rAANBESTEDING 133,000 k.g. Cliilisalpeter, Hoofdelijken 0 mslag Sloooiissirjj je Yolhardiog,' Finale Uitverkoop J. P. W. RGMMEL-BROEKSMA. BAMES- en KINDEElliOEDEN. Een WOONHUIS, rae Belle BURGERWONING. HE DEW OWTVAWGEW: fijne Dames bruine Knoop- en Rijgmolieres, Riemschoenen en Pantoffels. Een groote partij witte, zwarte en bruine Sportseboenen, Rideaux de Bois. 3X-1 HOEDEN en PETTEN,, Gebroeders PICHA-STEVENS te Sas van Gent. een puik Messelperceel, HAMMETJES. BED1.IKI\G BUI! EX(ili()M)E!V, Maatschappij Joarwaarts", CHILISALPETER. „EIGEN HULP" AANBESTEDING HET KOHIER Weder opnieuw ontvangen A. MOGGRR, opmaken van Dames- en Kinderhoeden. DAMES- en II1DE1MAETELS, HOUTENROLGORDIJNEN, DAKPANNEN te koop, VOORWERPEN, Bekroonfl op do Zeenwsche Nijverheids-TeDtoonstellinff met de looiiste onderscheidinc. STAD GENT. Een flinke DIE8STB00E R IJ W I E L E N Witte Goederen. Meubelgordijnen, Tafelkleeden, Sitsen en Wollen Dekens, Antimacassers, Tapijten, Loopers,witteCremeenecruYitragegordijnen, L GQUDSTIKKEB, Fijne Heeren bruin kalfsleder Molteres, gewone bruine en zeildoek Soboenen. SUPEEPH0SP1AAT, GHILISAbPETIE, bij P. J. SCHEELE, Ter Neuzen. Soliede garantie, Reparation en Onderdeelen. Te koop voor f 25, 4 gebruikte Wagenwielen, L.andfaoTJWsrs! A dr. B. Boaie-Potkoten. Aanbesteding Uitslag van 't onderzoek TER NEUZEN de heer M. LEUNIS, Smidswal. We (/ens verhmzinq van alle aanwezige Goederen, een zeer fijne collectie gegarneerde Ruim 100 stuks voorradig. Te huur gevraagd en vele nieuwe soorten Zomerpantoffels. Dames Ter Neuzen. ADR, H. DONZE-POTHOVEN. Ter Neuzen. - - Lange Kerkstraat D 63. BRANDV1UJE en WATERDICBTE Ter overgave aangeboden TE It EAO M met en zonder Ketting Ch. v. d. Velde, Terhole bij Hulst. Om uwe Paarden en Koeien M a g a z ij n van in den Brakman nabij Philippine. De DIRECTEUR der EEGISTRATIE en DOMEINEN voor de provincie Zeeland en het Westelijk gedeelte der provincie Noord-Brabant te Middelburg, zal op Woensdag den 3den Mei 1899, des voormiddags 11 uur, in het Gebouw der Societeit Sint Joris, aan de Balans te Middelburg bij enkele inschrijviug aaiibesteden Het leggen van drie gedeelten ZieetiyU:, gezamenlijk lang 3820 Meters, ter bedijking van ongeveer 20S H A buitengronden in den Brakman tusschen de polders Stad Philippine, Kleine Stelle en Ver- gaert, benevens het maken van een Scheepvaartkanaal van Philippine naar het Axelsche Gat alsmede verdere bijbeboorende werken. Earning 283,000. Bestek en teekeDingen liggen ter inzage bij den Ontvanger der Eegistratie en Domeinen te Hulst en bij den Hoofd-Opziener der Domeinen in Zeeland den heer VAN WUIJCKHUISE, te Middelburg. Aanwijzing op het terrein Donderdag 27 April 1899, des voormiddags 9y2 uur, aan te vangen aan de haven te Philippine. De inschrijvingsbilletten in te leveren ten bureele van den Directeur der Eegistratie en Domeinen voornoemd in het Oost-Indisch Huis te Middelburg, uiterlijk Woensdag den 3den Mei 1899, des voormiddags 10 uur, met het opschriftBedijkiug Philippine. Nadere inlichtingen geeft genoemde Hoofd- opziener. Bestekken met teekeningen verkrijgbaar ad f 1,50 bij genoemden Ontvanger en voorts tegen vooruitbetaling bij alle Ontvangers der Eegistratie en Domeinen. De Directeur voornoemd VAN DUNN& te AXEL (Kijkuit.) op Donderdag 20 April 1899, bij A. VAN DOESSELAAR des namiddags 3 uren (spoortijd) voor de levering van pl.m. 40000 Kilogram Inschrijvings-biljetten met voorwaarden zijn te bekomen bij den Secretaris der Maatschappij A. VAN DORSSELAAR. te Axel (Kijkuit.) Landbouwers-Vereeniging TE HONTENISSE, der levering van op Zaterdag 22 April 1899, bij den heer P. Verbist te Kloosterzande, des n/m half vier. Voorwaarden verkrijgbaar bij den heer JAC. BUIJSROGGE. l,tB levering Superphosphaat 13,8 °/0 24° 14,1 Amoniak 9,2 Chilisal peter 15,67 h VOOR 18 9 9, is verkrijgbaar voor den prijs van 15 cent, bij den boekhandelaar P. J. VAN DE SANDE. te VLISSINGEN. Met het oog op de aanstaande schoonmaak wordt beleefd de aandacht gevestigd op de behandeling van welke op Brusselsche wijze gereinigd, gespannen en als nieuw geappreteerd worden. HEEREN- en DAMESCOSTUMES worden in vijf dagen geheel gereinigd en als nieuw afgeleverd. Agent voor TER NEUZEN en omstreken contant, tegen elke aannemelijke prijs. Nieuwstraat, Ter Neuzen. T El ~R, ET EIUZ E X\T. De fijne hoeden worden uitsluitend boven geetaleerd. Beleefd worden de dames uitgenoodigd de collectie te komen zien. staande in de Brouwerijstraat te Ter Neuzen. Adres Bureau dezer courant. tegen 1 Mei a. s. Adres Bureau dezer courant. Ter Neuzen, Noordstraat C 109. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het Ter Neuzen. P. J. MAANDAG. Nog slechts enkele dagen is de prachtige sorteering van de firma A. C. HAUSSMANN, ten mijnent geetaleerd. Aanbevelend, Ter Neuzen. J. P. WROMMEL - BROEKSMA. in alle kleuren en letters. Lage prijzen. heele voor dakbedekking, geschondene om oever- en slootkanten te bezetten. Goedkoop. Adres I. HAGE, architect, Ierseke. Huisschilder. Behanger, enz. S NIEUWSTE MODELLEN ADR. H. DONZE-POTHOVEN, Nieuwstraat, Ter Neuzen. bestand tegen vorst, regen en zon, vorderen derhalve geeu onderhoud en kunnen wegens hunue geringe zwaarte, altijd verplaatst worden. AFWATERINGSBUIZEN, DUIKERS en RIOLEN, REGENBAKKEN, WELPUTTEN, AAL- PUTTEN, VEEDRINKBAKKEN en KRIBBEN, N00RDB00MEN%TVPR^'^^T^^p^ voor huizen als voor strooien daken, DAKGOTEN, POMPSTEENEN, HONDENHOKKEN MUURBEDEKKINGEN eng. Men vervoege zicb te Sas van Gent AAA DE FABRIEK. Ter Neuzen bij den heer JAN SCHEELE, Bouwkundige. Zaamslair REINIER JANSEN. Hulst I ALOIS VERMEERSEN. Schoondijke a u u S. ^V. OE SM1IU. Middelburg Gebrs. BOUDEWIJNSE. Axel u J- VERIJZER. De plaats van HAVENKAPITEIN is open. Jaarwedde 4000 frs. a 4500 frs. volg ens be- kwaamheid, benevens bureelkosten, gelijkstaande aan de huur der iuwoniug. Verzoekschriften richten aan het Schepen-college voor 1 Mei 1899. STEDELIJK BESTUUR VAN GENT. GEV RAAGD, kunnende koken en zindelijk werken. Adres mevrouw BOSCH, Nieuwendijk H 105, Vlissingen. gelegen in de Zamlkreek. Te bevragen bij J. VAN DAMME, Lange Noordstraat, Ter Neuzen. 4 2,75 en gehalte gewaarborgd, aan concurreerenden prijs, van het beroemd nationaal wapenfabriek Van Herstal bij Luik, voorhanden bij den agent Tot heden ongeevenaard in practischen bouw. Rabat voor wederverkoopers, met 10 c. M. vellingen en met goed beslag, bij J. FRANCKE, Nieuw- en St. Joosland. Mooie magere HAMMETJES, met en zonder been, in ieder gewicht voorhanden. P. J. GLERUM. Ter Neuzen. vrucht te doen aannemen, gebruikt dan het bevruclitend Poeier, bereidt door H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete, onfeilbaar en ge- vaarlocs middel. Ongeloofelijke bijvalMeer dan 2000 bewijzen in 1897. Het pakje met gebruiksaanwijzing wordt verkocht in de Apotheek van H. VAN AKEN te Selzaete a 0,50, franco per post 0,60. Ook verkrijgbaar bij den beer KENSE, Drogist te Ter Neuzen, A f 0,50. Nieuwstraat, Ter Neuzen. GROOTE VOORRAAD. VAN DEN DER GEMEENTE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 4