Mooping te Philippine. Ksrk te Sluiskil. Openbars Ysrkooping. Vrijdag 1 Juli 1899, des namiddags 2 uur, WEL3SW ASS2N32R3T m het 5 hektarea Rogge, 2 larideisbericbten. Advertentien. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Dankbetuiging! Openbare Verkoopinoj. 2 hectaren Gerst, 2 R#gge, en liet Kanthooi, 9 hektaren MAANDAG 10 JULI 1899,3 uren namiddag, Een vuil geschrift en een groot licht in onze veste. Neuzensch lie h two n der zoo smadelijk zou worden terzijde gesteld. We moeten bepaald zoo'n meester in alle kunsten hebben Antwerpen, 26 Juni 1899. a DAGEN. Voorm. Nam. Donderdag 29 Juni. 5.58 6.24 Vrijdag 30 u 6.53 7.21 Zaterdag 1 Juli. 7.53 8.26 Zondag 2 u 9.1 9.36 Maandag 3 u 10.13 10.47 Dinsdag 4 11.22 11.51 Woensdag 5 12.19 de heer ERNST HENDRIK WORTMAN, IS bliikt wel uit de rnanier waarop hij de afge- loonen week te werk is gegaan, niet minder ook uit de geheele inrichting van zijn verwaarloosd huishouden. Het jongste kind van twee jaar hep steeds zoo goed als geheel naakt op den zolder rend, in voortdurend gezelsehap van de 3 in jaren elkander opvolgende broertjes. Deze vier jongens kwamen nooit op straat. De jongens van 11 en 14 jaar waren echter zoo zoetjes-aan de strenge discipline ontgroeidzij kwamen dan ook vaak buiten. Het 12jarig meisje is kort na het overlijclen harer moeder door haar grootmoeder, die in Den Haag woont en er goed //bijzit medegenomen. Het oudje vond dat het kind in zulk een gezel sehap niet paste Later heeft zij nog een jongen ook een korten tijd bij zich gehad, maar die is door zijn vader met geweld teruggehaald. Op den zolder liet Bongers steeds een paar zijden spek hangen. De jongens mochten er zelf afsnijden zooveel zij maar beliefden. ater mochten zij van hem niet drinken. Brood was er ook steeds genoeg in voorraad ieder nam een homp zoo groot als het hem goeddacht en zoo leefde het huisgezin maar voort. De oudere jongens hielpen hun vader in zijn vak, dat hij uitstekend verstaat. Wie heeft in de spekslagerswinkels te dezer stede niet de varkens- koppen van gips gezien Bongers maakte ze, schetste en boetseerde ze. Men verzekerde ons dat B. ook de dikke bloed- en zultworsten, en de zoo bedrieglijk nagebootste hammetjes, die aan rijen in de spekslagerswinkels hangen, zelf maakt. Het ingewikkeldste werkstuk, op het gebied van ornamenten b. v., levert hij zelfs aan de grootste bazen. Wat zijn oogen zien, kunnen zijn handen maken en onlangs heett een werkgever hem nog een vastc betrekkiug aangeboden tegen een weekloon van f 30. Maar Bongers Jpleef waar hij was, tot hij nu op zoo n ongelukkige manier zijn huisje moest verlaten. Een buurvrouw met wie B. een paar dagen geleden hooggaande ruzie had, beloofde den man toen hij geboeid werd weggevoerd, dat zij voor zijn jongens zou zorgen Getroffen door zooveel vergevensgezindheid wist B. ternauwernood woorden te vinden om haar daarvoor te danken. Bongers was een minnaar van wapenen hij had een heele verzameling van geweren, revolvers, degens, krissen, klewangs enz. Met een dezer klewangs moet hij Donderdagavond, de agenten Bart en Den Broeder, toen zij zijn woning binnendrongen, verwond hebben. Naar dat wapen is door de politie in zijn woning gezocht, maar te vergeefs. Dit is echter best te begrijpen als men weet, dat de man al zijn wapens, op een paar revolvers na, in een kistje gepakt had, daaromheen een koek gips gegoten en daarop een ornament bevestigd had en dat dit ,/kunstgewrocht zoo als of 't een bestelling was, aan een klant is medegegeven Wij vernemen dat het armbestuur de zorg voor de kinderen op zich nemen zal. Nader vernemen wij nog, dat Bongers en zijn zoon vanavond of morgenochtend naar de straf- gevangenis aan den Noordsingel worden overge- bracht. Tegen den vader wordt alleen een strafvervolging ingesteld wegens verzet tegen de politie, anngezien gebleken is dat hij niet geschoten heeft en dat alleen de 14jarige knaap de schoten heeft gelost. Er was, naar men verzekert, Zaterdag vanwege het departemeut van justitie, of vanwege den minister, uit Den Haag een telegram gekomen, houdende lastgeving Bongers hetzij levend of dood gevangen te nemen. De door een schot in de maagstreek gewonde inspecteur D. P. Bonk, heeft zijn dienst niet be- hoeven te staken. (R. N.) De Berlijnsche politie heeft dezer dagen een goede vangst gedaan door een rijwieldief te vatten, die heel wat op zijn kerfstok had. Hij bleek in het geheel te Berlijn een kleine dertig en te Charlottenburg twintig fietsen gestolen te hebben, die hij voor een prikje van de hand zette. Onder degenen, die af en toe zoo'n koopje bij hem haalden om dit weer met winst aan anderen over te doen, waren ook een paar politieagenten. Deze zijn in hechtenis genomen onder beschuldiging van helerij. Bij het voorloopige verhoor van den beklaagde, waarbij de advocaat tegenwoordig was die hem zal verdedigen, kwam uit dat hij ook indertijd een fiets van zijn verdediger had gestolen. In een der voorsteden van Londen kreeg een metselaar, die op een stelling aan de laatste verdieping van een huis werkte, twist met zijn baas en maakte zich hierbij zoo driftig, dat hij eensklaps zijn tegenstander vastgreep en hem van de twaalf meter hooge stelling slingerde. De ongelukkige werd met verbrijzelden schedel van het trottoir opgenomen en naar een hospitaal vervoerd, waar hij spoedig daarop overleed. De metselaar werd in hechtenis genomen. In Amerika lijden verschillende personen aan een ontsteking en zwelling van de bovenlip. Men schrijft deze nog onbekende kwaal toe aan den steek van een insect, dat door den oorlog uit Manilla in de Vereenigde Staten is overgeplant. Te Manchester speelde een tienjarige knaap in den omtrek van een militair magazijn, toen plotseling de daar op post staande schildwacht zijn geweer op hem aanlegde en hem met de woorden//Kijk een leeuwerikeen kogel in de borst joeg, die den armen jongen doodehjk getroffen ter aarde velde. De schildwacht, die onmiddellijk in hechtenis genomen werd, kon voor den rechter geen enkele reden voor zijne daad opgeven. Men denkt dat zijne geestvermogens zijn gekrenkt. Bij gelegenheid der kermis in het Belgische dorpje Warre had Zondagnamiddag een ongeluk plaats. Op een miniatuur-spoorweg had eene ontsporing plaats van de overvolle wagens, waarbij niet minder dan zeven personen ernstig gekwetst werden. Te Grenoble kreeg een 70jarige vader in een bui van dronkenschap twist met twee van zijn zoons. In zijn drift greep hij van den inniir van zijn slaapkamer een geweer, waar mee hij zijn 35jarigen zoon neerschootvervolgens wilde hij een tweede geweer aauleggen op den anderen jongman, die zich op hem wierp om hem het wapen te ontrukken. Bij de worsteling, die hierbij ontstond, ging eensklaps het schot af en doodde den vader, die in den buik getroffen werd. De rechtbank te Grenoble nam echter aan dat de dood van den vader het gevolg was van een ongeluk en heeft den tweeden zoon buiteu ver- volging gesleld. Aan het station van de Great Western te Reading, in Engeland, zijn Zaterdag al rangeerende twee locomotieven met elkaar in botsing gekomen. Drie man werden er bij gedood. Een dezer hielp in den loop der vorige week een kameraad, die ook bij een dergelijk ongeluk het leven had gelaten, begraven, en zei tegen een andeT//Aan wien nou de beurt Te Brest wordt thans met spanning de aan- komst tegemoetgezien van den kruiser //Sfax", die Dreyfus van het Duivelseiland naar Erankrijk terug- brengt. De //Sfax" is den 6 Juni van Cayenne vertrokken en, daar de gemiddelde duur der reis 18 dagen bedraagt, werd hij reeds den 26 dezer te Brest verwacht. Iederen dag kan de aankomst van den veelbeproefden kapitein worden verwacht en de toeloop van journalisten, fotografen, teeken- aars enz. is in Erankrijk's Atlantische oorlogs- haven zeer groot. De overheid, bevreesd voor manifestation bij de aankomst van kapitein Dreyfus, doet al het mogelijke, om den actieven persmannen en dus het publiek het spoor te doen bijster worden. De meest tegenstrijdige berichten worden verspreid van overheidswege, zoodat er wel drie of vier ver schillende laadingsplaatsen worden genoemd. Zelfs meenen sommigen, dat Dreyfus niet via Brest naar Rennes gevoerd zal worden, maar dat de „Sfax" een andere haven in de nabijheid, bijv. St. Malo, dat slechts een uur van Rennes verwijderd is, zal binnenloopen en aldaar, zonder dat iemand er erg in heeft, den gevangene zal aan land zetten. Auti-revisionnistische bladen verzekerden gis- teren, dat Dreyfus reeds sedert 24 uren te Rennes in de militaire gevangenis zat, een onmogelijkheid, omdat een schip als de //Sfax" maar niet zoo eenvoudig te verdonkeremanen is en zij dus zeker in of in de nabijheid van de haven zou zijn gesignaleerd. Mevrouw Dreyfus is uit Parijs vertrokken naar Rennes, waar zij gedurende de gevangenschap van haar echtgenoot en het nieuwe proces, zal verblijven in de woning van eene mevrouw Godard, een gezeten koopmansweduwe, die haar geheele huis ter beschikking van de dappere gade heeft gesteld. Eenige bekende figuren uit de Dreyfuszaak en de daarop gevolgde agitatie, als Bernard Lazara, Labori, Dreyfus advocaat Mr. Demange, de senator Trarieux, Jean Jaures en Erancis de Pressense (welken beiden laatsten het voornemen wordt toegedicht te Rennes in openbare vergaderingen te zullen optreden) zuilen eveneens te Rennes komen. Het stadje wordt met vreemdelingen als overstroomd (men verwacht er circa 10.000), die tot 20 francs per dag voor een kamer betalen. I N G E Z 0 N I) E N STUKKEN. De vorige week is aan vele ingezetenen een vuil pamflet toegezonden. De schrijver heeft niet den moed gehad zijn naam te noemen en ook de drukker heeft het raadzaam geoordeeld zijn naam te verzwijgen. Dat geschrift bevat van het begin tot het eind tal van leugens en onzinnige beschuldigingen aan het adres van den Gemeenteraad. Die niet al te dom is zal d't vuile geschrift op zijn rechte waarde weten te schatten. De vraag dringt zich op welke beweegreden kan iemand hebben zoo iets te schrijven Er is wel geen ander antwoord mogelijk dan de man, hopende dat men hem wel spoedig zou ontdekken, heeft de aandacht op zich willen vestigen en daar dit nu juist in een verkiezings- tijd geschiedt ligt het voor de hand tebesluiten: de man wil lid van den Raad worden. Ja, waarlijk volgens zijn geschrift deugt er zoo wat niets en niemand in Ter Neuzen. Daaraan moet een eind komen. z/lk terdege kundig en zedelijk hoogstaand burger" zoo wil hij zeggen //ik kan dat alles veranderen maar dan moet gij, kiezers, mij afvaar- digen naar den Gemeenteraad. Ik denk nooit aan mijn eigen belang. Ik doe alles voor mijn naaste. Ik ben van alle markten thuis. De gemeente- administratie is voor mij een kleinigheid. Ik kan u tot op een dubbeltje na voorrekenen waar het geld blijft, het geld dat gij werklieden met zulke groote sommen in de gemeentekas brengt. Ik zal zorgen dat de kas voortdurend gespekt wordt, niet door opdrijving van belasting, niet door verhooging van cijns en dergelijke gewone middeltjes, neen door maar dat zeg ik niet, dat is mijn geheim. Ik zal zorgen dat hier volksbibliotheken, ambachtsscholen, volksbaden enzoovoorts verrijzen. Hoe? Ja, dat zoudt ge wel willen weten. Neen, menschen, dat is mijn geheim. Ik zal zorgen dat Ter Neuzen gaat uitmunten op allerlei gebied, vooral op het gebied van onderwijswant j al lie bent nog ijselijk dom. Hoe ik dat doen zal Ja, ziet, ook dat is mijn geheim. Ik ben niet zoo gek mijn geheimen publiek te gaan maken. Ze zouden het wel willen die uilskuikens van den Gemeenteraad. Dank-je. Ze zouden er maar al te gauw bij zijn om er van te profiteeren z/Zeg", vraagt een eenvoudig kiezer //kan jij ook niet zorgen voor een volksbakkerij, en een volksslachterij, waar de werkman alles gratis kan bekomen z/Daarover ben ik al lang aan het nadenken. Daarvoor heb ik al plannen gereed maar geheim, weet-je. Begint maar met mij te kiezen, waarde vrinden. Er moet een werkman in den Raad." z/Och kotn" roept een meer ontwikkeld werk man uit //allemaal praatjes, wat moeten wij daar doen En ben jij wel een werkman Nee, vrind, je zult ons met je praatjes niet vangen. Je doet net als de socialisten, alles afbreken en veel be- loven en ten slotte doe je niets. Je wilt graag in den Raad. Dat is de heele zaak. Denk je soms dat die andere raadsleden naar jou zouden luisteren Het lijkt er niet op." Maar steller dezes zou het toch zeer jammer vinden dat dit Als we hem maar kenden. DIXI. Hulst, 26 Juni. Middenprijs per 100 kilo: Tarwe f 7,70; Rogge 5 80 Wintergerat Zomerger9t f Haver 6,80 Erwteu f 7,80 Paardenboonen f 8,Duivenboonen f 8,50 Witteboonen f Bruineboonen f Boekweit Lijnza d Aardappels Koolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo 0,90. Eieren per 26 stuks f 0,80. Er waren ter weekmarkt te koop gesteld37 stuks hoornvee, 32 varkens. Verkocht 18 stuks boornvee, 17 varkens. Chilisalpeter (Soda-Nitraat) 15£ a 16 stikstof, beschikbaar fr. 18,30 per 100 kilo. Zwavelzure Ammoniak (Sulfaat van Ammoniak) 20 a 21 stikstof, beschikbaar fr. 32,per 100 kilo. Gewoon Superphosphaat, 12 a 14%phosphor- zuur, per percent phosphorzuur fr. 0,38, zegge fr. 5,per 100 kilo. Thomasphosphaat (Metaalslakken), 15 a 17 phosphorzuur, 75 fijnheid, per percent phosphor zuur fr. 0,26, zegge fr. 4,20 per 100 kilo. KOEIIS VAN HET GELD. Belgisch per 100 fr. f 47,90 h f 47,95 Engelsch per 12,12,12 Z E E T 1.1 1) I i\ (4 E IN. Van 26 tot en met 27 Juni. 2 VLAG. NAAM. M:t. Van en naar. Lading. Eng. barge Eng. 9.8. Zweed. s.8. Eng. s.8. Duits. bark 26 26 27 26 Eng.s.jacht 27 Duits. s.s. Deens. s.s. %'ortr Ter \'euzen Western Belle 245 ILonden Voor Kent j 26 Lisette Gevalia Fulmar Kriemhild Van Salamander Imperial Ansgar Eng. sch. 2542 Goole 1438 Gefle 3408 Liverpool I 2359 iTaltal (ient i 143 Dordrecht 2566 Rensburg 3811 New-Caatle Voor Selzaete: Coaltar 621 Caen ljzer stukg. hout stukg. nitrate ledig ijzergrond ledig creosoot Van 26 tot en met 27 Juni werden langs de Oostsluizen alhier 27 binnenvaartuigen op- en 36 afgeschut; door de Westsl. 2 op- en 1 af- geschut. H *3.* Heden overleed te Zaamslag onze geliefde echtgenoot, vader en behuwdvader in den leefiijd van 70 jaar. B. M. E. E. WORTMANMeijer, Zaamslag. J. L. C. WORTMAN, Noordgouwe. J. WORTMAN—Schoo. L. C. WORTMAN, 's Gravenhage. L. WORTMANCf.nse. P. J. WORTMAN, Zaamslag. B. J. WORTMAN—Wisse. J. A. WORTMAN, Terschelling. Zaamslag, 27 Juni 1899. De ondergeteekende betuigd bij deze zijn dank aan de Paarden en Veeverzekering Maatschappij //Almelo" te Almelo (agent te Ter Neuzen J. A. DONZE Jz., stalhouder), voor de vlugge uitbetaling van de geheele verzekerde som bij het sterven van eeu zijner Koeien, en kan een ieder bovengenoemde Maatschappij ten zeerste aanbevelen. G. GOOSSEN, Vrachtrijder. Hoek, 26 Juni 1899. Zondag a. s. hoopt Ds. DE BOER, predikant te Hulst, alhier 's namiddags om 2 uur op te treden. DE REGELINGS-COMMISSIE. Sluiskil, 28 Juni 1899. De Notarissen Mr. J. G. van Deinse te Hulst en P. Dregmaus le Axel, zullen ten verzoeke van den heer J. E. WOLFERT, landbouwer te Boschkapelle, op Donderdag 13 Juli 1899, des namiddags om 3 uur, in het openbaar presen- teeren te verkoopen wassende in den Catharinapolder. Te vergaderen achter de hofstede bewoond door den heer Jac. Dekker. Nalatige debiteuren worden niet als koopers aangenomen. Belgische onbekende koopers worden alleen dan aangenomen, wanneer zij voorzien zijn van een bewijs van gegoedheid afgegeven door den Burge- meester hunner woonplaats. De Notaris E. B. Rnmoleyn te Hontenisse, zal teu verzoeke van de erven S. VAN BELLE, landbouwers te Graauw, op in het openbaar verkoopen in den Melo- en Van Alsteijnpolder, ge- meente Graauw, Te vergaderen op de hofstede. De Deurwaarder Hendrikse, te IJzendijke, zal publiek verkoopen a met Notaris Steegors, te Assenede, ten verzoeke van den heer A. VERCRUYSSE BRACQ, grondeigenaar en senator te Gent voor den heer AUG. VERGAERT, grond eigenaar te Cruyshautem^ alles wassende op landen in den Vergaert- polder, tegen den steenweg. Vergadering bij Aug. Pardaens in den Remoorter- polder.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3