Algemeeo Nienws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderon. No. 3769. Zaterdag 27 Mei 1899. 39e Jaargang. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave Bij deze courant behoort een bijvoegsel. POLITIEK OVERZICHT. F KUILLETON Naar liet Fransch van JULES MARY. 28) Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. C011MN ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slecbts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Bit tlad verse hljnl tlnnntluK-. Woenmlag- en Vrijilagavond, nitSez«nder<t op Feestdagen, bij den nityever I'. J. OK te ler Menaen. Het rapport van den heer Ballot-Beaupre President der Kamer voor de Burgerliike zaken van het Parijsche Hof van cassatie en raadsheer- rapporteur op de aanvraag om herziening van de Dreyfus-zaak, is nu door hem ter griffie gedepo- neerd, opdat de Procureur-Generaal Manau en de verdediger, advocaat Mornard, er kennis van kunnen nemen. De Independance Beige meent reeds op de meest besliste wijze te kunnen verzekeren, dat het rapport tot toelating der herziening luidt ouder verklariug, dat, indien de vernietiging ge- vraagd was, hij aan het Hof zou hebben voorgesteld deze uit te spreken. In Be Figaro maakt nu weer een „oud-Generaal der artillerie" wereldkundig, hoe het eenvoudig een leugen is geweest wat de Generaals de Pellieux, Gonse, Roget en Deloye voor de Strafkamer van het Hof van cassatie hebben volgehouden omtrent een der „geheimen", in het borderel vermeld dat alleen een artillerie-officier daarvan op de hoogte kon wezen. Het betreft het bekende kauon No. 120 klein model, waarvan reeds in Februari 1894 eene. gelithographeerde beschrijving met afbeeldin- gen (ook van de veelbesproken hydro-pneumatisehe rem) in ruimen militairen kring is verdeeld. Dat in Augustus 1894 (datum van het borderel) uiemand anders dan Dreyfus van deze zaak zou hebben kunnen weten, is dus eenvoudig eene krankzinuige bewering of een brutale leugen. De schrijver betreurt het ten zeerste, dat hij het stuk niet tijdig genoeg in zijn bezit kreeg om het aan het Hof van cassatie op te zenden. Maar hij stelt het ter beschikking van het Hof, en Le Figaro geeft facsimiles van de afbeeldingen. De tachtigste verjaardag van Koningin Victoria is eergisteren in geheel Engeland en de kolonien feestelijk gevierd. Te Londen begon het feest met een plechtigen dankdienst in de St. Paulskerk, door den Lord Mayor en de andere stedelijke overheden en een talrijk publiek bijgewoond. Gelijke diensten wer- den gehouden in de Westminster abdij en in de hoofdkerken in de provincie steden. De koningin verbleef den dag te Windsor, waar onderscheidene muziekgezelschappen haar 's morgens een aubade brachten. Des middags hield H. M. revue over het Schotsch garde regiment van den Hertog van Connaught. Bij een rijtoer Nu wordt het meenens, dacht Haudecoeur bij zich-zelven. Te meer scheen dit het geval, daar nog een toegevoegde regel van het briefje den raad be- vatte z/Wantrouw den opziener Jacquemin." Ja, dat moeten wel vrienden zijn En in 't hart van den armen banneling ont- waakte de hoop. Plotseling schoot hem de gedachte door't hoofd Waarom willen ze mij helpen vluchten Zijn er lui, die van mijn onschuld overtuigd zijn Dan moeten ze den waren moordenaar van meneer De Beaupreault kennen. Haudecoeur risqueerde niets met een klein stuk land in pacht te vragen dat kon iedereen krijgen, die er drie jaar was geweest en zich goed gedragen had. Hij diende spoedig het verzoek in. Jacquemin, die er natuurlijk van gehoord had, kwam er al gauw een praatje over maken. Hau decoeur zei, dat hij plan had, vrouw en kinderen te laten overkomen, als de landbouw hem genoeg opbracht. Nog slechts een keer was de Kanak langs zijn hut gekomen om een briefje le laten vallen. Er stond in z/Houd moed. Men werkt voor u." Koit daarna kreeg hij de blijde boodschap4 dat door de versierde stad werd zij zeer toegejuicht. Des avonds gaf men op het kasteel eene uitvoering van de Lohengrin. Koningin Victoria heeft nu langer geregeerd dan eenige andere Vorst op den Engelschen troon, namelijk 62 jaren. Al de staatslieden, die bij hare troonsbeklimming in 1837 in leven waren, en al de leden van het toenmalige Hoogerhuis en Lagerhuis, op slechts drie na, heeft zij overleefd. Zij mag zich verheugen in 7 kinderen slechts een, den Hertog van Albany, heeft zij ver- loren 33 kleinkinderen len 31 achter klein- kinderen. Het huwelijk tusschen Danilo, den erfprins van Montenegro, met hertoging Jutta van Mecklen burg zal 30 Juni a. s. te Cettinje voltrokken worden. De minister-president Theotokis heeft in de Kamer van Griekenland verklaard, dat de hoofd- punten van het regeeringsprogamma zijn bervor- mingen op administratief gebied, de inrichting van rijkspolitie en aanstelling van buitenlandsche officieren als instructeurs van het leger. De mi nister van buitenlandsche zaken legde aan de Kamer voor het voorstel tot verlenging van het handelsverdrag met Italie tot 31 December 1899. Prins George van Griekenland heeft zich in zijn kwaliteit van commissaris-generaal van Kreta tot de Christeuen gewend met een manifest, waarin hij er op aandringt dat zij door vriendelijke tege- moetkomiug tegenover de Mohammedanen, den uittocht van deze leatsten zullen voorkomen. De Engelsche gouverneur van Kardia heeft een oproeping van gelijke strekking gepubliceerd. Omtrent de toestanden in China worden de volgende mededeelingen ontvangen Volgens de Daily Mail zijn in Itschau op den 20 Mei drie Duitsche officieren gedood door de Chineezen. Te Tientsin verwacht men, dat Duitschland dezen nieuwen moordaanslag zal aangrijpen, om nieuwe eischen aan China te stellen. De reactionnaire partij in Peking, die beslist vijandig gestemd is tegen de vreemdelingen zal zich verzetten tegen het toestaan van een schadeloosstelling in geld of grondgebied aan Duitschland. Wellicht zal Duitschland dus tot ernstige stappen moeten over- gaan, om genoegdoening voor dezen moord te verkrijgen. De Duitsche bladen hebben nog geen bericht over deze gebeurtenis ontvangen. De Times meldt dat twee Chineesche troepen- afdeelingen bijeengebracht zijn in de provincie Shantung, waarschijnlijk met het doel om de be- hij naar Bourail getransporteerd zou worden, waar hem tien hektaren goed bouwland met het noodige gereedschap zou worden afgestaan. Ben je in je schik vroeg Jacquemin. Ik ben vooral blij, dat ik u ga verlaten, antwoordde Haudecoeur bedaard. Wij konden 't toch zoo goed met elkaar viuden. Dat had toch niet lang kunnen duren Och, heb je wrok tegen mij Altijd nog om die pijp, he Haudecoeur wachtte zich wel, antwoord te geven op deze vraag. Je hadt mij er dankbaar voor mogen zijn want als ik gewild had. Als u mij in moeilijkheid hadt kunnen bren- gen, verdiend of onverdiend, zoudt u 't niet heb ben gelaten, meneer Jacquemin Dus van dank- baarheid is geen sprake. De ander zweeg en beet zich op de lippen. Haudecoenr gevoelde meer en meer, dat hij in dien man een vijand had. Maar wat kon het hem eigelijk schelen De volgende week werd hij over zee gebracht naar Bourail, de hoofdplaats van een laudbouw- kolonie, op de westkust "van Nieuw Caledonie. 't heele stadje, bestaande uit vriendelijke, witte huizen, is omgeven door goed bewerkte akkers, waar koffie, inais en suikerriet wordt gekweekt ook vindt men er een uitgebreide veeteelt. Haudecoeur begroette Bourail met een blijdschap, of hij reeds het land der vrijheid betrad. Inder- daad genoot hij hier veel meer vrijheid dan op 't schiereiland over eenige jaren zou hij geheel als vrij man kunnen werken en handelen, doen volking, die zich zeer vijandig gedraagt tegenover de vreemdelingen, ontzag in te boezemeu. De gouverneur van Tsit-sichar heeft zijn ambt neergelegd, omdat hij niet langer de verantwoor- delijkheid wil dragen, met het oog op het steeds toenemend aantal Russische troepen in zijn gebied. Rusland heeft trouwens een zeer hoogen toon aan- geslagen tegen de Chineesche Regeering. De Russische gezant Yon Giers heeft verklaard, dat de weigering van China om Rusland concessie te geven voor den spoorweg Peking-Mandschoerije door de Russischen regeering niet werd aanvaard. Rusland zal ondanks die weigering den spoorweg aanleggen. Het hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw heeft aan de Koningin een adres ingediend, waarin tengevolge van de houding der Belgische Regeering in zake den invoer van vee uit Nederland verzocht wordt tegenover Belgie retorsiemaatregelen (maatregelen van weder- vergelding) te nemen. Afschriften van dit adres zijn verzonden aan het Nederl. Landbouw-comite en zuster-maatschap- pijen, met verzoek zich hierbij aan te sluiten, alsmede aan de afgevaardigden ter Tweede Kamer, die voor Friesland zittiug hebben, met verzoek bij de Regeering aan te dringen, dat tot toepassing van zoodanige maatregelen worde overgegaan. De Engelschman W. J. Steed, in Den Haag gekomen onmiddelijk uit Rusland, waar hij gelijk men weet te St. Petersburg ontvangen is door den Czaar, heeft op de vraag van Barones Suttner, welke verwachtingen men aan het Rus sische hof van het Vredes-Congres had, geantwoord z/Dit congres moge nooit ofte nimmer ontbonden, slechts verdaagd worden, want het kan en hoort zich te ontwikkelen tot een wereldparlement." ,/Is dat uwe meening of die van den Keizer vroeg nu Barones Suttner. ,/Ik kan u niets zeggen van wat de Keizer sprak of deed. Wel kan ik u verzekeren het beste, wat de vrienden des vredes in hunne meest optimistische oogenblikken hoopten en verwachtten, zal meer dan werkelijkheid worden door het karak- ter, de wenschen en de vastberadenheid van Keizer Nikolaas II." Het hoofd der Amerikaansche afgevaardigden, White, heeft zich te 's Gravenhage aid us over het Vredes-Congres uitgelaten ,/De zaak staat goed. en laten wat hij wilde behalve het eiland verlaten. Men wees hem, drie of vier kilometer van de stad, zijn stuk land aan; het huisje was vervallen hij diende het eerst op te knappen, zoodat hij al dadelijk druk werk had. De grond, dien hij be- bouwen moest, was vruchtbaar, zoodat hij ruim- schoots in zijn onderhoud kon voorzien en gelukkig had kunnen zijn, als geluk voor hem mogelijk geweest was. Doch hij bleef vol hoop, vertrouweude op zijne geheimzinnige vrienden. Nu hij hulp en waarschijnlijk machtige hulp van buiten had, viel er aan vluchten te denken, wat bijna onmogelijk was voor iemand, die geen middel wist om van het eiland af te raken. Op een dag, toen de banneling na een vermoeien- den arbeid in de heete zon in zijn huisje terug- gekeerd was, zag hij een vreemden, mageren man voorbijgaan op den wegde man keek naar zijn woning, doch bleef niet staan. Haudecoeur kreeg een gewaarwording, of hij dat gezicht meer gezien had. De man kwam voor een tweeden keer voorbij de kolonist was voor de deur gaan staande vreemdeling bleef staan en glimlachte hem toe. Daarna kwam hij nader, en nu begon 't in Haude- coeur's hoofd helderder te worden. Meneer CollivetMeneer Collivet hier Collivet want hij was het stapte plotseling het huisje binnen. Het bloed steeg Haudecoeur naar't hoofd; heel het drama, waarin de boekhouder zulk een groote rol had gespeeld, stond hem in eens weer helder voor den geest. Met sidderende stem zei hij Het eerste werk, de organisatie, is goed op touw gezet. Ik heb veel hoop, dat het mogelijk zal zijn een practisch, nuttig doel te bereiken. Het sceptische der eerste dagen moet plaats ruimen voor ernstige verwachtingen, zonder overdrijving over te gaan. De woorden van den Duitschen Keizer (de toost, door Keizer Wilhelm II te Wiesbaden op Czaar Nicolaas II uitgebracht) hebben tot verbetering van den toestand bijge- dragen. Ik geloof, dat wij, wat aangaat tusschen- komst en scheidsgerechten, tot een zeker resultaat zullen komen. Het zal ongetwijfeld met mogelijk zijn den resultaten een obligatorich karakter toe te kennen, maar toch een facultatief. Ik ben van meening, dat de regeeringen na sluiting van het congres zullen inzien, dat zij tot regeling hunner verschillen een ander middel hebben dan oorlog. Evenzeer vertrouw ik dat de krijgswetten en de krijgsgebruikeu gewichtige verbeteringen zullen ondergaan, om den oorlog minder wreed en on- menschelijk te maken, voornamelijk door ruimer opvatting te geven aan de bepalingen, vastgesteld op de overeenkomst te Geneve van 1864, zoowel aangaandeeen oorlog ter zee als een oorlog te land. Over de quaestie der beperking van krijgs- toerustingen, die den arbeid der eerste commissie voorbehouden blijft, kan ik niets zeggen." In de groote zaal van het Raadhuis te St. Peters burg hebben Russische vrouwen vergaderd en ge- sproken over ontwapening, vrede en het Vredes- Congres te 's Gravenhage. Mevrouw Schwabauowa was presidente. Uit alle landen kwamen tele- grammen van instemming met het doel der ver- gadering. Besloten werd een telegram van waardeering te zenden aan Barones Suttner, tijdelijk te's Graven hage, de bekende schrijfster vanDie Waffen nieder TER NEUZEN, 26 Mei 1899. Bij Kon. besluit is benoemd tot lid van het bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen in Zeeland, bezuiden de Wester-Schelde, de heer J. A. P. Geill, burgemeester aihier. Bij Kon. besluit is benoemd tot inspecteur der directe belastingen, invoerrechten enaccijnzen te Hellevoetsluis de heer M. G. Andriessen, thans te Aardenburg. Belast met de waarnemeng van het kantoor te Aardenburg de heer C. Valkhoff, adjunct-inspecteur dier middelen te Schiedam. U ziet, dat ik een goed geheugen heb, meneer Collivet. 't Is voornamelijk door uw toe- doen, dat ik hier ben Wat wilt ge hier Ga alsjeblieft gauw weg Collivet, die waarschijnlijk op een min vrien- delijk verhaal was voorbereid, liet zich daardoor niet afschrikkenhij ging op een stoel zitten en vroeg Kan niemand ons hier beluisteren 't Huis staat afgezonderd, zooals ge hebt kunnen zien, en ik ben hier alleen. Maar ge hadt wel eerst kunnen vragen, of ik u binnen wilde laten. Collivet antwoordde hierop niet en ging voort Luister dan. De briefjes, die de Kanak u bracht, waren van mij. Dus gij zoudt. U helpen ontvluchten zeker Dat raadseltje snap ik niet. Wat voor be- doeling hebt ge er mee P L uit Nieuw Caledonie te brengen naar welk land ge wilt. Enkel om mij plezier te doen Ja. Maar gij hebt getuigd, dat ik meneer de Beaupreault vermoordde gij acht het vonnis recht- vaardigwaarom wilt gij mij dan onttrekken aan een in uw oog welverdiende straf? Ik doe het om een jongmensch te dienen, die zich voor u interesseert. Ik heb beloofd hem te helpen, en ik twist niet met hem over het doel van zijn streven. Dat doel is u te helpen ontvluchten. Hij vraagt ook alleen mijn oordeel over de details, de middelen om het plan uit te voeren.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1