Id Paarimlamlioet r. P. DIELEMAN. J. RIEMENS, Sscretaris-Ontvangsr fijne Wasch, Gemengde berichten Advertentien. Slagtr en Stroodekker. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Werkliedenkiezers Eenige kiezers, die vrij willen zijn. en Afd. ZEELAND. Bericht voor Spui en omstreken. N.B. Maakt dus alleen het ONDERSTE witte puntje zwart. WATERSCHAP Voorm. Nam. 6.11 6.34 6.58 7.25 7.54 8.28 9.3 9.42 10.19 10.56 11.30 0.1 12.29 Getrouwd JOHANNES G. BALKENSTEIN Adv. en Proc. De heer Huvers gaat mede met den heer Moerdijk. Waarom moet men de Middelburgsche courant, die het kleinst aantal lezers telt, bestempelen tot het officieel blad dat uitgeeft. Tot stemming overgaande wordt bet voorstel van den heer Moerdijk, dat deze had aangevuld met de bewoordingen „en inmiddels Gedep. Staten uit te noodigen eene openbare aanbesteding te doen" verworpen met 25 tegen 15 stemmen. Het amendement-De Veer om in het aan te gane contract 2 in plaats van 5 jaar te lezen wordt daarentegen met 26 tegen 13 stemmen aangenomen. Het ander voorstel van Gedeputeerden afwijzing verzoek subsidie tram Vlissingen—Domburg bracht eveneens heel wat tongen in bewegingzooals het eerst heel wat pennen in beweging gebracht had. Door de heeren Van Woelderen, Hennequin, Erasmus, Van Teylingen en Hammacher wordt tegenover het voorstel van Gedeputeerden het voorstel ingediend staande de vergadering om aan het tramcomite 150,000 subsidie te verleenen. De heer Heijse vindt het minstens zeer be- vreemdend dat dit nieuwe voorstel van 5 leden zoo inaar rauwelings in de vergadering geworpen wordt. De zaak is reeds maanden lang van alle zijden bezien en besproken en nu onverwacht dit voorstel. Hij vindt het beneden de waardigheid van de vergadering om dit nu in behandeling te nemen. TT De heeren Van Woelderen en Hammacher komen op tegen de beschuldiging van overrompeling en protesteeren ten sterkste tegen de aantijging des heeren Heijse. Tegenover het voorstel van Ge deputeerden, om het subsidie niet te verleenen stellen de voorstellers hun voorstel om dat wel te doen. De heer Heijse stelt voor de behandeling van voorstel-Van Woelderen c. s. uit te stellen totde najaarsvergadering. De heeren Van Lijnden, Lucasse en Siegers hebben bezwaar tegen uitstel. Het voorstel—Heijse tot verdaging wordt met 33 tegen 6 stemmen verworpen. De heer Van Woelderen verdedigt thans het voorstel der 5 leden, daarbij gesecondeerd door den heer Hammacher. De heer Heijse, in aanmerking nemende den stand der provinciale geldmiddelen vindt dat slechts geld mag worden gegeven aan trams welke in eene bepaalde behoefte voorzien. Deze voldoet niet aan dien eisch. Nadat nog verschillende heeren aan de discussie hebben deelgenomen wordt het voorstel tot ver leenen van subsidie met 26 tegen 14 stemmen verworpen en daarna met algemeene stemmen het voorstel van Gedeputeerden tot afwijzing aange- nomen. In de Donderdag voortgezette vergadering kwamen verschillende voorstellen van Gedep. Staten in behandeling. Dat tot afwijzing van het verzoek van he waterschap Cadzand om een subsidie van 12,UUU voor den aanleg eener haven aan de Wielingen werd bestreden door den heer Hennequin, die in verband met de opmerking van meer dan een ziide reeds in de vergadering gehoord, dat men vooreigen parochie gaarne opkomt en dit een zeer natuurlijke zaak vindt, thans wenschte op te treden in het belang der watering. Nadat spreker de gescliiedems dezer aanvraag had uiteengezet, drong hij, met het oog op de hooge noodzakelijkheid van de haven, aan op in- williging van het verzoek, het betreurende dat Gedeputeerden zoo ongunstig ten opzichte dezer aanvraag geetemd bleken te zijn. Gedeputeerden stellen afwijzing voor, maar laten na een anderen VI. Een paar uur later vertrok Demarr naar Parijs en beCTaf zich daar onmiddelijk naar de prefectuur van politie, waar hij werd toegelaten bij den chef van recherche, dezelfde, met wien eenige dagen geleden Gerard gesproken had. Hij kende Demarr en wist, dat die getrouwd was met de weduwe van de Beaupreault. Aanstonds begreep hij, dat de advocaat kwam in verband met de zaak-Haude- coeur. Zonder eenige inleiding zei de politieman daarom XT weet, dat Haudecoeur in iranknjk is r Ja. Ik weet zelfs waar hij is. En op een verbaasde beweging vanden andere ging hij voort Ik moet u ernstige zaken toevertrouwen, meneer. Alleen u kunt ons redden. Spreek u nu tot den magistraat L weet, dat ge dien niet tot bewaarder van een geheim kunt nemen want hij heeft in de eerste plaats de belangen der justitie te behartigen. Laat de ambtenaar der justitie oordeelen, als hij mij gehoord heeft. Ik vraag van u geenerlei beloftelaat uw geweten oordeelen, of gij het geheim moet bewaren, dan wel het aan de open- baarheid prijsgeven. De man was getroffen door den ernst van den bezoeker, en zijn belangstelling nam toe, naarmate Demarr vorderde met het verhaal van wat er was g Toen de advocaat geeindigd had, fluisterde de chef Die arme vrouw Pit was het eenige blijk van ontroering. uitweg aan te wijzen, zoodat het waterschap zou moeten blijveu voortworstelen. De heer Heijse treedt als bemiddelaar op. Wanneer eens in plaats van een subsidie een renteloos voorschot tot hetzelfde bedrag werd ver- leend Hij stelt een amendement voor van deze strekking: Gedeputeerden kunnen dan daar wel eenige voorwaarden aan verbinden. De heeren Hollestelle en Fruijtier willen uitstel tot de najaarsvergadering. De heer Hennequin moet zich tegen uitstel verzetten en wel met het oog op de aanvrage aan het Rijk. Komt de zaak eerst in de najaars vergadering in behandeling, dan komt het bij de Regeering in het laatst van 1900 pas aan de orde en dan wordt het 1901 eer dat het ook de Eerste Kamer heeft gepasseerd. Niet om den langen tijd dat men dan nog wachfen moet, er is reeds zoo lang gewacht, dat een jaartje onder of boven er niet zooveel op aankomt, maar met het oog op de omstandigheid dat verwerping van ongevallenwet of andere wet tengevolge kan hebben het aftreden van den tegenwoordigen Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, die zulk een warm hart heeft voor waterstaatkundige belangen. Nadat nog verschillende leden over het voor stel het woord hebben gevoerd wordt het amen- dement-Heijse met 30 tegen 4 stemmen aange nomen, zoodat aan het waterschap een renteloos voorschot in plaats van een subsidie ad f 12,000 zal worden verleend. Het voorstel tot het verhuren der booten van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester- Schelde wenschte de heer Van der Meer aldus te zien gewijzigd dat des Zondags nimmer de booten verhuurd werden voor zoogenaamde plei- ziertochtjes. Niet minder dan 8 leden leverden over het aangegeven voorbehoud van den heer Van der Meer eene discussie welke heel wat tijd in beslag nam. Ten slotte wordt het amendement-Van der Meer bovengenoemd met 19 tegen 14 stemmen verworpen en daarna met algemeene stemmen het voorstel van Gedeputeerde aangenomen. In de namiddagzitting werd o. a. aangenomen het voorstel tot het verlengen van den termijn voor het in exploitatie brengen van den stoom- tramweg HulstWalzoorden. In afwijking van het voorstel van Gedep. Staten die slechts 150 willen geven jaarlijks wordt na breedvoerige discussie een voorstel Fruijtier om aan de gemeente Graauw en Langendam een jaar- lijksch subsidie te verleenen van f 200, ter voor- ziening in geneeskundige hulp aangenomen met 20 tegen 14 stemmen. Het volgend voorstel van Gedeputeerden tot intrekking van het seder 1887 verleend jaarlijksch subsidie ad 200 aan de gemeente Hontenisse, ter voorziening in geneeskundige hulp werd krachtig bestreden door de heeren Fruijtier en Hombach en verdedigd door de heeren Lucasse en Siegers, Gedeputeerden. Het voorstel van Gedep. Staten wordt daarna met 26 tegen 4 stemmen aangenomen. Aangenomen wordt daarna zonder hoofdehjke stemming het voorstel van Gedeputeerden tot wijziging van het Reglement op de keuring van dekhengsten, na verwerping met 18 tegen 10 stemmen van een amendement van den heer Bolle, dat strekt om uit het Reglement te doen vervallen de bepaling dat het onderzoek naar snuivenden damp (cornage) aan de longe geschiedt en nadat de beer Van Lijnden toestemmend beantwoord had de vraag in het voorloopig verslag of de geineenten Hulst en Kattendijke, die voor de nakeunngen worden aangewezen als plaatsen van middelpunt te beschouwen zijn, waar ook de hengsten uit Schouwen, Duiveland, Tholen en Noord-Beveland ter keuring kunnen worden aangeboden. Met algemeene stemmen wordt voorts goedge- keurd het door Gedeputeerde Staten over 1897 gevoerde beheer. De ontvangsten belieper,, /451,094,705,de uitgaven beliepen,/414,487,80°. zoodat het voordeelig slot bedraagt f 36,606,90 De begrooting der kosten van het Provinicaal bestuur voor zooveel het Rijksbestuur is voor 1900, werd ten bedrage van 103,494, vastgesteld Evenzoo de prov. begrooting voor 1900 op een bedrag van 495.784.99. Besloten werd tot heffing van resp. 28 en 3b opcenten op de hoofdsommen der belasting op de gebouwde en op de ongebouwde eigendommen en van 21 opcenten op de hoofdsom der personeele belasting over het jaar 1900. Nadat nog de heer Hombach het idee had geopperd en de uitwerking er van aan Gedeputeerden in overweging gegeven had om met de nieuwe boot voor hare indienststelling een tochtje te maken en de heer Eruijtier den wensch geuit had dat de heer van der Bent, ondernemer van een doordeProvinciegesubsidieerden dienst, zou worden uitgenoodigd tot het verzekeren van zijn dienst- personeel tegen ongelukken, werd de vergadering welke 2 voile dagen in beslag genomen had, door den Voorzitter in uaam der Koningin gesloten. Gedurende het jl. Woensdagnamiddag woe- dend onweder, is de bliksem geslagen in eene schuur van den landbouwer Vercruijsse te Aardenburg. Zij brandde geheel af. Een 100 zakken gedorschen granen, daarin geborgen, benevens enkele land- bouwwerktuigen werden eene prooi der vlammen. De brandweer uit die gemeente was spoedig aan- wezig en kon, toen de wind plotseling keerde, eene andere schuur beveiligen. Alles was tegen brandschade verzekerd. De ouders van den 15jarigen knaap, wonende aan het Noordplein en het 14jange meisje uit de Tollenstraat te Rotterdam, die sedert Maandag- avond voortvluchtig zijn, verkeeren nog steeds in de grootste ongerustheid omtrent het verblijf van hunne kinderen en twijfelen of zij hen nog levend zullen terugzien. Uit een dagboek, dat de knaap er op nahield, bleek, dat hij dol verliefd was op het meisje, dat nog op school was op het Van der Werfplein. Zondag was de knaap met zijn vader aan het strand te Scheveningen en vroeg hij in welke richting Hoek van Holland lag en of men van daar via Engeland naar Noord-Amerika kan komen, waar eene tante van hem woont. Maandag te half twee heeft hij een jonger broertje naar school gebracht en na dien tijd is hij, noch het meisje, meer gezien. In een brief, die beiden Maandagmiddag aan hunne ouders zonden, verklaren zij dat beiden zich van het leven gaan berooven, terwijl in zijn dagboek vermeld staat, dat zij in het bezit was van morphine. De ouders, die in de hevigste ongerustheid verkeeren, hebben, met behulp der politie allerlei nasporingen telegrafisch gedaan, terwijl de vader van het meisje overal heen reist. Men vermoedt dat zij Maandagavond via Hoek van Holland naar Engeland gereisd zijn. Het meisje draagt korte rokken. Het jongmensch was in het bezit van een 300, die hij van zijn eigen geld van de spaar- bank heeft opgenomen. Dringend wordt bij ontdekking bericht verzocht. Portretten zijn alom aan de politie-autoriteiten toegezonden. Uit Keulen is bericht gekomen van opsporing, doch het heeft zich nog niet bevestigd. De Dijkgraaf van den ZAAMSLAG- POLDER maakt bekend, dat eene buitengewone vergadering van Ingelanden is be- legd tegen Dinsd.ig 25 Juli 1899, namiddags 2 uur, in het logement van J Acs. Platteeuw te Zaam slag. Zaamslag, 13 Juli 1899. De Dijkgraaf voornoemd, M. RIEMENS. Past op uwe beurs en denkt om de ontwikkeling uwer kinderen Komt daarom trouw ter stem- bus en stemt met ons als een man op die u met geen schoolgeldhefling zal lastig vallen en al mogen anti-mannen uitstrooien, dat hij bedanken zal, ten stelligste verzekerd heeft, eene benoeming te zullen aannemen. Het Bestuur der waterkeering van de calamiteuze MARGARFTHA-, KLEINE HUISSENS- en EENDRAGTPOLDERS noodigt sollicitanten naar de betrekking van van genoemde waterkeering uit hunne op zegel geschreven verzoekschriften voor of op 25 Juli 1899, franco in te leveren bij den Voorzitter. De jaarwedde zal vermoedelijk bedragen/330,— en de borgtocht vermoedelijk /3500,— of 7090,— inschrijving Grootboek 2^ Nationale Schuld. Zaamslag, 8 Juli 1899. Het Bestuur voornoemd, F. DE RUIJTER, Voorzitter. P. J. WORTMAN, Wd Secretaris-Ontvanger. Wordt gevraagd prijsopgaaf voor het vervoer naar de wegen in het waterschap, van grind gelegen aan den Zeedijk van den Lovenpolder en aan den westelijken Kanaalarm. De inschrijvingsbiljetten, alleen van ingezetenen van Hoek, in te leveren voor tivaalf uren's mid- dags van Woensdag 19 Juli a s. ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Ter Neuzen. Opening 's namiddags te een ure. De Dijkgraaf geeft inlichtingen op Maandag 17 Juli a. 8. te zijne huize van voormiddags 9 tot 11 uren. DAGEN. Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17 Dinsdag 18 Woensdag 19 Donderdag 20 Vrijdag 21 Juli. POLITIE. Aan het bureau van politie alhier is als ge- vonden gedepoueerd een Mes met schede. Rechthebbenden vervoegen zich aldaar. KEURING van Hengsten en Merrien ter opname in het Ned. Paardenstamboek. te AXEL Maandag 7 Augustus, vm. 7 V2 uur. te HULST: 7 vm. 11 uur. te OOSTBURG -. Dinsdag 8 Augustus, vm. 91/,, uur. De Secretaris, C. A. H. WAGTHO. Hij vertelde nu, dat Gerard bij hem was geweest, en gaf te kennen, dat ook hij aan de schuld van Collivet geloofde. j Twee agenten, vertelde hij, zijn reeds uitgezonden om Haudecoeur te zoeken, en ook Collivet. De agenten moeten Haudecoeur onder- vragen over de rol, door Collivet gespeeld, en zullen hem daarna arresteeren of vrij laten, al naar 't belang van den dienst meebrengt. Waar zijn ze Zou 't niet raadzaam zijn, hen te waarschuwen daardoor zouden wellicht ongelukken voorkomen worden. Als ze eens uwe bevelen overschreden Sinds twee dagen heb ik mets van hen gehoord. Maar ik kan u wel zeggen, dat hun laatste nieuws was we zijn op't spoor van Hau decoeurwe gaan naar Rolleboise. Demarr maakte onwillekeurig een beweging van SC^r'k' (Wordt vervolgd). EN C. ELISABETH DE JONG, die, ook namens wederzijdsche familie, hun har- telijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Gouda, 12 Juli 1899. Mijnen liarteli jken dank aan alien die medewerkten tot herbenoeming als lid van den raad en aan ieder die hiervan blijken van belangstelling gaf. Ter Neuuen, 14 Juli 1899. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het opdoen der als overhemden, boorden, manchetten enz. Door een zeer zindelijke en nette uitvoering hoopt zij de gunst van velen waardig te worden. Ter Neuzen, 14 Juli 1899. Wed. J. MIELEN, Tholensstraat. Ondergeteekende betuigt zijn liarte- lijken dank voor de velebelangstelling, ondervonden bij zijne herbenoeming als lid van den gemeenteraad. D. J. DEES. Ter Neuzen, 14 Juli 1899. -Voor de vele bewijzen van be- JPEF langstelling, ondervonden bij zijn her- benoeming als lid van den raad van Zaamslag, betuigt ondergeteekende zijnen dank. Zaamslag, 14 Juli 1899. L. J. GEELHOEDT. Met 1 Augustus a. s. hoopt ondergeteekende zich aldaar te vestigen als In de hoop door eene goede en civiele bediening zich aller gunst waardig te maken. Aanbevelend, P. MOENS. SPREEKUREN: Den len Zaterdag van ledere maand van 9 13 /2 uur te AXEL bij L'ECLUSE. Den 2- Donder dag daaraanvolgenden van 9—1 uur te ILK NEUZEN bij KEERSEMAKER en verder dage- lijks (behalve des Zondags) te MIDDELBUKG, Lange Singelstraat 182a. m

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 2