Binnenland. aemengde berichten. POLITIEK OVERZICHT. De voormalige chef van den generalen staf De Boisdeffre vertelde omtrent de instructie tegen Dreyfus niets nieuws, alleen ontkende hij op een vraag van president Loew, dat er reeds aan liet slot der instructie van majoor Du Paty de Clam sprake zou zijn geweest van een geheim dossier en op de vraag of aan den krijgsraad geheime stukken waren voorgelegd bleef hij het antwoord schuldig, omdat deze vraag op het oogenblik niet aan het oordeel van het hof is onderworpen." Van de bekentenissen van Dreyfus en het veel aangehaalde rapport van kapitein Lebrun-Renault heeft generaal Boisdeffre rechtstreeks nooit iets vernomen of gezieu. Het bericht, dat Dreyfus bekend zou hebben, was in den iniddag of in den avond van den dag der degradatie aan het departement van oorlog ontvangenverder heeft de generaal enkel uit een rapport van generaal Gonse over zijn bezoek met Lebrun-Renault bij minister Mercier de bevestiging gekregen dat Dreyfus had bekend. Men heeft de3tijds deze bekeutenis verzwegen omdatdaarin de naam van een buitenlandsche mogendheid werd genoemd en men voor alles nieuwe verwikkelingen wilde voorkomen. Majoor Lauth stelt de aankomst van het borderel aan het departement van oorlog op de de laatste dagen van September 1894, en wel Zaterdag 22 September. Hij verklaarde niet alleen dat Henry de eenige officier was die den agent kende, welke het stuk aanbracht en dus de eenige, die het in ontvangst kon nernen, rnaar onthulde bovendien, dat Henry dergelijke stukken steeds 's avouds ontving en tot den volgenden morgen bij zich hield. Zoo had hij het borderel van Zaterdag tot Maandag in zijn bezit. De archivaris Gribelin verklaarde na lang dralcn dat het geheim dossier bij den dienst der contra spionnage werd gedeponee d voor de veroordeeling van Dreyfus. Verder wist hij over dit punt niets mede te deelen, daar hij noch bij de sainenstelling had geholpen, noch de zorg voor het dossier had. Het dossier werd aan Gribelin, bij afwezigheid van Henry, opgevraagd door Picquart in Augus tus 1896. Hij stelde destijds de enveloppe, die nog geen centimeter dik was en het geheele dossier bevatle, aan den kolonel ter hand en heeft het sedert niet weer gezien dan toen Mr. Leblois bij Picquart op het bureau was. Het Fransche Admiraalschip voor Gagliari, dat eigenaardiglijk de Brennus heet (Brennus was de aanvoerder der Galliers, die slechts door de waak- zaamheid der ganzen verhinderd werden in het veroveren van het Romeinsche Kapitool), de Bren nus dan had de eer een bezoek te ontvangen van Koning Umberto en diens gemaliri, met de Ministers in hun gevolg. Aan een te dier gelegenheid aan boord aange richt feestmaal heeft admiraal Fournier zijn hoogen gast ook namens den President der republiek ver- welkomd. Hij kon, zeide hij, sleehts de warme wenschen herhalen, door dezen in zijn begrnetings- schrijven uitgesproken voor Koning, Koningin en koninklijk huis, voor de regeering en de groote Italiaansche natie. In zijn antwoord zeide Koning Umberto, dat deze wenschen in zijn hart een sympathieke echo wekten, dezelfde als die weerklonken had bij het hervatten der vriendschappelijke handelsbetrek- kingen. Z. M. besloot met een dronk te wijden aan Frankrijk en den President der republiek. Het nieuwe kabinet van Griekenland onder pre sidium van Theotokis heeft in handen van den Koning den eed afgelegd en zich onmiddellijk daarna aan de Kamer voorgesteld. Het kabinet is voornemens aan de Kamers voor te leggen wetsvoorstellen betrekkelijk de uitsluiting van officieren in werkelijken dienst van de ver- kiesbaarheid en betrekkelijk de instelling van een rijkspolitie. In het ontwerp van antwoord op de troonrede spreekt de meerderheid van de Kamer de hoop uit dat prins George op Kreta een vreed- zarnen toestand in het leven zal roepen, terwijl de meerderheid verder haar instemming betuigt met het door de opeubare meening verlangde pro- gramma van hervormingen. De minister van landbouw zal eerst later woruen benoemd en waarschijnlijk zal dit nieuwe departe ment worden toevertrouwd aan Retzinas. De be- noeming van Romanos tot minister van buiten landsche zaken heeft in diplomatieke kringen een beslist gu-nstigen indruk gemaakt. De pogingen door Statesco, den leider der 1 ibe ralen in Rumenie, op verzoek van Koning Karel aangewend tot vorming van een kabinet, zijn mis- lukt en de daarna door Cantacuzenc, den leider der conservatieven, in overleg met Carp ondernomen stappen om een conservatief ministerie te vormen, zijn eveneens niet geslaagd. Houderd studenten die M oensdag 11. hebben deelgenomen aan de manifestatie voor de universi- teit te St. Petersburg zijn in hechtenis gehouden. De eind-examens aan de universiteit zijn door de professoren in verband met de aanwezigheid van politie in het universiteitsgebouw, gestaakt en zullen waarschijnlijk niet worden voortgezet- Nieuwe manifestaties worden verwacht. Prins George van Griekenland heeft als com- missaris-generaal van Kreta met goedkeuring van de mcendheden de helft van de door deze toege- stane feening van 2,400,000 francs bestemd voor den aankoop van vee en zaaigranen voor den land bouw tegen terugbetaling in 12 jaarlijksche ter- mijnen. Voor den opbouw der huizen van de Mohammedanen in het binnenland wil de regeering wel het benoodigde hout leveren, doch geen bij- dragen in geld. De algeheele ontruiming van Kreta door de Mohammedanen wordt hierdoor onwaarschijnlijker geacht dan voor dezen, doch de Christenen zullen alle pogingen aanwenden, om weder in het bezit te komen van hun huizen en landerijen. De commissie voor kiesrechthervorming uit den Beneden-Oostenrijkschen Landdag heeft het ontwerp van Lueger tot hervorming van het gemeentelijke kiessysteem verworpen en besloten, den rapporteur te belasten met de samenstelling van een nieuw ontwerp, waarbij o. a. kiesdwang zou worden in- gevoerd. De Tweede Kamer is tot hervatting der werk- zaamheden bijeengeroepen tegen Dinsdag 25 dezer, 's namiddags twee uur. A1 een paar dagen waren de visschers uit Nieuwendiep verhinderd ter haringvisschenj te gaan, en ontevreden want aan de Tesselsche Hors, waar dagelijks ongeveer 200 visschers de haring- vangst uitoefenen, had de marine Dinsdagmorgen een vlot gelegd, ten dienste van te houden schiet- oefeningen. Buitendien lagen eenige vischsloepen op de haringaas te wachten. Dadelijk brachten de visschers hun beklag bij de marine-autoriteiten ter plaatse, doch deze konden aan de zaak na- tuurlijk niets veranderen, waar de te houden schietoefeningen van hoogerhand waren gelast. Naar den burgemeester, naar ieder dien zij meenden dat hen kon helpen, trokken de visschers heen, maar niets mocht baten. Een paar der woordvoerders van de bedreigde visschers trokken toen naar Den Haag en vroegen eene particuliere audientie aan bij den minister van marinezij werden terstond ontvangen en een gevolg van de bespreking was dat het vlot Donderdagmorgen voorloopig werd verwijderd. Terstond begon men nu te visschen en hadden de visschers het ge- luk een paar honderd tal haring (1 tal is 200 stuks) buit te maken en volgeladen kwamen de booten, met de vlag in top, te Nieuwendiep bin- nen. De op aas wachtende sloepen konden wor den voorzien en uitzeilen. TER NEUZEN, 17 April 1899. In de op Donderdag a. s., des voormiddags 10 uren, te houden openbare vergaderiug van den gemeenteraad, koinen de volgende punten in behandeling ingekomen stukken verhoogen maximum heffing hoofdelijken omslag; verorde- ning op openbare plaatsen en houden verlotingen. Bij Koninklijk besluit is de heer J. Spaanstra, directeur van het post- en telegraafkantoor alhier, met 1 Mei a. s. ontheven van zijn tegenwoordig beheer en werkzaam gesteld aan het telegraaf kantoor te Rotterdam. Bij de Kon. Ned. Marine is de adspi rant-machinist E. L. L. Nolson, geslaagd voor machinist. Naar aanleiding van een ten deele onjuist en over het geheel zeer voorbarig bericht in de Middelburgsche Courant van Zaterdag, betreffende de oprichting eener staalfabriek alhier, (een bericht dat ook in versehillende andere bladen van dien dag verscheen) deelden we Zaterdag aan onze abonne's hier ter stede per bulletin het volgende mede: Dat voor het oogenblik is besloten alhier eene staalgieterij (ter vervaardiging van staven ruw ijzer) op te richten. De oprichters zijn de heeren Alfred Pieraerd, maitre de forge, de la Louviere, en Nestor Wilmart, industrielle de Moruanwelz. Ten behoeve daarvan is Vrijdag aangekocht pi. m. 10 hectaren land, gelegen tusschen de spoorliju en het kanaal alhier, in den Oude Zevenaarpolder terwijl genoemde heeren nog 27 hectaren terrein in koop hebben, om later daarop hoogovens te plaatsen. Deze inrichting gaat uit van versehillende groote industrieelen in Belgie, wier namen een goeden klank in de handelswereld hebben. En zeer zeker zal deze stichting aan de vele reikhalzend naar werk uitzieBden alhier, ten goede komen. Het zal wel eveneens in den geest van de werklieden vallen, dat reeds nu besloten is des Zondags niet te laten arbeiden. In de volgende maand zal bereids aangevangen worden met den bouw van een directeurswomng. De uitslag der gisteren door de duiven societeit „Ark van Noach" alhier gehouden prijs- vlucht, van Selzaete, waar de duiven om 9,30 uur werden opgelaten, was als volgt 1« prijs K. Hamelink 9.58.31 u., 2" pr. J. van Tricht 9.58.50, 3" pr. D. Faas 10.00.31, 4' pr. K. van Tatenhoven 10.1.43, 5° pr. J. van Tricht 10.2.00, 6e pr. W. Hamerlinck 10.2.20. De cijfers achter de namen geven aan den tijd van aankomst. Men verzoekt ons mede te deelen dat het in ons nummer 11 April opgenomen bericht, aan- gaaude de gepleegde vernieling op de hofstede Reigersbosch, onder Axel, onjuist als eigenaar is genoemd de heer J. Seydlitz te Hulst. De hofstede behoort aan Mevrouw Seydlitz te Gent. Yoor de ontvangst te Antwcrpen van het hier ter reede liggende Italiaansche oorlogschip z/Liguria", worden groote toebereidselen gemaakt. Men had juist het program ma voor de zesdaagsche feesten vastgesteld, toen men jl. Donderdag uit Vlissingen het bericht kreeg, dat tegen a. s. Woensdag 19 April verwacht wordende gast, des namiddags (dus een week te vroeg) was opgestoomd. Terstond werd tegenbevel gezonden, en nu ligt de Liguria hier ter reede af te wachten tot men in Antwerpen gereed is om haar feestelijk te ontvangen. Koning Leopold keert den 20 a. s. uit Wiesbaden naar Brussel terug en zal de officieren van den kruiser ten zijnen paleize aldaar een diner aanbieden. Voor versehillende neringdoenden alhier, die mondvoorraad leveren voor de uit 300 personen bestaande bemanning, vloeit uit het oponthoud een mooi voordeeltje voort. Ook heeft het schip hier kolen ingenomen. Voor het verbeteren van de rijkswaterleiding bewesten het kanaal van Ter Neuzen in den Oud- Zeveuaar- en den Sluispolder, tusschen duiker no. 9 en brug no. 14 (raming 13000), Vrijdag aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Middelburg aanbesteed, en waarvan de laagste inschrijver reeds door ons werd meegedeeld, werd ingeschreven als volgt J. de Jonge te Middelburg voor 14288 D. de Doelder voor f 12925; A. Tholens Dz. voor 12887 K. de Vos voor 12880 Gebr. C. en J. van Beers te Vlissingen voor 12783 C. van der Hooft voor f 12741 G. van der Peijl voor f 12311 en G. J. Balkenstein voor f 12180. De inschrijvers bij wier naam geen woouplaats is vermeld wonen te Ter Neuzen. Verder werd, zooals gemeld, aanbesteed het maken en inhangen van een paar ijzeren deuren voor de Westschutsluis te Sas van Gent en het verrichten van bijkomende werkzaamheden (raming f 4725), waarvoor werd ingeschreven door De Vries, Robbe Co. te Gorinchem voor f 4890 en F. de Meijer te Gent voor 4610. Door den heer Th. C. van de Stadt, chef in de remise van de stoomtram-maatschappij BreskensMaldeghem aan de Draaibrug, is een middel gevonden tot soldeering van aluminium. Tot heden was dit middel niet bekend en eerst na aanhoudende proefnemingen gedurende een paar jaren mocht de heer Van de Stadt het genoegen smaken zijne pogingen met een gunstigen uitslag bekroond te zien. Vele voorwerpen, die tot heden van blik, geel koper, zink en andere metalen gemaakt worden voor keukengerief, straatlantaarns, locomotief en treinlantaarns, bussen voor verduurzaamde levens- middelen enz., zullen in het vervolg kunnen ver- vaardigd worden van het nieuwe metaal, dat door zijne bijzondere lichtheid en glans verreweg de voorkeur verdient, nu ook de prijs geen beletsel voor de aanschaffing behoeft te zijn. Door ge- noemden heer zijn brevetten aangevraagd in Belgie, Duitschland, Frankrijk, Oostenrijk en Engeland. M. Ct. Zaamslag, 16 April. Zondagvoormiddag werd bij de Gereformeerde kerk A alhier Ds. J. Tholen bevestigd door Ds. R. W. de Jong uit Ter Neuzen met de woorden uit Jesaia 62 6 en 7. Des namiddags deed de bevestigde zijn intrede met eene rede naar aanleiding van Jesaia 2 5. Beiden keeren vulde een talrijke schare het ruime kerkgebouw. IJzemlijke, 15 April. Van hier wordt aan de Middelburgsche Courant van 14 dezer geschreven „Als een staaltje van de nauwkeurigheid waar- ,/mede soms de kiezerslijsten kunnen worden //opgemaakt, meldt men ons uit IJzendijke, dat ^daarop drie personen voorkomen, die in staat ,/vau faillissement zijn verklaard geweest, terwijl ,/geen rehabilitatie noch homologatie heeft plaats z/gehad, waarom de kiezers worden aangespoord ,/hunne' bezwaren v6or 15 dezer aan het gemeente- ,/bestuur in te leveren." Om de kiezers gerust te stellen zoude men kunnen melden. Als een staaltje hoe slecht sommige correspon- denten op de hoogte zijn over hetgeen zij schrijven kan dienen, dat art. 8 der wet van 1896, Stbl. no. 9, zegteen faillissement, waarin v66r den dag van het in werking treden der nieuwe weigeving, de curators overeenkomstig art. 885 W. v. K. zijn ontslagen, neemt, indien het ontslag niet is geeindigd door rehabilitatie, het faillissement van den schuldenaar een einde met het in werking- treden dezer wetgeving, als daartegen geen verzet is aangeteekend. Dus de drie personen bovenbedoeld staan terecht op de kiezerslijsten, daar geen verzet heeft plaats gehad. Was de geachte inzender van het bericht in de M. C. hiermede bekend geweest, dan was een hatelijkheid aan het adres van het gemeente- bestuur gespaard gebleven en de kiezers waren niet verontrust. Naar het Dagblad meldt, heeft onze Regeering van de Standard Voting Machine Company te Rochester een stemmachine op zicht gevraagd. Het water is in de laatste dagen om s Her- togenbosch enorm gestegen, zoodat er veel kans is, dat het Bossche veld en 'tland van den Pet- telaer, dat geheel droog was, weer onderloopt. Bij de vroegere zoogenaamde Londerdelsche brug, tusschen den Vuchteruitgang en Deuteren, is men bezig waterkeeringen te maken in de hoop daar- door den polder nog te kunnen behouden. Blijft eckter de wind zoo hevig, zoo zal onze oude vijand het water het wel weer winnen, tot groote schade van de landbouwers. Na een streng onderzoek bleek het der politie te Barneveld dat een diefstal bij een smid aldaar door eene vrouw gepleegd is. De daderes, die elders woont, heeft namelijk bekend dat zij zich des avonds heeft laten insluiten. Tot midder- nacht hield zij zich in den kelder verborgen en is toen naar de woon-, tevens slaapkamer gegaan, waar zij uit een kabinet ongeveer f 160 gestolen heeft. Ook heeft zij nog uit een broek, hangende voor het bed van den knecht een zakje met geld genomen. Te Venlo is de organist der R. C. kerk, toen hij van een bruiloft naar huis ging, door de duisternis misleid in het water geloopen en verdronken. Even buiten Venlo brak Vrijdag de stelling van een schoorsteen, die gebouwd werd op een pannenfabriek. Een metselaar uit Baarloo viel naar beneden en overleed kort daarna. De man was gehuwd en vader van vier kinderen. Te Assendelft is de woning van een slager verbrand, waarbij twaalf varkens in de vlammen omkwamen. De brand ontstond door het vallen eener petroleumlamp. Huis en inboedel zijn wel, de levende have is niet verzekerd. De haringvisscherij bij Urk is nog steeds in vollen gang en zelden was er zooveel haring in de zee als dit voorjaar. Vooral in de laatste weken schijnt het, of de visch zich voornamelijk bij Urk ophoudt. Tallooze botters en booten niet alleen van Urk, maar ook van Enkhuizeu, Hindeloopen, Stavoren, Lemmer, Kampen en andere visscherplaatsen aan de Zuiderzee, zijn daar in alle richtingen zeilende en brengen voortdurend aanzienlijke vangsten te Urk aan. De aauvoer aldaar der laatste 14 dagen wordt geraamd op ongeveer 400 last of 400 maal 50 tal 20.000 tal, dat is vier millioen stuks, welke alle een voor een uit de reepnetten moeten //geklaard" worden. Verreweg het grootste deel dier vangst wordt door vischkoopers van Huizen naar de rookerijen aldaar vervoerd. Hoewel de haringvisscherij niet door de geheele ITrker visschervloot wordt uitgeoefend, wijl de meeste Urker visschers op de Noordzee werkzaam zijn, geeft toch deze visscherij er aan vele handen werk. Sedert 5 April werd de 26jarige machinist J. de M., te Alktnaar woonachtig, op de stoom- boot William Egau 1TI vermist. Die stoomboot werd op dien dag, toen zij te Rotterdam terug- keerde uit Duitschland, op de werf van de firma Wilton gebracht. Wel stelde men toen een oppervlakkig onderzoek naar den vermisten in, men keek ook in zijn kooi, doch de machinist De M., bleef zoek. Toen Zaterdagmiddag het schip op de werf werd nagekeken, opende met de hut van dien machinist, en toen vond men zijn lijk in reeds vergevorderden staat van ont- binding in zijn kooi liggen. Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd, die den politiegeneesheer ontbood, daar men aanvankelijk wel vermoedde dat hier misdrijf in het spel zou zijn. De genees- heer kon echter geen sporen van geweld consta- teeren, waarop het lijk voor een eventueele ge- rechtelijke schouwing naar het ziekenhuis is ge bracht. Te Oud-Beierland houdt men naar het schijnt groote schoonmaak. Zooals al meer is voorgekomen, heeft men nu de hulp der gemeente- reiniging ingeroepen voor een alleenwonenden man. En ook nu was kar en paard noodig om het vuil, dat tamelijk vee] op een mesthocp geleek, te vervoeren. Deze man, die zelfs „vermogen bezit" is te gierig om zijn huis op tijd te laten reinigen. Terwijl te Brielle een knaapje voorbij een een huis ging, werd van den zolder een baal hennep op straat geworpen. De baal viel op den jongen, die deerlijk gewond en met gebroken beenen huiswaarts gebracht werd. Dinsdagnacht vernam de eigenaar eener bouwhoeve onder Rijswijk op zijn erf een verdacht geluid. Daar hij reeds meermalen iets had ver mist, ging hij terstond op onderzoek uit. In een alleenstaand gebouwtje werd daarop een raam opengeschoven en trachtte een persoon, zich snel te verwijderen. Hij viel den bouwman echter letterlijk in den armen en werd door dezen, met hulp diens broeder, geboeid en naar Rijswijk ge bracht. De inbreker was als heer gekleed. Verleden week kwam te Haarlem een milicien uit Leiden, onder geleide van een sergeant, om zich voor de rechtbar.k te verantwoorden wegens vroeger gepleegd verzet tegen de politie. Toen de eisch tegen hem gedaan was, bemerkte de milicien dat de sergeant afwezig was en daar van maakte hij gebruik om weg te snappen en zooveel borrels te drinken, dat hij spoedig op straat liep te zwaaien. Op de Gedempte Oude Gracht kwam hij in dien toestand een sergeant tegen, voor wien hij niet salueerde niet alleen, maar nog beleedigde bovendien, terwijl hij zich ook verzette tegen de politie, die hem wegens dronkenschap wilde arresteeren. Die kwam dus van kwaad tot erger

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 2