A 1 g em ee d Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. No. 3781. Zaterdag 24 Juni 1899. 39e Jaargang ©BTeilightii tan vaarw&Ur. abonnement Binnenland. Inzending van ad.verten.tien v6or 3 uren op den, dag der uitgave. F MlUILLETQJSI RAIT. Yoor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,82*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. nit 1.1aA ver.cl.ljnt Vin*.,,!Woenidan- en Vrijaagavond, aitgexon.lerd op Feeri,l»Sen, bij «len nitgeve, P. J. VAM Hi «e Te, lea.ei. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. De Bnrgemeester van TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van zeevarenden, dat de navolgende schietoefeningen fallen plaats hebben 1°. van het fort nabij den Hoek van Holland; 2°. van het fort te ijniiiiden, en 3°. van het fort op «le Harssens. Omtrent de dagen waarop die schietoefeningen zullen worden gehouden, zoomede omtrent de voorzorgsmaatrogelen die daarbij zullen worden in acht genomen, kunnen belang- hebbenden inlichtingen bekomen ter secretarie der gemeente op de uren waarop deze is geopend. Ter Neuzen, 23 Juni 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. In den Donderdag gehouden zitting der Tweede Kamer kwam aan de orde de interpellatie- Veegens, omtrent de werking van art. 243 der Gemeentelcet (verbod van progressie bij de heffing van den hoofdelijken omslag). De heer Veegens herinnerde dat art. 243 veel tegenkanting heeft ondervonden met bet oog op de zwaardere belasting der ingezetenen en aan de verwerping van het amendement-Hintze dat een progressief karakter toekende, terwijl het amende- ment-Borgesius om een degressief karakter toe te kennen veel kans van aanneming zou hebben gehad indien de minister het niet onaannemelijk had verklaard. Toch werd het ontwerp aange- uomen, omdat men overtuigd was dat eene volgende regeering art. 243 zou wijzigen indien het verbod van progressie onhoudbaar bleek. Van de legende dat er een compromis bij de verschillende partijen zou zijn tot stand gekomen, is geen spoor in de geschiedenis der wet te vinden. Deze Regeering heeft een onderzoek naar de werking toegezegd, maar steeds heette het dat het onderzoek nog niet was afgeloopen, terwijl bij de behandeling der staatsbegrooting de Regeering verklaringen gaf omtrent een onderzoek niet in alle gemeenten, maar in enkele. Toen scheen de Minister van Binnenlandsche zaken dus het type te zijn van een flegmatisch temperament, daar de Minister zeide dat de overige gemeenten voor 1901 niet tot verandering hunner verordeningen verplicht zouden zijn. Spreker begrijpt die uitspraak niet, daar die veranderingen reeds lang van te voren moeten zijn vastgesteld om van kracht te kunnen zijn. Er is nu een half jaar verloopen sedert de Minister het laatst sprak. Spr. wil niet vragen of het onder zoek naar de werking van art. 243 is afgeloopen Dit toch spreekt vanzelf. De Reg. heeft onge- twijfeld voldoende gegevens. De tijd is nu gekomen Naur het Fransch van JULES MARY. 40) Haudecoeur begreep, hoe ze leed. Teeder om- helsde hij haar en sprak Als hij mij redt, zal ik bekennen, dat ik mij vergist heb. Maar als gij u wilt overtuigen kom, vrouw, kom Louise, gaat mee naar de dak kamer; 'tis het uur, waarop Gerard belaofd heeft, mij te helpen, dit liuis te verlaten. Ik weet niet, wat hij doen wil, maar ik bezweer u, dat er weer verraad onder schuilt. Gaat mee, en oordeelt zelven. Hij klom de zoldertrap op de vrouwen volgden hem, bevend van bange verwachting. Haudecoeur sloot de dcur. t Was misschien beter, zei hij, dat ik mij niet meer bemoeide met dien de Beaupreault en Collivet. De agent is nu toch niet in huis mogelijk kan ik er wel stilletjes van door gaan. Op dit oogenblik vertoonde zichjuffrouw Leon. Zou er kans voor zijn, 't huis te verlaten vroeg hij. Neen, neen Loiseau is nog in de straat. Ze probeeren, ons er in te laten loopen. Pas maar op Voor't oogenblik heb je nog niets te vreezen ik houd beneden de wacht. Haudecoeur opende zacht het venster van de dakkamer. om de onzekerheid op te heffen. Die onzekerheid is groot en neemt van dag tot dag toe. Ged. Statcn geven geen voldoende licht en verschillen onderling in hunne adviezen of de gemeentebesturen zich met herziening der belastingverordeningen moeten bezighouden al dan niet. Spr. wijst op het nut der progressie als normaal middel om rekening te houden met het draagvermogen. Onveranderd behoud van art. 243 zal grooten druk leggen op de middelklassen. Spr. vraagt of de Reg. door de verkregen gegevens bevestigd is in hare overtuiging dat de moeielijkheden niet zullen uitblijven als art. 243 onveranderd behouden wordt P En of de Reg. voor zoover van haar afhangt, de indiening eener voordracht eerlang zal doen plaats hebben Spr. wijst op het gewicht van een spoedige beslissing. Als de Regeering ontkennend antwoordt, dan blijft slecbts over eene nieuwe verdaging van het tijdstip der bestaande verordeningen. Hij vraagt dus of de Regeering uitzicht kan geven, voor zoover van haar afhangt, de gemeentelijke belastingen vodr 1 Jan. 1901 niet ingericht zullen behoeven te worden naar de regelen van art. 243 der gemeentewet. De Minister van Binnenlandsche zaken bepaalde zich tot beantwoording der vragen, zonder te treden in de gehouden historische beschouwingen, die hem zijne kalmte niet hebben doen verliezen. De Minister heeft reeds vroeger de zaak urgent genoemd, maar kon geen toezegging doen voordat het onderzoek was afgeloopen. Drie weken geleden heeft de Minister den heer Veegens gezegd dat het onderzoek nog niet wan afgeloopen. Men bestelt geen onderzoek als een rok bij den kleermaker, zegt de Minister met ees variant. Thans is het onderzoek afgeloopen. Het resultaat bevestigt hem in de overtuiging dat voorziening werkelijk noodig is. Het ligt in het voornemen der Regeering de indiening van een ontwerp in de richting door den heer Veegens aangewezen, te bevorderen, omtrent het tijdstip waarop dit ontwerp zal inkomen, kan hij zich na- tuurlijk niet uitlaten. De heer Veegens dankte den Minister en wees er op dat ook veel tijd noodig is voor omwerking van honderden gemeentelijke verordeningen, zoodat spoedige regeling gewenscht is. Het verheugt hem dat wijziging van art. 243 is toegezegd. Met ver- trouwen ziet hij het tegemoet. De interpellatie was hiermede afgeloopen. Verder kwam aan de orde het welsontwerp houdende bepalingen betreffende den uitvoer van vee. De heer Hennequin wees op de spoedige be handeling van dit ontwerp, dat 7 Juni is ingediend. Het is aan de aandacht der meest belanghebbenden ontsnapt. Het ontwerp wil voorkomen dat Nederl. vee, lijdende aan mond- en klauwzeer, in Belgie wordt ingevoerd, door het eischen van gezondheids- 'k Zie niets, zei hij. Ik begrijp niet, wat ze met mij willen. Maar laten we eens afwachteu. Louise weende in stilte. Haar moeder begreep de reden van haar wanhoop en durfde haar niet troosten. Er verliep een heele tijd zonder dat men iets vernam. Weer kwam de portierster van benedenzij bracht een brandende kaars mee. Ik ga gekleed op mijn bed liggen, zei ze, om dadelijk bij de hand te zijn, als er wat gebeurd. Weer bleef het drietal alleen. Na een poos fluisterde Haudecoeur Stil ik hoor wat 't Was het geritsel van het touw, door Collivet heen en weer geslingerd, tot het de ruiten raakte van 't venster der kamer van Haudecoeur. Deze keek naar buiten en begreep dadelijk wat men wilde. O, zei hij, ik moet langs dat touw klimmen naar de kamer hier schuin boven. Een kleinigheid. Maar plotseling zweeg hij. Zijne oogen waren niet afgewend geweest van den man, die, uit het andere venster gebogen, het touw zwaaide. En ondanks den opgeslagen kraag en den breed geranden hoed ontdekte hij wie het was. Collivet fluisterde hijdie ellendeling Hij bleef even nadenkenhij begreep, dat hem een strik gespannen werd. Maar welke Eindelijk ging hem een licht op. Als bij ingeving raadde hij de helsche plannen van zijn vijand. Plotseling greep Haudecoeur met beide hahden I certificates Men schijnt daarbij alleen het oog te hebben op den grooten invoerweg Rozeudaal Esschen daarop zouden de maatregelen wel kunnen worden toegepast, maar langs andere invoerwegen levert het groote moeilijkheden op gezondheidscer- tificaten in het leven te roepen. De heer de Savornin Lohman was ook tegen de aanneming. Er is heel wat tegen het ontwerp te zeggen en toch heeft de Comm. van Rappor teurs een eindverslag waaruit niet blijkt dat er zooveel oppositie is geweest. De Comm. vau Rapporteurs schijnt voor den aandrang geweken te zijn van de kamer om spoedig naar huis te n om den Minister genoegen te doen. Of de Minister nu al antwoordt dat kan men op gehoor af niet goed volgen, er wordt zeer groote macht aan de regeering gegeven en men weet alleen dat de wet slaat op eenhoevige dieren, maar overigens is de Regeering volkomen vrij en spreker weet niet hoe die vrijheid te beperken. De heer Fokker had vooral bezwaar tegen art. 2, dat de wet toepasselijk maakt op vervoer bin nen onbepaalden afstand van de grens zoodat de belanghebbenden afhankelijk zijn van de ambtenaren. De heer Van Deinse meent dat de vorige spre- kers de beteekenis van't ontwerp hebben overschat. De bedoeling is alleen den uitvoer van gezond vee te bevorderen en de gezondheid te constateeren voor den uitvoer tegenover de bewering van vreemde regeeringen dat het vee ongezond is. Het onderzoek zal alleen plaats hebben op de wegen voor uitvoer en op de dagen daarvoor toe- gestaan. De Minister van binnenl. zaken beantwoordde het eindverslag. Hij begrijpt dat de groote meerderheid, blijkens het verslag, voor het ont werp is. Dit toch heeft niet ten doel den uitvoer van vee te belemmeren, terwijl juist de strekking is dien uitvoer te bevorderen. Juist omdat vrije uitvoer nog niet is gekregen, wil de Regeering alle mogelijke voorwendselen om bezwaar te maken, tegengaan en beletten dat men het weinige dat nog is toegestaan van wege Belgie weer zou intrekken. Zonder wettelijke machtiging ware het onmogelijk een gezondheidscertificaat te eischen. Welke bezwaren zijn nu tegen dit ontwerp gemaakt? Dat in Staats-Vlaanderen de veehandel staat of valt met den smokkelhandel en door dit ontwerp beide onmogelijk zullen worden gemaakt. Maar de Kamer zal dit ontwerp tocn niet verwerpen omdat zij den smokkelhandel toelaatbaar acht. Het is de bedoeling de grens waar binnen het vervoer met uitvoer zal worden gelijkgesteld, nauw te trekken en de Regeering beoogt geen anderen maatregel dan gezondheidscertificaten te eischen. Andere personen dan de veevervoerder of geleider kunnen niet strafbaar worden gesteld. De heer Hennequin hield vol dat dit ontwerp het touw, steunde beide voeten vast tegen den muur en trok, achterover gebogen, met alle kracht aan 't touw. Ik moet toch kijken, of het sterk genoeg is, eer ik de lucht in ga zei hij. Nauwelijks had hij die woorden uitgesproken, of Haudecoeur lag op den vloer der dakkamer het doorgesneden touw was gebroken De val deerde hem nietmaar woede maakte zich van hem meester hij balde de vuisten en riep O, die ellendigen die verraders Louise en haar moeder begrepen er nog niets van. Haudecoeur greep het afgebroken eind touw, hield dat onder het licht der kaars en zei Kijk Begrijpt ge het nu Verstomd van schrik bleven zij zwijgen. Kijk ze hebben 't touw netjes tot op de helft doorgesneden de andere helft is losgescheurc door mijn trekken. Als ik geen lont geroken had, wat zou er dan gebeurd zijn Dan zou ik netjes van de zesde verdieping een sprongetje naar be neden hebben gedaan, en dan lag ik nu verpletterd op straat. Ben je nu overtuigd Zeg, Louise Maar 't meisje hoorde hem nietze had het bewustzijn verloren. Haar moeder snelde toe om haar hulp te bieden, en onderwijl keerde Haudecoeur naar 't venster terug. Dat monster van een Collivet zal zich we verbeelden, dat zijn foefje gelukt is. Toen hij 't touw voelde afbreken, dacht hij zeker, dat ik nu met gebroken ribben op straat lag Voorzichtig keek hij naar buiten en ontwaarde zeer duur aan de veehouders kan te staan komen, daar ook de hulp van gediplomeerde veeartsen zal worden ingeroepen die vrij zijn in hun tarief- )erekening. De goede bedoelingen der Regeering vertrouwt hij, maar zij zal deze wet niet altoos toepassen. De heer Lohman meende dat wij de zorg tegen de smokkelaars best aan Belgie kunnen overlaten. Wij hebben last genoeg van Belgie. De Minister meende dat als wij er prijs op stellen dat Belgie niet den invoer geheel si uit, dit ontwerp moet worden aangenomen. Dit ont werp is geen maatregel tegen den smokkelhandel, maar als het last geeft aan dien smokkelhandel, dan is dit geen reden om het af te stemmen. De artikelen worden goedgekeurd. Het ontwerp wordt verworpen met 42 tegen 25 stemmen. TER NEUZEN, 23 Juni 1899. Naar wij met zekerheid vernemen is door kiezers van verschillende richting een lijst tot candidaatstelling van den heer L. J. van der Moer, bij de a. s. verkiezing voor den gemeenteraad alhier, reeds ruim volteekend. De heer J. F. van Deinse heeft aan de universiteit te Leiden het candidaats examen rechten afgelegd. Eene vrouw alhier heden namiddag naar het £anaal aan de Westsluis gaande om goederen te spoelen, zag aan den kant een 2)jarig meisje voorover in het water liggen, dat zij spoedig er uit- haalde. Wanneer niemand daar toevallig gekomen ware, was het kind dat er nu met gedeeltelijk V natte kleeren afkwam zeker verdronken. Uit goede bron bericht men ons, dat de plannen euz. voor den tramweg Hausweert buiten- havendorp en station KruiningenIerseke dorp IersekeWemeldinge buitenhaven door de Industrieele Maatschappij te Amsterdam (dezelfde Maatschappij die nu de concessie voor de electrische verliehting c. a. hier staat uit te voeren) aan de Gedeputeerde Staten onzer Provincie en aan H. M. de Koningin zijn ingediend. Sluiskil. Aan de openbare school alhier is van 23 Juni 1898 tot 20 Juni 1899 door de schooljeugd op schoolspaarbankboekjes het aan- zienlijk bedrag van f 250,90 gespaard. Axel, 23 Juni. In eene Donderdag alhier gehouden vergadering ter bespreking van de plannen tot oprichting eener Cooperatieve suikerfabriek werd door de aanwezigen geteekend voor 1100 gemet (bijna 500 H.A.) Ofsehoon hierdoor de oprichting zoo goed als verzekerd is kon daartoe nog niet bepaald worden besloten, daar er nog een te kort is van ongeveer 90 H.A. waarvoor echter toezegging is gedaan door eenige landbouwers uit het land van Goes, zoodat het te verwachten is, dat een besluit tot oprichting weldra zal worden genomen. Sas van Gent. Thans is ons medegedeeld dat de stichting eener goudfabriek tussehen Sas van Gent en Selsaete, ter hoogte der zoogenaamde z/Lange boomen" een feit is gewordenreeds de volgende week zal met de aanvulling en nivel- leering van het terrein een aanvang worden ge maakt. De maatschappij beschikt over een kapitaal van een millioen en heeft tot doel door bewerking van ruwe grondstoffen, met stoomschepen recht- streeks uit Spanje aangevoerd, de zich daarin bevindende metalen af te scheiden. Bovendien krijgen de gemaakte voorspiegelingen eener spiegel- Collivet, die, zoo ver mogelijk uit het dakvenster der andere woning geleund, naar beneden trachtte te zien. Maar de uitspringende lijsten en balkons beletten hem, de straat te zien. Hij trok zich terug in zijn schuilhoek. Louise was weer bij gekomen, en Haudecoeur sprak Kind, zweer mij, dat je hem zult vergeten Dat zweer ik u Dat je hem nooit weer terug wilt zien Nooit! Dat je nooit zult luisteren, wat hij je ook vraagt, wat hij je ook voorliegt dat je nooit tegen hem een woord meer zult spreken. Nooit, vader, nooit meer (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1