Kieuws A lgemeec - en Advertentieblad Zeenwsch - Via and ere a. voor Donderdag 13 April 1899. No. 3751. 39e Jaargang. abonnement Binnenland. Inzending van advertentien voor 3 urenop dendag deruitgave. POLITIEK OVERZICHT. FKUlLLETOJSi Naar liet Fransch van JULES MARY. OURAK Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32*. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven- bushouders. ADVERTENTIEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Uit blail verncUiJnt Woeiisdng- en WriJrtag»Tond, uitjexomlerd op Peestdayen, bij den altgeTef 1*. De kans, dat de voor- en tegenstanders van Dreyfus het ooit eens worden over de mate van schuld van Dreyfus, is zeer gering, al zou het Hof van cassatie nog eenige folianten met enquete- verslagen vullen. De legerpartij, de grootste, blijft overtuigd van zijn schuld en van zijn wettige veroordeeling, Scheldt, die er anders over denken, uit voor schurken, bedriegers enz., terwijl de voor- standersin elkegetuigenverklaring, door de Figaro" gepubliceerd, tal van bewijzen vinden, dat Drejfus onschuldig is veroordeeld, dat de generale staf voor een groot deel uit bedriegers bestaat, enz. Het getuigenis van den majoor der artillerie Hartman heeft de anti-Dreyfusards zeer outstemd. De //Gaulois" bericht dadelijk, dat de generaal, die aan het hoofd staat van de afdeeling artillerie aan het ministerie van oorlog, op bevel van den minister dadelijk een memorie van weerlegging aan de strafkamer heeft doen toekomen. Waclit daarop, alvorens te oordeelen, zegt het blad. Geconstateerd zij, dat tot nog toe de tegenstanders der revisie zelfs niet beproefd hebben, dit getuigenis te verzwakken. Wat Hartmann betreft, de /Libre Parole" vraagt, of diens familie wegens nabuur- schap te Colmar niet met Sclxeurer-Kestner be- vriend is. De //Figaro gaf de verhooren van Zurlinden en Chanoine. Eerstgenoemde is wel ongelukkig ge- weest. Ondanks alle uasporingen aan het ministerie van oorlog heeft hij niets, niets te weten kuunen komen omtrent de mededeeling van geheime stukken aan de rechters in raadkamer. Mercier had, om te vernemen of het //faux Henry invloed uitge- oefend heeft op de vrijspraak van Esterhazy, het, volgens zijn getuigenis, aan generaal de Luxer, voorzitter van den krijgsraad van Esterhazy ge- vraagd. Waarom hebben deze ministers en zijn opvolgers de nieuwsgierigheid niet even ver ge- dreven tegenover de leden van de krijgsraad van 1894? v En Jaures en Clemenceau zijn veibitterd, dat de strafkamer de schuldigen de beantwoording dezer vragen heeft laten vermijden. Nooit is de bedeesdheid van rechters tegenover misdadigers schandaliger geweest, schrijft Clemenceau. Jaures meent, dat, nu de strafkamer den getuigendwang niet toegepast heeft wat haar plicht was het Hof de gestelde vraag tot oplossing moet brengen door Mercier en de leden van den krijgs raad te hooren en dat het parlement zijn hoogste roeping zou missen, wanneer niet dadelijk den n) Marguerite vond het onmogelijk, verschnkkelijk, dat zoo maar een beschuldiging werd geformuleerd tegen dien eenvoudigen, eerlijken man. Meneer, zei ze, die man kan niet de moordenaar zijn. Zie, hij draagt de militaire medaillehij heeft zich dus onderscheiden in den oorlog men wordt zoo maar niet opeens mis- dadiger. Zij vouwde de handen, gekweld door 't denk beeld, een ander te zien beschuldigen in haar plaats. Denk er aan, meneer, dat gij een zware verautwoordelijkheid hebtBeschuldig niet licht- vaardig, op losse gronden. Die man bezit niets dan zijn eer zijn eerlijkheid is zijn geheele rijk dom. Ik bid u, spaar hem de schande van een arrestatie, al ware 't slechts voor enkele ureu. 't Spijt mij, dat ik aan uw verlangen niet kan voldoen, mevrouw, antwoordde de commissaris kuel. O, u moogt hem niet beschuldigen't is onmogelijk Weet u dan iets, dat ons meer licht kan geven Maar Zij aarzelde, niet wetende, wat te doen. De commissaris drong aan. In dat geval is 't uw plicht, te spreken Haar plicht 1 Ja, dat wist zij wel dat nep Mei omtrent deze in rechte en aan den ver- antwoordelijken minister gestelde vraag volkomen opheldering werd geeischt. De geruchten, dat de chef van den generalen staf der marine, vice-admiraal de Cuverville, den minister van marine Lockroy zijn ontslag heeft aangeboden wegens ernstig verschil van meening met dezen, worde volkomen bevestigd. Markies Salvago Raggi, de nieuwe gezant van talie te Peking, is te Marseille scheep gegaan laar China, voorzien van instruction, waarbij hem wordt opgedragen de onderhandelingen over den afstand der Sanmoen-baai aan Italie, met kracht en doortastendheid voort te zetten. Het parket is, na kennis te hebben genomen van de instructie, door rechter Pasques ingesteld, tot de overtuiging gekomen, dat Deroulede en labert niet alleen vervolgd moeten worden op grond van artikel 25 van de wet van 1881, be- trekking hebbende op de aanzetting van militairen tot insubordinatie, doch ook op grond van artikel 24 van dezelfde wet, dat betrekkiug heeft op de aanzetting tot een aanslag op de veiligheid van den staat, zoodat de beide afgevaardigden dus zullen verwezen worden naar de Kamer van m- beschuldigingstelling, om daarna voor het Hof van assises te verschijnen. De voormalige gezant van de Vereegigde Staten te Weenen Bartlett Tripp, is benoemd tot ver- tegenwoordiger van de Vereenigde Staten in de Samoa-commissie. In den Amerikaanschen staat Montana zijn door hevige overstroomingen spoorwegen onder water gezet, terwijl honderden stuks vee zijn omgekomen en een groot aantal huizen zijn ingestort. Twaalf personen hebben het leven verloren in den water- vloed en drie anderen worden vermist. Maandag a. s. zal Kaulung bij Hongkong door de Engelsche troepen worden bezet in verband met de onlusten in de omgeving. Yolgens bericht uit Washington is op den Havanna-spoorweg een groote werkstaking uitge- broken, waaraan een 2000tal beambten deelnemen. De directeur der spoorwegmaatschappij te Havanna meent, dat de eischen der stakers ingewilligd moeten worden en dat de maatschappij anders zal geruineerd worden. Wel is een contract aangaande de zaken in China nog niet geteekend tusschen Engeland en Rusland, doch de onderhandelingen zijn op den goeden weg tot een vergelijk in denzelfden zin als onlangs is tot stand gekomen tusschen Frankrijk en Engeland met betrekkiug tot Afrika. haar geweten luid genoeg. 't Was haar plicht, dien arrnen man niet te laten wegbrengen, wiens oogen haar smeekend aanzagen, dankbaar voor 't geen ze deed om hem te verontschuldigen. 't Was haar plicht, te voorkomen, dat rouw kwam over een gezin, 't welk geheel afhaukelijk was van den man en vader. Haar plicht Zoo luid sprak het geweten, dat ze uitriep Ja, dat weet ikdat weet ik wel Om haar foltering nog grooter te maken, kwam Haudecoeur op haar toe en zei Mevrouw, u is goeddaar dank ik u voor, niet alleen voor mij, maar voor degenen, die mij wachten, in de rue du Marche-Saint-Honore. Daar is een gezin van menschen, op wie geen smet kleefteen vrouw, die niet al te sterk is, een flinke jongen en een meisje, dat mooi is, zoo mooi, dat het gevaarlijk voor haar zal worden, als niemand over haar waakt. Maar 't is niet mogelijk, dat men mij lang achter de gesloten deuren houdt. Ik ben mij van geen kwaad be- wustal wat ik doe, of deed, mag het licht zien Ik zal u al mijn leven dankbaar blijven voor uwe goede woorden van daar evendat wilde ik u maar zeggen, mevrouw Hij keerde zich tot Delangle en haalde de schou- ders op. Als u dan met geweld u vergissen wilt, ik ben gereed u te volgen. Marguerite riep nog eens, vol wanhoop Meneer, o, u moogt het niet doen uw tusschenkomst is minstens Te Konstantinopel is aangekomen de diploma- tieke agent van Bulgarije Markow in tegenwoordig- heid van den directeur der kanselarij van vorst Ferdinand, den heer Dobrowitsch, die de papieren Markow moet doorzoeken, welke tijdens het van verblijf van dezen laatste te Sofia, verzegeld zijn De Duitsche volkspartij heeft een langdurige samenkomst gehouden, om de gedragslijn vast te stellen en den politieken toestand aan een ingaande bespreking te onderwerpen. Besloten werd, dat die leden der commissie, van partijleiders, welke tot de volkspartij behooren, uitvoerig bericht zullen hebben uit te brengen over de werkzaamheden der commissie zoodra deze zullen zijn afgeloopen, in afwachting waarvan nog geen defiuitief besluit werd genomen voor de naaste toekomst. Verwacht wordt de aanstaande verloving van prins Danielo, troonopvolger van Montenegro, die op het oogenblik te Petersburg vertoeft, met een prinses, verwant aan de keizerlijke familie van Rusland. H. M. de Koningin moeder heeft Maandag in het koninklijk paleis in den Haag de akte ge teekend waarbij zij het landgoed Oranje Nas- sauoord bestemd tot sanatorium voor longlijders. Bij Koninklijk besluit zijn benoemd tot ge- delegeerden der Nederlandsche regeering bij de eerlang te 's Gravenhage te houden ontwapenings- conferentie, de heeren Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek, lid der Tweede Kamer der Staten- Generaal, oud-Minister van Buitenlandsche zaken generaal-majoor J. C. C. den Beer Poortugael, lid van den Raad van State, oud-Minister van OorlogMr. T. M. C. Asser, lid van den Raad van State, en Mr. E. N. Rahuzen, lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal. De uitnoodigingen tot deelneming aan de Haagsche conferentie werden door tusschenkomst van onze gezanten bij de verschillende hoven aan de vreemde regeeringen medegedeeld. De juiste inhoud der circulaire aan onze gezanten is de volgende 's Gravenhage, 6 April 1899. Mijnheer. De keizerlijk Russische regeering heeft den 12/24 Augustus 1898 aan de diplomatieke ver- tegenwoordigers, die bij het hof van St. Peters burg geaccrediteerd zijn, een circulaire doen toe komen, waarin de weusch wordt uitgedrukt, dat een internationale conferentie samenkome, die be ast zou zijn een onderzoek in te stellen naar de meest doeltreffende middelen, om aan de volken een duurzamen vrede te verzekeren en een einde te maken aan de voortdurende wapeningen. Dit voorstel, dat te danken is aan het edele en edelmoedige initiatief van den Verheven Keizer van Rusland, heeft overal een zeer waardeerend onthaal en de algemeene instemming der rnogend- reden ontvangen. Het is daarom dat Zijne Excel- lentie de minister van buitenlandsche zaken van Rusland, den 308'™ December 1898/11 Jauuari 1899 aan de diplomatieke vertegenwoordigers een tweede circulaire zond, waarin een meer concrete vorm werd gegeven aan de edelmoedige denkbeelden, door den Verheven Keizer ontwikkeld, en waarin eenige vraagpunten werden aangegeven, die in het bijzonder aan het oordeel der conferentie zouden kunnen worden onderworpen. Uit overwegingen van politieken aard heeft de keizerlijke Russische regeering het minder wensche- lijk geoordeeld, dat de bijeenkomsten dezer con ference plaats hadden in de hoofdstad van een der groote rijken. Daarom heeft zij, na zich van de goedkeuring der belanghebbende mogendheden te hebben verzekerd, zich tot de regeering te 's Gravenhage gewend, ten einde hare goedkeuring te verkrijgen voor de keule van deze residentie, als zetel van bedoelde conferentie. Ik heb mij gehaast de bevelen van Hare Majesteit de Koningin ten opzichte van dat verzoek te vragen, en ik ben zoo gelukkig te Uwer kennis te kunnen brengen, dat het Hare Majesteit, mijne verheven souvereine, heeft behaagd, mij te machtigen te antwoorden, dat het haar bijzonder aangenaam zal zijn de conferentie in den Haag vergaderd te zien. Bijgevolg heb ik de eer, in overeenstemming met de keizerlijke Russische regeering, u te be- lasten de regeering uit te noodigen zich te doen vertegenwoordigen op de bedoelde conferentie, teneinde daar te beraadslagen over de vraagstukken, uiteengezet in de tweede Russische circulaire van 30 December 1898/11 Januari 1899, evenals over alle andere vraagstukken welke verband houden met de denkbeelden, ontwikkeld in de circulaire van 12/24 Augustus 1898, met uitsluiting even- wel van beraadslagingen over alles wat raakt aan de staatkundige betrekkingen, of aan den door tractaten geregelden staat van zaken. Ik durf gelooven, dat de regeering, waarbij gij geaccrediteerd zijt, zich wel zal willen aansluiten bij het groote menschlievende werk, ondernomeu onder bescherming van Z. M. den Keizer van alle Mevrouw, zonderling. Zij boog het dwingend. hoofd, een snik met moeite be- De inspecteur, die teruggekomen was, haalde een touw uit zijn zak om de polsen van Haude coeur te binden. Deze kreeg een rilling en zijn gelaat werd hoogrood om de onverdiende schande Marguerite zag 't met ontzetting aan en zei bij zich-zelve Zal ik de ongerechtigheid tot het einde toe laten begaan Zij was dicht bij Haudecoeur; plotseling duwde zij den politiebeambte op zijde en maakte het touw los. Koortsachtig fonkelden hare oogen. Meneer zei ze luister Ze had haar besluit genomenze zou nu alles zeggen, alles Maar op dat oogenblik werd de deur geopend. Daar stond Gerard. Haar zoon 't Was of ze een geestverschijning zag; hare trekken waren verwrongen, de lippen beefden. Zij zou alles zeggen waar haar zoon bij was Ze zou het kind zeggen //Je moeder heeft je vader vermoord Neen, dat lieten hare krachten niet toe. Ja, zoo hij niet gekomen was, ja, misschien zou ze dan hebben gesproken. Waarom had God hem tot haar geleid in dit beslissend oogenblik van haar leven. Had de Voorzienigheid geheime plannen Zij week terug en liet de polsen van Haude coeur los. Ze vie! neer in een stoel. En ze vond, in haar lafheid, nu redenen, om haar stil- zwijgen te vergoelijkeu. Wat waren de paar dagen gevangenis voor dien man Misschien een paar uren slechts Want men zou hem niet lang houdende rechter moest spoedig zijn onschuld ontdekken. Als hij niet spoedig in vrijheid werd gesteldals zijn vrijheid ernstig werd bedreigd, dan was 'timmers tijd ge noeg om tusschenbeiden te komen Haudecoeur zou haar dan vergeven, begrijpende welke angst het moederhart had gepijnigd. De commissaris had opmerkzaam de aarzeling, den geheimzinnigen tweestrijd dier wauhopende ziel gevolgd. Toen hij zag, dat zij niet meer aandrong, zei hij Dus u hebt alles, wat u weet, aan ons gezegd, mevrouw Zij knikte tweemaal met het hoofd en antwoordde Ja, alles. Heeft u er niets meer bij te voegen Neen, meneer. Dit werd zoo zacht gezegd, dat 't nauw ver- staanbaan was. Gerard was dicht bij zijn moeder komen staan. Hij zweeg, tot de menschen weg warentoen vatte hij haar hand. Mama, mama Wat is 't, kind? Op 't oogenblik, toen ik binnen kwam, wilde u iets zeggen. Je vergist je. Neen. 't Was net, of mijn komst u daarin verhinderde. Waartoe acht je mij in staat, kind? vroeg zij, bijna wild hare handen terugtrekkend uit de zijnedenkt ge, als ik eenig vermoe- den had gehad, dat ik het zou hebben verzwegen Hij antwoordde niethij scheen over iets anders te peinzen. Plotseling schitterden zijne oogen, en hij antwoordde, op doffen toon Ik ben meegegaan naar de Morgue, waar- heen ze het lijk van papa hebben gebracht. De

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1899 | | pagina 1