Gemengde berichten. Kanaal Gent Ter Neuzen. Het in de maand Juni te houden onderzbek der in deze provincie verbliivende verlofgangers van de militie te land, om het even uit welke provincie zij afkomstig zijn, zal hen betreffen, die voor 1 April jl. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, onverschillig tot welke lichting zij behooren. vervangende districlsveeartsen, zonder nadere machtiging, oogenblikkelijk handelend kunnen op- treden bij het uitbreken van mond- en klauwzeer. Algemeen wordt geacht, dat door een sneller optreden de verbreiding dier ziekte zoude voor- komen worden. Afgekeurd wordt het verleenen van weide-passen aan vee uit de gemeenten in het Noorden van Vlaanderen, waar het mond- en klauwzeer in hooge mate heerscht, Men vreest daarvan besmetting van het vee in Zeeuwsch-Vlaanderen. Voor de derde rnaal zal de Maatschappij zich wenden tot de regeering, met het verzoek de kikvorschen op te nemen onder de beschermende dieren. In de afdeeling Hulst worden deze nuttige dieren door de Belgen bij duizenden kildgrammen gevangen en naar de halles te Parijs verzonden. Het programma is verschenen van de alge- meene vergadering der Maatschappij tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, te houden te IJzendijke, op Woensdag 14 Juni a. s. en van de tentoonstelling van paarden, rundvee, schapen, varkens, pluimgedierte, landbouwwerktuigen enz., te houden op Douderdag 15 Juni d. a. v., door de afdeeling Oostburg van voornoemde maatschappij. Aan deze vergadering en tentoonstelling worden de gewone festiviteiten verbonden. Alle muziek- gezelschappen in het voormalig vierde district, met uitzondering van die te Oostburg en te Sluis, zullen hunne medewerking verleenen tot opluistering van het feest. 15 Juni, 's voorm. 10 uur, wordt aldaar eene vergadering gehouden van de Afdeeling Zeeland van het Nederlandsch Paardenstamboek 's middags 2 ure heeft eene extra-keuring plaats van paarden ter opname in het stamboek. Voor de tentoonstelling zijn prijzen uitgeloofd tot een gezamenlijk bedrag van ongeveer 1200. Bij voldoende aangifte zal Dinsdag 13 Juni een ploegwedstrijd worden gehouden van eenscharige ploegeu. TER NEUZEN, 10 Mei 1899. De Belgische Regeering heeft de plans, haar voorgelegd door de Nederlandsche administratie tot verlegging en verbetering van het Kanaal en het bouwen eener nieuwe sluis te Ter Neuzen goedgekeurd terwijl door de afdeeling Bruggen en Wegen ijverig wordt voortgegaan met het uitwerken der plans tot verbetering van het Kanaal, voor zoover het op Belgisch grondge- bied ligt. Maandagavond passeerde alhier, komende van i- 1 ~o Het ankerde ter reede van Vlissingen, waar de kommandant van het wachtschip Bulgia zich aan boord begaf, om den kommandant en zijne onder- hebbende officieren te complimenteeren. Dinsdagmorgen vertrok de Liguria naar IJmui- den. Bij het te Middelburg gehouden examen voor onderwijzer, slaagden gisteren o. m. de heeren M. C. J. Eijke van Ter Neuzen, A. H. E. Calon van Aardenburg, C. Brakman van Nieuwvliet en rneneer CollivetDat spoor verdwijnt nimmer. Ze hield den arm naar hem toehij beefde en plotseling kuste hij haar hand. Ze trok die terug, of een roofdier haar had aangeraakt. Ik wilde niet sterven, vervolgde zij, en ik wist, dat mijn leven slechts afhing van een uwer grillenEr waren redenen genoeg om eehtscheiding te verkrijgen Ik was eindelijk vrijik had niets ineer van u te vreezen Haar lichaam schokte onder zenuwachtig snikken, dat ze niet kon bedwingen. Ik had, hernam zij, zich herstellend, zooveel geleden gedurende die twee jaar, dat ik verlangde naar wat genot. Ik was alleen, zonder bloedverwanten of vrienden ik was pas twintig jaar en ik was mooi Beaupreault kwam en ik kon hem niet weerstaan. 't Was gedaan met mijn eer als vrouw Zij weende zacht. Om wat te kalmeeren, stond zij op en drukte het brandende hoofd tegen de koele vensterruit. Collivet zag haar niet meer aan. Hoeschuldig de man ook was, 't was duidelijk, dat hij leed. Zijn blik staarde als die van een krankzinnige. Zij wischte de tranen uit hare oogen en keerde zich weer naar hem toe. Hij sprak Ja, de Beaupreault was uw minnaar maar hij is dood Zij week verschrikt terug. was dat een be- kentenis van hem Ze had hem aan t werk gezien, die man met het zoo koele uiterlijk, waar- achter hevige hartstocht woedde, hartstocht die hem tot elke misdaad in staat maakte. Dus, zei ze, gij waart hel Hij raadde de gedachten der jonge vrouw en antwoordde met somberen lach, doch met gesmoorde stem Hoe kom je er aan Ik ben maar een zwak M. C. Casteleijn, leerling van de rijkskweekschool te Middelburg. Ileden slaagde de heer I. Cransberg te Axel. Voor de vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek slaagde de heer C. Brakman te Nieuwvliet. Door de marechaussee uit Hulst werd heden namiddag alhier aangebracht om verder naar Mid delburg te worden getransporteerd zekere v. E., handelsreiziger uit Goes, te Hulst gearresteerd als verdacht van verduistering. Morgen zal de installatie van den heer A. J. Cammaert als burgemeester van Philippine plaats hebben. De inwoners hebben maatregelen genomen om den nieuwen burgervader eene feestelijke ontvangst te bereiden. Op de internationale tuinbouwtentoonstelling te Gent Sint Amandsberg van 30 April tot 9 Mei gehouden, is de bloemisterij van den heer Van de Plassche de Muijnk te Aardenburg bekroond met een tweeden prijs, zilveren medaille 2° klasse, voor een verzameling lelien der dalen, en met een tweeden prijs, zilveren medaille 1° klasse, voor den schoonsten krans van witte bloemen. Het onderzoek zal voor wat Zeeuwsch-Vlaanderen betreft plaats hebben in onderstaande gemeenten, op de dagen en uren (Amsterdamsche tijd) als daarbij is aangegeven Hontenisse, Dinsdag 13 Juni, voormiddags 10 uur voor Boschkapelle, Hengstdijk, Hontenisse, Ossenisse en Stoppeldijk. Hulst, WoeDsdag 14 Juni, voormiddags 10 uur voor Clinge, Graauw en Langendam, Hulst, Sint Jansteen en Koewacht. Axel, Donderdag 15 Juni, voormiddags 10 uur voor Axel, Overslag, Sas van Gent, Westdorpe en Zuiddorpe. Ter Neuzen, Vrijdag 16 Juni, voormiddags 10 uur voor Hoek, Ter Neuzen en Zaamslag. IJzendijke, Dinsdag 20 Juni voormiddags 10 uur voor Biervliet, Breskens, Groede, Hoofdplaat, IJzendijke, Nieuwvliet, Schoondijke en Waterland- kerkje. Sluis, Woensdags 21 Juni, voormiddag 10 uur voor Aardenburg, Cadzand, Eede, St. Kruis, Oost burg, Retranchement, Sluis en Zuidzande. De verlofgangers zullen zich verzamelen v6or het gemeentehuis. Axel. Door burgemeester en wethouders alhier, is op verzoek van de Kamer van Koophandel en Eabrieken te Ter Neuzen aan Z.Ex. den heer Min. van Waterstaat, Handel en Nijverji^jjj^p^g betere regeling in het postvervoer van- en naar Ter Neuzen, waarbij ook deze gemeente vee] gebaat zoude zijn. Axel, 9 Mei. Heden promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Gent tot docter in de genees-, heel- en verloskunde de heer R. P. Offringa, ge- boren te Groningen, arts te Axel. Sas van Gent, 9 Mei. Heden waren ter veemarkt aangevoerd29 stieren, 18 ossen, 22 koeien en 54 vaarzen, samen 123 beesten, die Jl man om iemand te dooden, moet men sterk en moedig zijn zelf heb je mij dikwijls genoeg verweten, dat ik laf was Dat is waar Mij zoudt ge zonder medelijden gedood hebben maar een man aanvallen dat is iets anders Zij deed een paar haastige stappen in de kamer. Ondanks hetgeen ze daar zei, hadden de woorden van Collivet, hem in woede ontvallen, grooten indruk op haar gemaakt. Je haatte de Beauprealt; je kende zijn liaison met mij waarom bleef je dan bij hem op 't kantoor Hij boog het hoofd en bleef het antwoord schuldig. Het onderhoud vermoeide Marinette. Je begrijpt, zei ze, dat 't mij weinig plezier doet, je te zien. Had je werkelijk de krankzinnige hoop, dat ik weer je vrouw zou willen worden om hetzelfde treurige leven te hebben van vroeger Marie, smeekte hij, weiger niet. Ik ben bijna njk. Wei kan ik je met de weelde geven, die je nu genietmaar met die weelde ben je toch niet gelukkig... A1 kan ik je geen volmaakt geluk aanbieden, je zult dan toch een positie hebben, waariu ieder je respecteert Je bent gek, meneer CollivetIk heb geen lust, te bezwijken onder je slagen, of den een of anderen dag vermoord te worden Ik ben bang voor je Ik ben nu niet gelukkig maar wie anders is de oorzaak van mijn schande dan jij Het is mij een kwelling, je te zien je herinnert mij aan het verledenen het heden, dat jou werk is Hij trachtte te vergeefs nog een poging te doen om haar te vermurwen. Zij antwoordde door te bellen en zei Je behoeft niet terug te komen. Ik zal orders geven, dat mijn deur gesloten blijft. Ga alien vlug werden verkochtdoor een slager uit ui voor het eerst op de markt aanwezig werden 19 stuks vee gekocht, waardoor de handel Jevendig was en goede prijzen besteed werden. Sas van Gent, 10 Mei. Gisteren was onze veemarkt weder als voorheen, al het vee stond aan de hjn. De redacteur der ,/Scheldebode" schnjft daarover„dank het vlug optreden van het dagelijksch bestuur en 't besluit van den raad, is onze marktkwestie van de baan." Zeker wil hij achter deze verklaring de puin- hoopen zijner eens gebouwde luchtkasteelen ver- bergen, doch wij weten genoeg, dat de verdeeldheid onzer veemarkt niet had plaats gehad, wanneer zij Hamerlink niet hadden aangesteld en dat het algemeen gemopper der neringdoenden en de houding der kooplui, de heeren wethouders van inzicht heeft doen veranderen. Aan de G. Ct. wordt uit Hoedekenskerke gemeld z/Zondagmorgen werd alhier een scheepssloep aan den zeedijk gevonden, die geheel lek was en waarin geen mast of riemen meer aanwezig waren alleen het zeil, dat aan de sloep bevestigd was, werd er nog in aangetroffen. Daar er in een paar bussen nog een kleine vooraad mondbehoeften aanwezig waren, denkt men hier te doen te hebben met een vaartuig, waarin menschen uit Antwerpen de schepen, die daar binnen staan te komen, tot op deze hoogte en ook nog verder tegemoet varen, om met den gezagvoerder te onderhandelen over de levering van proviand, of met de overige schepe- lingen, wanneer ze aan den wal gaan om huu een kosthuis te bezorgen. De toestand, waarin het vaartuig werd gevonden, doet deuken dat hier een ongeluk heeft plaats gehad, waarbij hoogst waarschijnlijk een paar menschen verdronken zijn." Hoewel hetgeen omtrent den inventaris wordt vermeld niet overeenkomt, is bedoelde boot hoogst- waarschijnlijk die, als weggedreven geannonceerd in ons vorig nummer. De twee personen die met die boot uit Antwerpen waren gekomen, waren aan boord van een stoomschip gegaan, waaraan zij de sloep hadden vastgemaakt. Door het onstuimige weder van Zaterdag slingerde de boot hevig, waardoor de sleep! ijn brak en de sloep achterbleef. Menschenlevens zijn er dus niet te betreuren, doch zonder stuurman, een speelbal der golven, zal de sloep voor hare stranding wel zoodanige buitelingen gemaakt hebben, dat van den inventaris een en ander overboord geslagen is. Te Aardenburg werd een te slachten koe aangegeven voor f 5. De kommiezen achtten dit te gering, en benaderden het beest om het zelf uit te slachten. Ondanks de zeer geringe som van aangifte leden de ambtenaren bij dit zaakje Bfh&s dftur1M- ''euikcvruiprifc Afercf argekeurd en let vleesch in den grond gestopt moest worden. Hieromtreut werd aan de M. Ct. nog de volgende ezing gegeven Bij een landbouwer onder Sluis stierf eene koe aan „geraaktheid" ondanks de gebruikte medicijneu. Zij werd opgekocht door een paardenploter uit Aardenburg, die haar om de waarde der huid aangaf voor f 5het vleesch moest na koking dienen tot voeder van varkens. De rijks-ambtenaren, die een buitenkansje meenden te hebben, be naderden deze koe. Zij hakten zelf het vleesch XI. Het leven van Marguerithe bleef een kwelling, onder den druk van het vreeselijke zelfverwijt, dat haar nacht nog dag met rust liet. De dood zou voor haar een verlossing zijn geweest. Met moeite verborg zij haar leed voor haar echtgenoot, dien ze zoo gaarne gelukkig wilde maken. Het liefst verdiepte zij zich in de herinnering aan den gelukkigsten tijd haars levens toeu zij, als jong meisje, Jean Demarr had leeren kenneu, te Batavia. In de eerste dagen van haar huwelijk met de Beaupreault had zij gehoopt, dat die herinneringen zouden uitgewischt wordenhaar man was oplettend en zij droomde van een nieuw geluk. Doch later, toen de Beaupreault zich van haar afwendde, kwamen in de eenzaamheid, de gelukkige uren harer jeugd weer voor haar geest. En in hare verlatenheid had ze haar smart uitgestort in een soort dagboek, brieven, bestemd voor hem, aan wien zij ze niet durfde verzenden dat verbood haar rechtschapen karakter en streng plichtgevoel. Ze had echter de zwakheid gehad dat dagboek te bewaren nu las zij het dikwijls en vergat daarbij het treurige bestaan, dat zij leidde. Eens toonde zij, beschaamd als een jong meisje, wier geheim wordt verraden, die bladen aan haar man. Juist op dit oogenblik kwam Gerard binnen zij zag hem, gaf een teeken aan Jean en borg haastig het boek weer in 't iessenaartje. Gerard zag de beweging. Wat verborg zijn moeder? Waarom scheen zijn komst Marguerite en Jean te hiuderen. Wat voor papieren waren dat, die zijn moeder voor hem verborg? De jonge man zei nietsmaar de argwaan, die af en verkochten, zonder keuring, den afval hart lever, meren enz. Het vleesch werd op eene' hondenkar geladen en, door twee kommiezen begeleid, naar Eede gebracht, waar wellicht het toezicht op de keuring niet zoo streng is. Het gelukte intusschen niet het zwart geworden vleesch daar aan den man te brengen voor de gewone consumptie, maar het werd toen nog verkocht voor varkensvoedermisschien zijn ook wel enkele stukken gedolven. Wegens verkoop van den afval zonder keuring is tegen den kommies dienstgeleider proces-verbaal opgemaakt door de gemeentelijke politie te Aardenburg. Indien deze lezing de juiste is, moet het toch wel bevreemding wekken dat rz/.£.rambtenaren trachten zulk vleesch aan den man te brengen. \oor een paar dagen werden te Arnhem door de politie twee 14jarige jongens wegens dronkenschap aan het bureau gebracht, waarvan een zoodanig beschonken was, dat hij zelfs zijn naam niet kon opgeven. Uit een door den hoofd- inspecteur van politie ingesteld onderzoek is ge- bleken, dat twee ongeveer 18jarige personen dien jongen dronken gemaakt hadden en is tegen hen proces-verbaal opgemaakt. Een der daders was de broeder van den 14jarigen knaap. rijdagavond zijn uit een gesloten kast in een logement te Gorinchem een menigte gouden voorwerpen ontvreemd, vermoedelijk door een vreem- deling, die zich even in dat logement heeft opge- houden. Daar er geen braak is waargenomen, vermoedt men dat van een valschen sleutel gebruik is gemaakt. De verdachte is een persoon van middelbare grootte, ongeveer 30 jaar, en gekleed in zwart, kamgaren pak een hooge zwarte zijden pet. Zaterdag zijn bij het visschen in het Zabu- downia-meer in West-Pruiscn vier visschers ver- ongelukt. De visscher uit Breskens heeft met het vangen van den steur wegende 75 kilogrammen, een mooi zaakje gesnapt, daar het beest op de markt te Gent 153 francs opbracht. Hoewel eenigzins rustiger, is de gespannen toestand te Oudkarspel toch nog niet als geeindigd te beschouwen. Vrijdagavond ontmoette men den heer Hoffmans, doch als altijd onder bescherming van de politie. Deze beweegt zich steeds onder de nu en dan saamgeschoolde menigte, wanneer de heer H. moet passeeren. Naar men verzekerd, verklaart de heer H. zelf den toestand voor onhoudbaar, doch zijnerzijds zal de quaestie geen oplossing vinden door het aan- vragen van ontslag, wijl zijns inziens daarvoor geen reden bestaat. Nog steeds is een politiemacht van ongeveer 20 man aanwezig. Er schijnt nog geen sprake van te zijn deze te verminderen. Onder de waarschuwing G an UAn sua ziorroii we n. wel hangen". Intusschen wonen alle leerlingen, een enkele wegens veldarbeid uitgezouderd, de lessen weer bij. In Friesland gebruiken vele boeren een ijzeren toestel, om de horens der stieren te dwingen naar binnen te groeien, waardoor de beesten voor den aanvok meer waarde krijgen. De provinciale keuringscommisse, die nu weer hare voorkeuringen houdt, treedt thans beslist op tegen dat kunstmiddel. Alle stieren, wier horens het teeken dragen die bewerking ondergaan te hebben, worden onvoor- waardelijk afgekeurd. Opnieuw is in de gemeente Odoorn een geheele verzameling overblijfselen uit den ouden tijd ontdekt, welke zich in een zoogenaamden kelder in het veld bevonden. Voor zij werden verwijderd, is er een photografie van genomen. zich genesteld had in zijn hart, werd sterker woekerde voort en richtte zijne verwoestingen aan. Gerard zocht nu telkens de gelegenheid, in de kamer te komen, waar de schrijflessenaar stond, die de papieren bevatte, welke hij zoo vurig ver langde te zien. Maar't meubel was steeds gesloten. Hij moest geduld hebben en zijn kans afwachten. 't Duurde lang, maar het geduld werd eindelijk beloond. Op 'n goeden dag vond hij, in de kamer komende, zijn moeder uitgestrekt in een fauteuil, het hoofd voorover gebogen. Mama zei hij, meenende dat zij sliep. Hij naderde en kuste haar op 't voorhoofd. Toen eerst merkte hij, dat ze in zwijn gevallen was. Dit gebeurde niet voor de eerste maal. Jean had er reeds een geneesheer over willen raad- plegendoch daartegen verzette Marguerite zich krachtig. Gerard omarmde haar en herhaalde Mama mama U is ziek De oogen van den jongen man, onweerstaanbaar aangetrokken, trachtte te lezen hij boog zich en raapte eenige der bladen op, die hij, angstig om zich heen ziende, in den zak stak. Marguerite opende de oogen zij herkende haar zoon en glimlachte hem vriendelijk toe. 't Is niets, kind mijn hart is zwak Zij zuchtte. Maar plotseling herinnerde zij zich, dat de flauwte haar had verrast op het oogenblik, dat zij verdiept was in de zalige herin neringen. Zij raapte de papieren bij elkaar en verloor ze niet uit't oog, zoolang haar zoon bij haar was. (Wordt vervo!Sd)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 2