A lgemeec Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch- Vlaanderea. No. 3776. Dinsdag 13 Juni 1899. OBSSmOlQ VSROOEDBELD. 39e »laargang. Voorbereidend Militair onderricht. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentiBn v6or 3 uren op den dag der uitgave POLITIEK OVERZICHT. FF1JIL-JL.KTQN Naar het Fransch van JULES MARY. 35) MZENSCBE COHMNT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,-. Franco per postYoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,32J. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tw eemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. .0 "I""""""" op Feestflairen, bij den nitgever J. VAM UK HIDE te Ter Memen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Op en bare Vergademg van den Gemeenteraad is belegd tegen Bonderdag den Juni voormiddags ten 10 uren. Ter Neuzen, den 12 Juni 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P- GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt onder de aandacht van de jongelieden van tot Stjnrlgen leeftijrt in deze gemeente, die in den aanstaanden winter wenschen deel te nemen aan heiI bereidend militair onderricht, dat zy zich daartoe v6or 1 Juli a. s. moeten aanmelden ter gemeente-secretaile, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. Ter Neuzen, den 12 Juni 1899. De Burgemeeeter voornoemd, J. A. P. GEILL. Het ziet er voor het oogenblik nog lang niet naar uit dat de Franscbe Republiek zal terug- keeren tot de kalmte en de rust, waaraan land en volk tocb zoo dringend behoefte hebben met het oog op de groote vreedzame wereldbetooging van het volgeude jaar de wereldtentoonstelling 'tis waar, allengs gaat het er naar lijken dat het zoo langen tijd verdrukte recht en de met alle denkbare middeleu geketende waarheid, einde- lijk en ten langenleste zullen zegevieren, doch er kan toch nog heel wat gebeuren eer alien zich zonder morren en zoiider pogingen aan te wenden ter verkrachtiging van recht en billijkheid, in het onvermijdelijke schikken. Gunstige verschijnselen in dezen zijn in de eerste plaats de inscheping van den balling op het Daivelseiland aan boord van het advisjacht „Goeland" (kapitein Dreyfus wachtte op het strand te midden van zijn bewakers de boot af, die hem liaar het oorlogsjacht moest brengen en hoorde in de allereerste plaats aan de mededeeling van het vonnis van het Hof van cassatie van 3 Juni 1.1.) nadat hij juist twee en vijftig maanden op den dag af had doorgebracht in het verschrikkelijke verbanningsoord, aan welks klimaat zijn gestel zich niminer heeft kunnen gewennen, zoodat hij Donderdagmiddag op de manschappen aan boord van de „Sfax" die hem naar Frankrijk zal over- brengen den indruk maakte van een vermoeid en afgetobd man. Het heet dat Dreyfus op het oogenblik, dat de majoor der marine artillerie Loiseau, zei Chaumont, dien man moeten we hebben. Laten we allebei een kant uitgaan en over een half uur weer hier terug zijn. Maar 't zoeken bleek vruchteloos Collivet had zich ganw in veiligheid gebracht in een klein hotel De politiebeambten zaten niet stil zij tele- grafeerden naar Calais met het signalement van Ilaudecoeur, zooals Collivet dat aan de politie hac opgegeven en dat ze natuurlijk goed in hun ge heugen hadden. Ze twijfelden echter, of de politie daar vlug genoeg er bij kon zijn. Misschien was Haudecoeur als hij vlug gereisd had, al aangekomeil. In elk geval achtten ze het raadzaam, zelven naar Calais te vertrekken. En ze Helen daar geen gras over groeien. Daar aangekomen, bleek het, dat hun telegram te laat was aangekomen, om den man, die gezocht werd, bij 't aan land komen te snappen maar men had geinformeerd of er ook iemand aan boord geweest was, die voldeed aan het signalement Een paar agenten waren aan 't zoeken gegaan, en in een herberg, waar de vluehteling wat gegeten had, werd het spoor gevonden. De commissaris had daar juist bericht van; men wist met zeker heid, dat Haudecoeur de stad nog niet had ver laten. Chaumont en Loiseau gingen dadelijk mee aan hem officieel kennis gaf van de beschikking, zich, ondanks alle inspanning, niet. goed kon houden bij deed een hevige ontroering blijken en kon zijn vreugde niet verhelen. Nader is gebleken dat de ongelukkige balling nog in den avond van Maandag 11., onmiddelijk nadat het bevrijdende vonnis te zijner kennis was gekomen door zijn vrouw, een telegram zond aan zijn vrouw, doch dit „document humain" is eerst Woensdag in den namiddag te Parijs aangekomen. Nog een bevrijde is er, of althans ook een, die reden heeft uu te verwachtten een rechtvaardige behandeling, de luitenant-kolonel Picquart, wiens voorloopige invrijheidstelling Zaterdagmorgen is ge- ast en die, in verband met deze beschikking, in gezelschap van zijn zwager den heer Gast, burge meester van Ville d' Avray en mr. Hild, den se- cretaris van mr. Labori, onmiddelijk per automobiel is vertrokken naar de woning van den eerste, wiens gast hij voorloopig is, vluchtig begroet en geluk- gewenscht door De Pressence, dr. Herve, Stock enz., alien strijders tegen de bende, die geen enkele poging onaangewend heeft gelaten om man- nen als Zola, als Picquart en meer anderen, te doen boeten voor hun streven naar gerechtigheid Zooals men zich herinnert, verklaarde Picquart in het jaar 1896 tegenover zijn chefs, dat het borde- rel van Esterhazy was. (Esterhazy heeft nn ten nver- vloedde nog een briefje geschreven aan de //Matin" waarin hij de juistheid van het intervieuw dat hem het auteurschap van het borderel doet erkennen, bevestigt wat het werk van den krijgsraad van Rennes zeer zal vereenvoudigen wat den wakkeren Picquart kwam te staan op een verblijf van 55 dagen in Mont Valerein en in de maand Juli van het vorige jaar kwam de minister van oorlog Cavaignac, in de Kamer van afgevaardigden met een stuk voor den dag dat het onomstootelijke bewijs moest leveren van de schuld van Dreyfusde Kamer liep er in besloot zelfs tot aanplakking van het votum op de grond van de misdadige vervalsching van Henry met een minderheid van slechts twee leden enPicquart verklaarde toen openlijk, dat het fameuse stuk valsch was Spanje moet het in den laatsten tijd van alle kanten ontgelden. Nu weder zijn provincie en si ad Madrid door een hevigen hagelstorm getei- sterd, tengevolge waarvan groote schade is aan- gericht en verscheidene menschen gedood en ge- kwetst werden. De stad staat voor een deel onder water. Minister-President Silvela heeft verklaard, dat hij alle aanvragen tot herziening van de anar- 't werk doch met geen ander resultaat, dan te ontdekken, dat men zich vergist had en de vogel gevlogen was. Inderdaad had Haudecoeur, nog eer de politie zijn spoor gevonden had, een trein genomen naar Parijs. Hij begreep, dat Collivet niet stil zat en dat 't raadzaam was, zoo vlug mogelijk te zijn. Hij had nog wat geld van de som, hem door den heer de Kerunion gegevenen hij zou gaarne van kleeding verwisseld hebben, doch daarvoor ontbrak de tijd. Te Parijs was zijn eerste werk, naar een barbier te gaan om zijn baard te laten wegnemen daarna kocht bij bij een uitdrager een ander pakje, zoodat bij niemendal geleek op den man, die te Sou thampton van de boot gesprongen was. Haudecoeur wist, uit de laatste brieven, welke hij had ontvangen, dat zijn gezin nog in de oude woning was, rue du Marche-Saint-Honore. Hij was er dicht bij. Zijn hart klopte onstuimighij brandde van begeerte, de geliefden te zien, te om helzen.maar de man, die was gejaagd als een wild dier, begreep dat de politie hem wel strikken zou spanuen in de omgeving van die woning, wat ze noemen een muizenval stellen. Kon hij de zijnen maar waarschuwen Doch dat ging ook al niet zonder gevaargeen brief zou tot de arme vrouwen doordringen zonder eerst onder de nieuwsgierige oogen der agenten te komen Toen dacht hij er aan, of Louise nog altijd zou werken op het atelier, waar ze vroeger was. Mis schien had hij kans, haar te ontmoeten, op het groote kruispunt bij de rne Taitbout. Langs een grooten omweg spoedde hij zich er heen, wachtte tot het zeven uur was, en zig, met bange ver cliisten-processen te Barcelona (de zoogenaamde Montjuich-processen waarbij de schandelijkste folteringen moeten zijn aangewend) aanvaardt. Bij den Transvaalschen Volksraad zijn thans de te Bloemfontein tusschen President Kruger en gonverneur Milner gewisselde memoranda inge- kornen. Men verwacht beraadslaging daarover in geheime zitting. Men schijnt in de Transvaal nog te hopen, dat gouvernenr Milner zich er voor zal spannen, om de Britsche Regeering met het door Kruger zoo sterk voorgestaan denkbeeld eener scheidsrecliter- lijke uitspraak te verzoenen. Maar men weet hoe men in Engeland in deze afkeerig is van H vreemde inmenging", terwijl immers, door het aanvaarden der arbitrage, ook het laatste restje der vertoouing van een niet-erkennen van Transvaal's volkomen onaf hankelijkheid zou vervallen. In de zitting der Tweede Kamer van Vrijdag is, zooals wij in ons vorig nuinmer reeds beknopt meldden, verworpen de conclusie van de minderheid der commissie uit de Kamer, strekkende tot het jeffen van een invoerrecht op meel, naar aanleiding van een daartoe door meelfabrikanten ingediend verzoek. Zonder stemming werd daarna de conclusie van de meerderheid der commissie, die, evenals de regeering, geen reden voor het heffen van zulk een recht ziet. Bij de bespreking wees de heer Eokker tegenover den aandrang tot protectie o. m. op het feit, dat zich in het onbeschertnde Nederland fabrieken komen vestigen, die het in het buitenland niet kunnen houden een staalfabriek en een spiegel- fabriek. Door den Minister werd te kennen gegeven, dat de herziening van het tarief der iuvoerrechten zich niet lang meer zal laten wachten. Dinsdag komt bij de Tweede Kamer o. m. in behandeling het wetsontwerp tot afschafling der rijkstollen. Te Middelburg circuleert een aan den Minister van Waterstaat enz. te zenden adres, waarin naar aanleiding der droeve spoorwegramp te Vlissingen, als veiligheidsmaatregel wordt verzocht, alletreinen, dus ook mailtreinen, voor Vlissingen bestemd, te Middelburg te doen stoppen. Dan zou in elk geval tijdig de toestand van remmen en remmate rieel moeten geconstateerd geworden zijn, zoodat wachting, verteerd door ongeduld de zwerm vroo- lijke, jonge meisjes uit de ateliers komen. Helaas zijn Louise was er niet bij. Twee meisjes, kinderen nog, van ongeveer vijftien jaar waren achtergebleven, om sinaasappelen te koopen aan een stalletje. Haudecoeur raapte zijn moed bijeen en sprak de meisjes aan Jonge dames, u zoudt mij een grooten dienst kunnen bewijzen o, wees maar niet bang. Ze hadden, gewoon door allerlei lui te worden toegesproken, hem wantrouwend aangekeken maar de man zag er fatsoenlijk uit, en hij beefde zoo, alsof hij in grooten angst verkeerde. Wat wilde u, meneer vroeg een van het tweetal. Ze hebben mij gezegd, dat er op uw atelier een meisje werkt, Louise Haudecoeur Louise Haudecoeurja, dat is zoo. De dochter van den banneling, zei het andere kind. Hij voelde een steek in 't hart. Zoo noemde m en zijn geliefd kind Haudecoeur deed zijn best, zich niet te verraden en vervolgde Ja, die bedoelde ik. Ik zou haar willen spreken ik ben aan haar huis geweest, maar daar was ze niet. He, dat is vreemd, meneerwant Louise is a langen tijd ziek.en nog al gevaarlijk ook, geloof ik O, God Wat is er, meneer? Niets, jongejuffrouwga verder. Ja, ze heeft het atelier moeten verlatenze kon het niet langer uithouden. jet eindpunt der baan geen tooneelen van dood en verwoesting meer zal opleveren. Wordt dit verzoek in de eerste plaats gedaan met het oog op de veiligheid van passagiers en treinpersoneel, verder meent men ook dat er ook aanspraak op kan gemaakt worden op een stoppen aan het station der provinciale hoofdstad. De Arbitrage-cornmissie hield Vrijdag een angdnrige vergadering in de Treveszaalalle leden, de eere-presidenten en de heer de Staal waren tegenwoordig. De verschillende voorstellen be- treffende de instelling van een hof van arbitrage, jet Russische, het Engelsche en het Amerikaansche, werden te zamen besproken. Bij de algemeene besprekingen werd het Engelsche voorstel als grondslag genomende Russische delegatie moet daaraan den voorrang hebben afgestaan. Er is geen beslissing omtrent eenig punt ge nomen. Het is waarschijnlijk, dat een besluit niet voor het einde van de volgende week ge nomen zal worden. De beslissing over de vast te stellen redactie zal daaroin eenigen tijd kosten, omdat verschillende delegation eerst daarover met hare regeeringen in overleg moeten treden. Vooral ten aanzien van jet blijvende karakter van het arbitragehof moet overstemming verkregen worden. Sommigen hechten daaraan juist de grootste waardeanderen vreezen, dat het vasthouden aan het denkbeeld van groote duurzaamheid het tot standkoinen zal belemmeren. Een reeds bij de zaak Hoogerhuizen besproken punt geeft den militairen medewerker van de Arnh. Crt. aanleiding tot de volgende ontboezeming Er is in Nederland blijde ontroering gekomen, toen de maar van uit de lichtstad ginds over zeeen en landen trilde, dat het gewijsde van den militairen rechter door een Hof van burgers ver- broken was. Stellig tot eer van onze landgenooten mag het getuigd worden, dat men hier zoo goed als eenparig over de renaissance van het recht in Erankrijk juicht en innig meevoelt met het slacht- offer van onbekwame rechters, intriges, leugen en bedrog, waardoor zoo nameloos wee over Dreyfus en zijn huis is uitgestort. In onrust brengt men de dagen door, die het heden nog scheiden van het oogenblik, waarop den gemartelde volledig eerherstel gegeven zal worden, al zal van het verwoeste leven maar weinig meer te redden zijn. Beangstigende gedachte, dat zoo iets in Neder land En toch. En weet u ook, wat haar scheelt Typheuse koortsen is 't niet, Suzanne vroeg het meisje aan haar kameraadje, die Haude coeur belangstellend gadesloeg. Ja.zoo is'theel ernstig. Ze waren toch al niet gelukkig, die menschen, En nu twee maanden ziek en geen werk U begijpt, meneer dokter en apotheker kosten ook geld. Ik ben een paar keer bij haar geweest, in't begin. Ik raadde haar aan, naar 't ziekenhuis te gaan dat is toch geen schandewat zegt u Maar haar moeder wilde het niet hebben. Later ben ik nog een keertje bij haar geweest. 't Was zoo akelig Haudecoeur onderging op dat oogenblik nieuwe folteringen. Met moeite bracht hij de vraag uit En hebt ge later niets meer vernomen Weet ge niet, hoe 't nu is Neen, ik weet er niets van. Dus ze zou misschien wel dood kunnen zijn vroeg de man op doffen, wanhopigen toon. De kinderen werden er door ontroerd. O neen, meneer, dood nietDan hadden wij er wel van gehoord. Daar Haudecoeur, diep geschokt door betgeen hij vernomen had, geen verdere vragen deed, gingen de meisjes heen, met een vriendelijken groet. Hij wist niet, wat te doen. Werktuigelijk, zonder te denken aan de gevaren, die hem be- dreigden, sloeg hij den weg in naar de rue du Marche-Saint-Honore. Daar stond hij voor het huis, waar hij gewoond had, waar de zijnen nog waren daar lag zijn dochter op het ziekbed, dat misschien een sterfbed was Die gedachte maakte hem gekhij verloor alle voorzichtigheid uit 't oog.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1