No. 3772. A1 gem een Mienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen .d.°s3jrass T»Tr,GrpT1'~ - "h* - AT? tzeA:zdisd!rgr:; \T0:v:Vereen,gde jTpzSSESS s» ss? «£s,rht™dXe,,er.b2'kc'' - d° Mar,e H E R |j K. r r r r i JU eS Zaterdag 3 Juni 1899. 39e Jaargang. rs°t" r: aar;komst te,komen- T0en te 1^,, mZTLT "eT' jh1" T1het ber,d Binnenland. Jfa dt Sfi"? I d« 'iep wZihaSw i" eila"d "5 M KS5 was. g°ed d6ed Waai hiJ k0D to to51ere^X,;tHb';ek ""f ABONNEMENT: N.totad/1,10. Voor Belgie f 1,40. i J,X/l SiTT~ j-Cnzending van advertentien v6nr n™. r etters worden naar P^tsruimte berekend. V"-h"- dag _de5 Y'hjave. ^lnoer d« °:;okkfrjeTTnerrn ,dan geS"hieden. POLITIEK OVERZICHT. ^EUILLKTON «rd I"';/""" k"l,nJ,ls Si"te'e"- D« »«ti„g n"::, T„cZy b,lk°°' ""gezeld d<»" d«" °i- Naar het Fransch van JULES MAItY. -gop t; uifkik.Iiggena,leen Jac^emi« t«d hii LW'8t-Var UUI" n0°h tijdk en nauwelijks had bij tien m.nuten gezwommen, of hij werd weer door den dag verrast. J miHh'16n' A LuZ" k-mt de boot van de ronde een VeTrek^e\\ge,rrLXrLf ternen^lT aanVrage d- -mmisste te nen. Op dm adressen wordt d®uk geteekend. bilto"MdTloWId,'e i ZENSCHE Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1 4V,,,,,.,-. j. n- Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars Pnstw; r> bushouders. os'c'lrecteuren en Brieven- ADVEBTENTIEN: Ui Van i tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0 10 elechta t."K lTereS"' Pl""'i°g dmel'de d. p^j. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN (Provinciaal blad no 147); December 1898. no. 13 te MidTelburg! ran'den *27 Mel n j doen te wetem 18?8-18°99) voo^eriil7an d0 Mate" 60 Gewichlen CUdvak het oude SchooIIokaalgemeente zal worden gevaceerd in de8d 1 *Wdag"v"n "',0,' 2" V00rniidda^ van 11 tot 12 en maten 7 feJfchten voorUUr van nienwe (fijnere weging)? °°r ap0thckera. goudsmeden enz. wijlfen A* ZTc?* '2 60 VaD 1 tot 4 uur voor de wijken j"" 9 12 60 Van 1 tot 4 nar voor de wifken ifTenT 9 t0t 12 6n VaD 1 tot 4 uur voor de wi/ken L°li?UN eJoVen0' 12 Van t0t 4 "Ur d* wi/ken pV"?' Vin 9 t0t 12 en van 1 to' 3 "ur voorde en^inkeisSand11 Verk°°P bestemde- in magazijnen voor nieuwe maten en J» ®n staat bevinden zooals om te worden geimrifieerd 'C beta"n,t CD geSchikt *U» 8— werpen moegtenbbenden Zich bij 'e^gontvangst hunner voor- goedkeu„w'mVd2enend0f dUidelijk het wetti8e den Heriilf - gl daar beroeP °P verzuim, dat bii vervolgingf Z'Jn 6gaan' Diet zal ontslaa" van rechts 1899) hethlbndkPnVanrden Van HeriJk September gewichten Z, °f v<>orhanden hebben van maten en Tn slraJLr t, he' g°edkeuringamerk verboden moeat bbwJaatSblijfendem d f edkeuringsmcrk ongeschonden ondnidelijk wordt an derm ail t.T.wfT'' .7aarvan dit "ltrk gevlrifieeriaan 2 JnniiS18h99rVan afkondiginS ^chied waar het behoort den Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen, t GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van W l'iSIDORPE maken bekend, dat van de aandeelen der geldleening ten laste dier gemeente m 1890 aangegaan, op heden zijn uitgeloot de nummers 28, 32, 50 en 52. Westdorpe, 1 Juni 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd C. VAN WAES. De Secretaris, M. KIEBOOM. De laatste telegrammen omtrent de Drevfus- zaak luiden als volgt Het New-York Journal bevat een telegram uit St. Pierre op Martinique, meldende, dat met de Dinsdag aangekomen stoomboot Lafayette de man- I)r!>?fPen 6n om°leretl zijn medegebracht, die Dreyfus naar Panjs moeten brengen. De be- 2:&VerdPD 16 St Pie"e 0'' het stoom- P.™, 1 Juni ffij het H„f ca„>lie was werd om 12 uur geopend. De advocaat van mevr Dreyfus verkreeg het woord voor zijn pleidooi Hij sprak zeer rustig en begon de hoop uit te vteren" h Ta pr°teSt te doen zeS^ vieren hij zal dus trachten zelfs de verwoede tegenstanders met de uitsnmnt vcrwoeue K"n,n0n^» UUsPraak te verzoenen. Komende tot het proces van 1894, helderde P iter verschillende incidenten op met behulp van de nieuwe feiten die thans bekend zijn. lanjs, 1 Juni. De heer Monard, de advocaat van mevrouw Dreyfus, spreekt in zijn pleidooi e hoop uit, het doel verwezenlijkt te zien, dat reeds sedert zoo laugen tijd wordt nagejaagd de officter 6 VaD de 0nschuld van een Pransch Hij roemt de bekwaamheden en het gedrag van Dreyfus, die een uitstekend officier was en ver- werpt krachtig elk denkbeeld, dat hij een verrader zou kunnen zijn. 1 arijs, 1 Juni. De advocaat van mevr. Dreyfus constateerde op grond van de aanteekeningen van zijn chefs over Dreyfus dat deze in alle opzichten een uitstekend officier was. Het was, zeide Mr. ornard, zeker met de ellende die hem tot verraad noopte, want hij was rijk en trouwde met een njke en geziene yrouw. Zelfs toegevende dat hij de cercles bezocht, zou dit hem toch niet tot spionnage hebben genoopt. Ii,e* I6'1'.86 ™ateridele element der veroordeeling is het borderel, zeide pleiter, en hij wees op de tegenstnjdigheden, waartoe dit stuk aanleiding Kaf Een aanzienlijke menigte was gister bijeen m den omtrek van Gare de Lyon, wachtende op majoor Marchand en de Europeesche officieren van zijn zending. Het weder was mooi en warm Er was weimg gevlagd of versierd. De trein kwam te 9 uur precies aan. De commandant werd ontvangen door de ver- tegenwoord.gers van het ministerie van marine. Slechts aan afgevaardigden, officieren en andere officieele personen was het toegestaan op het was dl J tA I™ °P hBt Plein voor het station was de geestdrift zeer groot. De kreten Leve Marchand Leve de MissieLeve het Leger Leve 1'ranknjk weerklonken. Pran?ois Copee bedekte de officieren met bloe- V 0pf,het,.g6VT van onder den voet teraken on T jeehnZ der Gardes Republicaines te paard opende den stoet. Vervolgens kwam majoor Marchand in groot uniform, met den vertegen- woordiger van den minister van marine, in een open regeeringsnjtuig met bloemen bedekt Up de treden van bet rijtuig stonden politie- agenten. Hierop volgden verschillende rijtuigen waann de andere officieren van de missie gezeten Maren, met de officieren van het ministerie. De stoet reed vrij snel langs den linker Seine- oever en den boulevard St. Germain, en kwam voortdurend zeer toegejuicht op de Place de la Con corde, waar Marchand het ministerie van marine aejeuner dat hem werd aangeboden. Het publiek, dat het gebouw van het ministerie omnngde, eischte vaandels en versierdT ef het versXn'onhit^'lf6"6 Waj°°r Marcl'and Luide kreten: Leve Marchand! weerklonken De menschen kochten vlageeties en Heden, 2 Juni, seint men uit Parijs Gisteren avond is Paty Duclam op last van denmimster van oorlog in hechtenis genomen 31) Een uur verliepze werden ongeduldig. lhJ sehijnt lont geroken te hebben, meneer bed lffit'te 1W6 Wj °P dit 00Ke"blik in zijn weer Wo1' 200 begon Jacquemin Dat is te zeggen, meende de ander met een akehgen gnjns, - als hij niet op zijn water tochtje door een haai is opgepeuzeld. Fofeeen0umurKelijr! Er ziJ" - ™aar Haudecoeur overlegdV^hoe" facht.en enzwiJKen. muizenval kon reddth'J Ult dezen er RTopdaagd'^beX Verftrteken was> zo"der dat Zij stap en mhuni/' de tWCe' terug te k^ren. Dat was een gevaar° jr°0lden "aar de kusE Tike hv^de? ^^gen schemering de dair l t fee men Seen nacht. 8 ag volgt onmiddellijk op den Ilij kroop voorzichtig naar beueden en wilde zich te water begeven. Te laatPlotseling hield het lichten der zee op, en bijna terstond kwam de dag. Een minuut of wat later stood de zon in al h?ar glans boven den horizon, 't Zou nu waanzinnig zfn geweest het eilaudje te verlaten. En hij bleef t!uTrooi naakte0"86^' U zo"«ebrand, op de naakte, onherbergzame rots, 't Was een eindelooze kwelhng, den ganschen langen dag. ten en'h^Ll^toomeTZ^ZtugZr ltsl,ep la"g en vast, tot hij ontwaakte door zth de werkel k," T Sp°edig heri"»"de bij zich de werkelijkheidsnel overlegde hij, wat hem °.eu stond- Er was maar e'dn middel, e'e'n kans klfst lIieVeU ti/edd6": terugzwemmen naar de lij aarzelde met en ging te water. Ik ben verloren mompelde hij: Ze zullen eensLX Z,Jn,8De]heid' aa"gevuurd door een soort razermj. De kust was nog zoo ver Hii was nu eenmaal begonnen en kon°niet terug Mr. J. C. R. van der Bilt te Heinkeuszand wiens overhjden reeds in ons vorig numme ver' meld werd, was 81 jaren oud. Sedert 1895 genoot hij eene welverdiende rust n was vdor dien tijd gedurende 45 jaren lid van de Prov Staten van Zeeland en bijna evenlan- MrTh ieg6 V3n GedePuteerde Staten Met hem is heengegaan een man, die met trouw en toewijding zijne beste krachten wijdde aan de provmciale belangen, al bleven ook hem zooah on nTrgkeen K°7k0mt' 0Ilaa,1geiiame e^vaZen op politiek gebied niet gespaard. g Nadat hij 40 jaren voor het district Goes had zitting gehad werd hij niet herkozen, waarop een to vo.r het district Sluis gekozeu opziener een Daar 1 beSaan daar besteeg de Haudecoeur W?" JS- met lang De vogel was gevlogenmaar waar heen Die vraag hield het edele tweetal bezi- lntusschen zorgde Jacquemin er voor, dat pa vo0nd,llenie s" Men en half n df 1JV6"ge beambte ^rkeerde half half m de meemng, dat de vluchtelieg was omgekomen; dan weer had hij een vage verdln king tegen Coll,vet. Doch deze verdwefn spoedig waarschijnlijk gehoord, wat zij daar samen den vongen nacht hadden besproken. Colhvet werd bleefc van ergernis en vrees. Zenuw- chtig rukte hij de karabijn uit de handen van den opziener en wilde schieten. Doch de bevende tan je niet hier' JaC^uemin lachend; - dat T Haudecoeur! antwoordde hij kalm hii probeerde te vluchten.ik heb hem doodgeschoten Inderdaad was er niets meer te zien in 't water sschen het koraalnf en de kust. MaarCollivet Het district 81 6' T 2ijne piaats inmimde. der Kit ft vaardigde toen den heer Van zetelde. d iaren kenieaend,\'hbijZOnder de gemeente Hein- gezetene L Ta T geacht en bemind Ne?erlandschenerLe?uw. °°k Ridder den van~Bi3andsche SSTifh X het alcoholisme aan onze kweek en n°„ 'Tm"' thans algemeen. In AmSa I van het onderwijzersexamen. Dat6 is^danZk !ak if viriietet ln "eeSt6Stateneen verPlicht 18 van het geffoon lager onderwijs. gemeenten'van W S' meldtf is in de ¥e^chillende VlSen n Ta reD> betrokkpD bij een tram ti l T" m g, eene adresbeweging op het TER NEUZEN, 2 Juni 1899, houden van verlotineen is A^ n f" °P net gekeurd en heden afgekondie-d O ,a g°ed" het d.kwijls gebeurt dat de muntbiljetteXan elk.nder le pSkef fid, in den^inkeSeXk'Wft4 den rechterbenedenhoek D. U. 09602 „,?l°Tbilf' flTli "ict "M zV"e waarde, dan vereeuigd ,ijn paSSe°de Wfl™ enllen bar? Thor ."'h'" "i,eCnna oara inor, van Gent naar Kramiroe is in hoi van Domien de Zweemer te PAIR' 2 rwleanteiiaV.;;'icuenb^ de Wind L n P j K"" N«'C.etle, H oe Wind te Ostende en A. Siemens Jakima te heeft eene toezegging van beroep ontvanget en aangenomen naar een zelfde gemeente te Vrouwe predikant Ter'c f T T als missi°nnair naar indie.) Geref" kerke" ^°0r de was nog niet overtuigd en bleef n.'.r de zee turen Eensklaps nep hij Ge hebt hem gemist, meneer Jacquemin khfcr I Haudecoeur, die het onder water met meer kon uithouden, kwam boven om adem te halen Tien kogels begroetten hem. lleu Hij gevoelde zich niet getroffen en dook opnieuw om zich aan bun gezicht te onttrekken. Nu is hij toch geraakt Dat is niet zeker Eenige mannen hadden een boot losmmiaakt i (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1