t Algemeeo Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderea. No. 3760. Donderdag 4 Mei 1899. 0IS0H1ILBIB YEBQORDEELD. 39e Jaaro;af»g. Binnenland. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. POLITIEK OVERZICHT. FiGUILLETON Naar het Fransch van JULES MARY. 20) - IX. NEIIZEN Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. C01IRM1 ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /"0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit blad verachijot jlaaitdHK-, W«ena.l»S- en VrlJ,lngnv»na, nitgexon.lerd op Ke,-s.,lI»ij den «ltgeve> J. UK »*IBK te Ter ie.ien. De Figaro, die in zijn laatste nummer geen verdere mededeelingen deed nit de verhooren der strafkamer in zake Dreyfus, verklaart door een zijner vrieuden in staat te zijn gesteld eeu overzicbt te geven van wat kolonel Du Paty de lam Zaterdag voor de Vereenigde Kamers van het cassatie-hof zou hebben getuigd. Volgens deze mededeelingen verklaarde Du Paty, evenals Esterhazy, steeds »op bevel' te hebben gehandeld. In 1894 is door hem voorgesteld, dat men Piquart met de instructies tegen Dreyfus belasten zoumaar generaal Boisdeffre wilde daarvan niet weten. Hij heeft het toen zelf b.daan. Zijn rapport evenwel strekte niet tot schuldigverklaring van Dreyfus. Ilet was slechts eeue uiteenzetting van feiten. Sensatie maakte altijd volgens den „vriend" vavAiFigaro Du Paty's verklaring, dat hij het wa die destijds Minister de Cavaignac s aandacht op de vervalsching van Henry vestigde, waarvoor hij met een „Bemoei u met uwe eigene zaken beloond werd. Ook het beleefdheids-wetboek in Frankrijk schijnt, evenals dat betreffende de militaire rechtspleging, noodig eenige herziening te behoeven. Afgesnauwd blijkt Du Paty trouwens ook al door generaal Boisdeffre, toen hij dezen was komen vertellen, dat, naar zijne meening, herziening van het proces onvermijdelijk zou blijken. De generaal moet hem toen eenvoudig de deur hebben gewezen. Deze mededeelingen hebben wij nu weder te danken aan een ,/vriend" van Du Paty, die aan de Aurore schrijft, dat de kolonel dag aan dag ongeteekende brieven krijgt blijkbaar afkomstig van den ataf waarin) hem de raad wordt gegeven naar het buitenland de wijk te nemen. De kolonel wil echter, zegt de vriend, het voile licht doen schijnen over de rol, door hem in de Dreyfus-zaak gespeeld. Hij heeft slechts een misgreep gedaan eenmaal heeft hij een bevel van zijn super'euren niet opgevolgd, en daarvoor is hij met ontslag gestraft. Het was voor den krijgsraad van 1898. De staf had aan Du Paty opgedragen ter te- rechtzitting alle betrekkingen van den staf met Esterhazy te loochenen. Du Paty hield zich eerst aan het bevelmaar op herhaald aandringen van Esterhazy liet hij zich ontvallen dat de Majoor inderdaad nooit anders had gedaan dan naar de bevelen van zijn chefs gehandeld. Esterhazy ontsnapte dientengevolge aan de gevangenis, en Du Paty verbeurde zijn rang in het leger. Beste jongen, men haat iemand niet zonder eenige reden en ik zweer je, dat een reden om mij te haten nooit van mijn kant zal komen. Welnu, beantwoord mij dan tieu vraag. Goed. Dat is Mama heeft mij bekend, dat ze niet heeft opgehouden, papa lief te hebben. Hoe kunt gij uw leven deelen met een vrouw, wier hart u niet zou toebehooren Demarr sloeg een blik van innig mededoogen op den knaap, wiens smart hij begreep. Het kind geloofde in zijn vader; men mocht hem dat geloof niet ontnemen. Hij mocht hem met zeggen, dat zijn moeder dieu man nooit had liefgehad, al was haar houding tegenover hem tot het laatste oogenblik onberispelijk geweest. Hij kon dat kind ook niet uitleggen, dat het hart zijner moeder hem reeds lang had toebehoord. De advokaat zweeg. Ziet ge we], zij Gerard met een pijnlijken glimlach, u autwoordt niet Deze tooneelen herhaalden zich eenige malen en Marguerite werd er door aan 't wankelen ge- bracht. Jean Demarr slaagde er in, hare beden- kingen te overwinnen, maar toch werd het huwelijk opnieuw uitgesteld. Gerard deed examen voor de Polytechnische Het is te hopen, dat de rechters van het hof den draad zullen weten te vinden, die uit dezen doolhof van listen en lagen naar het licht leidt. In het Engelsche Parlement zijn gisteren door minister Balfour en door lord Salisbury verkla- ringen afgelegd, die het bewijs leveren dat de geruchten van de laatste weken gegrond waren, en dat tusschen Rusland en Engeland een overeen- komst bestaat over de verhouding in Oost-Azie. Het Berl. Tageblatt ontvangt uit Londen eenige mededeelingen over de wijze waarop die overeen- komst tot stand gekomen is. Reeds maanden geleden liep het gerucht, dat Rusland toenadering tot Engeland zocht, omdat het geld noodig had, en daarvoor rekende op de Londensche beurs. In die dagen ontving de Times herhaaldelijk mededeelingen, die een officieus karakter droegen, en waarin werd gezegd, dat Rusland voor de ontwikkeling van zijn industrie geld noodig had, dat dit slechts in Engeland te vinden is, en dat Rusland ernstig verlangde naar goede handelsbetrekkingen met Engeland. Bijna alle landen sluiten, door hun tarieven, den toe- voer van Russische producten af. De Duitsche tolrechten zijn bijna zoo hoog als de prijs der producten, de Fransche rechten zijn nog hooger. Slechts Engeland handhaaft het vrijhandelstel- sel en kan daardoor Rusland helpen uit zijn financieele moeilijkheden. Engeland toch, de grootste consument van Europa, kwam tot dusver nog weinig bij Rusland ter markt. Bovendien kan Engeland aan Rusland nog meer diensten bewijzen, en de hulpbronnen van Rusland helpen ontwikkelen door het plaatsen van Russische leeningen. Vroeger werden herhaalde lijk Russische fondsen in Engeland geplaatstna de moeilijkheden met Afghanistan is dat veranderd. Het overbrengen van de markt naar andere centra is voor Rusland niet altoos voordeelig ge weest. De Fransche financien zijn voor Rusland ge- sloten, eensdeels omdat de Fransche kapitalist meent zijn geld beter te kunnen besteden, en verder ook om staatkundige reden. In Duitsch- land is evenmin geld te verkrijgen. Dus blijft slechts Engeland over. Eergisteren is te Pretoria de zitting van den Yolksraad der Z.-A. Republiek geopend, met een toespraak van president Kruger, waarin door den President verklaard werd, dat de betrekkingen met alle buitenlandsche mogendheden van den meest vriendschappelijken aard zijn. De President is er vast van overtuigd. dat weldra een afdoende school en werd toegelaten. Dit schonk meer vrijheid aan Jean en Marguerite. Eindelijk werd de dag van het huwe[ijk bepaald. Ondanks het smeeken zijner moeder, wilde Gerard er niet bij tegenwoordig zijn. 't Was een treurige plechtigheid. Marguerite kon het verwijt, dat zij zwak geweest was, niet van zich afzetten zij gevoelde zich nu dubbel schuldig, schuldig ook jegens Jean Demarr. Twee jaren verliepen. Mederic Haudecoeur was opgeroepen om zijn dienstplicht van een jaar te vervullen bij het 24" regiment jagers. Gerard had den tweejarigen cursus der Poly technische school met glans doorloopen en koos de loopbaan van scheepsbouwkundig ingenieur. Hij wilde echter, afgemat door al te ingespannen studie, een jaar rust nemen. Hij was nu twiutig jaar. Zijn hart was even werkzaam gebleven, als zijn geesthij dacht nog altijd aan Louise, wier beeld in zijn ziel was gegrift. In de vacanties had hij Louise weer gezochtze woonde nog altijd in 't, zelfde huis; hij had haar gezien; zij her- kende hem, doch ging hem onverschillig voorbij. Doch op zekeren dag bleef zij, tot zijn groote verbazing, voor hem staan. Ze was bleek, maar keek hem vast in de oogen. Mcneer de Beaupreault, zei ze, wees niet verbaasd over mijn vrijmoedigheidik voorkom immers uw wensch Juffrouw, u schijnt boos... Maar... Niet boos, maar wel verwonderd. Waarom oplossing zal gevonden worden voor de betrekkingen tusschen de Republiek en Engeland. Eenige uren later hield Chamberlain in het Lagerhuis een redevoering, waarin hij sprak over het Engelsche adres met de 21,000 handteekeningen door de Uitlanders opgezonden aan de regeering der Koningin. Het is bekend, dat volgens het beweren van Transvaalsche zijde geen 25 pet. der handteeke ningen echt zijn; dat er met de inzameling ervan op grootsche wijze bedrog is gepleegd. Minister Chamberlain verklaarde nu in het Lagerhuis dat hem geen precedent bekend was van het verzoekschrift der Uitlanders in de Zuid- Afrikaansche Republiek, maar tevens was hem geen precedent bekend van zulke toestanden in een Staat, als tot de indiening hadden geleid. De minister geloofde dat er geen twijfel kan be- staan aan de bevoegdheid om het verzoekschrift aan te nemen, daar het betrekking heeft op de positie, welke Engeland inneemt tegenover de Zuid-Afrikaansche Republiek. In de zitting der Tweede Kamer van gisteren zijn aangenomen de naturalisatiewetten. De aankoop voor f 78,000 van het gebouw op de Prinsessegracht voor tijdelijke huisvesting van het gerechtshof werd bestreden door de heeren Bouman en Kerdijk, die protesteerden tegen den aankoop bij voorkeur van huizen op deftige standen. De Regeering betoogde, dat de voorgestelde aankoop het minste kost en dat het gerechtsge- bouw bouwvallig is, maar kon den heer Veegrns niet verzekeren dat het gerechtshof in de grafelijke zalen zal terugkeeren. Hierop is het ontwerp tot aankoop verworpen met 43 tegen 28 stemmen. Vervolgens kwam aan de orde de interpellate ^an den heer Kuyper. De heer Kuyper stelt 4 vragenle Is het gerucht waar, dat de Oranje Vrijstaat en de Zuid- Afrikaansche Republiek niet zijn genoodigd 2°. Zijn er, zoo ja, pogingen aaugewend die Staten alsnog uit te noodigen, waarop zijn eventueele pogingen afgestuit 3e. Zijn die pogingen gestaakt na of voor de definitieve aanvaarding der conferentie in Den Haag 4°. Wil de Minister de deelneming van beide staten zoo mogelijk alsnog verzekeren Spreker geloofde dat de Transvaal geheel vrij was en onafhankelijk van Engeland en behoefde vervolgt u mij U weet toch, dat tusschen ons elke vriendschap, elke genegenheid onmogelijk is Leidt het toeval u enkel op mijn weg Of zoekt u mij werkelijk Op zijn beurt verbleekend, diep ontroerd, sprak hiJ Ik zoek u ja, ik zoek uIk heb mij zelven ook gezegd, dat bet verkeerd wasmaar ik kan niet anders en ik heb geen haat tegen uDoor uw naam te herhalen ben ik gaan twijfelen aan de scliuld van uw vader. Mijn hart verzet zich niet tegen u. Het wordt tot u aan- getrokken Hij had eenvoudig, op zachten toon gesproken. Louise zag hem verbaasd aan. Zijne woorden hadden den weg gevonden naar haar hart. Milder dan daareven, antwoordde zij Maar wat hoopte u dan, meneer? Wat ■wil u Ik zal u oprecht antwoorden. Als u mij twee jaar geleden hetzelfde hadt gevraagd, zou ik zeer verlegen zijn geweestwant toen was ik nog een kind en kon mij geen rekenschap geven van den aard mijner gevoelens. Nu heb ik kunnen nadenken, en wat u mij daar vraagt, heb ik, helaas, honderdmaal mij zelven afgevraagd. Waarom werd ik zoo getroffen, toen ik u voor 't eerst zag Waarom heb ik u nooit kunnen vergeten 't Was of een noodlot mij tot u dreefIk meende, dat ik enkel medelijden voor u gevoelde... maar nu weet ik hetik heb u lief. Zij had een verlegen, ongeloovig glimlachje. Zijne oogen werden gevuld met tranen. Ik heb u liefhelaas, 't is haast een misdaad, u dat te bekennen Ik weet wel, dat ik geen hoop kan geen rekening gehouden te worden met 1886, dit is over het hoofd gezien door de nationale dood- verklaring. De Minister van Buitenlandsche Zaken zegt le. Beide staten stonden niet op de lijst, maar voor het vaststellen der lijsten hebben vertrouwelijke besprekingen daarover plaats gehad 2". de Minister heeft den indruk gekregen, dat een uitnoodiging aan de Zuid.Afr. Republiek het tot stand komen der conferentie in gevaar zou brengen en aan de zelfstandigheid van den Trans vaal schade zou kunnen toebrengen. 3". Bespreking heeft plaats gehad na aanneming der invitatie om de conferentie in Den Haag te houden. De Minister is niet geneigd nadere onder- handelingen aan te knoopen. Uit Den Haag wordt gemeld Op het „Huis ten Bosch" is men druk in de weer tot inrichting van dat paleis tot vergaderlokaal der vredes-confereutie. Het park, opnieuw aangelegd, wordt voorzien van stamrozen en zeldzame planten. De biljartzaal wordt ingericht tot dejeunerzaal andere vertrekken tot werkkamers voor den chef van het protocol Jhr. Van Eijs en de hem toege- voegde diplomatieke en militaire secretarissen en ambtenaren van het Departement van Buiten landsche zaken. Verder bestaat het plan de verschillende zalen, die voor de conferentie dienst zullen doen, te versieren met portretten van Russische vorsten. Voorts wordt er gedurende de conferentie ge- vestigd een militaire wacht, waarvoor de gebouwen aanwezig zijn zullen de toegangshekken tot het voorplein aan de zijde van het Bosch en het Bezuidenhout gesloten worden en van schildwachten voorzien en zal de omtrek worden bewaakt door Rijksveldwacht. Tot op het oogenblik is nog niet bepaald waar H. M. de Koningin de afgevaardigden zal ontvangen op het Loo, te 's Gravenhage of te Amsterdam. De hoefsmidcursus vanwege de Maatschappij tot bevordering van landbouw en veeteelt in Zeeland, in dit seizoen weer te houden, wordt, naar aan de Midd. Ct. gemeld wordt, niet minder druk bezocht dan vorige jaren. Zelfs oudere smeden, die meenden in hun vak bekwaam genoeg te zijn en vorige cursussen wegbleven zijn nu van de partij, ziende dat de vroeger deelnemende collega's hun vooruit zijn. De theoretische lessen hebben op wederliefde Ge hebt't mij zelf eens gezegd wij zijn gescheiden door te veel dingen. Ja, 't bloed mijns vaders is tusschen uwe familie en de mijne. Zij viel hem in de rede, heftig, met fonkelenden blik Mijn vader is onschuldigdat zweer ik u Gerard's toon veranderde eensklaps, toen hij vroeg Maar als hij onschuldig is, wie is dan de schuldige Weet ik dat! Als ik 'twist, zou ik't dan niet gaan uitroepen voor de justitie? Gerard vervolgde somber, als tot zichzelven sprekend Maar als Haudecoeur onschuldig is, triomfeert de ware schuldige en spot met de justitie. En dan is mijn vader niet gewroken. Juist, meneer. Er heeft geen wraak plaats gehad er is niet gestraft. Uw vader is vermoord en de moordenaar is vrij gelukkig misschien En misschien kent u hem misschien reikt u hem de hand. Dat alles is mogelijk. En intusschen moet mijn goede, brave vader. Zij hield optranen verstikten haar stem. O, 'tis wreedMijn God, 'tis wreed fluisterde het meisje, toen zij zich eenigszins had hersteld. O, en hij is niet veroordeeld, omdat de bewijzen tegen hem waren. Ieder zei, dat hij wel vrijgesproken zou worden. Maar de advokaat heeft het bedorven Waarom was die man, die zooveel schuldigen heeft verdedigd, zoo zwak, nu het een onschuldige betrof?... Ach, vader had er niet eens erg in hij was zoo vol vertronwen hij was zeker van de vrijspraak. Doch de toe-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1