A 1 g em esu Nieaws- en Advertentieblad Zeeuwseli-Vlaandereri. voor „Prins van Oranje," Ned. Herv. Kerk BElvENDMAKING. Aankondiging No. 3758. Zaterdag 29 April 1899. Voerman van Zaamslag op Ter Neuzen. Onderwijzerscursus M. A. WOLFERT te Hoek, 39e Jaargang. Tefegrafische berichtan. Adverlentien. Algemeene Vergadering ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. Kantongerecht te Tor Neuzen. Wi IE3. PLEIJTE te SAS VAN GENT. TER NEUZENSCHE COURANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Eranco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTIEN Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. ■""■MMMimMi'iN"! /I'm*"*riJ'(aK»,voml, iiiig^oii<l»-r,I «i|i l''ee>t<litKt-n. I»ij <1.-11 nit«<-»rr l'. J. 1 iV IHK »4lir ip rer \>u/7„ Bij deze couraut behoort een bijvoegsel. TER NEUZEN, 28 April 1899. In de Woensdag j. 1. in het/Hotel Centraal" alhier gehouden vergadering van burgemeesters, secretarissen en ontvangers in oostelijk Zeeuwsch- Vlaanderen werd onder andere huishoudelijke zaken ook voorzien in de vacature, ontstaan door het overlijden van den voorzitter der vereeniging, de heer J. A. van Boven, en in diens plaats benoemd de heer L. van Waesberghe-Janssens, lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, terwijl tot vice-voorzitter werd gekozen de heer D. J. Oggel, burgemeester der gemeente Axel. Een verzoek der zustervereeniging op Schouwen en Duiveland om adhaesie te verleenen aan haar adres aan Gedeputeerde Staten tot het verkrijgen eener vereenvondigde inrichting der gemeente- rekening, benevens een voorstel van den heer Geill om pogingen aan te wenden herziening te ver krijgen van de wet van 24 Mei 1897, waarbij de toepassing van progessie van het percentage bij hefting van den hoofdelijken omslag is verboden, werden ten fine van rapport gesteld in handen eener commissie van drie leden. Nog werd besloten adhaesie te betuigen aan het door het hoofdbestuur van het genootschap van nijverheid in de provincie Groningen aan het Nederlandsch landbouw-comite gericht adres be- treffende wijziging in de inrichting van het land bouwverslag. Naar we vernetneu zal op den tweeden Pinksterdag, bij gelegenheid van het festival te Kruiningen, eene plezierboot varen van hier naar Hansweert. Bij het te Middelburg gehouden examen voor onderwijzer slaagden gisteren de heeren K. G. Odink (leerling aan de rijkskweekschool te Middel burg) van Zaamslag, en C. E. Plasschaert van Westdorpe. Heden slaagden de heeren J. Verhoeven van Graauw en C. van der Sloot van Ter Neuzen. Woensdag slaagde te 's Bosch de heer J. C. van Nunen te Huijbergeu, vroeger te Ter Neuzen. Philippine. Donderdag jl. heeft alhier eene openbare verkooping plaats gehad van den boeren- en voermansinspan op het hofsteedje bewoond door de weduwe J. de Bakker. Hierbij werden 12 werkpaarden van 2 tot 13 jaar verkocht, de prijzen liepen van 135 tot 550. Ook werd het ruinpaard van drie jaren gepresenteerd dat verleden jaar op een paal met prikkeldraad was gesprongen, het bracht nog /410 op. Van de vijf melkkoeien liepen de prijzen van 140196, terwijl de twee eenjarigen runderen, 46 en 46 gulden opbrachten. Een paar kinderen, die hun vingers niet van tusschen de ijzereu kamraderen van een karn konden houden, hebben op de verkooping deze ledematen zeer veel gekwetst. Philippine. Bij gelegenheid dat de aanwiis plaats had van de openbare werken, die weldra zullen worden aanbesteed, hebben Donderdag jl. vele inwoners hunne vreugde te kennen ge- geven door het uitsteken der vlag. Sas van Gent. 28 April. Gisteren morgen werd in het kanaal, ongeveer 1000 M. beneden de sluis drijvende gevonden, een reeds in verre staat van ontbinding verkeerend lijk van een mauspersoon, alleen gekleed met broek en hemd op het lijk werd niets bevonden, ook geen enkel teeken waar- door zijn identiteit kon worden vastgesteld. Na schouwing is het lijk naar Westdorpe over- gebracht en aldaar begraven. Middelburg, 28 April. Aan het gebouw van het prov. bestuur alhier werd heden aan besteed 1°. Ilet maken van drie ijzeren drijvende aan- legplaatsen met toeleidende bruggen, benevens vier ijzeren lichtopstanden, ten behoeve van de tramweghavens aan het Zijpe, in verband met den in aanleg zijnden stoomtramweg van Zijpe naar Brouwershaven en van den Willemspolder naar Steenbergen (raming 44,700). Iliervoor werd het laagst ingeschreven door den heer J. Meijer te Zaltbommel voor 39,999. 2°. De voorziening der boorden van het kanaal van Ter Neuzen (te verwerken som f 25000). Voor het grootst aantal meters werd ingeschreven door den heer A. Tholens Dingz. te Ter Neuzen voor 489 meters. Sedert Dinsdag werd te Middelburg uit hare woning vermist eene gehuwde vrouw, moeder van een 9tal kinderen. Woensdagavond werd haar lijk uit de MiddelburgVlissingsche watergang opgevischt. 's Graveuhage, 28 April. Tweede Katner. Zonder bezwaar is aan Dr. Kuijper vergunning verleend Dinsdag na de pauze eene interpellate te houden over de uitnoodigingen tot de vredes- conferentie. Tegen Dinsdag zijn verschillende zaken aan de orde, o. a. Stoomtramwegen in Zuid- Ilolland en Zeeland en de motie-Troelstra (alge- meen stemrecht). Zitting van 28 April 1899. 1 eronrdeeld zijn A. v. C., jager te Axel, ter zake vam overtreding der wapenwet; tot hechtenis van zeven dagen, met verbeurd verklaring der beide geweren, met uitlevering of betaling der waarde ad f 15 elk geweer, subsidiair 2 maal 15 dagen hechtenis. P. v. H., jager te Philippine, ter zake van overtreding der jachtwet; tot eene boete van f 10, subs. 4 dagen hecht. L. v. C., zonder beroep te Axel, ter zake als voren tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. J. A. L. H., arts te Leirauiden, ter zake van overtreding der wet op de geneeskundetot eene boete van f 3, subs. 1 dag hecht., met vrijspraak van het meerdere hem ten laste gelegde. V. F., arts te Moerbeke, ter zake als voren, tot eene boete van f 10, subs. 4 dagen hecht. J. H., tandmeester te Antwerpen, ter zake van overtreding der wet op de tandheelkunde, driemaal gepleegd tot drie boeten elk van J 10, subs. 4 dagen hecht. voor elke boete. J. E. B winkelierster te Ter Neuzen, ter zake van over treding der artsenijkundige wet.tweemaal gepleegd; tot twee boeten elk van f 6, subs. 3 dagen hecht. voor elke boete. P. A. M., timmerman te Ter Neuzen, ter zake van over treding der arbeidswettot 2 boeten elk van f 1, subs. 1 dag hecht voor elke boete. P. B., tjalkschipper te Ter Neuzen, ter zake van overtreding der Bouwverordeningtot eene boete van 6, subs. 2 dagen hecht. met vrijspraak van het meerdere. VE. G., herbergier te Ter Neuzen, ter zake als voren tot eene boete van f 3, subs. 1 dag hecht. A. E. B., winkelier te Ter Neuzen, ter zake als voren; tot 2 boeten elk van f 5, subs. 2 dagen hecht. voor elke boete. C. L. v. E., vrachtrijder te Clinge, ter zake van het ver v?.er. van #een trekdier doen plaats hebben op noodeloos pijnlijke wijzetot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. J. C. v. G., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake van het loopen op den spoorweg zonder consenttot eene boete van f 1,50, subs. 3 dagen hecht. C. J. H., C. H. en J. d. B., zonder beroep, alien te Ter Neuzen, ter zake als voren; tot eene boete van j 0,50, subs. 1 dag hecht. C. L. E., schipper te Philippine, ter zake van visscherij overt redingtot 2 boeten elk van f 2, subs 2 dagen hecht. voor elke boete, met verbeurd verklaring der palingschaar, met uitlevering of betaling der waarde ad f 1, subs. 1 dag hecht. J. C. P., zeemilicien te Nieuwediep, ter zake van in het openbaar een voor de eerbaarheid aanstootelijk lied zingen. tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. •k G- d. L., schipper te Philippine, ter zake van straat- schenderij, tot eene boete van 5, subs. 3 dagen hecht. arbeider te Sas van Gent, ter zake van verwekken van rumoer waardoor de nachtrust kan worden verstoord tot eene boete van 2, subs. 2 dagen hecht. J. G., koopman te Ter Neuzen, ter zake van in het open baar een trekdier laten staan, zonder voorzorgsmaatregelen, tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. J. F. K schipper te Graauw, ter zake van als schipper niet in acht nemen der voorschriften voor aanvaringtot eene boete van 4, subs. 4 dagen hechj;. Iv. V., visscher te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van f 4, subs. 4 dagen hecht. J v. d. V metselaar te Ter Neuzen, ter zake van een voorwerp op den openbaren weg niet behoorlijk verlichten tol eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. P. d. K., visscher te Hoek, M. D., te Axel, J. d. D. en J. d. P., bootwerkers te Ter Neuzen, A. V., werkvrouw, L. B.. werkman, S. P., zonder beroep en L. S., werkmeid, alien te Biervliet, H. A. B., visscher, A. d. Lvisscher, A. d. B., visscher, alien te Philippine, C. V. en P. V.,' werklieden te Bouchaute, ter zake van het bevisschen van de Schelde en Zeeuwsche stroomen zonder consentieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag heeht. voor elke boete J. v. D., M. R., P. v. P., J. A. H., F. P., C. M., J.' M. Jr' Sm L* J* S' A' A* G-' J B- d> a 4- G-> T xt k* J- A* S., J. G., alien werklieden te I er Neuzen, ter zake van het rapen van schelpvisch zonder consent; ieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht voor elke boete. ,L F' d' G\ "chippersknecht te Ter Neuzen, E d. M., arbeider te Westdorpe, ter zake van openbare dronkenschap ieder tot eene boete van 0,50, subs. 1 dag heeht. ,.J- S-' p- c- -f- K. L. L„ D. A. IJ„ J. V. D, werklieden, J R., comnnssionair, P. A. G„ spoorwegbeambte, alien te Ter Neuzen, ter zake als voren; ieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. voor elke boete. ,A. A., schoenmaker te Zaamslag, E. R., werkman te Clinge, E. H., boerenknecht te Overslag, ter zake als voren ieder tot eene boete van f 1, subs. 1 dag hecht. voor elke boete. A. F. L., arbeider te Sas van Gent, ter zake als voren, tot eene boete van f 2, subs. 2 dagen hecht. H. B., koopman, J. P. P., bootwerker te Ter Neuzen, ter zake als voren, ieder tot eene boete van f 3, subs. 2maal 3 dagen hecht. voor iedere boete. O. B., muziekonderwijzer te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van f 6, subs. 3 dagen hechi. J. D., metselaarsbaas te Ter Neuzen, ter zake als voren, tot eene boete van f 10, subs. 3 dagen hecht. J. d. J., bierhuishouder te Ter Neuzen, ter zake als voren, tweemaal gepleegd, tot 2 boeten elk van f 2, subs. 1 dag hecht. voor elke boete. P. B. H., reizend koopman, zonder bekende woonplaats, ter zake als voren, driemaal gepleegd, tot 3 boeten elk van f 2, subs. 2 dagen hecht. voor iedere boete, E. B wed. F. P., winkelierster te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschap, bij tweede herhaling, tweemaal gepleegd, tot tweemaal eene hechtenis van 14 dagen. G. K., zonder beroep te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschap bij vierde herhalingtot eene hecht. van 14 dagen. C. A. V., pakhuisknecht, M. A. Pzonder beroep en P. J. M., zonder beroep, alien te Ter Neuzen, ter zake van openbare dronkenschap bij eerste herhalingieder tot eene hecht. van 3 dagen. Onlslagen van reclitsvervolging j A. v. C., zonder beroep te Axel en G. v. Rnotaris te Gent, ter zake van overtreding der jachtwet. ri.jS'«*si»mIi«»n s J. H. v. O., koopman te Ter Neuzen, ter zake van het rijden met ongemuilkorfde honden. CORRESPONDENT!; E. Door meerdere verzoeken tot het plaatsen van uitslagen van duivenwedstrijden, die om dezen tijd wekelijks gehouden worden, wat ten laatste voor onze lezers een weinig belangwekkende lectuur zou worden, zijn wij genoodzaakt, ten einde geen onderscheid te maken, met plaatsing daarvau geheel op te houden. Bed. Ondergeteekende bericht dat hij zich gevestigd heeft als Ilij beveelt zich beleefd aan voor alle pakjes en boodschappen vice versa, belovende een civiele en accurate uitvoering. Zaamslag, 28 April 1899. JACOB VAN DE WEGE. Ond. rgeteekende geeft door dezen kennis lat hij van af 1 Mei, zijn MOLENAARSZAAK overgedaan heeft aan den heer Jan Meijer van St. Philipsland. I)auk aan alien voor het vertrouwen zoovele jaren genoten, beveel ik mijn opvolger ten zeerste aan. Zaamslag. C. J. VAN VESSEM. Mij aansluitende aan bovenstaande advertentie, bericht ik aan Zaamslags ingezetenen, dat ik van af 1 Mei de MOLENAARS ZAAK van den heer C. J. van Vessem, heb over- genomen. Beleefdelijk beveel ik mij in een ieders gunst aan, hopende mij zulks door eene spoedige en accurate bediening waardig te maken. Uw dienaar, J. MEIJER. St. Philipsland, den 26 April 1899. Maandag a. s., 1 Mei, hoopt stuurman den dag te herdenken waarop hij voor 25 jaar in de Provinciale Stoombootdienst trad. Dat hij nog vele jaren gespaard moge blijven is de wensch van ZIJNE VRIENDEN. Ter Neuzen, 28 April '99. te T E R N E U Z E N. op Z oil (lag 30 April 1899, des namiddags 5 ure, in het Schuttershof. Onderwerp Ballotage. De CURSITS in LANDBOUWKUNDE voor onderwijzers te HULST zal geopend worden op Zaterdag 13 Mei e. k. De Rijkslandbouwleeraar, I. G. J. KAKEBEEKE. De onderlinge Boerenbrandwaar- borg-Maatschappij te Zwolle heeft tot haren agent aangesteld den heer L itsluitend Boerderijen of hare inboedels worden tot laagst mogelijke premie verzekerd. DE DIRECTIE. Het Bestuur der waterkeering van den calami- teusen polder NIEUWE NEUZEN, maakt bekend, dat de door den Dijkraad vast- gestelde Begrooting der inkomsten en uitgaven van het waterschap, opgericht voor het besturen, beheeren en bekostigen van de zeeweriug en oeververdediging van dien polder, voor het dienst- jaar 1899/1900, met memorie tot toelichting, van af den 29aten dezer tot en met den 9aen Mei a. S., is nedergelegd, ten kantore van den Secre- taris-Ontvanger te Ter Neuzen, ter inzage van de besturen en grondeigenaren van de polders of waterschappen, die bij de zeewering en oever verdediging van genoemden calamiteusen polder zijn betrokken, en voorts dat genoemde begrooting, tegen betaling der kosten, voor hen verkrijgbaar is. Ter Neuzen, 28 April 1899. Het Bestuur voornoemd, M. DE REGT, Voorzitter. J. STURM, Secretaris-Ontvauger. KERKVOOGDEN maken bekend, dat Ds H AKERSLOOT VAN HOUTEN ROOS zijne in- treerede zal houden a. s. Zoiulag, nam. 2 uur, na in de ochtendgodsdienstoefening, welke zal aanvangen om half tieil, te zijn bevestigd door Ds. KNOTTNERUS van Zaamslag. Namens Kerkv. voornd, C. DE KIEW1T, President. H. W. VOLLENHOVEN VAN DAALEN, Secretaris. VERGADERING van stembevoegde Ingelanden van den polder COEGORS c. a. op Dinsdag 10 Mei 1899, des v.m. 11 ure, in het logement bewoond door de Wed. Rolff te Axel. Het Bestuur, P. VAN HOEVE, Dijkgraaf. P. DREGMANS, Ontv.-Griffier.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1