Algemeeo Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Viaandere No. 3761. Zaterdag 6 JVlei 1899. 39e Jaargang, OHSCHilLDIS VEROORDEELD. aanbesteden: aanbesteden Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien voor 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. bet maken van 103 M1. Keibaan in de hoofdkom en van een begrind voetpad lang 2728 M., aan den Oostdijk. F Jffi UI LLETQ N Naar het Fransch van JULES MARY. 21) TER lEEZEHISCHE (MRAW Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. bla.l v«T«rl..jnt I,Woen,dag. en ¥>ijd»gav„ndt uHgesonderd ot. Feest.lagen, bij den .ll,C.e, F, J. tAi Bli HUPK le Te. Menken Burgemeester en Wethouders van ZAAMSLAG zullen op Vrijdag 12 Mei 1899, des namiddags ten 2 ure, in bet gemeentehuis, in het openbaar en bij enkele inschrijving Het vervangen van 1910 M. grindbaan (vanaf het gehucht Reuzenhoek tot op den Valweg) door keibestrating, Earning 17252,—. Aanwijs op den dag der besteding, voormiddag 9 uur, beginnende aan het gehucht Reuzenhoek. Inlevering der biljetten tot op het oogeublik der besteding. Het bestek ligt ter lezing ter Secretarie der gemeente Zaamslag en is vanaf Vrijdag 5 Mei e. k. aldaar verkrijgbaar tegen betaling van 0,25 of, bij franco-toezending, ad 0,20 per exemplaar. Zaamslag, 29 April 1899. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. R1EMENS, L° Voorzitter. P.J. W ORTMAN, Secretaris. Het Gemeentebestuur van HENGST- DIJK zal onder nadere goedkeuring op Donderdag 18 Mei 1899, des middags te 12 ure, ten Raadhuize, bij enkele inschrijving in den perceel, Raining /1450,— Het bestek is van af a. s. Maandag op franco aanvraag tegen betaling van f 0,50 verkrijgbaar bij den Secretaris. Aanwijzing po den dag der besteding, 's morgens 9 ure, waartoe saam te komen in den tol te Kuitaart. Hengstdijk, 1 Mei 1899. Burgemeester en Wethouders, G. VAN TRAPPEN, Burgemeester. CH. T. HERMANS, Secretaris. De motie-Troelstra voor algemeen kiesrecht werd gisteren in de Tweede Kamer formeel en principieel bestreden door de heeren Mees, Bouman, de Visser en Kujper, onder betuiging van laatst- genoemde dat hij tegen de bestaande kiesrecht- regeling blijft. De heer Kerdijk zeide den steun der vooruitstrevende liberalen toe, ofschoon hij daarvan geen practisch nut verwachtte. De socia- listische leden Van der Zwaag en Schaper ken- schetsten de motie als verklaring voor een onbeperkt algemeen stemrecht en laakten de angstvalligheid der vooruitstrevenden. De Kamer zou heden beslissen of de Ongevallenwet weer naar de af- deelingen zal gezonden worden. De heer Van de Velde vroeg verlof den minister van kolonien te interpelleeren over diens mede- deeliug betreffende de opleiding van administratieve ambtenaren. Na nadere uitvoerige verdediging door den heer Troelstra verklaarde de heer Ketelaar zich voor de motie, die verworpen werd met 54 tegen 30 stemmen. r Hit het verschenen afdeelingsverslag der Tweede Kamer omtrent het wetsontwerp tot afschaf fing der tollen blijkt, dat daartegen vele bezwaren zijn geopperd. Bedenkelijk werd geacht deze middelen prijs te geven op het oogenblik dat men staat aan den vooravond van sociale hervormingen, die eischen zullen stellen aan de schatkist. Voorts hadden verschillende leden bedenking de rijkstollen af te schaffen, terwijl die geheven door provinciale of andere besturen zouden blijven bestaan. Vele voorstanders van het ontwerp achtten de tijd van indiening gunstig, daar de opbrengst van "net verhoogde zegelrecht van effecten van den beginne of is bestemd geworden voor het doorvoeren van dezen zoo nuttigen maatregel, die voor het binnenlandsch verxeer niet anders dan een voordeel kan zijn. De tegenstanders van het ontwerp kwamen op tegen de uitgesproken verwachting, dat, gaat rijk voor, de provincien met de afschaffing van tollen wel zullen volgen. Vele leden gaven in overweging de afschaffing van de watertollen uit het voorstel te lichten en dit te beperken tot de afschaffing van rijkstollen op de wegen. Eveneens waren velen van oordeel dat de heffingen voor havengebruik door de Regee- ring ten ourechte in de afschaffing zijn begrepen. Met het oog op het verdrag tusschen Nederland en Belgie betreffende het kanaal Ter Neuzen—Gent, werd de afschaffing van den tol op het kanaal van Ter Neuzen speciaal besproken. Naar aauleiding der klachten van den ,/Ned. Aannemersbond over de algemeene voorwaarden van aanbesteding heeft de Minister van Waterstaat, op uitnoodiging der Kamer, eene nota van inlich- tingen verstrekt. Als resultaat van een breed- voerig onderzoek deelt hij daarin mede, dat eenige nieuwe bepalingen zijn vastgesteld omtrent een beslissing door derden. anneer tusschen de aannemers en de ingenieurs of bij afwezigheid van dezen tusschen eerstgenoem- den en de opzichters verschil omtrent het werk, het bestek of de overeenkomst of deze algemeene voorwaarden ontstaat, verblijft de uitlegging daar van aan den hoofdingenieur of den Rijksbouw- meester, waarnaar de aannemers zich moeten ge- dragen, behoudens beroep op den minister. De aannemer is in elk geval gehouden, indien dit door den minister wordt bevolen, het werk tijdens het onderzoek van het geschil inmiddels geheel volgens de bevelen der directie voort te zetten, bij gebreke waarvan daarin voor zijne rekening wordt voorzien, behoudens de verrekeniug, die eventueel het gevolg zal zijn van het advies van de commissie van onderzoek. TER NEUZEN, 5 Mei 1899. Gisteren avond, te laat om het onzen abonne's te Philippine medetedeelen, ontvingen wij het bencht dat tot burgemeester dier gemeente is benoemd de heer A. J. Cammaert. Dat deze benoeming in den geest der Philip- pinaren valt, bewijst een telegram van daar heden ontvangen, waarin wordt gemeld dat korten tijd na het ontvangen dier tijding van alle huizen de vlag wapperde. ^n geachfe zijde werd er ons op gewezen dat het bencht, hetwelk in verschillende Zeeuwsche den de ronde deed en ook door ons werd over- genomen, als zoude de heer Mr. J. G. van Deinse te Ilulst dit jaar zijn 25jarig lidmaatschap der Frov. Staten herdenken, onjuist is. De heer Mr J. G. van Deinse werd 1 October 1872 gekozen' in de vacature ontstaan door het wegens gevorderden leeftijd ontslag nemen van zijn vader, den heer Mr. 1. van Deinse. Ik zweer u, dat ik het geheim zal ontsluieren, Louise Ze stak hem de hand toe, in een onbedwing bare opwelling. O, ge zijt een braaf man Hebt ge mii werkelijk lief? V antwoordde zou ik u niet waarlijk liefhebben, daar ik u zocht, ondanks het drama, dat ons voor eeuwig moest scheiden Het meisje kreeg tranen in de oogen. Bemind te worden door hem Haar vader e" 111 zijn eer hersteld zou het moge- Was 't niet een te schoone droom ij scheen hare gedachten te radenwant hij zei ~~S VerM0UWen - en v°o»-al geduld! Goed. Maar vergeet niet, dat een ongelukkig man wegkwijnt in ballingschap dat bij zijn leven ziet voorbijgaan zonder eenige hoop. Zd "iej vergeten- Maar ik kan moeilijkheden ondervmden, zoo groote moeilijk- heden zelfs, dat ik den moed verlies. Dan kunt gij alleen mij de kracht schenken, die ik noodig ouise Zal ik u terugzien Zij had een laatste aarzeling. Mijn moeder en rnijn broeder zouden u niet n ontvangen. Ik durf hen ook niet blij maken met een hoop, die wellicht teleurgesteld kan wordeu mijn moeder zou dat niet overleven met haar zwakke gezondheid. En uw broeder Die vervult zijn dienstplicht bij het 21e regement jagers. Hij is te Chalons-sur-Marne wij zien hern nu en dan. Ik zou hem onze plannen kunnen verbergeii. Hij mag ook niet weten, dat wij elkaar kennen. Hij is zoo stug en wantrouwig jegens ledereen sinds de veroordeeling van vader. Hij ha t al wat uw naam draagt hij haat ook meneer Demarr, aan wien hij den ongelukkigen uitslag toeschrijft. 't Is beter, dat gij elkaar nooit ontmoetGij, voegde zij er bij met een glimlach, waarin voor een seconde de spot van de aardige Parisienne klonk, gij hebt mij wel weten te vinden, toen ik u niet aanmoedigdegij zult mij ook wel weten te vinden, nu wij samen een geheim hebben. Zij reikte hem de hand tot afscheid. Gerard kwarn met een hart vol vreugde bij zijn moeder thuis. Zij en Jean Demarr bemerkten de bhjde uitdrukking op zijn gelaat. Wat zie je er vroolijk uit! zei Marguerite. Ja, ik ben ook verheugd. Enmag je moeder niet weten, waarom Ik heb een groot besluit genomen. Welk Je maakt mij bang. Jean Demarr, die aan 't lezen was, werd op- merkzaam en legde zij'n boek neer. Gerard wende zich tot hem met de woorden j. Meneer, denkt gij wel eens aan den man. on"a"ks zijn misdaad zoo de belangstelling van u en mama trokaan dien Haudecoeur, die in de strafkolonie den moord op mijn vader boet Marguerite werd bleek zij vreesde een ongeluk Jean Demarr zag somber. Hij dacht even na. Wat bedoelt ge met die vraag Ik kan dien man niet vergeten. Ik herin- ner mij, met welk een ongeveinsde ontroering hij betoogde, dat hij onschuldig was; met welk een ijverhijz'ch verdedigde. en ik vraag mij nu af, of hij inderdaad de schuldige was Jergeet niet, Gerard, dat die man is ver- oordeeld door de justitie en dat zijn slacht- otter uw vader was Keen dat vergeet ik niet. Als't een ander, een vreemde gold, zou ik er waarschijnlijk niet meer aan dei.ken Maar nu 1 Ik hoor nog telkens zijne betuigingen van onschuld. Als hn eens gelijk had! Als er hier een dwaling was zooals de justitie er soms begaat Zeldenheel zelden. Er gaat geen jaar voorbij, of de justitie vergist zich een paar maal. Dat weet u beter nog dan ik, meneer. Soms verwekt zoo'n rech- terlijke dwaling" een groot schandaalsoms'blijft zij onbekend voor het publiek. ha]~ [VerteReltjes, Gerard, de meeste van die ver- n DUS aU 4s ov®rtu,'gd van de schuld van Haudecoeur? En u heeft hem verdedigd Ik ben er van overtuigd. Gerard zweeg eenige secondentoen zei hij zacht Daarom vertelden de kranten, dat uw pleidooi zoo zwak was Die man zou misschien gered zijn h,J. v«dedigd was door een advokaat, die niet aan zijn schuld geloofde Jean antwoordde niet. Gerard had hem gekwetst, door de waarheid te raden. Gisteren heerschte alhier in verband met de verkooping van den gunstig bekenden Jandbouwers- liispan van de erven A. Dekker, op de hofstede //De Leeuwtjes", even buiten de kom gelegen, een levendig vertier. De toeloop van vreemdelingen was nu we] niet bijster druk te noemen, (hoewel van Hansweerd een extraboot passagiers aanvoerde), maar in den middag was het op het terrein toch druk, daar ook vele inwoners, uifgelokt door het gunstige weer, zich derwaarts begaven. Op eene weide stonden een groot aantal ver- verschingstenten, tafeltjes enz., waarmede ver schillende neringdoenden trachtten dien dag een duitje te verdienen. Voor de paarden en het hoornvee werden hooge prijzen betaald, voor eerstgenoemde dieren liepen de koopsommen tot 900, voor het rundvee tot 260. In den namiddag trokken de jongeluidjes meeren- deels naar de kom, waar in enkele lokalen ge- legenheid tot dansen was. Hoewel het tot laat in den avond vrij rumoerig was, liep alles, naar we vernamen, in goede orde af. Dinsdag werd alhier door den uotaris P. Dregmans, te Axel, ten verzoeke van de erven Antheunis Dekker en Pieternella de Feijter, in het openbaar geveild 1°. Een hofsteedje en aanhoorigheden, in den Lievenspolder, gemeente Ter Neuzen, groot 2 hektaren 42 aren 05 centiaren. In zes perceelen toegewezen als volgt f 1 J3rerCee' aan Klaassen Abrz. te Hoek voor 4055 2e perc. aan Jac. de Fouw voor 1223 3s perc. aan P. de Bruijne voor 1703,50- 4° perc. aan denzelfden voor 1181,55; 5* perc. aan P. J. Scheele c. s. voor 1773 6° perc. aan J- van Audenaerde voor 165. Te samen dus 10101,05. 2°. Een woonhuis en erf, als voren, groot 86 centiaren. Kooper hiervan werd de heer Leendert van Doeselaar voor f 775. 3° De oesterput met aanhoorigheden, groot 22 hektaren 11 aren. Dit werd toegewezen aan den heer J. A. van Rompu voor 3000. Wij vernemen, dat met de practische lessen in het hoefbeslag heden begonnen is in de smidse van A. Brakman te Axel. Aan den cursus wordt met door acht, maar door 23 leerlingen deel- genomen. Aanvankelijk waren er slechts 22, doch een leerling die de theoretische lessen in de af- irwif—■llllllll II I - T„ IHI HI Overigens, vervolgde de jonge man, moet ge u met verbazen over mijn belangstelling voor Haudecoeur... hij had immers ook het medelijden van mama opgewektDrie jaren zijn nu bijna verloopen sedert het dramamaar de herinnering is bij mij nog levendig. Ik weet heel goed, dat mama beweerde, dat mijn vader zeJfmoord had gepleegddat zij niet wilde gelooven aan den moord tWas dus heel natuurlijk, dat zij be langstelling voor hem toonde. 't Is even natuurlijk dat ik, nu ik de zaak overdenk, mij ongerust maak over het lot van dien ongelukkige. Ik volg slechts het voorbeeld van mama, die een verdediger voor hem zocht; ik volg mijn stiefvader, die hem heeft verdedigd 't Is een zeer oppervlakkige belangstelling, Lrerard, die zich slechts uit in woorden. Geduld, meneer. Aan de Polytechnische school kon ik mij niet direct met die zaak bezig- houden. Thans, nu ik vrij ben, hoop ik van woorden tot daden over te gaan. Wat wil je doen, jongen vroeg Marguerite angstig. Mijn plan staat nog niet vast. Zoodra dat het geval is, zal ik het u mededeelen. Vergun mij eerst, u een vraag te doen. Spreek. Gelooft u nog aan de onschuld van Haude coeur Marguerite s hart klopte zoo fel, dat zij vreesde, het bewustzijn te verliezen. Jean Demarr zag haar aan; ook hij gevoelde een vreemde ongerustheid. Na een vreeselijken tweestrijd antwoordde zij, 0u beslisten toon, doch met bevende stem Mijn overtuiging is dezelfde gebleven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1