A lg emeec Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Via andere n. No. 3790. Zaterdag 15 Juli 1899. 39e Jaargang. OsfQning brandwesr. abonnement advertentiEn Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. F FUILLETON Provinciale Staten van Zeeland. Naar het Franscli van JULES MAIIY. 49) SEIIZEHSCHE COURAST. Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tveemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Uit bla<l emchUnt Woen.dag- en Vr,Jd.g.^, Fee»„l»Ke.,, .,ij ,.eo VAK .A*»K Menzen* De Opperbrandmeester te TER NEUZEN maakt bekend dat eene oefening van het peraoneel van spuit C, voor zooveel betreft hen, die daartoe sehriftelijk zullen worden opgeroepen, zal plaats hebben op Woensdag, Juli aanvangende 's namiddags 1\ ure. Ter Neuzen, 14 Juli 1899. De Opperbrandmeester voornoemd, S. VAN REES. TER NEUZEN, 14 Juli 1899. Nainens autoriteiten en notabelen van Ouden- bosch werd gisteren aan den aftredenden directeur van het post- en telegraafkantoor, den heer Gunther Mohr, door een drietal heeien een zeld- zaam schoon huldeblijk aangeboden, bestaande in een bronzen beeld //Le Souvenir,' naar den bekenden beeldhouwer Picault. De commissie, bestaande uit de heeren Looymans, Van der Bom en Granpre-Moliere, wees er bij monde van laatstgenoemden op, dat het haar een aangename taak was, namens de gebeele burgerij te kunnen toonen, hoezeer de verdiensten van den heer Gunther Mohr jegens deze plaats door haar werden op prijs gesteld. Beter dan woorden bewees dit deze geheele spontane uiting van waardeering en sympathie, waaraan zich geen enkel vertegenwoordiger van 't gezag of van liandel of nijverheid onttrokken had en nergens beter dan hier was de inscriptie op de zuil naast het beeld op haar plaats: La gratitude est le memoire du coeur. De heer Gunther Mohr dankte uiterst getroffen met enkele gevoelvolle woorden. Moge hij in zijn nieuwen werkkring te Ter Neuzen de sympathie vinden die hij zich hier zoo ruimschoots verworven heeft. Gisteren werd alhier door het bestuur van den polder Kleine Molen, ten kantore van den ontvanger-griffier aanbesteed het verhoogen en verzwaren van 212 meter lengte van den zeedijk, met het onderhoud daarvan tot en met 30 April 19°0. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren A. Vermorken voor f 957, E. A. de Waal voor 919 en J. F. Adriaansens—Polfliet voor 797. Alle inschrijvers wonen te Hontenisse. Met ingang van 1 Aug. a. s. worden ver- plaatst de kommiezen hij 's rijks belastingen J. F. Zonnevijlle van Sluis naar Middelburg, B. lalboo van Oostburg naar Hansweert, J. de Ronde van IJzendijke naar Krabbendijke en H. R. J. Claeijs van Hansweert naar Hontenisse. De kommies L. Michielsen te Oostburg is tevens met de functie van deurwaarder der directe belas tingen aldaar belast. Axel. De gehouden collecte, ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en oudersteuning van den gewapeuden dienst in de Nederlanden, heeft in Zeeuwsch-Vlaanderen (O. D.), het volgende opgebracht Axel 19,32, Boschkapelle f 4,274, Clinge 1,38, Graauw 3,20, Hengstdijk 0,90, Hoek /ll,Hontenisse 10,06*, Hulst 8,59, Koewacht 2,43*, Ossenisse 3,28, Overslag 2,Philippine 2,60, Sas van Gent 5,15, St. Jansteen 2,38, Stoppeldijk 3,03*, Ter Neuzen 21,30, Westdorpe f 6,51, Zaamslag 11,72 en Zuiddorpe 2,03. Totaal 121,17. Hulst. Onder groote belangstelling werd hier Dinsdag de heer F. Flooren als pastoor-deken ge- huldigd. Het feest werd 's morgens geopend met het lossen van kanonschoten en het luiden der klok. Om half negen werd Z. H. Eerw. aan het station afgehaald door een stoet, bestaande uit verschil- lende corporation. Het rijtuig waarin Z. H. Eerw. had plaats genomen, werd geescorteerd door een eerewacht te paard. Van het stationsplein trok de stoet naar de kerk, waar een plechtige mis werd opgedragen. Na alloop der kerkelijke plechtigheid werd de stoet weer opgesteld en trok verder door de voor- naamste stadsgedeelten tot aan de pastorie. Op het oogenblik dat Z. H. Eerw. zijne nieuwe pastorie binnentrad werden door de aan den optocht deelnemende Hulsterscbe duiven-societeit „De snelle duif" een 200 tal duiven opgelaten. Des namiddags werden op het marktplein 2 luchtballous opgelaten, terwijl 's avonds de pastorie gei'llumineerd was en den heer Flooren serenades werden gebracht. In de heden (Woensdag) voortgezette vergadering der Staten, welke door 40 leden werd bijgewooud (afwezig waren de heeren Maas en Kloppers)kwamen de verschillende voorstellen van Gedeputeerde Staten in behandeling. Vooraf had de verkiezing plaats van het lid der Staten, bedoeld bij art. 89 der Provinciale wet (buitengewoon lid van Gedep. Staten). De heer J. M. Kakebeeke wordt met 36 stemmen als zoo- danig herbenoemd en laat zich deze benoeming welgevallen (op de heeren De Boer en Hennequin was 1 stem uitgebracht, terwijl er 2 bianco briefjes waren. De Voorzitter doet vervolgens mededeeling dat ingekomen is een adres van C. van der Bent te Middelburg om een renteloos voorschot en subsidie voor een paardentram HansweertVlake. In zijn adres wijst de aanvrager er op, dat hij aan het Rijk 7s der kosten voor den aanleg heeft gevraagd, voorts dat met den aanleg de bestaande wagendienst komt te vervallen, zoodat reeds 2000 vrijkomt. Als nieuw subsidie wenscht hij dit bedrag, doch vermeerderd met een bedrag van f 2500. Hij vraagt voorts van de provincie 7s i" de kosten van aanleg. Het adres wordt in handen gesteld van Gedep. Staten. Daarna kwamen verschillende voorstellen van Gedep. Staten in behandeling. Een tweetal voor stellen gaf tot heel wat wrijving van gedachten aanleiding en nam een groot gedeelte van den dag in beslag. Het waren de voorstellen van Gedeputeerden tot continuatie van de met Hoofdcommissarissen der Vennootschap „de Middelburgsche Courant" thans reeds sedert eenige jaren bestaande overeen- komst tot het uitgeven van een afzonderlijk ver- g van het verhandelde in de opeubare ver gadering der Staten en tot afwijzing van het ver- zoek om subsidie voor een stoomtram Vlissingen Domburg. Wat het eerste voorstel betreftvele leden deden zich kennen als tegenstanders van de voortzetting der overeenkomst op den bestaanden voet. Met 31 December a. s. eindigt de in 1894 aangegane en in 1896 gewijzigde overeenkomst. De vennootschap heeft zich bereid verklaard het contract op de bestaande voorwaarden te ver- nieuwen waartegen bij Gedeputeerden geen bezwaar bestaat (duur 5 jaar, tegeu een som van f 18 per vel druks van 4 pagina's in den tegenwoordigen vorm, benevens van f 60 voor elken dag waarop openbare zitting wordt gehouden). Vooraf was blijkens het algemeen verslag in alle afdeelingen reeds gewezen op de hooge kosten van het verslag, terwijl in twee derzelve de meening werd geuit, dat het werk voor de helft van het bedrag kon worden uitgevoerd. Nog had een der leden het denkbeeld geopperd het in de zittingen verhandelde stenographiseh te laten op- nemenhij verwees daaromtrent naar dergelijke Zij herhaalde Zou 't mogelijk zijn Toen, geschokt door de groote blijdschap na zooveel lijden, werd ze plotseling bleek en leunde het hoofd tegen Gerard's schouder. Een oogenblik dachten alien, dat de arme vrouw het zou be- stervenmaar weldra sloeg zij de oogen weer op en glimlachend stak zij de handen toe aan Haude- coeur, met een uitdrukkiug van innige dankbaar- heid op het gelaat. Jean Demarr drong haar nu, de hoog noodige rust te nernen en bracht haar naar haar kamer. Na een kwartier kwam hij terug met de mede deeling, dat zij sliep, en hij achtte nu den tijd gekomen, om Haudecoeur te geleideu naar de hoeve la Rivaudiere, waar hij een paar dagen verborgen zou blijven, in afwachting van verdere maatregelen. Op 't oogenblik, dat ze heengingen, hield Gerard zijn stiefvader staande. Meneer Demarr, sprak de jonge man met •een sterk bevende stem, ik moet u ietsbe- kennen. Stil zei de advocaat, ik weet, wat ge zeggen wilt. Neen, neen 1 Gij hebt mij verdacht, dat ik uw vader vermoord^had, nietwaar Gerard suikte. O, vergeef mij Ik vergeef je gaarnemaar ik leg je een st 'af op. Welke straf? Noem mij voortaan vader Beide mannen bezegelden de verzoening met een krachtigen handdruk. V. 'tWas inmiddels begonnen te dagen; maar een dichte nevel, die over de velden lag, beschutte beide wandelaars voor mogelijke nieuwsgierige blik- ken. Zonder een sterveling te ontmoeten, kwamen ze aan de boerderij, waar alles reeds ontwaakt was. Goeden-inorgen, Morellet, zei Demarr tegen zijn pachter, dien hij op het erf vond. De man keek vreemd op en gaf zijn verwondering te kennen, den landheer reeds zoo vroeg op de been te zien. Ik had je iets te vragen, Morellet. Willen we binnen gaan Met de gewone landelijke gastvrijheid begroette de boer ook den onbekenden Haudecoeur en ging zijne bezoekers voor in de pronkkamer zijner wouing. Wat was er van uw dienst, meneer? vroeg de boer. Uitvoerig, maar zorgvuldig alles vermijdende wat Marguerite's naam in 't spel kon brengen, verhaalde de advocaat nu de geschiedenis van Haudecoeur's lotgevallen. Morellet luisterde aandachtig, eerst met eenig wantrouwenmaar hij kende den landheer, en bovendien gevoelde de goedhartige Bretagner spoe- dig een oprecht medelijden met het otischuldige slachtoffer van een rechterlijke dwaling. Toen de advocaat eindelijk met zijn verzoek voor den dag kwam, had de boer verscheidene bezwaren. Hij was erg bang, op eenigerlei wijze in aanraking te komen met de politie. Dus gij weigert vroeg Demarr. Neen, dat zeg ik niet. Dan steint ge toe Dat heb ik ook nog niet gezegd. De landheer glimlachte eenshij kende zijn volkje. Maar Haudecoeur, die zich niet op zijn gemak gevoelde, stond op eD zei droevig 't Is goed ik wil niet, dat ge moeilijkheden krijgt. om mij. Neen, neen, protesteerde Morellet, ik heb niet gezegd, dat gij moest heengaan. Kom, Morellet, zei nu de advocaat 't is hier geen zaak van loven en bieden. Wij doen een beroep op uw goed hart. La Rivaudiere ligt ver van den grooten wegziet ge hier ooit een gendarme Nooit van mijn leven Nu, houd dan Haudecoeur hier. Ge laat hem doodeenvoudig doorgaan voor uw knecht. Daar zullen ze vreemd van opkijkenik heb, behalve den herder, nooit iemand in mijn dienst gehad. Ik doe alles zelf. Ge kunt zeggen, dat ge een dagje ouder wordt en 't niet meer alleen af kunt. Dat zullen ze niet gauw gelooven meende de boer lacheud. Als ik in 't dorp in de herberg kom, sta ik nog mijn man Maar komaan, Haudecoeur, ik zal geen vijven of zessen meer maken. Je lijkt een flinke kerel, en als meneer Demarr zich met je bemoeit, weet ik, dat de zaak gezond is. Blijf dau maar hier. opname van de raadsverslagen in zekere stad, die aldaar door de uitgevers van een dagblad kosteloos werden gedrukt en verspreid, zoodat alleen de kosten der stenographie waren te voldoen. Door den heer Moerdijk wordt thans allereerst het woord gevraagd ter bestrijding van het voorstel van Gedeputeerden; hij vindt den prijs veel te hoog. De Middelburgsche Courant die het verslag als Bijvoegsel drukt en uitgeeft en daardoor in direct voordeel geniet is stellig niet het meest algemeen verspreide en gelezen blad, zoodat voortzetting wel in het belang dier courant zelf, doch niet in het financieel voordeel der provincie isbovendien is het zeer onbillijk tegenover andere bladen, als De Zeeuw, Ter Neuzensche Courant, Zierikzeesche Nieuwsbode en andere veel gelezen bladendeze toestand mag z. i. niet be- stendigd worden. Daarom noodigt de heer Moerdijk zijne medeleden uit, met verwerping van het voorstel van Gedeputeerden, zijn voorstel dat hij ook namens eenige medeleden doet aan te nemen om n. 1. de overeenkomst aan te houden tot de najaarsvergadering en inmiddels Gedeputeerde Staten uit te noodigen tusschentijds bij advertentie in de dagbladen gelegenheid te geven, om voor de uitgave van het verslag te laten inschrijven. De heer Van Waesberghe-Janssens licht het voorstel van Gedeputeerden toe: Van 1870 tot 1889 werd het verslag door de Middelburgsche Courant geleverd voor f 1200. In 1889 werd de tegenwoordige overeenkomst aangegaan. Sedert is het werk uitgebreid. Thans worden ook de adressen behoorende bij de stukken opgenomen. Gemiddeld kost het der provincie 775. De heer Moerdijk heeft niet bewezen dat het te duur, maar wel dat het hoog is. De overeenkomst is volgens een der artikelen te alien tijde opzegbaar, mits 5 maanden te voren wordt kennis gegeven, zoodat aanneming van het voorstel van Gedeputeerden geen beletsel is voor een later te nemen besluit tot verbreking der overeenkomst. De heer Moerdijk handhaaft zijn voorstel. Ook de heer De Veer vindt dat het tegen- woordig verslag veel te wenschen overlaat. Dit lid stelt daarom voor de overeenkomst wel te bestendigen doch den duur te beperken tot 2 jaar. Dan kan in dien tusschentijd een onderzoek naar bezuiniging worden ingesteld. De heer Lucasse kan met beide amendementen niet medegaan omdat wordt een dezer aangenomen de richting niet is aangewezen waarin men met uitgifte van het verslag zal werkzaam zijn. Weet je een beetje van 't boerenwerk af? Zoo'n beetje. Ik woonde vroeger buiten en ginds te Bourail heb ik ook getuinierd. Wat ben je anders van je ambacht Meubelmaker. Zoo! Nu, we zullen hier we] wat voor je te doen vinden. Weet je wat, ik zal je laten doorgaan voor mijn jongeren broer, die in Aisne woont en in geen jaren hier was. Hij beet Jacques onthoud dien naam O, ik dank u, meneer Morellet, zei Haude coeur, dankbaar over den goeden afloop. Geen meneer Morellet, alsjeblieftik heet Isidore; zoo noem je mij, en ik noem jou Jacques. Demarr drukte zijn pachter de hand. Ik dank u ook van ganscher harte, sprak hij maar hebt ge er wel aan gedacht, dat ge hier niet alleen zijt O, mijn vrouw en mijn moeder, bedoelt u? Dat zijn een paar beste vrouwendat weet u ook wel. Heb maar geen zwarigheid Nu, dan houden we de zaak voorgesehikt. Hond moed, Haudecoeur ik zal u pas over een paar dagen weerzienmaak u niet ongerust. Waar gaat u dan heen, meneer? De advocaat boog zich naar hem toe en fluisterde Naar Parijs Ik ga Collivet zoekeu De andere knikte goedkeurend. Toen Jean Demarr het erf verliet, hoorde hij 't gemoedelijke lachen van Morellet, die riep Zie zoo, Jacques, nu eerst een glaasje voor de kou en dan aan't werk.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1