Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Ylaanderen, No. 3767. Zaterdag 20 Mei 1899. 6EMSIITIBAAB. Hoofdefijksn Omslag. Osfsning ErandwGGr. OSSeSHULBIS vsboosdssld. 39e Jaargang;. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. BU deze courant behoort een bijvoogsel. Wegens het Pinksterfeest zal a. s. Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. POLITIEK OVERZICHT. FEUILLETON Naar het Franscli van JULES MARY. 27) Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,32}. Men abonneert zich bij alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pry a slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit blad verschijnl t!aand>»«-, IVoenen VriJduu»voii<l, uitpezonderd op Feestdagen, bij den ailgever I". J. VAK OK MSDK te Ter Meaien. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen Ilnnderdag, 3 a Mei voormiddags 10 uren. Ter Neuzen, 19 Mei 1899. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ter kennis, dat het primitief kohier van den Hoofdelijken Om slag, no. 1, in deze gemeente voor 1899, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Nenzen, den 19 Mei 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A P. GEILL, Burgemeester. J. WISKERKE, Secretaris. De Opperbrandmeester van TER NEUZEN maakt bekend dat eene oefening voor het geheele personeel der Brandweer in die gemeente zal plaats hebben op Unnderdag, 3a Mei aanvangende 'snamiddags 6J ure. Ter Neuzen, 19 Mei 1899. De Opperbrandmeester, S. VAN REES. Te Johannesburg zijn Dinsdag in den vroegen morgen in hechtenis genomen, op beschuldiging van hoogverraad, zeven mannen, wier namen in een officieel bericht van Dr. Lejds, te Brussel genoemd worden. Het zijn Richard Nicholls, zich noemende kolonel, George Patterson, zich noemende kapitein, Edward John Tremlett, Charles Edgar Ellis eu John Allen Mitchell, zich voor luitenants uitgevend, benevens zekere Hooper en een Deen, James Fries geheeten. Geen enkel hunner evenwel is oflicier in actieven Britschen dienstmaar de meeste hunner schijnen inderdaad vroeger wel in het Britsche leger gediend te hebben, gelijk veel van het jonge rapalje van dikwijls goeden Britschen huize, dat voor Zuid-Afrika dienst nam en sedert te Johannesburg bleef hangen. Hij achtte zich reeds veilig en tegen twee uur in den middag strekte hij zich uit op zijn leger van droge bladeren, om als gewoonlijk een slaapje te doen. Hij sliep wel twee of drie uren achtereen. Wakker wordende zag hij tot zijn verbazing een der opzieners voor zich zitten op een krukje. De man heette Jacquemin hij was pas veertien dagen op het schiereiland, maar had zich reeds algemeen gehaat gemaakt onder de bannelingen door zijn buitengewonen ijver. Jacquemin was ongeveer dertig jaar, mager, doch sterk. Zijne bleekblauwe oogen hadden een valsche uitdrukkinghij lachte altijd. j Hij had daar al een uur gezeten, cigaretten rookend en naar den slapenden Haudecoeur kijkend, die zich nu en dan omkeerde in den slaap en pijnlijk kreunde, als hij op den gewonden boven- •rm kwam te liggen. Ontwakende en Jacquemin ziende, vermoedde hij gevaar. Een snelle blik op zijn arm over- uigde hem, dat de wond niet had gebloed en dat ri-een roode vlek in de mouw hem verried. Dag meneer Jacquemin, zei hij was u al lang hier? Een uurtje. Waarom maakt u mij niet wakker De beschuldiging luidt dan op hoogverraad, hierin bestaande, dat pogingeu werden aangewend om een zeker aantal lieden aan te werven met het doel om oproer te maken. Door zich mede te laten aanwerven bracht een detective, in dienst der Transvaalsche regeeriug, de zaak aan het licht. In het telegram, dat Dr. Leyds uit Brussel aan enkele Nederlandsche bladen zond, wordt ge- zegd, dat de arrestatie gescliiedde op de beeedigde verklaring van drie Engelschen. Naar verzekerd wordt, zijn papieren in beslag genomen, die waarschijnlijk tot verdere inhech- tenisnemingen zullen leiden. Het zevental is met een extra-trein van Johannes burg naar Pretoria gebracht en daar gevangen gezet in den bekenden ,/tronk." Daar bracht hun ook aanstouds de Britsche diplomatieke agent een bezoek, en daarna maakte deze zijne opwachting hij President Kruger, om hem zijn leedwezen er over te betuigen, dat mannen, die de uniform der Koningin hadden gedragen, betrokken waren in deze samenspanning. Kruger antwoordde hierop met de verklaring, dat hij hoopte, dat het voorgevallene geen beletsel zou wezen voor zijne voorgenomen samenkomst met den gouverneur der Kaap-kolonie, den heer Milner, tevens H. M.'s High Commissioner voor de Zuid-Afrikaansche aangelegenheden. Later meldt men Er hebben geen verdere ar- restaties plaats gehad. De gevangen genomen Deen Fries verscheen niet voor het Hof te Pretoria. De straten waren dicht bezet, toen de gevangenen, onder sterk geleide, van de gevangenis naar het Hof werden overgebracht. In goed onderrichte kringen te Kaapstad en Johannesburg heerscht de meening, dat het beweerde complot niet alleen gekend werd, doch ook is aagestookt door agenten van den ge- heimen politiedienst der Z.-A. Republiek. Volgens de laatste berichten worden de arrestaties niet beschouwd als van staatkundig belang, of zelfs in staat om de betrekkingen tusschen Engeland en de Republiek te verstoren. Naar gemeld wordt heeft het transportschip uAvoca", dat heden van Simonstown naar Engeland zou zijn vertrokken, rechtstreeks van het departe- meut van marine bevel ontvangen, om in die haven te blijven, naar men hier meent ten gevolge van de overdreven beteekenis, die aan de arrestaties worden gehecht. Men verwacht dan ook dat de z/Avoca" weldra bevel zal ontvangen, om te ver- trekken. Le Figaro, de mededeeling van Le Temps omtrent het geheime dossier in het Dreyfus- Dat had ik bijna gedaan. Je sliep zoo on- rustig en ik hoorde je klagen, alsof je pijn had. Ik ben van nacht zoo nat geworden door den stortregen, dat ik er wat koorts van heb gekregen. Ja, we hebben allemaal van 't water gelust. Haudecoeur, die was opgestaan, kreeg zijn ge- reedsehapmaar zijn arm, stijf geworden door 't liggen, weigerde nu bijna geheel den dienst. Hij kon beitel noch hamer vasthouden. Ik zal beter doen, vandaag rust te houden zei hij, flauw glimlachend. Wil u mij als't u belieft wat chinine sturen Dan zal 't morgen wel beter zijn. Zeker; met plezier. Maar mijnheer Jacquemin, 't is de eerste keer, dat u mij met een bezoek vereert. Hadt u mij bij geval iets te vragen Och, 'n kleine inlichting maar. En dat is P Haudecoeur was op zijn hoedeal sprekend had hij een paar stukjes hout op zijn haard geworpen, die aangestoken en bukte zich er nu over heen, om de vlam aan te blazen. Hij nam een pan met eten, dat hij den vorigen dag had klaar ge maakt en nu op 't vuur zette om te warmen, onderwijl babbelende over zijn kostje, wat hij 't liefst lustte enz. Jacquemin antwoordde niet veel. Nu en dan heerschte er een angstige pauze. Eindelijk zei de opziener Dus je bent van nacht ook nat geworden, Haudecoeur Zooals iedereen, h£ Niet meer en niet minder. proces van 1894 bevestigd vult die aan met de mededeeling, dat het zeven stukken heeft bevat, onder welke, naast de in Le Temps genoemde, ook wel degelijk de brieven van Keizer Wilhelm. Dat een drietal Ministers van Buitenlandsche Zaken, Hanotaux, Develle en Delcasse, achtereenvolgens het bestaan dier brieven hebben ontkend, is te be- grijpen, want men wist toen, dat zij vervalscht waren, en welke Regeering, vraagt Le Figaro, zou dergelijke vervalschingen durven bekennen, te minder daar van Duitsche zijde de vermelding van die brieven in het bekende artikel van L'ln- transigeant reeds tot een nieuw, zeer ernstig diplomatiek incident van Duitsche zijde had aan- leiding gegeven. Dat ook van deze vervalschingen Henry de be- drijver was, wordt door Le Figaro als natuurlijk aangenomen. //Men zoekt naar de beweegredenen," zegt Comely, *in een artikel, waarin hij den volslagen ommekeer in de openbare meening ten deze con- stateert, //men zoekt naar de beweegredenen, waar- door deze beulen zich hebben laten drijven, en men siddert er te gelijk voor, dat men ze ont- dekken zal Eene kleine vergoeding gewerd aan den Paus voor zijn niet genoodigd worden ter Yredes Con ference. Naar uit Parijs geseind wordt hebben de Keizer en de Keizerin Tante van China vrijwillig, den Paus erkend als Kiao Hoang (Keizer van den godsdienst) en tegelijkertijd het katholicisme als een in geheel China wettelijk beschermden gods dienst. De bisschoppen zullen in verkeer met de autoriteiten bijzondere voorrechten genieten. De stadhouders en de Fransche Minister resident is gemachtigd voor de uitvoering der tusschen de bisschoppen en de Chineesche overheidspersonen getroffen overeenkomsten te waken. Gisterenmiddag 2 uur is de Yredesconfereutie geopend in het //Huis ten Bosch". De Minister van Buitenlandsche Zaken hield een openingsrede. Uit naam van Hare Majesteit de Koningin de afgevaardigden welkotn heetende, voegde hij daar- aan toe zijne gevoelens van diepe eerbied en leven- dige erkentelijkheid ten opzichte van Z. M. den keizer aller Russen voor de eer der aanwijzing van 's Gravenhage als zetel der Vredesconferentie. In het edel initiatief van den czaar dat door Je hut ziet er anders nogal solide uit. 't Dak is niet stuk gewaaid, zooals van de meeste andere. t Is waar maar ik had 't nog onlangs eens goed vastgemaakt.maar 't water dringt door de beste rietdaken heen. Ja; ik was ook doornat. Mijn jas en pan- talon kon ik wel uitwringen. Och ik wist niet, dat u dienst had. Jaop den weg der patrouilles. Haudecoeur beefde even. Hij kreeg voorgevoel van gevaar. Jacquemin vervolgde Ja; ik was ouderweg tegen tien uur, in 't feist van den storm. Dit was het uur geweest, toen Haudecoeur de vlucht ondernam. Hij antwoordde niet, nu druk bezig met zijn maaltje. Waar ging jij heen, in 't onweer, Haude coeur? Ik herkende je bij 't licht van een blik- semtraal. Weer huiverde de banneling. U heeft goede oogen, zei hij, met een luiden lach. Ik profiteerde van't mooie weer om een luchje te scheppen. Ja, dat kan ik begrijpen. En ik geloof, dat je er een verkoudheid aan hebt gewaagd want je bent den halven nacht blijven wandelen. Hoe weet u dat Dat zal ik je dadelijk zeggen. Heb ik soms geen recht, te wandelen als ik wil? "fa» ja maak je maar niet boos Ik werd 'n beetje nieuwsgierig, en ik ging eens naar je de geheele heschaafde were'd is toegejuicht, lag de verwezenlijking van den wensch eenmaal door keizer Alexander I uilgesproken, dat alle vorsten en volkeren van Europa als broeder zullen samen- leven en elkander in hunne wederzijdsche behoef- ten bijstaan. Bezield door die edele traditie van zijn voor- vader, stelde Z. M. deze samenkost voor, die tot roeping heeft de middelen op te sporen om een einde te maken aan de voortdurende wapeningen en om onheilen te voorkomen die de gansche wereld bedreigen. Na te hebben gewezen op het samenvallen van dezen beteekenisvollen dag met het verjaarfeest van den keizer, zich daarbij aansluitende aan de wenschen voor het geluk van den machtigen sou- verein, sprak de minister de hoop uit dat Z. M., dank de pogingen dezer Conferentie, in de toekomst als den schoonste van zijn leven zal mogen be- schouwen. H. M. de Koningin, bezield met dezelfde ge voelens als de keizer aller Russen, had het schoonste monument dat Zij bezit ter beschikking van deze conferentie gesteld. De Minister hoopte dat deze vrede-verheerlijking een goed voorteeken mocht zijn voor de werkzaam- heden en dat de afgevaardigden, na hun arbeid, zouden kunnen zeggen dat de vrede de zaal ver- laten heeft om zijne weldaden over de geheele menschheid te verspreiden. Door den Minister van Buitenlandsche Zaken werd liet voorstel gedaan op dezen feestdae van den czaar aan Z. M. telegrafisch een adres van hulde en gelukwensch aan te bieden. Dit voorstel werd met levendige sympathie en algemeene instemming ontvangen. Door den heer De Staal werd het voorzitter- schap, hem door de Conferentie aangeboden, aan- vaard met een dankbetuiging voor de welwillendheid tegenover zijn souvereien en erkentelijkheidsbetui- ging aan H. M. de Koningin voor de gastvrijheid hier aan de Conferentie verleend. Tot onder- voorzitters worden benoemd graaf Yon Miinster, gedelegeerde van Duitschland en jhr. mr. Van Karnebeek, gedelegeerde van Nederland. Nadat de secretarissen waren aangewezen, werd besloten in drie afdeelingen saam te komen (ver- mindering der wapeningen, regeling van oorlogs- gebruiken en uitbreiding van het internationaal arbitragestelsel) wier samenstelling tot den volgen- den dag werd verdaagd. No. 33 van den Soldatenkrant metbijvoegse^ is geheel gewijd aan den edelen mensch, den verdienstelijken Pastoor H. C. Verbraak. Alle daarin voorkomende bijdragen getuigen van de groote vereering, die men dezen moedigen en menschlievenden man toedraagt. Aan eene levensbeschrijving, daarin voorkomende, ontleenen wij het volgende: HenricusChristianus Verbraak, zoon van Johannes Jacobus Cornelis Verbraak en Antonia Josina Bax, werd den 24 Maart 1835 te Rotterdam geboren. Aanvankelijk voor den handelsstand bestemd, ge- voelde hij eerst op lateren leeftijd de roeping, om zich als priester geheel aan het heil van zijn even- menschen te wijden. Op 27jarigen leeftijd, dus als volwassene, begon hij 2 October 1862 de voorbereidende studien voor het priesterschap, welke hij volbracht te Ravenstein, Kuilenburg en Maas tricht, en die hij gedurende een jaar onderbrak om in het collegie van Sittard bij het ouderwijs werkzaam te zijn. Den 19 September 1869 werd Verbraak te Maastricht lot priester gewijd door den Bisschop Missionnaris Mgr. Leo Meurin, Bisschop van Ascalon en Apostolisch Vicaris van Bombay. Voor zijn vertrek naar Indie was Pastoor Verbraak hut, om te kijken, of je al terug was. Ik vond je niet thuis. Omdat het binnen veel angstiger was met dat weer dan buiten, bleef ik maar buiten. Dat kan. Zonder ander motief? Ja. Wat dacht u dan O, niets 1Toen ik een lucifertje aan- stak om hier eens rond te kijken, ontdekte ik op de tafel een papier, met een sleen er op, om 't wegwaaien te beletten. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1