOONEN, 6 hectaren welgewassen TARWE, 6i/4 HAVER, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. 3 hektaren Rogge, 3 hektaren Erwten. 11 hectaren Tarwe, 10 Haver, 3 Paardeboonen, 3 Aardappels, 3/i hektare Aardappels en 3/i Weigras, Beestia&I. Verder: HUISRAAD, als 1. Ken Woonliuis met Erf 2. Een nieuw gebouvvde Schuur, 3. Een nieuw gebouwde Schuur 8 hectaren Tarwe en 9 Haver, Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. 4 hectaren Tarwe, 7 Haver, 4 Suikerpeeen, chirurgijn dentiste Yan het burgerlijk hospitaa), Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. li I -»T i iw TJiisnnrt, Tan Me Te mijnen kantore worden gelden verstrekt ruler eerste hypothecair verband op hofsteden IX.S .n o,, .00- de» geldnemer, zee, eunstige voorwaarden. Ter Neuzen. STURM. TER NEUZEN. De Deurwaarder A. Huineman, te Ter Neuzen, zal op Woensdag 19 Juli 1899, des namiddags ten 1 ure, in het openbaar verkoopen EENE GROOTE PART1J De Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs, te Hulst, zal ten verzoeke van deErvenvan den heer A. A. FERKET, in het openbaar verkoopen op Yrijdag 21 Juli 1899, des namiddags 1 uur staande nabij de hofstede bewoond door den heer P. J. Eeeket, te St. Jansteen, al- waar men zal vergaderen. Nalatige en onbekende Koopers worden niet aangenomen. bestaande in: oneeveer 55 wissen BAKKERSBRAND- HOUT voortsPLANKEN, RIBBEN, BATTENS, eene partij KACHBLHOUT, euz.j alles aanwezig op het plein nabij de Axelsche brug. De Deurwaarder A. Huineman, Zal ten verzoeke van den heer JACOB VAN GELDER, te Middelburg, op Zaterdag 22 juli, 's namiddags 2 uur, in het -Hotel de Commerce" bij den heer J. Michielsen te T e r N e u z e n, publiek a contant verkoopen genaamd „de Hoop," groot 12 ton, met volledigen inventaris, Te bezichtigen op den dag van verkoop vanaf 's morgens 8 uur te Ter Neuzen in de binnenhaven. De Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs, te Hulst, zal ten verzoeke van den heer G. DE BUCK, landbouwer, thans wonende te St. Jan steen, in openbaar verkoopen op Dinsdag 25 Juli 1899, des namiddags 2 uur alles staande in de polders Oude Graauw en Melo, gemeente Graauw. Te vergaderen om 1VS uur> °P de bofstede bewoond door den heer D. Breuaert te Graauw. NALATIGE en onbekende koopers worden niet aangenomen. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van de Erven ANTHEUNIS DEKKER en P1ETERNELLA DE FEIJTER te Ter Neuzen, op Woensdag den 19 Juli 1899, des namiddags ten 2 ure, verkoopen 3 hektaren Rogge, 3 Wintergerst, 11/2 Zoraergerst, 5 Erwten, alles wassende op landen in de polders Noord en Serlippens, gemeente Ter Neuzen en Nieuw Othene, gemeente Zaamslag verdeeld in koopen. Te vergaderen op de hofstede //de Leeuwen, bewoond door Pieter Dekker, even buiten Ter Neuzen. De Notarissen P. Dregmans, te Axe], en Mr. J. G. van Deinse, te Hnlst, zullen ten verzoeke van de Wed. en Erven AL. SUIJ te Koewacht, op Douderdag den 20 Juli 1899, des namiddags ten 2 ure, verkoopen 2 hektaren Haver, 1 Erwten, 1/2 Tarwe. 1/2 Beeten, en 2 Aardappelen, alles wassende op landen behoorende bij de door de kinderen Al. Suij bewoonde hofstede in de gemeente Koewacht, verdeeld in koopen. Te vergaderen op de hofstede. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal op Donderdag 27 Juli 1899, des Damiddags 2 ure, verkoopen a ten verzoeke en in voordeel van den WelEd. heer J. STURM te Ter Neuzen, op zijne landen in den Van Lijndenpolder, gemeente Zaamslag, bten verzoeke en in voordeel van Mevr. de wed. den heer J. LEUNIS en Mej. D. B. LEUNIS te Ter Neuzen, op hunne landen in voormelden polder en gemeente, Alles verdeeld in koopen. Te vergaderen bij H. Scheele op de Poonhaven. SAS VAN GENT. De Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs, te Hulst, zal met tusschenkomst van zijn ambt- genoot Van de Weijer, te Gent, ten verzoeke van den heer B. DE BUCK, rustend landbouwer te Sint Jansteen, in het openbaar verkoopen: op DONDERDAG 27 JULI 1899, des namiddags 2 uur 9 hectaren welgewassen Tarwe, 6 Haver, 1 Boonen, 2 J5 Aardappelen, 1 Hooigras, alles staande in de polders Ferdinandus, Beoosten- en Bewestenblij, gemeenten Sint Jansteen en Axel. De vruchten zijn tegen hagelschade verzekerd. Te vergaderen om V/2 uur op de hofstede thans bewoond door den heer G. de Buck, Absdale, gemeente Sint Jansteen. Nalatige koopers worden niet aange nomen. Onbekende koopers zijn verplicht twee gegoede borgen te stellen. Relgisclie onbekende koopers worden alleen dan aangenomen, wanneer zij voorzien zijn van een bewijs, afgegeven door den Burgemeester hunner woonplaats, of van een Notaris, houdende verklaring van gegoedheid der personen, voor het daarbij uitgedrukte bedrag. De Notarissen Dumoleyn, te llontenisse en Engels, te Caprijcke, zullen ten verzoeke van den heer Ch. L. PUIJLAERT—IJsebaert te Zuiddorpe, op Zaterdag 29 Juli 1899, des namiddags 2 uur, in het openbaar verkoopen wassende in de gemeente Zuiddorpe. Te vergaderen aan do Muis. De Notarissen E. B. Dumoleyn, te Honte- nisse, en Ph. Steegers, te Assenede, zullen ten verzoeke van mejuffrouw de weduwe en erven JOSEPHUS COENE te Sas van Gent, op Dinsdag 18 Juli 189 9, in het openbaar verkoopen A.Des voormiddags 9 uur, wassende nabij Sas van Gent. Te vergaderen ten herberge van P. Bokstael. BDes voormiddags 91/,, uur, aan het sterf- huis van genoemden Coene, aan de Groote Majoorstraat 3 WERKPAARDEN, 5 MELKKOEIEN, 2 RUN- DERS, 2 KALVERS, 2 VARKENS, eenige HOENDERS en HANEN. VOORTS 1 Tilbury, 1 Menwagen, Vracht- kar, 2 Stortekarren, 2 Ploegen, Eegde, 2 Kruiwagens, Slede, Loofmolen, Stroosnijmolen, Zeefden, Graanzakken, Bascule met gewichten, Kara met toebehooren, Rieken, Vorken, Bijl, Tuinhamer, Sparren, IJzerdraad, Planken, Brandhout, enz. De Mest in den put. Riet, Hooi en Stroo, verdeeld in koopen. 2 Kleerkasten, 2 Rachels, 3 Tafels, 12 Stoelen, Dampen, Spiegels, Klokken, Vleesch- kuipen en andere, geleierd- en ongeleierd Aardewerk, Koper-, Tin- en Blikwerk, enz. Koopen tot en met 5,— contant. CDes namiddags 21/1 uur, ten herberge van Ch. L. Claeijssens, aan de Nieuwe Brug te Sas van Gent aan de Groote Majoorstraat te Sas van Gent, bewoond door de weduwe Coene. geschikt voor woonbuis aldaar, en met KELDER, STAL en ERP, gemakkelijk in te richten voor 2 woonhuizen, achter de Groote Majoorstraat gelegen. De splitsing van koopen 1 en 3 is op het terrein aangewezen. Lasten van af 1 Januari 1900. Betaling koopsom uiterlijk 15 September 1899. Aanvaarding bij betaling koopsom. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoemdeti Notaris Dumoleyn. De Notaris E. B. Dumoleyn te Hontenisse, zal ten verzoeke van de ErVen S. VAN BELLE, op Vrijdag 28 Juli 1899, des namiddags 2 uur, in het openbaar verkoopen wassende in den Melo- en van Alsteijnpolder, gemeente Graauw. Te vergaderen op de hofstede. De Notarissen Dumoleyn, te Hontenisse en Steegers, te Assenede, zullen ten verzoeke van Mejuffrouw de Weduwe JUDOCUS DE BARKER, op Woensdag 2 Augustus 1899, des namiddags 2 uur, in het openbaar verkoopen wassende nabij Philippine. Te vergaderen op den Postlioorn bij de weduwe Van der Walle. Mr. J. G. van Deinse, advocaat en notaris te Hulst, zal ten verzoeke van de heeren P. A. VAN CAMPEN en c.s., landbouwers te Stoppeldijk, op Vrijdag 21 Juli 1899, in het openbaar presenteeren te verkoopen 4 hectaren Tarwe, 4 Erwten, 2 Boonen, 11/2 Aardappels, 5 Haver, ll/2 Voederbeeten, des namiddags om 3 uur, wassende in den Pauluspolder. Te vergaderen aan de hofstede, Nalatige debiteuren worden niet als koopers aangenomen. Belgische onbekende koopers worden alleen dan aangenomen, wanneer zij voorzien zijn van een bewijs van gegoedheid, afgegeven door den Burgemeester hunner woonplaats. Statiestraat 8 te GENT, is elken werkdag te raadplegen van 10 tot 4 uur. De Notarissen Mr. J. G. A an Deinse, te Hnlst en P. Dregmans, te Axel, zullen ten verzoeke van den heer J. E. WOLFERT, landbouwer te Boschkapelle, op DINSDAG 25 JULI 1899, des namiddags om 3 uur, in het openbaar presenteeren te verkoopen 8 hektaren TARWE, 5 HAVER, 1V2 KLAVELiS, wassende in den Catharinapolder. Te vergaderen aan den dijk van Luntershoek bij de hofstede van den heer De Nijs. I Nalatige debiteuren worden NIET als koopers aangenomen. Belgische onbekende koopers worden alleen dan aangenomen, wanneer zij voorzien zijn van een bewijs, afgegeven door den Burgemeester hunner woonplaats, houdende verklaring van ge goedheid der personen, voor het daarbij uitgedrukt bedrag. De Notarissen Van Deinse, te Hulst, en Van Raemdouck, te Beveren, zullen ten verzoeke van de Erven van wijlen Dame LEOCADIE WOLTERS, Douairiere van den heer LOUIS DE POTTER te Wetteren, op MAANDAG den 7den Augustus 1899, des namiddags om 2 uur, in het Hotel de ,/Graanbeurs", bewoond door den heer P. de Lozanne te Hulst, in het openbaar presenteeren te verkoopen Eerste K 0 0 p. bestaande in WOONHUIS, SCHUUR en aanhoorighe- den, met 7 hektaren 71 aren 50 centiaren ERF, TUIN, BOOMGAARD, BOUWLAND, WEIDE, RIET- VELD en ZIJKANTWEG, in den Autrichen- polder, gemeente Westdorpe, sectie C Nos 29, 30, 31, 38, 38bis, 39 tot en met 45, 45bis en 992. Palende aan den openbaren weg en aan de eigendommen van Madame wed. Hubertus de Meester te Westdorpe, van den heer Eugene Lippens te Gent en van den heer Ph. Covaert te Gulpen. BOOMPRIJS 300,—. Tweede Koop. 3 hectaren 82 aren 70 centiaren BOUWLAND, te Westdorpe, Nieuw Papenschorpolder, sectie B N°. 167. Palende aan den dijk, aan de eigendommen van madame wed. H. de Ceuleners te Assenede, van den heer E. Plaideau te Meenen en aan den volgenden koop. Derde Koop. 5 hektaren 97 aren 40 centiaren BOUWLAND en WEIL AND aldaar, Nieuw Papenschorpolder, sectie B N». 168 en 169. Palende aan den vorigen koop, aan de eigen dommen van madame wed. Hubertus de Meester te Westdorpe, van madame wed. H. de Ceuleners te Assenede en van den heer E. Plaideau te Meenen. V i 0 r d e Koop. 1 hektare 61 aren 40 centiaren BOUWLAND en RIETVELD te Westdorpe, Nieuw Westdorpe- polder, sectie A N08. 221, 222, 331 eD 332. Palende aan het Kauaal van Ter Neuzen naar Gent, aan den dijk en aan de eigendommen van den heer Victor van den Broeck te St. Nicolaas en van den heer Eugene Lippens te Saffelaere. V ij f d e Koop. 67 aren 30 centiaren BOUWLAND en RIET VELD aldaar, sectie A N08. 335 en 336. Palende aan den dijk en aan de eigendommen van den heer Eugene Lippens te Saffelaere. Zesde Koop. 13 aren 3 centiaren BOUWLAND en RIET VELD aldaar, sectie A N°8. 341 en 342. Palende aan het Kanaal, aan den dijk en aan de eigendommen van madame Jr. Loppens te Ypres en van den heer Eugene Lippens voornoemd. Gezamenlijk in pacht tot 1 October 1901 bij den heer Chr. de Ridder, ten prijze van Frs 2100,— 'sjaars, lasten voor eigenaars rekening. Polderlasten f 66,84J. Grondlasten 89,04. De verkooping geschiedt per 44 aren 56 centiaren. TE ii H I) TE I -x o n-Eiwrn see

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3