A 1 g e m e e n Nieaws- en Advertentieblad voor Zeeowsch- Vlaanderen. cnrscBVLsiu veeqorbesld. No. 3770. Dinsdag 30 Mei 1899. 39e Jaar^ang. Onveiligheid van Y&uwater. PEESOHIELS BEMSTIM Binnenland. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. FtGUILLJKTON Naar het Fransch van JULES MARY. TEB NEIIZENSCBE (Ol'KAVT. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82J. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. nit bind verscliijnt tIhhmiIHijW»eD8dag. en Vrijilagavond, uitseionilerd op l^eestdsfeD, bij den nltgever P. J. Vil DR I1HDE te Per Kenzen. De Burgemeesier van TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van zeevarenden, dat de navolgende schietoefeningen zullen plaats hebben I. Van liet fort nabij den Hoek van Holland i a. op 15, 16 en 17 Juni en zoonoodig op 19 en 20 Juni 1899. b. op 22 en 23 Jnni en zoonoodig op 24 en 2B Juni 1899 c. op 28 en 29 Juni en zoonoodig op 30 Juni, 1, 3 en 4 Juli 1899. 3. In de stellingf van den Helder in den loop der maanden Juni, Juli, Augustus en September 1899. Omtrent de voorzorgsmaatregelen die daarbij in acht zullen worden genomen, kunnen belanghebbenden inlichtingen be- komen ter Secretarie der gemeente op de uren waarop deze geopend is. Ter Neuzen, 29 Mei 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat het door den Directeur der Directe Belastingen enz. te Middelburgden 237 ]flei INOfl invorderbaar verklaard kohier N°. 3 der personeele belasting, kom dezer gemeente, over het jaar 1899, op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordering, is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zynen aanslag op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 29 Mei 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Aan den Procureur-Generaal bij het Parijsche Hof van casfeatie, den heer Manau, is nu Zaterdag- morgen het .volledig rapport van den heer Ballot- Beaupre, raadsheer-rapporteur in de aanvrage om herziening van het Dreyfus-proces, ter hand gesteld. Het rapport concludeert aldus meldt het Reuter-tel ^ram, 't welk ons een en ander mede- deelt tot herziening, met verwijzing van de zaak naar een nieuwen krijgsraad. Derhalve hetzelfde als Dreyfus verdediger, Mr. Mornard, uit naam van mevrouw Dreyfus naar 1' Aurorca.gemeld heeft voornemens is te vragen, vopdat op deze wijze eindelijk het woord gegeven worde aan het slachtoffer." Heden begint nu, met de openbare behandeling der zaak voor het volledig cassatie-hof, in Frank- rijk de jpening der oogen en de week des rechts Onder de in den laatsten tijd iu Engeland ge- Is dat uw laatste woord Ja. Ga het maar aaii uw lastgever zeggen. Goed. Collivet stond op en ging heen, zonder zelfs aan groeten te denken. Haudecoeur gevoelde zich, of een groot gevaar voor hem in aantocht was. 1 wee nachten later werd hij opgeschrikt uit zijn slaap en zag, bij 't licht der nachtlamp, tot zijn groote verrassing een jonge man voor zich. t VV as Gerard de Beaupreault. Dus 't is u ernst, meneer? vroeg Haudecoeur, van de eerste verrassing bekomen wilt u mij helpen, van hier te ontkomen Ja. Collivet heeft u zeker gezegd, dat ik eerst de reden van uw belangstelling wenschte te ver- nemen t Komt u misschien vreemd voor, dat ik met dadehjk met geestdrift uw aaubod aanneem Maar ik heb wel reden om wantrouwig te zijn Gij zijt onschuldig. Ja; maar hoe bewijs ik het? En als gij van mijn onschuld overtuigd zijt, als gij de bewijzen er van hebt, waarom stelt ge dan de justitie niet er mee in kennis, die mij in mijn eer kau herslellen. waarom onderneemt, gij dan een lange, moeilijke, kostbare reis, waarbij gij allerlei gevaren loopt Als ik onschuldig ben, meneer de Beaupreault, houden openbare redevoeringen verdient opmerkiog een van den bekenden liberalen afgevaardigde John Morley, die onder Gladstone Minister voor Ierland was. Hij sprak daarin de bewering tegen als zou het de kwestie van Home Rule, van eigen beheer voor Ierland, geweest zijn, die in 1886 de seheuring in de liberale partij deed ontstaan. Immers vele andere partijgeschillen waren voorafgegaan. De Transvaalsche zaken behandelend, veroor- deelde Morley den laatdunkenden en bloeddorstigen toon van sommige Engelsche bladen in verband met een ultimatum en een oorlog met de Boeren. Spreker had goede verwachting van Sir Milner's en President Kruger's ontmoeting; maar zal de conferentie slagen, dan zijn wederzijdsche concession noodig. Het Britsche volk zou Sir Milner's bouding naderhand veroordeelen, wanneerhet blijkt, dat hij naar Bloemfontein ging met den last om alles van een eenzijdig Engelsch standpunt te be- handelen en niet af te wijken van eigenmachtig vastgestelde voorwaarden en van een willekeurige Engelsche lezing van de stukken zonder een andere lezing toe te laten. In den loop zijner toespraak vond Morley nog gelegenheid om de hardliandige wijze van oorlog- voeren van sommige Britsche bevelhebbers, en met name de schending van het graf van den Soudanschen Mahdi op last van Lord Kitchener, ten krachtigste te veroordeelen, waarna hij eindigde met een woord vol blijde hoop over de Conferentie in Den Haag en eenige vleiende woordeu voor Nederland, ,/het land, waar de grond is gelegd voor de vrijheden, waarin de tegenwoordige Euro- peesche volkeren zich mogen verheugen." Het ophalen van oude herinneringen kan soms zeer zijne bedenkelijke zijdeu hebben. Vooral wanneer het den vorrn aauneemt van het ophalen van grieven, in den volksmond met eene dras- tische spreekwijze geteekend, waarin die grieven z/oude koeien" geheeten worden. 't Was in de Italiaansche Kamer dat de oud- Miuister Crispi, hoewel uitgetart, in dat euvel verviel, toen hij, het woord gevraagd hebbende om zich te verklareu over een //persopnlijk feit", daarbij in herinuering bracht hoe het noodlottig gebleken in-bezitnemen van Massowah in 1882 geenszins zijn werk was geweest. En wat de sedert daar geleden nederlagen betreft, met name die bij Assowah, zoo kon evenmin hij als de troepen, die daar in het vuur waren geweest, er voor verantwoordelijk worden gesteld, wanneer generaal Baratieri geen geduld had gehad om te wachten «B9!!S!SSBa^S!9SSaSBS!!S!»M is 't uw plieht, niet om mij in den nacht te helpen oiitsnappen, maar om openlijk te verklaren, dat men gedwaald heeft ten opzichte van mij. Als ik onschnldig ben, dan staat een poging tot vluchten gelijk met mij te veroordeelen tot eeuwige schan- de mij, mijn vrouw en kinderen. at gij daar zegt is waar, Haudecoeur, antwoordde Gerard ernstigen toch bied ik u mijn hulp aan zonder verdere verklaring. Ik ben overtuigd van uw onschuld, maar ik heb er geen enkel bewijs voor. Ge hebt toch zeker moreele bewijzen Dat kan ik u niet zeggen. Dan moet uw overtuiging wel sterk zijn, dat ge zoo ver reist om mij te zoeken. Ik heb een andere reden, Haudecoeur. En wilt ge mij die zeggen Ja. Ik heb Louise liefik heb haar lief met geheel mijn hart. Louise, die zoo innig van u houdt, zoo volkomen van uw onschuld overtuigd is, heeft het eerst twijfel bij mij opgewekt, en mij eindelijk oveituigd van uw onschuld. Zij gelooft in die onschuld, maar heeft ook geen bewijzen zij gelooft in u, omdat zij uw dochter is. En ik, Haudecoeur, geloof, omdat ik haar liefheb. LouiseDe naam van zijn geliefde dochter ontroerde den armen banneling hevig. 't Was lang geleden, sinds iemand dien naam tegenover hem uitsprak Mijn dochtersnikte hij. Toen hersthlde hij zich en sprak ernstig, waardig Meneer, u begrijpt, dat ik diep getroffen werd door hetgene u mij daar vertelt. Gij hebt mijn kind lief, het eenvoudige, arbeidzame, edele meisje 1 Gij hebt het kind lief van den man, op de versterkingen, die hem waren toegezonden. Toen is gebeurd zeide Crispi hetgeen men weet. Allerlei kreten en hartstochtelijke uitroepen volgden op dit openrijten eener voor de Italianen zoo smartelijke wonde. De Kamer werd zoo woelig, dat de President zich genoopt zag de zitting te schorsen. Bij de hervatting vroeg Crispi andermaal het woord, om nogmaals te verklaren dat hij en zijn kabinet, dat destijds aan het roer was, niet verant woordelijk wilden gesteld worden voor wat generaal Baratieri gemeend had te moeten doen. Ook van Koningin Emma der Nederlanden ontving het Tuberculose-Congres te Berlijn, in antwoord op eene gezonde hulde, een telegram van dankbetuiging. Aan 't slot der zitting las de President, de Hertog van Ratibor, het voor. Het luidt //Met mijn oprechten dank voor den mij gezonden groet vanwege een Congres, welks streven mijzelve zoozeer ter harte ligt en welks arbeid mij ten zeerste belang inboezemt, hoop en vertrouw ik, dat met Gods en der wetenschap hulpe het doel, 't welk men zich voor oogen stelt, tot heil der menschheid zoo dicht mogelijk zal kunnen ge- naderd worden." Op het Congres is o. a. door prof. Virchow bepleit het verbod van den verkoop van onge- kookte, althans niet gesteriliseerde melk. Bij Kon. besluit is Jhr. Mr. E. W. F. Wite- waall van Stoetwegen, op zijn verzoek, eervol te- ruggeroepen als Hr. Ms. buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te St. Petersburg en ge steld ter besschikking buiten bezwaar van's Rijks schatkist. OmtreDt den loop van werkzaamheden der Vredesconferentie kan het volgende worden mede- gedeeld De eerste commissie van de Vredesconferentie die over de onderwerpen, betrekking hebbende op leger en vloot, te oordeelen heeft, is Vrijdag eerst in haar geheel saamgekomen onder voorzitterschap van minister Beernaert, en heeft daarna de werk zaamheden aangevangen. In hare vergadering is besloten om bij de be handeling van de vier eerste punten der eirculaire van graaf Mouravieff de volgorde om te keeren en te beginnen met het 4" punt (verbod van het dien men beschuldigt, uw vader te hebben ver- moord. Uw liefde moet wel oprecht en sterk zijn En gij moet wel overtuigd zijn van mijn onschuld anders zou een onoverwinlijke haat tegen mij u moeten bezielen. Tranen vloeiden uit zijne oogen. Collivet was zwijgend getuige van dit tooneel. Ja, ja, nu begrijp ik u, vervolgde Haude coeur. Gij hebt bij u zelven gezegd //De vader van Louise is onschuldigik zal hem hel pen ontvluchten uit de strafkolonie". Maar dat is niet voldoende, meneer. Heeft Louise u ook lief Ik weet het niet. Maar ik geloof, dat ze mij misschien zal beminnen. Louise is bescheiden en verstandig. Als zij van u houdt, zal ik mij niet tegen uw beider ge- luk verzetten. Gij zijt zeker niet rijkuw vader was geru'ineerd. Ik ben arm. Het geld scheidt u beiden dus niet. Uw maatschappelijke positie is dus geen hinderpaal. Er is iets anders in den weg dat ben ik. Wie trouwt er met de dochter van een veroordeelde 't Is wel onrechtvaanlig, de kinderen te laten boeten voor de ouders maar zoo is het nu eenmaal. En vooral als men den naam de Beaupreault draagt, trouwt men niet met de dochter van Haudecoeur! U ken ik niet; maar mijn Louise ken ik te goed, om ook maar een oogenblik te vreezen, dat ze ooit uw minnares zou worden. Wat is dan toch uw doel Mijn dochter zal nooit uw vrouw kunnen worden, zoolar.g niet openlijk is erkend, dat ik onschuldig ben aan den dood vail uw vaderO, als dat kon gebeurenals ik gebruik van ontploffingsmiddelen) en daarna de punten 3, 2 en 1 te behandelen. In de derde commissie, betreffende arbitrage, is aan eene commissie van 8 leden opgedragen te onderzoeken alle voorstellen, die door de mogend- heden gedaan zijn of alsnog zullen worden ge- daan omtrent de arbitrage. Op die commissie rust een zeer gewichtige taak en met belangstelling wordt haar rapport tegemoet gezien. In de benoeming van deze eommisse, met mede- werking van alle Staten, mag reeds gezien worden een verklaring der Conferentie in beginsel voor deze zaak, een feit dat zich aansluit bij het bericht dat het hoofdbeginsel wat trouwens verwacht werd geen bedenking ondervond. De commissie heeft reeds eene voorbereidende vergadering gehouden. Alle groote Staten zijn er in vertegenwoordigd o. a. Frankrijk, Italie, Engeland, Rusland, N.-Ame rika en o. a. hebben de eerepresidenten sir Paun- cefote en graaf Nigra en de president Bourgeois er zitting in. Heden zal deze commissie hare werkzaamheden voortzetten. Met het oog op de werkzaamheden der onder- deelen zal vooreerst geen algemeene vergadering (plenum) van de conferentie gehouden worden. Zaterdag vergaderde de 2' onderafdeeling van de IP commissie onder presidium van den heer De Martens om voort te zetteu de behandeling der verklaring van Brunei omtrent het oorlogs- recht. Bij de bespreking van de begrooting van Landbouw zijn verleden week in de Belgische K amer weer vetschillende stemmen opgegaan tegen het gesloten blijven der grenzen voor het Neder- landsche vee. De heer Van Naemen zei zelfs //Als de grens gesloten is, komt er meer vee uit Holland dan wanneer de grens geopend is. Die uitslag is ellendig." Minister De Bruyn antwoordde o. a.,/De slachting der beesten aan de grenzen zal, vrees ik, aan de landbouwers geen voordeel opleveren alhoewel ik mij om het geschreeuw der beenhouwers niet bekommer, wil ik toch mijn naam niet hechten aan een maatregel, die voor den landbouw nadeelige gevolgen zou hebben. Ik heb beslist, dat er aan alle vette en magere beesten eene quarautaine van tien dagen zal op- gelegd worden. Het Amerikaansch vee zal vrij ingevoerd worden, in mijn eer werd hersteld, en als gij dan kwaamt vragen om mijn Louiseja, dan zou mijn geluk volkomen zijn!... Doch dat zal niet ge beuren Door mijn vlucht zult gij Louise niet krijgen. Mijn schande zal er slechts door vermeerderd worden. Wat u te doen staat, meueer, is: te bewijzen, dat ik nooit heb opgehouden een braaf man te zijn De rest volgt dan van-zelf. Ik heb vertrouwen in de toekomstik zal de bewijzen voor uw onschuld vinden dat zweer ik u, HaudecoeurDoch dat kan lang duren, en ik dacht, dat het wachten u minder zwaar zou vallen, als ik u hereenigde met Louise. Daarom wilde ik u helpen ontvluchten. Wie weet of gij, eenmaal in vrijheid, mij niet zult kunnen helpen zoeken. Hier is alles verboden hier zijt gij onder voortdurend toezicht. Zijt ge in vrijheid, dan kunt ge al uw scherpzinnigheid aanwenden, uw voordeel doen met al wat ge weet; ge kunt bijdragen tot het geluk van hen, die u liefhebben. O, Haudecoeur, ge moogt niet weigerenuit naam van Louise verbied ik het u Collivet stond onbewegelijk in een donkeren hoek van 't vertrek. Zoolang Gerard enkel had gesproken over zijn liefde voor Louise, had het gelaat van Collivet niets uitgedruktmaarerkwam om de dunne, bleeke lippen een vreemde glimlach, toen de jonge man zinspeelde op de pogingen, welke Haudecoeur zou kunnen doen om den waren moordenaar van de Beaupreault te vinden. Die harde, wreede glimlach duurde slechts een oogwenk toen bleef het gelaat weer even koel en ondoorgrondelijk als gewoonlijk. Haudecoeur aarzelde nog evenhij gevoelde nog.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1