Algemeec Nieaws- en Advertentieblad voor Zeenwsch-Vlaanderen. Aankondiging. No. 3762. Dinsdag 9 Mei 1899. 39e Jaargang. wegen en voetpaden met de kunstwerken. OHSCHULDIG VS1QOE0HLD. Binnenland. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. FBUILLETON Naar het Franscli van JULES MAItY. 22) - Ik? VEimSdlE COIRAHIT ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgiii 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIRNi Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ■lit verse liijnt W.ien«daK- en Vrijdagavon.l, nityezonderd «P Feestdagen, bij den nltgever V. J. AW UK ■AMOK te Ter lene.. Burgemeester en Wetbouders der gemeente ZAAMSLAG, brengen ter kennis van belangheb- benden dat, te beginnen op Dinsdag 16 Mei e k., vanwege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Zaamslag, 5 Mei 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. BARENDREGT Az., Voorzitter. P. J. WORTMAN, Secretaris. De heer d'Estournelles, lid der Fransche kamer en een der Fransche afgevaardigden ter Haagsche Conference, heeft aan zijn kiezers een schrijven gericht, waarin hij zegt, zonder van die bijeenkomst dadelijk veel te verwachten, toch daarin een ge- wichtigen stap te zien op den weg der beschaving. z/Ieder", zegt hij, *erkent, dat een Europeesche oorlog niet enkel een barbaarschheid en een misdaad zou zijn, maar tevens verderfelijk voor de oorlog- voerenden, 't zij die overwinnen of de nederlaag lijden, alleen reeds omdat zij, wegens den stilstand hij hen in het voortbrengen en verkoopen, zouden worden overvleugeld door hun concurrenten in Ame rika en het verre oosten. Zulk een oorlog zou de eco- nomische vernietiging van Europa ten gevolge hebben, en als nasleep daarvan werkloosheid, ar- moede en opstand. De jongste gebeurtenisseu hebben getoond, dat militair succes, zelfs bij de jongste en onafhankelijkste volkeren, gekocht wordt door een reeks van opofferingen en eindelooze verwikkelingen De Haagsche Conferentie komt op het juiste oogenblik, en men mag hopen, dat zij niet tevergeefs zal bijeenkomen." Men schrijft uit Parijs d.d. 6 MeiDe Aurore vertelde hedenmorgen, dat een vrouw, in hechtenis in de gevangenis te Amiens, den heer Mazeau heeft geschreven, dat zij kolonel Henry heeft ge- kend, die haar belastte met het copieeren van documenten en dat de heer Lorimier, secretaris van Henry, die onlangs te St. Quentin zelfmoord heeft gepleegd, haar brieven braclit van den keizer van Duitschland aan Dreyfus, welke zij verborg in het bosch van Marly in een kistje. De zelfmoord van Lorimier schreef zij toe aan het feit, dat zij hem had gewaarschuwd alles te zullen mededeelen. De vrouw bood aan, in het Verscheidene maleu vroeg zij Gerard beschroomd naar zijne plannen. Ze durfde het niet wagen, hem die te ontraden. Ze zou afwachten, wat er gebeurde. Ze mocht haar zoon niet verhinderen, de waarheid te on- dekken Jean trachtte hem nu en dan te bewegen, van het onmogelijke af te zien. Haudecoeur was schul- dignaar 't bewijs zijner onschuld te zoekeu was nutteloos. Gerard zweeg en sprak voortaan niet meer over Haudecoeur. Op een keer, toen Demarr hem er weer naar vroeg, zei hij, dat hij't onmogelijke van zijn plan had mgezien dat hij niets had kunuen ontdekken en't onderzoek staken wilde Dat is een verstandig besluit, zei zijn stief- vader maar hoe wilt ge nu uw jaar van rust gebruiken Ge hebt geen natuur om stil te blijven zitten. Dat is zoo. Doe als ik heb gedaankoop een jacht en maak een groote reis. Dat is geuoegen en studie te gelijk. Misschien, zei de jonge man peinzend. Er kwatn plotseling een idee bij hem op. Men sprak verder over andere dingen. bosch het kistje, hetwelk de stukken bevatte, aan te wijzen. De Temps ontving een telegram van het parket van Amiens, waarin de juistheid van het verhaal van de Aurore betreffende het kistje wordt be- vestigd. (De vrouw, welke in dit telegram wordt bedoeld, is Elodie V., dochter van een officier, veroordeeld wegens oplichling. Zij leest, zegt de Aurore, geen enkele courant en staat in het geheel niet in ge- meenschap met de buitenwereld. In haar eersten brief aan den heer Mazeau deelde zij dezen mede, dat zij enkele ophelderingen betreffende de zaak- Dreyfus te doen had daarop kreeg zij geen ant- woord, waarna zij nogmaals schreef en thans beval het Hof een onderzoek.) De commissie, welke door het Pruisisch huis van afgevaardigden met het onderzoek van het ontwerp tot aanleg van het zoogenaamd Middelland- kanaal (Rijn-Weser-Elbe) werd belast, heeft zich op reis begeven, om op de voornaamste punten een plaatselijk onderzoek in te stellen. Het eerste bezoek gold Dortmund. In den Berlijnschen gemeeuteraad was voorge- steld aan Binnenlandsche zaken bevreemding te kennen te geveu over het nog steeds uitblijven der koninklijke bevestiging der benoeming van den heer Kirschner tot burgemeester. Met 71 tegen 29 stemmen is dit verworpen. Het zonderling geval deed zich inmiddels weer voor, dat Kirschner //der Unbestatigte" de stad vertegeuwoordigde bij de begrafenis van den heer Simson. Ook ten opzichte van dezen schijnt van hooger- hand een parool uitgegeven te zijn. Niet of nauwelijks wordt in de officieuse pers van het heengaau van dezen hoogst verdieustelijken en eerbiedwaardigen man gewaagd. Een zonderling soort van volksopvoeding en geschied-vermomming houdt men er daar toch op na Uit Keulen komt bericht van het overlijden van den 80jarigeu kardinaal aartsbisschop Krementz, die reeds lang aan eene ernstige ongesteldheid lijdende was geweest. De Koningsberger hoogleeraar Zorn, een der Duitsche gedelegeerden voor de vredes-conferentie, heeft zich vrij wat aardiger dan zijn collega Von Zeller over het werk, waartoe hij geroepen werd, uitgelaten. //Met groot vertrouwen," schrijft hij in de //Berliner Courier," ./ga ik ter confereutie en met een weinig goeden wil van alle kanten wil ik gaarne aannemen, dat, zoo al geen ontwa- pening tot stand komen, dan toch eene heilzame De eerste gewaarwording van Marguerite, toen ze hoorde, daf haar zoon het onderzoek had op- gegeven, was een gevoel van verlichting. Doch terstond volgde wroegingzij dacht weer aan Haudecoeur, die nu zou blijven boeten voor een misdaad, die zij gepleegd had. Van dien dag af veranderde Gerard geheel; hij toonde zich jegens zijn moeder en haar echtgenoot vrieudelijker dan tevoren, zoodat de stiefvader zich vleide met de hoop, dat eindelijk het ijs was gebroken. X. Gerard verloor intusschen zijn tijd niet Hij wilde zich eerst nauwkeurig op de hoogte stellen van de geschiedenis van den moord. Hij dacht aan Collivet, de man die trouw gebleven was aan het huiswiens eerlijkheid boven alle verdenking verheven was, en die getuige geweest was van de geheele zaak. Collivet kon hem van dienst zijn. Gerard zocht zijn adres 't was boulevard de Courcelles 121. Daar veruam hij, dat Collivet al meer dan twee jaar geleden was verhuisd de concierge meende, dat hij buiten woonde. Hij had gezegd, dat hij op reis ging en gevraagd, of men de brieven, die voor hem kwamen, wilde bewaren hij zou ze van tijd tot tijd komen halen, als hij in de stad kwam, en er een kleine vergoeding voor geven. Er kwamen heel weinig brieven en Collivet was er nu in vier maanden niet geweesthij kon wel gauw eens weer komen. Gerard besloot een brief te schrijven aan het adres boulevard de Courcelles 121. uiteenzetting zal geschieden van wat de volkeren iu deze te verlangen en de menschheid te eischen heeft." Tot Oostenrijk-Hongarije's gevolmachtigden op de Haagsche vredes-conferentie zijn thans definitief benoemd de Minister voor de landsverdediging (gelijk bet departement van oorlog daar euphe- mistisch heet), graaf Welsersheimb, als buitengewoon gevolmachtigde, en verder de gezant bij het Neder- landsche hof, Graaf Okolicsanyi. De Eerste Kamer is bijeengeroepen tegen 15 Mei, 's avonds 8£ uur, en zal onmiddellijk na afloop der openbare avondvergadering op 15 dezer in de afdeelingen bijeenkomen tot onderzoek van de laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen, waaronder de gelden voor ontvangst der vredesconferentie. Het plan bestaat tegen den volgenden dag aan de orde te stellen het voorstel betreffende de revisie van strafvonnissen. In de zitting der Tweede Kamer van Vrijdag is het wetsonlwerp tot het toestaan van een crediet voor de ontvangst der gedelegeerden ter vredes- conferentie met 74 tegen 4 stemmen aange nomen. Met 44 tegen 39 stemmen werd verworpen het voorstel der commissie van rapporteurs om het ontwerp der ongevallenwet aan een tweede afdeelingsonderzoek te onderwerpen. Na afdoening van eenige wetsontwerpen en verdere werkzaamhedenis de Kamer tot nadere bijeenroeping gescheiden. De bisschoppen der oud-katholieken in Neder land hebben eene aanschrijving gericht tot alle geestelijken van dat kerkgenootschap, om op den zesden Zondag na Paschen in alle kerken ouder den dieust te bidden voor de vredesconferentie. Door de afdeeling Middelburg van de Ver- eeniging tot bevordering van fabrieks- en hand- werksuijverheid is de groote zilveren medaille met een getuigschrift uitgereikt aan den heer C. W. D'huy, die gedurende 60 jaren onafgebroken bij de boekdrukkersfirma U. F. Auer Zoon aldaar, werkzaaam is. Dezer dagen zullen, zooals reeds vroeger is geschied, weer eenige Nederlandsche werklieden naar Zweden vertrekken, om daar behulpzaain te zijn bij de fabricage van turf. De brief luidde z/Mijnheer ,/Ik weet niet, waar en wanneer deze brief u z/zal bereikenmaar zoo u een goede herinnering z/hebt bewaard aan den naam, dien ik draag, laat z/mij dan weten, waar en op welk uur ik u kan z/spreken." Het geluk diende hemde brief lag er nog geen drie dagen, of Collivet kwam. Zijn eerste opwelling, toen hij 't verzoek las, was ontevreden- heid. Wat had hij nog met die familie de Beaupreault te maken Hij besloot echter, dat 't in zijn belang was, te hooren, wat de jonge man wilde. Hij schreef aan Gerard, dat hij hem den volgenden morgen een bezoek zou brengen. Collivet kwam, bescheidener dan ooithij ver- dween bijna in den fauteuil, dien Gerard hem aanbood. Wat was er van uw verlangen, meneer? vroeg hij. Ik moet u eerst verzoeken, meneer Collivet, mij uw woord van eer te geven, dat ge aan niemand iets zult zeggen van wat ik u zal meedeelen Ik geef u mijn woord want ik ben overtuigd, dat u niets van mij zult eischen, wat in strijd is met mijn eerlijk verleden. Gerard knikte toe- stemmend en vervolgde Meneer Collivet, wat is uw meening over de veroordeeliug van Haudecoeur? Die vraag had hij niet verwachtze bracht hem even van streektoen antwoordde hij, met vol- maakte onverschilligheid Ik ben overtuigd, dat die veroordeeling verdiend is. Het volgende bericht heeft het Handelsblad van zijn correspondent te Batavia ontvangen Eene colonne uit Padang-Tidji heeft Toekoe Lou te Koetjit verrast door diens huis te omsin- gelen. Daarbij werden luitenant Vis en twee Europeanen gedood. De vijand kreeg vijf dooden, waaronder Toekoe Lou. Het blad teekent hierbij aan Dit bericht werpt tijdelijk een schaduw op den gunstigen loop van zaken in Atjeh. Maar der- gelijke tegenslagen zijn altijd nog te wachten zoolang eene streek niet volkomen in rust is. De omsin- gelde Atjehers ditmaal is de verrassing maar al te wel gelukt hebben zich blijkbaar wan- hopig verdedigd dat een zoo weinig bekend hoofd als Toekoe Lou met vijf man daarbij is gesneu- veld, weegt voor ons niet op tegen het verlies van een zoo schitterend officier als luitenant Vis met twee minderen Europeanen. De eerste-luitenant H. M. Vis, vroeger van de marechaussee, in den laatsten tijd bij de infanterie, was in 1870 geboren, ontving den 1™ Augustus 1890 zijn aanstelling tot 2en 1 uitenant en werd den 10en Aug. 1894 tot len luitenant benoemd. Hij heeft bij verschillende gelegeuheden in Atjeh van zich doen spreken. In April 1896 werd eene colonne, bij Senehop, door een groote over- macht van Atjehers omsingeld. De houding van Vis en zijn marechaussees gaf toen den doorslag en de aanval werd afgeslagen. Daarna nam hij aan verscheidene nachtelijke tochten deel eu maakte o. a. in den nacht van 28 op 29 April 1896 met luitenant Dijkstra een sluiptocht in het gebied van Toekoe Tjoet Toengkoeb, wiens benting geforceerd werd. De bezetting werd deels gedood, deels gevangen genomen. Den 28en Juui 1896 maakte Vis, toen reeds niet meer bij de marechaussee geplaatst, de geduchte bestorming van Aneu-Galoeng mede waaibij de vijand over de honderd dooden verloor. Hij was reeds op twee wijzen onderscheiden, nl. door zijne benoeming tot ridder der Militaire Willemsorde 4° klasse en door zijn aanstelling tot waarnemend controleur van Selimoen. In deze laatste functie, die hij nu nog bekleedde, blonk hij uit door beleid en door kennis van in- landsche toestanden. Waar de plaats ligt waar het noodlottig voorval heeft plaats gegrepen, is niet met juistheid te zeggen. De telegraaf gaf van //Koetjit" later een verbetering //Kaetjet", maar wij vermoeden dat die spelling ook verminkt is. Wel, meneer, wat ik u vragen wil is dit: datge die overtuiging laat varen eu u gewent aan de mijne. De uwe, meneer de Beaupreault Ja dat Haudecoeur onschuldig is. Collivet was van nature zoo bleek, dat 't hem onmogelijk zou geweest zijn nog bleeker te worden. Welke. bewijzen heeft u daarvoor Ik heb er geene.dat wil zeggen geen enkel materieel bewijswant dan zou ik het al aan de justitie hebben overgelegd. Maar zedelijk ben ik er van overtuigd; en 'tis juist om een bewijs te krijgen, dat ik besloten heb, mijn leven te wijden aan't ontdekken vau de waarheid in die duistere geschiedenis. Wat voor belang stelt u in dien man U heeft niets bijgedragen tot zijn veroordeeling. Uw geweten is gerust. En als Haudecoeur nu onschuldig is En als hij schuldig is vroeg Collivet koel. Waarmee bemoeit ge u Waarom uw leven zoo te verspillen. Geloof mij u kunt het nut- tiger gebruiken. Gerard betoogde met warmte f>e onschuld van Haudecoeurhij merkte niet den harden, wreeden trek op het gelaat van Collivet, die moeite had, kalm te blijven, terwijl in zijn binnenste allerlei hartstochten kampten. Maar, zei de man eindelijk, met zelfbedwang, waarom hebt gij mijn hulp ingeroepen, meneer? Omdat ik uw toewijding voor onze familie ken. Gij hadt immers veel op met mijn vader? Of vergis ik mij Neen, neen.zeker, ik hield veel van uw

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1