A 1 g e m e e n Nienws- en Advertentiebl&d voor Zeenwsch- Vlaanderes No. 3773. Dinsdag 6 Juni 1899. 39e Jaargang. OISSaiLDlS VEBOOBDBILD. feuilletoiT Binnenland. ABONNEMENT: advertentiEn Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. Naar het Fransch van JULES MARY. Januari 27 19 s., 3 ij., 1 m., 1 p.k., 3 1. 57299 Februari 24 16 s., 3 ij., 1 m., Maart 2 h., 1 1.. 1 k. 36 16 s., 9 ij., 4 pa., 2 h., 2 m., 3 1. 67906 April. 31 16 s., 8 ij., 3 k., 2 h., 1 pa., 1 1. 56501 Mei 34 14 s., 7 ij., 5 k., 5 h., 2 pa., 11. 71198 152 309832 \EIZEVSCHE (01R4VT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Ut Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. mt blad verschijnt iilaniiilni;-, Woensdag- en Vrijtlagavond, uitgeawnderd «H» Fee.tdagen, bij den altgever P. J. VIS DE MMDE te Tee Neuzen. Volgens de Figaro" heeft mevrouw JQreyfus verlof gekregen oin baar echtgenoot mede te deelen, ■dat de rapporteur en de procureur-generaal hebben geconcludeerd tot herziening van het proces. Dreyfus zond daarop een van diepe ontroering getuigend telegram, waarin Hij het uur der ge- recbtigheid begroet, aan welks kornst hij nimmer heeft gewanhoopt. De verwachting van Dreyfus is niet beschaamd. Zooals wij Zaterdag aan ons bureau mededeelden heeft het hof van cassatie revisie toegestaan met verwijziging van Dreyfus naar den krijgsraad te Rennes. In het vonnis van het Hof van cassatie wordt in de overwegingen melding gemaakt van de mededeeling van het stuk vCe canaille de D welke blijkt uit de verklaring van den heer Casimir Perier en de weigering om een antwoord te geven van de generaals Mercier en De Boisdeffre. Het vonnis maakt verder melding van het ontdekken van twee brieven van Esterhazy op //papier pelure," dat geheel overeenkomt met het papier, waarop het bordereau is geschreven en dat, volgens de verklaring van drie experts, werkzaam aan de //Ecole des Chartres," van dezelfde soort papier moet zijn. Het schrift is bovendien van dezelfde hand als vaR de beide bedoelde brieven. Deze feiten, welke den krijgraad onbekend waren, kunnen het bewijs leveren, dat het bordereau niet is geschreven door Dreyfus en zouden zelfs de onschuld van Dreyfus kunnen bewijzen. Van de kwestie der bekentenissen wordt in het vonnis niet gerept wegens het verschil, dat er in de verklaringen der verschillende getuigen be- staat. Het vonnis wordt verbroken zonder ook over de andere middelen van cassatie te spreken. De beschuldigingen, die tegen du Paty de Clam worden uitgebracht, zijn nog niet bekend. De gevangenis is gevestigd op de eerste verdieping van de ,,Cherche-Midi" en daar hij nog niet had gediueerd, toen hij in hechtenis werd genomen, kreeg de gevangene verlof om zijn maaltijd te laten komen uit een naburig restaurant. Hij bracht een kalmen nacht door en's morgens vroeg hij verlof om te lezen en te schrijven, wat hem onmiddellijk werd toegestaan, hoewel het hem niet was veroorloofd brieven van buiten te ontvangen. Ook bezoeken werden niet toegelaten, maar een porte-manteau met kleeren en linnengoed werd hem toch gebracht. De markiezin du Paty de Clam heeft de deuren 't Werd een ongelijke strijd tusschen den zwem- mer en de menschen in de boot. Zoo dikwijls hij 't hoofd boven water stak, floten de kogels langs hem been. Collivet volgde van de kust met angstigen blik het tooneelhij wist, dat zijn leven er van af hing. Als Haudecoeur er in slaagde te ontvlucht.en, dan was Collivet niet meer veilig De zwemmer gevoelde dat hij 't niet lang kon volhoudenal ontkwam hij aan de kogels, hij zou uitgeput raken en verdrinken, eer hij de kust bereikte Daar naderde hem een nieuw gevaar. Plotseling school er iets langs hem heenen hij beefde van schrik't was een haai. Hij kwam aan de oppervlakte om adem te halenaanstonds vlogen de kogels weer om hem heenmet de beenen maakte hij zooveel mogelijk beweging in 't water. t Monster was gekeerd en kwam weer op hem af. Maar nu dook hij plotseling, zoodat hij onder de liaai kwam, en stak zijn mes twee of driemaal in het lijf van den gevaarlijken vijand, diepe wonden makend. In de boot had men den strijd opgemerkt. De riemen rustteu. Wat de kogels niet hadden kun nen uitrichten, zou de haai doen. 't Was onnoodig, den vluchteling nog langer te vervolgen. Maar van de kust loste Jacquemin, aangespoord door Collivet, nog schot op sckot. harer salons geslotenalleen de meest intieme vrienden hebben toegang. Telegrammen uit Parijs d.d. 4 Juni melden: Heden heeft het aristocratische publiek van de z/Pesage" op het terrein der wedrennen van Auteuil op schandelijke wijze tegen president Loubet betoogd. //Sportsmen" en //Sportswomen" in groot toilet riepen //Leve het leger Panama Graaf De Christiani sloeg met zijn rotting naar den president. Er heerschte een onbeschrijfelijke wan- orde en groote opgewondeuheid. De betoogingdroeg een beslist monarchistisch en militaristisch karakter; de burgers en de werklieden namen er geen deel aan. De betoogers en de contra-manifestanten, die riepen ,,Leve Loubet I" ranselden elkander met wandelstokken af. Een inspecteur van politie werd ernstig aan het hoofd gewond. Er zijn meer dan zestig inhechtenisnemingen gedaan. President Loubet vertrok met Minister-president Dupuy en de generaals Zurlinden en Baillaux onder groot rumoer. In de bijeenkomst, hedenmorgen gehouden door de Ministers van justitie, oorlog, marine en kolo- nien met Minister-president Dupuy, is besloten, dat de kruiser //Sfax", die op het oogenblik voor Fort de France op Martinique ligt, onmiddellijk Dreyfus zal gaan halen van het Duivelseiland en hem zal terugbrengen naar Brest, waar de gevan gene tegen den 26 Juni zal aankomen. Van daar wordt hij zonder verwijl overgebracht naar de militaire gevangenis van Rennis. Zola is alhier teruggekeerd. Hij schreef aan den procureur-generaal, dat het vonnis van het Hof te Versailles hem aan zijn domicilie kon be- teekend worden. In het Hongaarsche Volkshuis was eene vraag aan de Regeering aangekondigd aangaande den stand der quaestie van het Vergelijk met Oostenrijk. De stellers hebben er evenwel van afgezien nadat Minister-President Szeil verklaard had, dat de toestand zeer ernstig was en eene crisis zoowel in Hongarije als in Oostenrijk niet tot de on- waarschijnlijkheden behoorde. De Fiusche Landdag blijkt //daar zijne werk- zaamheden waren afgeloopen" namens den Czaar door Gouverneur-Generaal Bobrikoff gesloten te zijn met een kort en tamelijk droog toespraakje. Het voornaamste daarvan is wel nog de aanbeveling van den Landdag in de hoede van den Almachtige, en de verzekering, dat de Czaar in Keizerlijke genade zijne welwillendheid blijft schenken aan het geheele Finsche volk. 't Werd stil op de plek, waar de man en het zeemonster worstelden, en na eenige seconden werd 't water roodgekleurd van 't bloed. Hij is er geweest, zei een der mannen in de boot. Toch een akelige dood meeude een andere. Maar wat is ditt? Jelui begraaft hem te vroeg Het doode lichaam van den haai, met den witten buik naar boven, kwam aan de oppervlakte drijven. en vijftig meters verder, vlak bij de kust, verscheen het hoofd van Haudecoeur boven water. 't Werd on mogelijk voor de boot, hem te be- reiken, en van de kust kon men hem niet meer zien. Hij was tusschen de beschermende rotsen en bereikte eindelijk een plek, waar hij zich veilig kon uitstrekken, levend en voor 't oogenblik in veiligheid, maar totaal uitgeput, verhongerd en gepijnigd door den dorst. Een geheelen dag zwierf hij rond zonder iemand te ontmoetenden tweeden dag stuitte hij op een dier talrijke kudden, welke men op 't eiland vindt, gehoed door vrije kolonisten, menschen die hun straftijd uitgediend hebben. De herder, een ruwe, maar goedhartige man, die er geen belang bij had, den ongelukkige te verraden, gaf hem voedsel en drinken en vulde voor hem een zak met levensmiddelen. Neem dat mee en wees er zuinig op, zei hij misschien moet ge u er lang mee behelpen. Hij wilde van geen dankbetuigingen weten. De zwerveling zette zijn treurigen tocht voort, steeds vol angst, ontdekt te worden. Hij ont- Met de sluiting viel samen een plechtige dienst in de Luthersche Nicolaas-Kathedraal, welken de Gouverneur-Generaal, de Senaat en de Stenden bijwoonden. Na afloop was er receptie in de troonzaal van het Paleis, waarbij redevoeringen werden gewisseld. In die van den Gouverneur-Generaal werd medegedeeld, dat //de hoofdinhoud" der gehouden toespraken zou worden medegedeeld aan den be- voegden Minister en ter kennis gebracht van den Czaar. De nieuwe Spaansche Cortes zijn Vrijdag op plechtige wijze geopend met eene troonrede der Koningin-Regentes. Daarin wordt, na mededeeling, dat de betrek- kingen met de buitenlandsche mogendheden vriend- schappelijk zijn, den Paus dank betuigd voor den zedelijken steun, in benarde omstandigheden door hem aan Spanje verleend. Op finantieel gebied wordt aanbevolen bezuini- gingen in te voeren teneinde het eveUwicht tusschen ontvangst en uitgaaf te herstellen. Het land dus gaat de troonrede voort zal zich nog menige smartelijke opoffering moeten getroosten. Wetsontwerpen zullen worden inge- diend strekkende om de kwijting te regelen van de lasten, voor Spanje ontsproteu uit het verlies zijner koloniale bezittingen, uit de oorlogen, deswege gevoerd, en uit de noodzakelijkheid om zekere schulden te reorganiseeren en de openbare schuld te hervormen door het aangaan van een nieuwe. De tijden gaat de Regentes voort zijn ernstig, en niet alles wat te doen is, zal in deze enkele zitting kunnen worden afgedaan. Maar in eene volgende zal eene volledige reorganisatie van leger en marine worden voorgesteld, benevens eene vervollediging van Spanje's verdedigings- middelen. Ook zal het Strafwetboek worden herzien en een ontwerp worden ingediend tot betere rege- ling van het tweede-rangs-spoorwegnet. In de memorie van antwoord omtrent de afschaffing der rijkstollen schrijft de regeering, na te hebben ontkend, dat de afschaffing der rijks- havengelden heffing verschillende gemeenten zou noodzaken om ook tot afschaffing der door haar geheven havengelden over te gaan, het volgende Dit zou alleen daar het geval kunnen zijn, waar een rijkshaven, in de onmiddellijke nabijheid van eene gemeentehaven, aan het verkeer dezelfde gelegenheid om te laden, lossen en per spoor verder te vervoeren, zou aanbieden als de gemeenle- moette niemand, behalve enkele inboorlingen, die hem wantrouwend aankeken, hem soms een poos, volgden, maar hem ten slotte ongemoeid lieten. Zoo ging het verscheidene dagen de levens middelen, hoe zuinig hij er mee te werk ging, raakten opde moed begon hem te begeven, en de eenzaamheid werd een drukkende last. Hoe verlangde hij naar een menschelijk gezicht al ware het van een vijand. Hij had gehoord van velen, die poogden, over land te ontvluchten. Men had nooit weer van hen gehoord alien waren spoorloos verdwenen in het binnenland, wie weet, welken akeligen dood ge- storven De moed begaf hem. IV. Op zekeren dag was hij, vermoeid en mistroostig, in slaap gevallen aan den oever van een soort vijver, toen hij plotseling gewekt werd. Hij keek op en zag in het gezicht van een Europeaan, die hem vriendelijk toeknikte. De oogen vgn Haudecoeur sloten zich weer, door vermoeienis en zwakte. De arme kerel sterft van honger, zei de vreemde, die gekleed was als een jager, met een flink tweeloops geweer op den schouder. Wacht, we zullen hem wat verkwikken En uit zijn veldflesch goot hij Haudecoeur eenige druppels brandewijn in den mond. De vluchteling opende weer de oogen. Kunt ge opstaan en loopen P vroeg de jager vriendelijk. Haudecoeur knikte toestemmend, en geholpen haven. Voor zoover de regeering kon nagaan, zou alleen te Rotterdam, door het vrij worden der spoorweghaven, de gevreesde concurrence ten nadeele der gemeente kunnen ootstaan. Daarom is reeds vodr de indiening van dit ontwerp van wet, met die gemeente in onderhandeling getreden over overname van die haven door haar. Over de voorwaarden van overname wordt nog onder- handeld. Naar men verneemt kan binnenkort een voorstel van de regeering tot herziening van de drankwet worden tegemoet gezien. TER NEUZEN, 5 Juni 189». Reeds eenigen tijd geleden deed alhier het hericht de ronde dat te Sas van Gent terrein werd gezocht voor het vestigen eener spiegelfabriek. Naar thans aan de M. Ct. wordt gemeld zou het plan bestaan tusschen Ter Neuzen en Sas van Gent zoodanige fabriek op te richten, waarmede dan weer eene nieuwe industrie hier te lande haar intrede zou doen. Gedurende het loopesde jaar aijn aan den spoorweg alhier de volgende zeeschepen aangekomen om aldaar te lossen of te laden. Maand. Getal. Geladeu met: K. m. inhoud bruto. 56928 In deze kolom beteekenen de letters s. stukgoederen, ij. ijzer, pa. pijpaarde, h. hout.m.minerie.k. kolen.pk.pitchkolen, 1. ledig. Uitgevaren zijn: in Januari 17, in Februari 17, in Maart 26, in April 27 en in Mei 29 zeeschepen, totaal 116. Met bestemming voor Gent werden gedurende de maand Mei opgeschut 83 schepen, met een bruto inhoud van 182,526 Ms. en werden komende vandaar afgeschut 90 schepen. Voorts werden opgeschut 294 en afgeschut 287 binnenvaartuigen. door den nieuwen vriend, rees hij overeind. Deze ondersteunde hem en bracht hem uit het boschje op een wel onderhouden pad, dat leidde naar een groote hoeve, een vrije boerderij, zooals er enkele in Nieuw-Caledonie gevonden worden. 't Was een eenvoudig, maar stevig huis, dat van binnen veel comfort aanbood. Een paar in landers kwamen naar buiten en hielpen den jager Haudecoeur op een bed leggen, waar hij bijna on middellijk in slaap viel. De jager verliet het vertrek, sloot de deur en vroeg, buiten gekomen, aan een blanken knecht Charles, is meneer de Kerunion al thuis Ik geloof het wel. Ga hem dan roepen. De lezers zullen zich den naam de Kerunion herinneren, als dien van den man, die mede werd beschuldigd van den moord op de Beaupreault maar vrij gelaten, toen den rechters de //schuld" van Haudecoeur gebleken was, Het schandaal, door de verdenking veroorzaakt, had echter den Normandischen edelman zeer ont- stemd, en, avontuurlijk van aard, besloot hij Frank- rijk te verlaten en elders verstrooiing te zoeken. Ilij was aangeland in Nieuw-Caledonie en daar gebleven als eigenaar eener groote hoeve, die juist te koop was. Het vrije, frissche natuurleven beviel hem, en hij had een paar Europeesche bedienden, waaronder de jager, bij zich weten te houden. De Kerunion, verwittigd van de kornst van den onverwachten gast, beval, dat men er op moest letten wanneer de man ontwaakte, en dien dan bij. hem brengen. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1