Algemeeo Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3789. Donderdag 13 Juli 1899. 39e Jaargang. Uitslag Verkiesiag. BinnenLand. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. FJEXJILLKTON Naar het Fransch van JULES MARY. Ja. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit bln<l verschijnt rfnand j««-, Woemdag. en Vrijdagmvonduitgezonderd op Feeslila^en, bij den aitgever P. JT1S DE UIDE te Ter Meaien. Burgemeester en Wethouders der Gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat een afschrift van het proces-verbaal, ver- meldende den uitslag der op 10 Juli 1899 gehouden stemming ter verkiezing van vier leden van den Gemeenteraad is aan- geplakt en voor een ieder ter Gemeente-Secretarie ter inzage ligt. Ter Neuzen, den 11 Juli 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GE1LL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. V"- Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN vragen bij deze voor of op 1H Juli a. a., voor 's avonds 7 uren opgave van prijs per M». voor het wegruimen van ongeveer 400 M3. grond uit de gemeentehaven aldaar op nader aan te wijzen plaatsen. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij den ge meentebouwmeester. Ter Neuzen, 12 Juli 1899. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. P. GEIX.L, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Het is inoeilijk uit te maken in hoever de heer Deniel, de kommandant der strafinrichting op het Duivelseiland, uitsluitend uitvoerde wat de laffe minister van kolonien Lebon gelastte en in hoever hij voor eigen genoegen de straf van Dreyfus ver- ergerde. Dat hij niet veel gevoel voor de ellende van den balling had, blijkt wel hier uit, dar hij Dreyfus voortdurend vertelde, dar zijn familie hem in den steek liet. Ook het rapport van Deniel is merkwaardig hij noemde het daarin een monsterachtig iets, dat de gevangene op het Duivels eiland maar aldoor riep,/ik ben onschuldig", zonder bewijzen te leveren. Tot bijna algemeene voldoening is die Deniel nu ontslagen, maar zou men den minister Lebon ook niet eens onderhanden kunnen nemen De heer Havet geeft in de „Figaro" een verhaal over de onmenschelijke behandeling, dat den heer Lebon toch wel op de achting van eenige fatsoenlijke menschen te staan zal komen. Het begon al dadelijk na den overtocht uit Frankrijk naar Guyana, in Februari en Maart '95. Vergeet niet, zei Marguerite, dat ik bereid ben tot elke opoffering. Ik wil niet, dat men u opnieuw beschuldigt en gevangen neemt als dat gebeurt, ga ik zelf naar de rechters. O, mevrouw, ik zal wel oppassen. Edel hartzei Marguerite. O, mevrouw, wat u daar zegt, vergoedt mij de jaren van lijden. Jean Demarr opende de deur naar de vestibule, maar schrikte met een kreet terug. Daar lag iemand, onbewegelijk, bewusteloos. t Was Gerard hij had alles gehoord. De drie menschen staarden elkaar ontzet aan. Wat zij hadden willen voorkomen, was toch gebeurd Men nam den jongen man op en legde hem op de canape, 't Duurde lang, eer hij de oogen ■opsloeg. Met een gebaar wenkte Marguerite, haar alleen te laten met haar zoon. Jean begreep het en trok Haudecoeur mee naar de vestibule Daar wachtten zij met beklemd hart, wat verder zou gebeuren. IV. Gerard staarde lang zijn moeder aan; toeu verbrak hij de lange stilte. Moeder, heb ik goed verstaan Is het waar Zij boog het hoofdze had niet den moed, hem sail te zieu. 't Is waar, mijn kind Men liet den banneling toen vier dagen onderin het schip, bij een temperatuur van 113° Fahrenheit, voordat men hem ontscheepte. In 1896, na de onthullingen van Picquart aan Billot, bouwde men de palissade om Dreyfus' hut. Die palissade werd op 40 centimeter afstand van de hut geplaatst 1 Ze onderschepte licht en lucht, zoo sterk dat Dreyfus een jaar daarna door benauwdheden overvallen werd en de dokter zei dat er iets veranderd moest worden. In plaats van de palissade nit te bouwen, verhoogde men de houten hut, zoodat er wat meer van de heete lucht van Guyana in kon komen, dat was alles. Pas enkele maanden geleden is Dreyfus nog een maand lang op water en brood gezet. Het voedsel, dat Deniel hem voorzette, was altijd afschuwelijk. Clemenceau deelt in de „Aurore" mede, dat reeds den eersten dag nadat Dreyfus op bevel van den Minister Lebon in boeien geslagen was, de enkels gekneusd werden. Dat werd met den dag erger. Maar de boeien werden elken avond weer aangelegd, nadat men 's ochtends de wonden ver- bonden had, die dus opnieuw openscheurden, tengevolge waarvan Dreyfus, hoewel stoi'cynsch kaltn blijvend, vaak niet slapen kon van pijn. Het is haast niet te gelooven, dat dit alles in Frankrijk kalrn gelezen wordt, zonder dat er wraakkreten opgaan. In het Britsche Lagerhuis ondervraagd over den stand der onderhaudelingen met de Transvaal, heeft de Minister van Kolonien, de heer Cham berlain, bet zonderlinge antwoord gegeven, dat de staat van zaken op het oogenblik zeer verward is en de Regeering zelve feitelijk niet volkomen begrijpt welke voorstellen gedaan zijn. Hij moest derhalve voor verder bescheid nog een dag uitstel verzoeken. De zaak is, dat de combinatie Milner-Cham- berlain, met de speculeerende „uitlanders" achter zich, er spin-nijdig over is, dat Minister-President Schreiner en de leiders van den Afrikaander Bond in de Kaapkolonie, de heeren Hofmey en Heroldt, zich voor de zaak hebben gespannen en nu openlijk hebben verklaard, dat wat thans door Transvaal aan de „uitlanders" wordt geboden voldoende en zeer bevredigend is. De Johannesburger ,/uitlanders", althans de roerigen onder hen, hebben aan hunne ontevre- denheid lucht gegeven in eene resolutie, waarin Dus was mijn vader Waarom naar die treurige dingen nog te vragen Het moet, moeder Dus mijn vader Hij wilde schandelijk vluchten, als een dief. zonder een seconde medelijden te toonen met alien, die hij ongelukkig had gemaakt. Mijn GodDus ge hebt mij bedrogen, moeder, op den dag van zijn dood, toen gij zeidet, dat ik altijd mijn vader moest eeren en liefhebben Dat deed ik. Waarom Mocht ik je zooveel schande openbaren Heb ik niet alles gedaan, om je dat te verbergen Moeder moeder Is het werkelijk waar, dat ge hem hebt gedood 't Is waar autwoordde zij wanhopig, bevende van 't hoofd tot de voeten. Gij hebt mijn vader vermoord Gerard Gij hebt mijn vader vermoordherhaalde hij in zinnelooze smart. Gij, mijn moeder O, ge kunt zeggen, wat ge wilt, hij was toch mijn vader. ik wist van al die schande niet afik had hem lief. En zelfs nu nog weiger ik te gelooven, dat hij mij niet liefliad. Het getuigde niet van liefde, kind, je zulk een toek'omst te bereiden als hij deed. Ja, moeder, dat is zoo... Maar 't is toch vreeselijk, wat gij hebt gedaan. 't Is een veroor- deeling zonder geuade. Misschien waren zijne fouten ten deele te verontsehuldigen de dood ontnam hem elk middel, berouw te toonen Zijn hart zal toch Diet zoo verdorven zijn geweest, dat er geen plaats was voor berouw Te-vergeefs protesteerde zijde jonge man ging in zijne opgewondenheid voort, haar te overstelpen met verwijten. Hij ging zoo ver, te des heeren Schreiner's optreden wordt veroordeeld en zijn verklaring wordt tegengesproken. De heer Schreiner dus luidt het in die resolutie is, als voorzitter van een Ministerie, dat door den Afrikaander Bond op het kussen is gebracht, geenszins een onpartijdig rechter in de zaken, die de „uitlanders" betreffen en wat zij aan burgerlijke rechten verlangen, en evenmin wat de betrekkingen betreft tusschen de Transvaal en de Rijks-Regeering. Betrekkelijk onverwacht is Maandag overleden, hoewel zijn gezondheid reeds lang zeer veel te wenschen overliet, de Russische Grootvorst George Alexandrowitch, broeder des Keizers en, zoolang deze nog geen mannelijke nakomelingschap ver- wierf, gelijk tot nu toe het geval was, de aange- wezen troonopvolger. Grootvorst George is slechts 28 jaren oud geworden en was ongehuwd. In naam diende hij bij de marine en bekleedde hij nog ouderscheidene andere waardigheden; maar zijn gezondheidstoestand noopte hem veelal in milder klimaat of buitens- lands te vertoeven. Hij is dan ook te Abbas-Tuman, in den Kaukasus, overleden. Oumiddellijke doods- oorzaak was eene sterke bloeduitstorting in de keel. Nog sterker zal nu wel in Rusland voor en door het Keizerlijk paar naar een zoon worden verlangd. Tot die hoop wordt verwezenlijkt, treedt des Keizers tweede broeder, de 21jarige Grootvorst Michael Alexandrovitch, in de rechten des over- ledenen. De uitslag der gisteren gehouden verkiezing van leden der Eerste Kamer, is als volgt Drenthe. Herkozen Mr. A. E. J. Nijssingh (lib.) met 32 van 33 stemmen. Friesland. Herkozen Mr. W. J. van Welderen baron Rengers (lib.) met 25 stemmen. De heer L. W. de Vries (antir,) had 19 stemmen. Gelderland. Herkozen Mr. W. C. baron van Pallant van Waardenburg en Neerijnen (lib.) met 40 en S. M. van Wijck (r. k.) met 32 van 56 stemmen. Groningen. Herkozen de heer D. Knol Welt met 33 van 40 stemmen. gewagen van de liefde, die zij voor Jean Demarr koesterde. Zij zweeg; ze durfde zich niet verdedigen. Gerard deed haar nameloos lijden; maar tusschen alle verwijten kwam nu en dan het medelijden, de kinderlijke liefde bovenhij beklaagde haar, terwijl hij haar zoo wreed kastijdde. Jean Demarr en Haudecoeur konden in de vestibule hooren, wat de jonge man met toornige stemverheffing sprak. Haudecoeur begreep nu wel, dat Gerard onschuldig was aan alle verraad jegens hem. 't Moest dus het werk van Collivet alleen zijn. Maar welke redenen had die voor zoo'n onverzoenlijken haat 't Werd stil in de salon; een bang zwijgen volgde op het vreeselijke tooneel tusschen moeder en zoon. Demarr wenkte Haudecoeur, en beiden traden weer binnen. De vluchteling nam het eerst het woord. Meneer Gerard, zei hij, wilt gij den vader van Louise vergunnen, u eenige vragen te doen Ik weet, wat ge zeggen wilt, arme Haudecoeur. Ik heb, te Parijs gekomen, van uw vrouw en dochter de beschuldiging gehoord, dat ik u achter- volgdedat ik u in handen van de politie wilde overleveren vermoorden zelfs Dat alles is waar; ik meende u te moeteu beschuldigen, als de medeplichtige van Collivet; nu beschuldig ik u niet meer, maar hem alleen Met welk doel zou Collivet zulk een misdaad plegen Dat weet ik nietmaar dat hij een doel heeft, is zeker, en dat moeten wij trachten uit te vinden. Gerard antwoordde niet. Hij was nog geheel doordrongen van dat eene, verschrikkelijke feit zijn vader gedood door zijn moeder. Limburg. Herkozen de heer L. H. A. Magnee (r. k.) met 41 stemmen. Noord-Brabant. Herkozen de heeren Mr. E. H. J. M. van Zinnicq Bergmann (r. k.) met 50 en W. J. H. Prinsen (r. k.) met 51 van 52 stemmen. Noord-Holland. Herkozen Mr. E. N. Rahusen (lib.) met 53 van 64, Mr. M. C. van Hall (lib.) met 48 van 63 stemmen. Gekozen Mr. F. S. van Nierop (lib.) met 33 van 65 stemmen, Mr. Waterschoot van de Gracht (r. k.) had 8, de heer Van Eeghen (antir.) 7 stemmen. Overijsel. Herkozen de heer G. J. van Heek (lib.) met 32 van 44 stemmen. Er werden 12 stemmen bianco uitgebracht. Utrecht. Herkozen Mr. R. Melvil baron van Lynden (antir.) met 31 van 35 stemmen. De heer P. Reyger had 3 stemmeu, jhr. Huydecoep 1. Zuid-Holland. Herkozen de heeren Mr. S. A. Vening Meinesz (lib.) met 42 stemmen tegen 28 op baron van Brienen van de Groot Lindt (antir.), Mr. B. M. Vlielauder Hein met 42 stemmen tegen 30 op jhr. Van Fisenne (r. k.), Mr. R. T. H. P. L. A. van Boneval Faure (lib.) met 40 stemmen tegen 29 op den oud-Minister Havelaar (antir.), F. B. 's Jacob (lib.) met 41 stemmen tegen 29 op Dr. A. Kuyper (antir.) Door het Ministerie van Kolonien is het volgende telegram uit Indie ontvangen Heden krijgsverrichtingen A. C. Pasei en Pedir- streek. Talrijke vijand bij Madan-Kreli hield geen stand. Handgemeen bij tocht naar Paja Bakoeng. Bruggen over de rivier Paseh geslagen. Onzerzijds een gesneuveld en 21 gewond. De vijand liet 74 dooden achter. In de Pedir-streek gevechten met benden van Panglima-Polim. Onzerzijds een gesneuveld en vijf gewond. Vijand had vijf dooden. Naar de Midd. Ct. meldt, werd dit jaar door een paar landbouwers te Rilland-Bath eene proef genomen met de teelt van weiknollen op een stuk grond ter grootte van ongeveer 4 H. A. De knollen werden alle van daar verzonden naar Rotterdam en verder per consignatie, door tusschen- komst van een expediteur, naar Engeland. De opbrengst bedroeg ongeveer f 500 per H. A. Eenige andere landbouwers zullen dit jaar eveneens eene proef nemen. Mevrouw, vervolgde Haudecoeur, zich tot Marguerite wendende, herinnert gij u alle om- standigheden bij den dood van meneer de Beaupre- ault Ik ken alleen het deel, dat mij betrofde rest hebben ze mij niet verteld. Wat wilt ge weten P Als ik 't wel heb, was 't Collivet, die u op de hoogte bracht, dat uw man plan had om te vluchten, niet waar U kwam in het kabinet van meneer de Beaupreault, toen Collivet u voorgelogen had, dat hij u riep. Ja. Dus Collivet scheen u zeer genegen Dat geloof ik wel. Maar hij toonde minder toewijding voor zijn patroon. Zijn handelwijze jegens meneer de Beaupreault leek veel op een wraakneming. Marguerite maakte een gebaar van vermoeidheid. Waarvoor was het noodig, op al die dingen terug te komen Doch Haudecoeur scheen er anders over te denken. Hij vervolgde Collivet moet dus het geheim van den moord kennen. Allen begonnen scherper te luisteren. Gerard vroeg Hoe komt ge aan die gedachte Heel eenvoudig. Er valt nu niet meer te twijfelen, dat Collivet gezocht heeft, mij te dooden of mij weer in de gevangenis te krijgen. Waarom? Persoonlijke redenen om mij te haten kan hij niet hebben hij kende mij nauwelijks. Vreesde hij mij dan? Was mijn terugkomst in Frankrijk een gevaar voor hem? Wat kon het hem schelen, of ik pogingen deed, in mijn eer hersteld te worden, om den waren schuldige te vinden Ik kon

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1