N.-I fllkklUSIIUN. Stek- en Gaaibolling. EI iaiews en Iiilin, HOUTWAEEN, Stalen Ploegen! Ter Neuzen over het Stadhuis, gepolitoerde en geschilderde Meubelen, Al J. VAN DIXHOORN. - Ter Neuzen. eene flinke Dienstbode, Heeren Wielrijders! BOCKBIER, Prijzen bcnedenalle concurrcntie Randen en Schoorsteenstukken P. j. VAN DE SANDE. - TER NEUZEN. John's ttcaondlicidspapieren. bij J. VAN ARENTHALS, Station Sluiskil, op Donderdag 1 Juni 1899. Magazijn van Toawwerk, Gebr5 TAZELAAR- waarin voorhanden zijn: ruime keuze in Spiogels, Stoelsn, Kinderwagens, enz. DE BRUIJNE Wordt gevraagd tegen Juli of Augustus AgentenGebroeders POLAK, Vtissingen Ken gemeubileerde Kamer Grootste en goedkoopste Magazijn van in Zssuwsch-Ylaandsrsn. Landbouwers A. s. Zaterdag 13 Mei (J it de hand I e ko op: A. HAMELINK, Visscliersgaren en Oliegoederen, JOOST TOLLENAAR Hoebe te Axel GEZONDHEIDSBEHANGSEL 50 ^z-van de San,le Zoon T3 5h O <D u 3 0 0 <1 0 p- 0 CP5 ALLE SOORTEN Bedden, Matrassen, Veeren, fiapok, Houtwol, Zeegras, Vlokken, Beddetijken, enz. VEEREN enz. per '/a Kg. gelijk. Vriendenopgepast! Ch. v. d. Velde te Terhole bij Hulst, Daseking's Melkontroomer „FRAM" TE BEKOMEN: Ter Neuzen. Lange Kerkstraat D 63. In het magazijn zijn ook verkrijgbaar EENE PART IJ van de beste die er ooit liebben te zien geweest. A. SCHELLEMAN-BOEL, Axel. J'prijs 5,2e prijs 8,en 3eprijs 2, Aanvang 0111 21/, uur. Yoortdurend te bekomen alle soorten van alsmede GESCHAAFDE en GEPLOEGDE DEELEN aan een of twee kanten geschaafd, naar keuze, en BESTEKHOUT. Levering franco Ter Neuzen, Sluiskil, Sas van Gent, Axel, Kijkuit, Hulst en Walsoorden. Eerste bands prijzen. Vlooswijkstraat, Ter Neuzen. Yertegenwoordiger v/d firmaG.ALBERTSLzn.&C0. te Middelburg. gekookte en rauwe LIJNOLIE, zuiver taan- kleurige BOLUS, BRUINE TEER, KOOLTEER en BLIKWARNTS. Voor de Schoonmaak: DWIJLEN, ZEEME LAPPEN, BORSTELS, BEZEMS, ZWART, GRIJS, ORANJE en MUUR- GEEL en alle soorten VERFWAREN, bij bericht zijne geacbte begunstigers dat hij voor- handen heeft een zeer prachtige collectie STALEN van gewone ioi de fijnste soorten, ook afwaschbaar met water en zeep. Uiterst billijlie prijzen. Overtuigt u eerst alvorens inboopeu te doen. >H te SCHOOND1JKE. Leveren Ploegen van eigen viuding, fls met een verstelbaar riester, waarmede men naar verkiezing de voorbreedte kan brengen van 36 tot 42 centimeter welk laatste bijna onmisbaar is bij diep en 0 breed snijden. Dezelfde ploegen ook te bekomen met een stuk uit 't riester. Met April a. s. hopen wij eene groote pariij ploegen voor de levering gereed te hebben. H.H. Landbouwers Onderzoekt eerst voor U elders bestelt of wacht de a. s. verschillende ploegwedstrijden af. Wie zijn oude ploegen vermaakt wil hebben tegen het naderende seizoen, <D zenden die dan spoedig. Vraag waar ze in werking te zien zijn. 01 P.s. Door aan al onze geleverde ploegen nog een groote verbetering aan ^4 te brengen hebben wij tot beden met <D de levering moeten stoppen. 0 AGENTEN voor TER NEUZEN en N omstreken b— Manden maker, enz. als meid alleen# Adres: Mevrouw VAN IJSSELSTE1JN, Ter Neuzen. Wilt gij een echt RIJWIEL F. N. der Nationale fabriek te Herstal aanschaffen, wendt u dan tot den eenigen AGENT voor Hulst en omstreken of zijne ONDERAGENTEN. Alle reclamen, daaromtrent gemaakt en onderteekend Fassaert, zijn ongeldig. Bevordert de welvaart van den Veehouder. Eenvouiligste, beste Gee n reparities. Yoikomen onhoorbare loop. Kan spelenderwijze gedraaid worden. Makkelijk schoou te niaken. Scherpste ontrooming Behoeft niet aan den vloer bevestigd te worden. Verzameling attesten van Nederlandsche gebruikers op aanvrage bij de Wilt u gewaarborgd zijn van een prachtig, kundig en degelijk geconstrueerd rijwiel, koopt dan bet nieuwste en beste merk F. N. (Fabriek Nationaal.) Overtuigd zijnde dat bet de meest andere merken verre overtreft, wordt het door mij volkomen gegarandeerd. Te bezichtigen en verkrijgbaar bij PH. A. KNIJFF Jzn., Zaamslag. Reparation van alle andere soorten rijwielen, van welken aard ook, worden solied en spoedig uitgevoerd. met SLAAPKAMER, met of zonder kost. Adres bureau dezer courant. hii J ROWRYES Tor Licht en Donker Lager en a 5 en 10 cent per 1/2 flesch. jOier- Behanger, enz. Huisschilder. l)icor*liesa M i d d e 1 e n van vervoer. Spoorweg Ter NeuzenGent. Eekloo naar Schoondijke. Schoondijke naar Eekloo. Maldeghem-Draaibrug I 1.— Schoondijke-Breskens Breskens-Schoondijke Draaibrug-Maldeghem Draaibrug naar Sluis. (Volledigen dienst.) Sluis naar Draaibrug. (Volledigen dienst.) Van Ter Neuzen over St. Nieolaas naar Gent. Spoorweg Ter NeuzenMeehelen. De staalboeken bevattende een rijke keuze van tal van dessins, van de ordinaire tot de fijnste soorten, worden aan particulieren gaarne ter inzage gegeven. Men overtuige zich, alvorens zijne inkoopen te doen. Ter NeuzenBrussel over l.okeren. Spoorweg Vlissingenltoosendaal. egen -achtig.gendienst Hulst—Walsoorden. spoorbootdienst Walzoorden—Vlake. Stoomtram VlissingenMiddelburg. Rnserrracht. Kanaal. Ter Nenaen 0 h-1 Nieuw Meubelmagazijn Green wieh-tijcl. v. Ter Neuzen n. Gent Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent (aankoraat (vertrek Aank. ie Gent (kl. st.) te Gent (gr. .t.) 5,35 8.37 1)12,03 5,43 8,43 12,12 5,45 8,48 12,15 5,49 8,52 12,20 6 00 9,01 12,2 6,08 9,05 12,34 2)5,20 6,20 9,10 12,49 6,10 6,56 9,46 w- 'i.; 6 25 7,10 9,58 1.30 6,38 11 Deze trein vertrekt des Woensdags om 12 15. 2) 8 Vrijdags alleen. Selzaete 5 .3 5,21 5.24 5,28 5,37 5,42 5,52 v. Gent (gr.st.)n.TerNeuzen 5,24 8,20 5,37 8,31 6,13 9,05 6,17 9,09 6,29 9,21 6,37 9,30 6,41 9,34 6,45 9,36 6,51 9,43 Gent (kl. st.) Selzaete (aa°ko™8t (vertrek Sas van Gent Philippine Slniskil (hrug) Sluiskil Aank. te Ter Neuzen *12,06 12,17 12,48 12,51 1,03 1,11 1,14 1,17 1,25 5,02 5,12 5,46 6/0 ',15 6,25 6,35 6,40 6,50 uur. 's Vrijdags vertrekt deze (rein uit Gent om 12 CORRESPONDENTIE (f). v. Selzaete n. Eecloo 6,18 9,08 12,53 5,51 8,53 Eecloo n. Selzaete 5,15 8,12 11,50 4,43 7,46 Selzaete n. Moerbeke en Lokeren 6,18 9,09 12,52 5,47 Lokeren n. Moerbeke en Selzaete 5,31 7,14 12 05 3 14 Gent n. Brussel 7,19 10 50 1,37 6,53 9,44 Brussel n Gent 7,00 9,16 2,38 6,08 2,21 voormiddag. Gent n. Ostende 8,22 10,49 3.55 7,09 9,43 Ostende n. Gent 6,05 8,53 3,31 5,48 3,36 voormiddag. Aank. Eekloo per spoor Vertr. Eekloo ST. Watervliet H. i IJzendijke Aank. Schoondijke 8,05 8,12 8,15 8,20 8,31 8,36 8,50 9,23 9,34 7,57 8,07 8,42 8,55 9,10 9,18 9,53 9,27 9,35 8,08 7,12 9,49 1,50 6,46 7,17 9,50 4,29 6,58 8,06 10,39 5,17 7,51 8,24 11,05 5,40 A 8,25 8,47 11,35 6,05 Vertr. Schoondijke 9,32 1,45 4,42 IJzendijke Jf 10,20 2,10 5,10 Watervliet L JS 6,32 11,12 3,15 5,53 Aank. Eekloo g 7 05 11,43 3,58 6,29 Vertr. per spoor 8,12 11,50 4,43 7,46 Moldeghem per spoor i 9,32 10,20 12,25 Aank. Vertr. Aank. Draaibrug Vertr. Schoondijke Aank. Breskena Vertr. Breskens Aank. Schoondijke Vertr. Draaibrug 6.13 Aank. Maldeghem 7,11 Vertr. per spoor 7,19 7.41 7.42 8,32 9,30 9,53 9,52 10,00 11.— 11,50 12,15 1.37 1.38 2,31 3,20 3.45 6,55 7,— 8,— 8,50 9,10 6,23 10,34 1,18 4,15 6,48 10,59 1,43 4,40 8,32 11,51 2,37 5,8C 9,22 12,42 3,38 6,25 9,29 12,56 4,09 6,33 Vertr. Draaibrug 5,31 6.09 7,35 9,37 11,07 11,51 2,32 5,30 8,10 Aank. Sluis 5,48 6,26 7,52 9,54 11,24 12,08 2,47 5.45 8,27 Vertr. Sluis 5,51 6,29 8,10 10,43 11,29 2,10 5,06 7,43 8,35 Aank. Draaibrug 6,08 6,46 8,27 11,00 11,46 2,27 5,23 8,00 8,50 V. Ter Neuzen Sir Mieclnnn 6,25 n jo 9.47 1 1 OQ 1,28 n on 5,52 - m Ub, xv K/UlnnB v. Ter Neuzen 6,25 9,47 1,28 5,52 Sluiskil 6,83 9,55 1,86 6,00 Axel 6,42 10,04 1,45 6,09 Kijkuit 6.50 10,12 1,58 6.17 h H ulst 6,59 10,21 2,02 6,26 Clinge 7,15 10,87 2,18 6,42 St. Gilles 7,24 10,46 2,26 6,51 Aank. te St. Nieolaas 7,33 10,55 2.35 7,00 Vertr. 8,28 10,57 3 05 7,17 Aank. te Meehelen 9,24 11,53 4,04 8,16 v. Mech. n. St. Nic. en T. Neuz.6,38 10,28 1,25 6,08 St. Nicol. n. Ter Neuzen 7,50 11,40 3,10 7,25 St. Gilles 8.— 11,50 3,20 7,36 Clinge 8,10 12,00 3,30 7,48 Hulst 8,32 12,22 3,50 8,10 Kijkuit 8.40 12,30 3,58 8,13 a Axel 8,48 12,38 4,06 8,26 Sluiskil 8,57 12,47 4,14 8,35 Aank. te Ter Neuzen 9,05 12,55 4,22 8,48 BEHAUGSELPAPIEREN v. Ter Neuzen 1203 5.13 I v. Brussel 5,37 10,18 6,35 Selzaete 12.52 5.47 Selzaete 9,09 12,51 8,55 Brirciel 3,15 9,36 a. Ter Neuzen 9,43 1,25 9,34 G CORRESPONDENTIE (f). r. St. ^leolaaB n. Antwerpen 7,42 11,35 2,56 7,14 Antwerpen n. St. Nieolaas 6,52 10,37 1,58 6,18 St. Gilles n. Moerbeke 8,01 11,51 3,26 7,41 Moerbeke n, St. Gilles 6,43 9,54 1.15 6,14 Meehelen n. Brussel 9,28 11,55 4,15 8,20 v Brussel n. Meehelen 6,10 9,42 12,44 o 36 Meehelen n. Leuven 9,26 1,23 4,14 10,16 Leuven n. Meehelen 5,44 10,01 12,10 5,32 (f) Deze uren geven de directe eorrespondentie van en naar Ter Neuzen aan. v Vlissin-en n. Roosendaal 6,53 9,15 1,07 3,40 *5,25 5 33 6,34 v Roose al naar Vlissingen 6,50 9,16 9,27 1,10 4,10 n ha> 7,40 9,10 1 - klasse. HuGer? Walsoorden: vro. 7,00 11,00 nm. 2,05 8,05 WalSUurden n. Hulst oneeveer 8 45 11,80 am. 3,15 6,15 v. Walsoorden n. Vlake: vm. 4,50 8,50 nm. 12,45 3,85 M Vlake n. Walsoorden: vm« 8,01 10,30 nm. 2,15 5,15 Stadstijd. v Vlissingen, Remise: vm. 4,50 5,55 (alleen op werkd.) Van de Zeilmarkt: 8,00 9,30 11,00 11,45 nm. 12 30 1,15 2,00 2,45 3,30 4,15 5,10 5,55 6,55 7,45 8,30 9,15 10,15 nn a no Middelburg: Naar de Zeilmarkt, Vlissingen: vm. 5 20 6,23 (alUe. op werkd.) 8,45 10,15 11 50 nm 12 35 1,20 2,05 2,50 3,35 4,20 5,15 6,00 7,00 7.5C 8,35 9,20 10,20 11,00.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4