Fotografia-i omentaneel. Leger des Heils. AAMISTEIIIM. KROON DOMEIN HAMMETJES. „HULP IN NOOD" Van Overbeeke's fotograflsche inrichting, Tweede bezoek van Kolonel U. COSANDEIJ, Zaterdag 13 Zaamslag, Zondag 14 Ter Neuzen en Maandag 15 Mei te Axel. Eene groote partij Hoenders, Hanen, Kalkoenen en Kuikens, Handelsbericbten. noogwaiergeiij it*. it?r ucuzeu. Advertentien. W0ENSDAG 17 dezer Uitkeeringsfonds bij ziekte Door uitscheiding van bedrijf. Openbare Verkoopin^:. aanbesteden: Reatambt Hulst. aan t e besteden Hulst, 8 Mei. a v j c s DAGEN. Voorm. Nam. Donderdag 11 Mei. 2.34 2.52 Vrijdag 12 8.11 3.31 Zaterdag 13 3.48 4.8 Zondag 14 4.26 4.46 Maandag 15 5.5 5.27 Dinsdag 16 5.51 6.15 Woensdag 17 6.43 7.13 Een strijkorkest zal spelen. Zie uit naar 't volgend nummer. Het herstel, de vernieuwing en het onderboud tot 30 April 1900 van de aarde-, kram-, rijs- en steen- van bovengenoemde Cc..c ders. Raming tBOS^.0'" Het afbreken van de bestaande en het bouwen van een LAND- BOUW8CBUUR op de Rozen- bcrgshoeve bij Lamswaarde, ge meente Hontenisse. Mooie magere HAMMETJES, met en zonder been, in ieder gewicht voorhanden. PJ. GLERUM. Ter Neuzen. Er worden maatregelen genomen, om ze in het provinciaal museum van oudheden en geschied- kundige voorwerpen te Assen te doen opnemen. Door de marechaussee te Roermond werd Zondagavond een persoon aangehouden, verdacht zvrare mishandeling gepleegd te hebben, door een huzaar zoodanig met een steen te werpen, dat daardoor hersenschudding ontstaan is, tengevolge waarvan de huzaar in bedenkelijken toestand verkeert. Te Elmt (L.) ontstond Maandagmiddag een bosehbrand, die door den fellen wind zoo toenam, dat aan blusschen niet te denken viel. Het uit- gestrekte bosch is geheel afgebrand. Ook te Weert ontstond door het vallen van vonken uit een voorbijgaande locomotief bosehbrand. Honderden hektaren jong denneahout zijn door het vuur verteerd. Eenige dagen geleden bemerkte een Belgische loods, die in een logement te Dordrecht zijn int-ek had genomen, bij het ontwaken, dat een mede-logeergast hem zijn zilveren horloge met ketting en eenig zilvergeld had ontstolen. Den volgenden dag werd te Gorinchem in een logement eveneens diefstal gepleegd van gouden en zilveren voorwerpen. Het mocht de politie gelukken, nadat bleek dat men hier met denzelfden persoon te doen had, den verdachte te Hardinxveld aan te houden. Na bekend te hebben, de beide diefstallen te hebben gepleegd, is de verdachte overgebracht naar het huis van bewaring. Dinsdag is te Zwolle een felle brand nit- gebroken in het boerenwoonhuis van Jannes Neuteboom in den Oostenrenk, door hem en zijn schoonzoon Andries Peters bewoond. lerwijl de 78jarige Neuteboom en zijn schoonzoon op het land werkzaam waren en vrouw N. en hare dochter in huis bezig waren met schoonmaken, ondekten zij plotseling dat er in het achterhuis bij den schoorsteen brand was ontstaan, welke zoo snel toenam, dat er bijna niets van den inboedel kon gered worden. De geit en de kippen konden in veiligheid worden gebracht. J. N. snelde, van het land komende de brandende woning binnen. Toen hij met een blikken trommel bij zich, waarin zich de gouden en zilveren sieraden zijner vrouw en dochter bevonden, benevens een bankbiljet van /40 en eenig zilvergeld de woning door het achterhuis wilde verlaten, viel hij door den rook bedwelmd bij de pomp neder. Met veel moeite werd hij door zijn schoonzoon opgenomen en naar buitengebrachtde schoonzoon bekwam bij dit reddingswerk een brandwonde aan de hand; de blikken trommel met den inhoud was op den grond gevallen en kon niet meer gered worden. Het huis met twee steltenbergen, waarvan de eene gedeeltelijk gevuld met hooi, brandde geheel /johdagmorgrtf wandelaars waarnemen, dat een raaf die voor hen uitvloog, zich naar den grond begaf en weder opvloog, medenemende een bijna halfwas haas. Door de zwaarte, of door vrees voor de wandelaars, liet de vogel echter zijn prooi weer vallen. De vereenigde werking van de scherpe vogelklauwen en de tuimeling uit hooger sferen was den haas te sterk geweesthij blies den laatsten adem uit onder de oogen der toeschouwers, die zich zelfs het genoegen moesten ontzeggen hem een eervolle begrafenis in de braadpan te bezorgen, daar de wet het vervoer van wild in verboden tijd verbiedt. Men schrijft uit 's Hertogenbosch Onze Toynbee-avondjes voor fabrieks- en dienst- meisjes worden deze week gesloten, of beter, ge- durende de zomermaanden gestaakt. Men her- innert zich, deze avondjes kregen eenige vermaard- heid, doordat te kwader ure onze gemeenteraad weigerde daaraan een stadslokaal af te staan. Gelukkig is ook deze bossche weigerir*; heel s oedig veranderd in eene toestemming^n zoo hebben dan een twaalftal dames in laatste wintermaanden gelegenheid gehad omMO a 90 meisjes onderwijs te geven in de allerncodzakelijkste vrouwelijke handwerken. Driemaal in de week kwam men bijeen in de stadsmuziekschool (Wol- venhoek;) daardoor was het mogelijk dat nu en dan het onderwijs werd afgewisseld door pianospel, soms ook door het gemeenschappelijk zingen van een eenvoudig liedje. De trouwe opkomst der meisjes bewees, hoezeer zij deze avondjes op prijs slelden; sommigen harer boden zelfs e le weke- lijksche bijdrage aan als de dames d gee-jiaar de samenkomsten wilden volhouden. A een Ach, het bleek op zoo bedroevend over o hoe weinig in de schooljaren aan vele me-. Er -daan is. en hoe goed het is, dat met dit v. jaa ok in onze stad begonnen is. Het goede voorbeeld door de bovengenoemde dames gegeyen, vond navolging bij de //zusters" (nonneu), die evenzeer wekelijksch meisjes om zich heen verzamelen. Van concurrentie kan na- tuurlijk geen sprake zijn, want het personeel dat s avends op //de baan slentert is nog zoo groot, dat gerust nog eenige gelegenheden voor de vrou welijke 's Hertogenbossche jeugd des avonds geooend konden worden. Maar aardig is het toch, dat de stoot in deze van de Toynbee-dames is uitgegaan. Vele bosschenaren en ook volgens Toynbee-vrienden buiten de stad toonden met krachtdadigen steun hunne belangstelling in dit schoone werk. Deze belangstelling mogen de dames in het volgend seizoen weer ondervinden, want zij hebben wekelijks vele onkosten. Op de Wezer sloeg Maandag een plezier- bootje van den Bremerhafener Ruderverein om. Drie van de opvarenden verdronken. Bij Erlangen sloeg Maandag op de Regnitz een roeibootje met vijf personen om. Alle vijt vonden den dood in de golven van de felbewogen rivier. Dinsdag werd te Witz, bij Aken, dokter Gerdes, die bij het station den overweg nog wilde oversteken, door een aaukomenden trein gegrepen en onmiddellijk gedood. Te Grosthuizen, gemeente Averhorn, heeft heeft een moordaanslag plaats gehad. De 70jarige rentenier P. d. L., een ongehuwd man, kwam Zaterdagavond te 9^ uur uit een barbierswinkel. Thuis komende werd hij door iemand, die stil in zijn woning was geslopen, aangevallen en werd hem een slag tegeu het hoofd en verschillende verwondingen toegebracht. 0. a. was zijn neus stuk geslagen, had hij eene wonde aan den hals en boven aan het hoofd en was hem een vinger afgesneden. De dader heeft misschien gedacht dat hij dood was en hem op zijn bed gebracht. Zondagmiddag kwam een buurjongetje bij hem, en vond hem bewusteloos liggen. Daarvan werd dadelijk kennis gegeven en een dokter uit Averhorn gehaald, die de wonden heeft genaaidvolgens zijne verklaring zijn ze niet levensgevaarlijkde gewonde is ook weer eenigermate tot zijn bewustzijn gekomen, doch kan zich niet voorstellen wie de aanvaller is geweest. Er zijn 7 gouden tientjes vermist. De dader heeft vermoedelijk ook nog wonden opgeloopen, daar er bloed op het straatje bij de woning lag, en heeft een scherp ijzeren voorwerp achtergelaten, dat misschien als moordtuig heeft gediend, want er was nog bloed aan. De politie is ijverig aan het zoeken, maar heeft den dader nog niet gevonden. De Engelschen hebben te Zanzibar een Fransch slavenschip aangehouden, en twintig slaven gevonden, die door hen werden bevrijd. Bij een brand in een wolpakhuis in de groote Poolsche fabrieksstad Lodz zijn de vorige week vier menschen in de vlammen omgekomenzes personen kregen ernstige brandwonden. In Sergiefsk, in het Russische gouvernement Moskou, heeft een kankzinnige afschuwelijke dingen gedaan. Hij vermoorde met een snoeimes een voor een de bewoners van een pachthoeve en takelde de dooden met ontelbare wonden toe. Om den razende meester te worden, moest men eerst een wilde jacht op hem maken door de velden. Een rijk grondbezitt.er in Portugal, dieonlaugs zijn eenige dochter aan de tering had verloren, heeft een groot deel van zijn vermogen, ongeveej f 200,000, vermaakt voor een sanatorium ten be- hoeve van jonge teringlijderessen. De directeur, die een bekwaam vakman moet zijn, krijgt een de'erflater f 70,000 nagelaten, op voorwaarde dat hij in de geneeskunde studeert en na het volbreugen zijner studien in Portugal, in Berliju, Weenen en Parijs zich bekwaamt tot specialiteit voor be- handeling van longzieken, waarvoor hem nog f 3500 worden toegelegd. Nog een aantal lief- dadige iustellingen zijn door den erflater bedacht. Eenige oogenblikken voor den slag bij Cavite, waarbij het Spaansche eskader in de Philippijnsche wateren door de Amerikaansche vloot geheel ver- nield werd, liet een scheepsjougen, die aan boord van een Amerikaansch oorlogsschip diende, ziju jekker in zee vallen. De jongen vroeg vergunning, zijn kleedingstuk na te springen, maar, daar het gevecht op het punt was te beginnen, werd het hem geweigerd. De scheepsjongen sloop snel naar den achtersteven van het schip en, toen hij dacht, dat nieinand hem zag, sprong hij in zee en kwam eenige minuten later met zijn jekker aan boord terug. Hoe snel dat alles ook in zijn werk gegaan was, had een officier dit stukje van den jongen gezien en na den slag werd hij, wegens ernstige onge- boorzaamheid in oorlogstijd, tot verscheidene jaren gevangenisstraf veroordeeld. Op het oogenblik, dat hij het vonnis met zijn handteekening zou bekrachtigen, werd admiraal Dewey nieuwsgierig naar de reden, die den jongen had bewogen, om inbreuk te maken op de krijgstucht. Hij ondervroeg hem. Als antwoord haalde de jonge zeeman uit den zak van zijn jekker een fotografie het was het portret van zijn jrjoeder, dat hij niet had willen verliezeu en waarvoor hij zijn toekomst op het spel had gezet. Admiraal Dewey drukte den jongen geroerd de hand, verscheurde het vonnis en zeide Jongens, die hun leven wagen, om het portret van hun moeder te behouden, zullen het ook voor hun vaderland veil Jiebben. Zij mogen niet in de gevangenis worden geworpen Het gehucht Borgerhout, behoorende tot de Belgische gemeente Moll, is Zondag door een hevigen brand totaal vernield. De vlammen, die omstreeks 4 uren uitbraken uit eene woning, waarvan c!e bewoners afwezig waren, werden door den vrij hevigen wind over de naastbijgelegen woningen gedreven, welke grooteudeels nog met riet gedekt zijn, en in een oogenblik stonden eenigt; huizen in lichter laaie. De brandweer, die met drie spuiten was aangerukt, kon er, ondanks ijverig pogen, niet in slagen het vuur te over- meesteren, zoodat vijftien huizen met bijbehoorende schuren en stallen in de asch zijn gelegd. Persoonlijke ongelukken hadden gelukkig niet plaats, terwijl gebouwen en inboedel grootendeels verzekerd waren. Terry, de man van de bekende opera-zangeres Sybil Anderson, is overleden en laat een bezitting van 20 millioen dollar na. Gedurende 20 jaar worden de inkomsten verdeeld tusschen zijn dochter en zijn weduwena verloop van dien tijd krijgen beiden de helft van het kapitaal, zoo althans de weduwe niet hertrouwd is. Dit is minder royaal dan een andere Amerikaan, de grijze Mc Kay, deed. Deze was gehuwd met een vronw die 45 jaar jonger was dan hij en onlangs gescheiden, omdat zijn grijze haren hem niet belet hadden nog de huwelijkstrouw te schenden. Na reeds lang, door kostbare geschenken aan het jonge vrouwtje, boete te hebben gedaan voor zijn ontrouw, gaf hij haar, toen zij de vorige week hertrouwde, een bruidschat van een millioen dollars. Middenprijs per. 100 kilo Tarwe f 7,80Rogge 5 80; Wintergerst f 8,50; Zomergerst fHaver f 6,75 Erwten f 7,80 Paardenboonen f 8,Duivenboonen. f 8,50 Witteboonen Bruinebognen f Boekweit fLijnzaad Aardappels f 2, Koolzaad per zak van 106 liters f Boter per kilo 0,80. Eieren per 26 stuks 0,65. Er waren ter weekmarkt te koop gesteld25 stuks hoornvee 4»\ varkens, Verkocht11 stuks hoornvee, 23 varkens. KOERS TAN HET GELD. Belgisch per 100 fr. f 47,80 h f 47,92$ Engelsch per i. n 12,H 12,10 ZEET1JDINGEN. Van 8 tot en met 9 Mei. 2 VLAG. NAAM. M\ Van en naar. Lading Vuitr Ter Semen 9 Eng. s.s. Advent 1 2399 ICardiff kolen 1 (weut i 8 Noor. a.s. Noreg 1333 Arendal hout Eng. s.s. Achilles 1281 Goole kolen idem Ouse 2158 idem stukg. Noor. bark Vesta 1227 Drammen hout 9 Eng. a.s. Edward Eccles 1375 New-Castle kolen Van Client 8 ,Eng. a.a. Sea Belle 2152 London stukg. 9 Ned. s.s. De Ruyter 5352 New-Castle ledig |Eng. s.a. Astrologer 2580 Leith stukg. IDuits. s.s. Electra 3571 Grangemouth ledig Van 8 tot en met 9 Mei werden langs de Oostsluizen alhier 20 binnenvaartuigen op- en 17 afgeschutdoor de Westsl. 3 opgeschut. HHP* Ondergeteekende geeft kennis dat hij in plaats van Donderdag 18 te TER NEUZEN in het //Hotel Centraal" bij den heer Keersemaker, op van 91 ure te spreken is. Mr. P. DIELEMAN, Adv. en Proc. te Middelburg. TE TER NEUZEN. BUITENGEWONE LEDENVERGADERING op Zaterdag 13 Mei a. s., des avonds om 8 uren. Agenda: Bespreking van candidaten voor de periodieke aftreding van 4 Bestuursleden, enz., enz. Het Bestuur voornoemd, J. F. VERLINDE, Voorzitter. S. v. d. HOOFD, Secretaris. Donze-Visserstraat te Ter Neuzen, is gedurende de Meimaand elken Woeiisdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag geopend, (ook op de Pinksterdagen). Bekende inrichting voor Artistieke Portretten in crayon, platina, olieverf enz. (Peinture Boogaerts) tot zeer billijke prijzen. nu vergezeld van Majoor Govaars en Ensign Voskuil, bijgestaan door Stafkapitein De Groot. De Notaris P. Dregmans, te Axel, zal ten verzoeke van II. en A. J. CLAESSENS en P. HAAK, alien aldaar, op Zaterdag den 13 Mei 1899, des namiddags ten 1 ure, verkoopen Broedmachine met klok, Kuikenrennen, 1 Tweeloopsgeweer, Pistool, Voetangels, Tafel, 6 Stoelen, Planken, Stijlen, Platen, Latten, IJzerdraad, Asphaltpapier en meer andere goederen, alles aanwezig op het terrein van het Axelsch Hoenderpark, gemeente Axel tegen den Armendijk in den polder Beoosten en Bewesten blij, gemeente Axel. Het bestuur der waterkeering van de calamiteuze MARGARETHA-, KLEINE HUISSENS- EN EENDRAGTPOLDERS zal op Zaterdag 27 Mei 1899, namiddag 1 uur, in het gemeentehuis te Zaamslag, in het openbaar, bij enkele inschrijving, onder nadere goedkeuring van Gedepu- teerde Staten van Zeeland, glO' UUi, n waterkeerjng Het bestek ligt ter lezing in het dijkshuis aan den Margarethapolder en ten kantore van den Secretaris-Ontvanger. Afdrukken van het bestek zijn, van af 9 Mei e. k., bij dien ambtenaar verkrijg- uau.. awUvjllJKc UClUlIUg aer kuokn, ad 0,50 of, bij franco-toezending, ad 0,52 per exemplaar. Aanwijzing op Zaterdag en Dinsdag aan de besteding voorafgaande, telkens des voormiddags van 10 tot 12 uren, in het dijkshuis aan den Margarethapolder. Buitendien heeft geene aan wijzing plaats. Zaamslag, 29 April 1899. F. DE RUIJTER, Voorzitter. P. J. WORTMAN, WJ Secretaris- Ontvanger. De RENTMEESTER van voornoemd Domein zal trachten Inschrijvingsbiljetten moeten vbor of op Zater dag 20 Mei a. S., des voormiddags 11 ure, worden ingeleverd ten kantore van den Rentmeester voornoemd. Bestekken en teekeningen liggen ter inzage te Lamswaarde in de herberg bij den heer Van Bekkum en te Hulst in het hotel de Graanbeurs. Inlichtingen te bekomen bij den bouwkundige J. Wisse Jz. te Zaamslag. Plaatselijke aanwijs zal geschieden op Don derdag 18 Mei, des namiddags 2 ure. Hontenisse, 9 Mei 1899. De Rentmeester voornoemd, K. J. A. G. COLLOT d'ESCURY.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 3