Candidaatstellingen Gemeenteraden. Geniengde berichten. Borssele. Het bericht, betreffende de gehouden aanbesteding, behoeft eenige nadere aanvulling. Eerst na de opening der inschrijvingsbiljetten kwam men tot de ontdekking, dat op het biljet van den minsten inschrijver de namen der borgen niet naar behooren waren ingevuld en het derhalve ongeldig was. Het werk werd nu gegund aan den opvolger, den heer Dronkers van Kapelle. Ter Neuzen. Bij de op gisteren gehouden verkiezing van vier leden van den gemeenteraad werden bij den burgemeester ingeleverd de volgende lijsten Een waarop voorkomt de heer L. J. van der Moer (aftr.). Een waarop voorkomen de heeren J. C. Harte, L. J. van der Moer, A. Visser (aftredenden) en J. F. Verlinde. Een waarop voorkomt de heer D. J. Dees (aftr.) Een waarop voorkomen de heeren A. J. Daelman en R. Platteeuw. Stemming 10, herstemming zoo noodig 24 Juli. Axel. Voor de verkiezing van vier leden zijn als candidaten opgegeven Door de kiesvereeniging /,Onze belangen" de heeren Fr. Dekker Fz., Abr. Esselbrugge, L. Lamaitre (aftr.) en J. Ramondt. Door de Anti-Revolutionaire kiesvereeniging de heeren P. Dregmans (aftr.), Petrus Dieleman Wz., C. N. Jansen van Roosendaal (aftr.) en G. Weijns (aftr.) Stemming 10, herst. zoo noodig 24 Juli. Boschkapelle. Bij de verkiezing van 3 leden zijn gekozen verklaard de heeren P. de Rooij, D. L. van Damme en P. B. Mel, aftr. leden. Cliilge. Voor de verkiezing van 3 leden zijn candidaat gesteld de heeren H. Bruggeman, C. L. de Cock, P. A. Smet (aftredenden) en C. L. Weemaes. Stemming 11, herst. zoo noodig 25 Juli. Hoek. Bij de verkiezing van 3 leden zijn candidaat gesteld de heeren G. Dees, J. Dieleman Fz., J. C. de Jonge (aftr.), M. de Regt (aftr.), J. Riemeus en J. van Wijck (aftr.) Stemming 6, herst. zoo noodig 18 Juli. Honteuisse. Bij de verkiezing van 4 leden zijn candidaat gesteld de heeren J. Buijsrogge (aftr.), J. C. Cornelissens, C. C. M. Fassaert (aftr.), C. L. van Mol en P. Vereecken (aftr.) Stemming 6, herst. zoo noodig 13 Juli. De aftr. heer P. de Poorter wenschte niet meer in aanmerking te komen. Hulst. Voor de verkiezing van 3 leden zijn candidaat gesteld de heeren: J. Adriaanse, Mr. J. G. van Deinse (aftr.), F. C. O. M. Hombach en J. A. J. B. M. G. Seijdlitz (aftr.) Stemming 11, herst. zoo noodig 20 Juli. De aftredende heer A. Hombach had verzocht wegens gevorderden leeftijd niet meer in aan merking te komen. Koewacht. Bij de verkiezing van 3 leden zijn gekozen verklaard de heeren C. P. J. Dierick, E. L. Plasschaert en P. J. Bruggeman, aftr. leden. Philippine. Bij de verkiezing van 2 leden zijn candidaat gesteld de heeren J. Barbe, E. D. de Bock (aftr.), J. L. de Mulder (aftr.) en P. B. Rammeloo. Stemming 10, herst. zoo noodig 17 Juli. Sas van Gent. Voor de verkiezing van 3 leden zijn candidaat gesteld de heeren E. Geir- naerdt, P. J. Hamelynck, J. Oole (aftr.) en P. Wauters (aftr.) Stemming 10 Juli. Goed, meneer ik zal u ongetwijfeld aan die woorden komen herinneren. Toen de Beaupreanlt weg was, drukte de chef op de elektrische schel en beval den bode, Loiseau en Chaumont te roepen. Loiseau rekende op een flinke schrobeering, daar hij zich dien nacht zoo had lateu verschalken. Tot zijn verbazing bepaalde de chef zich tot de opmerking Je hebt je laten foppen als een kleine jongen. De man die ons waarschuwde, heet Collivet hij is de dienaar van Gerard de Beaupreault, die juist hier waszie er zoo gauw mogelijk achter te komen, wat motief die twee leidt. En jelui beiden komt niet weer platzak terug, hoor Ja, meneer maar Nu? Haudecoeur Laat hem vrij of arresteer hem, zooals't in je kraam te pas komt, en houdt hem in elk geval in 't oog. Begrepen. U ziet ons gauw weer. DERDE GEDEELTE. I. Sedert Marguerite plotseling krankzinnig was geworden, had Jean Demarr rust voor liaar gezocht op het buitenverblijf, dat hij bezat te l'Expilly, tusschen het bosch van Moisson en de Seine, een heerlijk, kalm, door de natuur bevoorrecht plekje. De dokters hadden hoop gegeven, dat stilte en rust veel zouden kunnen doen voor de arme zieke. En de advokaat had alles opgeofferd, om genezing te zoeken voor de aangebedene vrouwhij was steeds in haar nabijheid, angstig wachtende op een teeken van beterschap maar helaas de oogen De heer J. B. Stevens, die mede aan de beurt van aftreding was, had reeds te voren ontslag genomen wegens vertrek uit de gemeente. Stoppeldijk. Bij de verkiezing van 3 leden zijn gekozen verklaard de heeren Victor Boeding, Petrus Lud. de Wael en Josephus Staal, aftr. leden. Westdorpe. Bij de verkiezing van 3 leden zijn gekozen verklaard de heeren: Joannes de Smet, Dominicus Bernardus van Acker en Eduardus Kerckhaert, aftr. leden. Zaamslag. Bij de verkiezing van 3 leden zijn candidaat gesteld de heeren Abr. Dees Jac8z., D. Dekker (Junior), L. J. Geelhoedt (aftr.), K. de Kraker (aftr.), P. de Putter en A. Riemens, land- bouwer (aftr.) Stemming 7, en herst. zoo noodig 18 Juli. Zuiddorpe. Bij de verkiezing voor 3 leden zijn gekozen verklaard de heeren A. Dierick, Pol. Onghenae en E. Waelput, aftr. leden. Biervliet. Bij de verkiezing van 3 leden zijn candidaat gesteld de heeren W. de Blaeij, P. L. Dossche (aftr.), J. Leenhouts, L. Lijbaart (aftr.), en W. Verplanke. Het aftr. lid S. van der Hooft verlangde geen veruieuwing van mandaat. IJzendijke. Bij de verkiezing van 3 leden zijn candidaat gesteld de heeren J. Th. Hendrikse (aftr.), I. Leenhouts (aftr.), C. de Vos en Ch. L. Wijffels. Stemming 4 Juli. Dinsdagmiddag is ter reede van Viissingen geankerd het Zweedsche oorlogsfregat Saga, van Tanger, commandant Undstrom. De commandant van het wachtschip begaf zich met sloep aan boord om den commandant Undstrom te complimenteeren. Donderdag vertrekt het schip naar Antwerpen. Op de werkplaats voor draagbare wapenen aan de Hembrug heeft een ernstig ongeluk plaats gehad. De werkman G. had zorg te drageu dat het drijfwerk in orde kwam. Daarmede bezig zijnde, viel hij boven op de machine, waardoor hij zwaar inwendig gekneusd is. Hij is terstond per brancard naar zijn woning te Zaandam ge- bracht. Juist zou daar Maandag een zijner kinderen begraven worden. Uit Harlingen schrijft men Er is hier tegenwoordig volslagen gebrek aan drink water. Het slootwater doet opgeld, en put- water doet thans diensten, waartoe een Friesche huismoeder het niet in staat achtte. Hoe groot de behoefte is, kan opgemaakt worden uit de vraag van eene vrouw tot eene andere, die met twee emmers water kwam aandragen //Heb je daar twee emmers goud P" Men herinnert zich niet, dat het gebrek aan drinkwater ooit zoo groot is geweest. In het algemeen wordt thans in Friesland aller- wegen op de velden geklaagd over groote droogte. In onderscheidene streken der provincie moet het drinkwater voor het vee, soms over een afstand van ruirn een uur gaans, met wagens worden aangevoerdeen werk, waaraan vele kosten en moeiten verbonden zijn, en dat hoogst noodige werkkrachten aan den drukken veldarbeid onttrekt. Als curiositeit wordt medegedeeld dat in Sittard, behalve de vier aftredende leden, nog twintig andere heeren candidaat gesteld zijn. Een 300-tal werklieden der Holl. Spoor hebben Dinsdagmorgen den chef-ingenieur der bleven duister, de enkele woorden die ze sprak, onsamenhangend. Dat duurde tnaanden lang, zonder dat er eenige verandering viel op te merken. Gerard had zijn stiefvader dadelijk bericht ge- zonden, toen hij in Frankrijk terug was, en na de gebeurtenissen, die wij hebben verhaald, snelde hij naar Expilly; hij had behoefte aan rust en hoopte die te vinden daar in de eenzame bosschen op de heuvels langs de Seine. Collivet had hij niet weergezien na zijn bezoek bij den chef der politiede man was spoorloos erdwenen en woelde zeker weer in het duister. Een brief, gezonden aan het oude adres op den boulevard de Courcelles, bleef onbeantwoord. Nog altijd verkeerde hij in 't onzekere omtrent de rol, die zijn vertrouweling had gespeeld. Gerard leed vreeselijk onder den toestand zijner moeder; hij gevoelde zich niet zonder wroeging lij had immers een oogenblik getwijfelt aan haar Hij had slechte gedachten gehad.en was hij zelfs nu nog wel geheel vrij van argwaan, die nu en dan opkwam in zijn binnenste Telkens herinnerde hij zich het woord van Collivet, die gezegd had //Gij behoeft niet ver te zoeken gij hebt te kiezen tusschen Haudecoeur, uw moeder en mij Maar Collivet dan; die geheimzinnige, vreemde man, die Haudecoeur achtervolgde met doodelijken haatWas Collivet een werktuig geweest bij den moord Maar van wien Vreeselijk waren de gedachten, die rondspookten door het hoofd van den jongen man. Soms kon hij de tranen niet bedwingen en gaf door snikken uiting aan zijn smart. Als hij eens alleen was met zijn moeder, zocht hij in de oogen der ongelukkige vrouw een ant- centrale werkplaats te Haarlem verzocht om het ontslag van den opzichter Cramer, wien het ongeluk der vorige week wordt geweten. Onderzoek is toegezegd. Er werd gedreigd met afluiden van het werk, als alien niet direct weer aan den arbeid gingen, waaraan zij kalm voldeden. Maandag heeft de Ilaagsche politie weder eenige borden met opschriften betrekking hebbende op de Hoogerhuis-zaak in beslag genomen. Heel veel baatte t echter tot nu toe niet, want de voorraad borden schijnt groot te zijn. Zoo gebeurde 't dat gisteren driemaal voor hetzelfde feit een colporteur naar het commissariaat werd gebracht. l\auwelijks op straat terug, of men zag hem weder met een bord rondloopen. Ook van een paar andere colporteurs werden de borden in beslag genomen. In de Spuistraat ontstond daarbij een opstootje, waarbij een politie-agent, die door eenige personen werd bemoeilijkt, van zijn wapenstok gebruik maakte. In de Schoterlandsche venen is ruirn 40 H.A. van de bovenste veenlaag verbrand. De brand ontstond door vuur in de heide. Door een dijk van zand op te werpen, wist men het vuur te stuiten. Ook 30,000 lurven verbranddeu. Voor eenige dagen werd in Friesche bladen medegedeeld dat de heer F. H. Kuipers te Chicago aan zijne geboorteplaats Akkrum een som van een half millioen had geschonken voor de stichting van een armhuis. De Leeuw. Ct. deelde daarop mede, dat te A. van eene dergelijke scheuking niets bekend was. Uit Chicago wordt nu het volgende meedegedeeld. De heer K. heeft zijn leven verzekerd voor een half millioen en wil van die som een blijvend fonds stichten voor het onderhoud van hoogbe- jaarden in zijn geboorteplaats Akkrum. Toen hij voor eenigen tijd zijri vader bezocht, deelde hij dezen zijn plan mede, om zijn hoogbejaarde vrienden en kennissen een goeden ouden dag te bezorgen. De heer K. komt dit jaar te Akkrum om een stuk grond aan te koopen een groote oppervlakte dat zal worden aangelegd met wandelwegen, bloemperken, fonteinen enz. en een grooten tuin, waarin de oudjes hun eigen levens- behoeften zullen kunnen verbouwen. Op de terreinen zullen groote gebouwen en kleinere woonhuizen verrijzen. Zwakken zullen aparte zalen betrekken, echtparen krijgen aparte woningen plus een jaargeld. De kosten van aankoop zal de heer K. betalen, het fonds der levensverzekering is enkel voor het onderhoud der stichting na zijn dood. De Ameri- kaansche trustees zijn belast met de administratie, de uitkeering aan de oudjes zullen plaats hebben door predikanten te Akkrum en den burgemeester. Te Helmond stierf dezer dagen een man, wiens familie vermoedde, dat hij eenig kapitaal aan contanten moest hebben nagelaten. Na alles en ook de vloeren van zijn huisje onderzocht te hebben, vond men eindelijk eene aanteekening in een almanak, waarmede een peereboom en een plaats op een akker werden aangeduid. En werkelijk vond men in de onmiddellijke nabijheid van dien boom, op eene plek waar 4 stokjes in den grond gestoken waren 16000 verborgen. Zondag heeft een ernstig ongeluk plaats gehad te Krooswijk bij Oud-Beierland. In den teethuin aldaar waren eenige personen aan het spelen met den zweefmolen. Terwijl twee jongens daaraan hingen, brak de paal, met het noodlottig gevolg dat de 17jarige Willem V. in den nek getroffen werd en op de plaats dood bleef. Een geneesheer constateerde dat hij den nek had ge- broken. i^wchiiii—u ■nn i i. ri mi i woord te lezen op de vragen die hem kwelden. Een enkelen keer waagde hij het, haar te vragen, of zij zich niets herinnerde doch hij kreeg slechts onsamenhangende woorden als eenig bescheid. Tegenover Jean Demarr bewaarde Gerard dezelfde koele, strakke houdingen de jonge man leed daaronder zelf het meest. Weldra zouden er diugen gebeuren, die den toestand nog tragischer maakten. Op een nacht tegen 't einde van September werd Marguerite plotseling wakker. Zij richtte zich op in haar bed en staarde naar't maanlicht, dat door de vensters naar binuen drong. 't Was of dat licht haar aantrok, onweerstaanbaarze stond op, kleedde zich en ging het venster openen. 't Was een heel kalme, heldere nachtmen kon alle voorwerpen onderscheiden als bij daglicht. Zij bleef lang bij het venster, onbewust ge- nietende van de kalmte, terwijl de verfrisschende koelte van den nacht haar weldadig aandeed. Eensklaps verliet zij zonder gedruisch haar katner, die gelijkvloers was, en ging door de gang en de vestibule in den tuin. Zacht zweefde zij langs de paden, tot ze aan 't begin van het park kwam, waar ze plaats nam op een bank. Een kwartier ongeveer had ze daar gezeten, toen ze opgeschrikt werd door geritselze wendde het hoofd om en zag een man, die, hard loopende, als werd hij achtervolgd, uit het park kwam en nu, plotseling in den open tuin, waar het voile maanlicht hem geen verschuilen mogelijk maakte, verschrikt bleef staan. Hij keerde om, weer het hout in, maar kwam bijna onmiddellijk terug. Ieder ander, behalve Marguerite, zou den man hebben aangezien voor een strooper, die door bosch- wachters achtervolgd werd. Hij was groot en sterk en droeg een gewone overjas en een slappen De justitie uit Arnhem bracht Zaterdag j] weer een bezoek aan Harscamp (gem. Edeb in verband met de bekende vergiftigingszaak. In tegen woordigheid van den gearresteerden verdachte, den bakker J Z., is het geheele huis nauwkeurig doorzocht. De schouwing van het lijk van de vermoorde vrouw heeft duidelijk aan het licht gebracht, dat zij is gestorven door arsenicum. Men vermoedt, dat Z. zijne vrouw wekeu achtereen telkens kleine hoeveelheden arsenicum heeft toe- gediend, wat eindelijk het bekende gevolg heeft gehad. Ilet vergif ]s, bij een gewicht van 250 gram, gekoeht bij een drogist te Ede. Een aantal ingezetenen van Harscamp zijn reeds door den rechter-commissaris gehoord en er zullen er nog meer getuigenis moeten afleggen. In het begin dezer eeuw werd bij eene her- stelling aan de hervormde kerk in het Friesche dorpje Wiewerd toevallig een grafkelder ontdekt, waarvan het bestaan onbekend was. Men vond hier eenige lijken, die, vreemd genoeg, niet waren vergaan, doch geheel waren uitgedroogd. Latere proefnemingen met cadavers van dieren hebben aangetoond, dat deze grafkelder werkelijk de eigenschap bezit, de lijken door uitdroging voor ontbinding te vrijwaren. Vooral in de laatste jaren werd deze grafkelder door vele belangstel- lenden en nieuwsgierigen bezocht. Evenwel is het telkens openen der kisten en het betasten der mummies niet bevorderlijk om deze gaaf te houden. Thans zullen derhalve de honten deksels van de kisten worden genomen en deze worden bedekt met glas, waardoor het voortdurend openen over- bodig zal worden. Men meldt uit Grave Dinsdagochlend werd gevankelijk van hier naar s Hertogenbosch overgebracht de Maandag te Schaik gearresteerde 12jarige J. de L., die verdacht wordt de vorige week Donderdag te hebben brand ge- sticht in de woning van P. H. aldaar. Nagenoeg alles werd een prooi der vlammen, zoodat de verzekeringssom ad /400 de schade niet dekt- De gearresteerde knaap heeft zich bovendien reeds meermalen schuldig gemaakt aan oplichterij, door op naam van anderen tabak en lucifers te halen. Dezelfde jongen heeft de brutaliteit gehad om van een marechaussee, op wiens kamer hij den nacht doorbracht, een horloge met kettiug te stelen. Toen de bestolene het merkte, was de jongen reeds een goed eind op weg. Toch werd hij ge- pakt, en toen is een en ander bij hem gevonden. Op de vraag hoe hij het dorst te wagen nu nog te stelen, gaf hij ten antwoord Lk kan het onmogeliik laten". Het huisje in de Palmstraat te Rotterdam waarin de met zooveel moeite gepaard gaaude arrestaties van den beeldjeskoopman Bongers en diens 14jarigen zoon plaats vonden, lokte Zater- dagavond en ook Zondag nog vele nieuwsgierigen naar genoemde straat en allerlei ijselijke verhalen werden er verteld omtrent het gebeurde, waar- schijnlijk ter vergoeding voor het weinig merk- waardige aan 't huis zelf. Bongers heeft zeven kinderen een jongen van 14 jaar (den gearresteerde), een meisje van 12 jaar en jongens van 11, 9, 5, 3 en 2 jaar ongeveer. Bewoners van de Palmstraat weten mede te deelen, dat de man 'n jaar of drie in de straat gewoond heeft en dat zijn vrouw enkele maanden geleden in het Ziekenhuis is overleden. Een heme! op aarde moet zijn echigenoote niet gehad hebben herhaalde malen hadden man en vrouw twist. Dat Bongers minst genomen een zonderling hoed, waarvan de neergeslagen rand zijne trekken verborg. Blijkbaar had hij dringende redenen om zich verborgen te houden. Marguerite voelde geen vrees met kinderlijke nieuwsgierigheid volgde ze zijne bewegingen. Hij trok zich terug onder een heesterboschje, maar hij bleef in 't voile licht, terwijl zij zelve, vlak tegen den achtergrond van 'tdichte hout, niet zichtbaar was. Ze zag, hoe hij zich plotseling op den grond wierp, om te luisteren. Toen sprong hij op en iep naar het kasteel, waarvan Margnerite de deur open had gelaten. De man ging de stoep op en het huis binnen. De arme krankzinnige, nog steeds glimlachend, als gold het een spelletje, stond op, keerde door den tuin naar 't huis terug en volgde hem. De vestibule was in 't halfdonkeruit de kamer van Marguerite drong een flauwe lichtstraal, van de naclitlamp in de gang. Zij zocht in de vestibule naar den man, dien ze had zien binnengaan. Vrees kende ze niet let arme hoofd dacht niet meer na. Er was niemand. Toen betrad zij de salon, waarvan de gordijnen gesloten warenze taste van meubel tot meubel en herhaalde steeds fluis- terend Hij is er niethij is er niet Ze opende de porte-brissee, die van de salon toegang verleende tot haar kamer aanstonds drong het licht naar binnen en ze zag, onwillekeurig omkijkend, een man, den vluchteling uit het park, die, zich ontdekt ziende, op de knieen viel en snikkend de handen vouwde, met smeekend gebaar. Die man was Haudecoeur. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 2